Zoek in het NTvT archief

Er zijn 67 zoekresultaten gevonden.

 • Tandheelkunde anno 2019, meer dan manuele vaardigheden

  D.D. Kerkdijk

  5 april 2019

  NTvT april 2019 Redactioneel

 • Bij de uitoefening van de tandheelkunde spelen kennis en motorische precisie de hoofdrol. Als tandarts en mondzorgkundige houdt u zich dan ook bezig met het indiceren en uitvoeren van diverse vakgebieden. Naast manuele vaardigheden lijkt de tandarts steeds meer een beoefenaar van logica. Welke mogelijkheden heeft de tandheelkunde te bieden voor een patiënt? Ook vraagt dit iets van u als communicatiedeskundige en van uw empatisch vermogen. De NTVT-kernwaarden “onafhankelijk, onderzoekend en onderscheidend” geven richting bij het goed onderbouwd uitoefenen van het mooie tandartsenvak in al zijn facetten.

 • Tandmeester op Schouwen-Duiveland

  D.J. Schutte

  5 april 2019

  NTvT april 2019 Geschiedenis en tandheelkunde

 • In 1759 plaatste Joseph Lehman een advertentie in de Middelbutgse Courant waarin hij aankondigde zijn waren, "Balzem en Calomyte", te verkopen op de kermis van Zierikzee. Enkele jaren later adverteerde dezelfde heer Lehman in de Haerlemse Courante, nu als Kies- en tandmeester en als genezer van geslachtsziekten. Lehman wordt gezien als eerste Tandmeester in Nedreland. In die tijd waren er veel ontwikkelingen in zowel wetgeving als de uitoefening van het tandheelkundig beroep. In 1811 kreeg de tandmeester officiële erkenning. Rondreizende tandmeesters bezochten om de paar jaar Zierikzee om daar tijdens een kermis of jaarmarkt patiënten te behandelen. Meestal waren de behandelingen eenvoudig, alleen beter gesitueerden konden zich kunsttanden permitteren. Pas in 1913 vestigede zich een dagelijks spreekuur houdende tandarts op Schouuwen-Duiveland.

 • Orthodontische behandeling van een malocclusie met een gecompromitteerde centrale bovenincisief

  M. Oosterhuis, G.J.C. Kramer, R.B. Kuitert

  5 april 2019

  NTvT april 2019 Casuïstiek

 • Een 11-jarig meisje meldde zich bij een orthodontist met het verzoek de scheefstand van haar boven- en onderfront te corrigeren. Daarnaast stoorde de patiënt zich aan de afwijkende vorm en grootte van gebitselement 21. Er was sprake van een disto-occlusie, ruimtegebrek, geminatio dentis van gebitselement 21 met de vorm van een dens invaginatus. Het gebitselement was bovendien ontstoken. Gebitselementen 21 en 14 werden in het kader van de behandeling geëxtraheerd. Op plek van het verwijderde gebitselement 21 werd gebitselement 23 gebracht door middel van geforceerde transpositie. Er is gebruikgemaakt van hybride orthodontische technieken.

 • Serie: Communicatie in de tandartspraktijk. Het slechtnieuwsgesprek

  A.J.E. Smith

  5 april 2019

  NTvT april 2019 Onderzoek en wetenschap

 • In de algemene praktijk zal de tandarts af en toe een slechtnieuwsgesprek met zijn patiënten moeten voeren. Veel tandartsen vinden dat moeilijk vanwege de emotionele lading van zo’n gesprek. In dit artikel worden strategieën die de tandarts kan gebruiken besproken en voorkeuren die patiënten hebben voor het ontvangen van slecht nieuws. Aan de hand van casussen worden handvatten aangereikt om structuur te geven aan het gesprek.

 • Herkenning van wekedelen–opaciteiten op een panoramische röntgenopname: idiopathische calcificaties

  E.H. van der Meij, W.E.R. Berkhout, G.C.H. Sanderink, J.G.A.M. de Visscher

  5 april 2019

  NTvT april 2019 Onderzoek en wetenschap

 • Regelmatig worden op een panoramische röntgenopname opake structuren gezien die niet in het bot maar in de weke delen zijn gelegen. De differentiële diagnose van dergelijke opaciteiten is divers en bevat vaak voorkomende maar ook zeldzame afwijkingen. Vanwege de diversiteit is het klinisch duiden van een wekedelenopaciteit vaak lastig. Er wordt onderscheid gemaakt in heterotopische calcificaties, heterotopische ossificaties en corpora aliena. Heterotopische calcificaties worden onderverdeeld in 3 groepen, te weten dystrofische, idiopathische en metastatische calcificaties. In dit artikel wordt de nadruk gelegd op de radiologische en klinische kenmerken van idiopathische calcificaties en hoe deze op een panoramische röntgenopname kunnen worden herkend. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de noodzaak tot eventuele aanvullende beeldvorming en de indicaties voor een mogelijke behandeling. Bij idiopathische calcificaties slaan calciumzouten neer in gezond weefsel zonder dat daarbij een oorzaak kan worden angewezen. Calcium- en fosfaatspiegels in het bloed zijn hierbij normaal.

 • Autonomie in het mondzorgplan van de zorgafhankelijke, cognitief beperkte oudere patiënt

  K. Verheul-van der Voorden, H.C. Willems, W.J. Klüter, C.D. van der Maarel-Wierink

  5 april 2019

  NTvT april 2019 Onderzoek en wetenschap

 • Besluitvormingsprocessen met betrekking tot de mondzorg van zorgafhankelijke bewoners van woonzorgcentra kunnen complex zijn wanneer een patiënt zijn eigen wil niet (voldoende) kan uiten en/of wanneer de patiënt wilsonbekwaam is. Mondzorgverleners die te maken hebben met cognitief beperkte patiënten in woonzorgcentra hebben daarom achtergrondkennis van gezondheidsrecht en –ethiek nodig. Dit betreft kennis over relevante aspecten die van belang zijn bij het tot stand komen van een mondzorgplan. In dit artikel wordt aandacht besteed aan deze aspecten van gezondheidsrecht en –ethiek en wordt de handreiking ‘Mondzorg en verzet bij wilsonbekwaamheid ter zake’ beschreven. Deze kan worden toegepast in vergelijkbare casuïstiek.

 • Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie

  De etiologie van mondbranden is nog altijd onbekend en daardoor is een doelmatige behandeling eigenlijk onmogelijk. Dit artikel geeft een overzicht van de recente literatuur over de etiologie en de behandeling van mondbranden. Steeds meer aanwijzingen worden gevonden voor een neuropathische compone...

 • Oordeel van ouders over behandelangst bij kinderen

  R.J.M. Gruythuysen

  5 april 2019

  NTvT april 2019 Excerpten

 • Kindertandheelkunde

  De aanwezigheid van ouders bij de behandeling van hun kind kan van invloed zijn op het verloop van de behandeling. Het doel van het onderzoek in India was na te gaan in hoeverre de behandelangst bij kinderen (6 tot 10 jaar) correleert met het oordeel van de ouders over de angst bij het kind. De ste...

 • Kindertandheelkunde

  Slapen heeft invloed op cognitieve functies, niveau van aandacht en motorische vaardigheden. Het is bekend dat slechte nachtrust de oorzaak kan zijn van ongelukjes bij kinderen. In het onderhavige cross-sectionele onderzoek werd nagegaan wat de relatie is tussen slaapgedrag en tandheelkundig trauma....

 • Kindertandheelkunde

  Slaap is van invloed op het dagelijks functioneren en beïnvloedt zowel de fysieke als mentale gezondheid. Waar een verstoorde ademhaling tijdens het slapen bij volwassenen leidt tot vermoeidheid, wordt bij kinderen ook hyperactiviteit waargenomen. Dit kan leiden tot een verkeerde diagnose met a...

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende

Selecteer zoekcriteria