Zoek in het NTvT archief

Er zijn 33 zoekresultaten gevonden.

 • Tandheelkunde of mondheelkunde?

  J.G.A.M. de Visscher

  8 februari 2019

  NTvT februari 2019 Redactioneel

 • Binnen de tandheelkundige professie heerst de opvatting dat de tandarts de deskundige is op het gebied van het gebit, de mond en in mindere mate van het periorale gebied. Binnen de geneeskunde lijkt het erop dat de mond een zwart gat is en geen wezenlijk onderdeel van het menselijk lichaam vormt. Zou de term 'tandarts' niet beter vervangen kunnen worden door 'mondarts', waarmee de naamgeving aansluit bij die van andere orgaanspecialismen?

 • Bij het constateren van een niet effectief gebleken wortelkanaalbehandeling zijn verschillende behandelopties mogelijk. Maar het begint bij de discussie of het gebitselement kan worden behouden of dat men het wil behouden. Bij deze keuze spelen vele aspecten een rol: de klinische en röntgenologische bevindingen, de ideeën van de behandelaar, de patiënt, de wetenschappelijke inzichten die de waarde van verschillende factoren bij de weging laten veranderen, en de beschikbaarheid van een goede alternatieve behandeling. Al deze factoren moeten goed worden afgewogen om samen met de patiënt tot een goede afweging te komen. Het simpel extraheren en vervangen wordt niet door de literatuur onderbouwd.

 • In de tandartspraktijk zijn verschillende situaties denkbaar die kunnen leiden tot een conflict. Hoe met een conflict wordt omgegaan, hangt mede af van het belang van de inhoud van het conflict ten opzichte van het belang van de relatie met de patiënt. In dit artikel worden 5 conflict–hanteringstijlen kort beschreven. Aan de hand van casussen wordt beschreven hoe kan worden gehandeld als een conflict uitmondt in agressie, men wordt geconfronteerd met seksuele intimidatie of als er een conflict ontstaat met een veeleisende patiënt. Ten slotte worden nog enkele tips gegeven over hoe met fouten, complicaties en kritiek kan worden omgegaan.

 • Herkenning van wekedelenopaciteiten op een panoramische röntgen–opname: dystrofische calcificaties

  E.H. van der Meij, W.E.R. Berkhout, G.C.H. Sanderink, J.G.A.M. de Visscher

  8 februari 2019

  NTvT februari 2019 Onderzoek en wetenschap

 • Regelmatig worden op een panoramische röntgenopname opake structuren gezien die niet in het bot maar in de weke delen zijn gelegen. De differentiële diagnose van dergelijke opaciteiten is divers en bevat vaak voorkomende maar ook zeldzame afwijkingen. Vanwege de diversiteit is het klinisch duiden van een wekedelenopaciteit vaak lastig. Er wordt onderscheid gemaakt in heterotopische calcificaties, heterotopische ossificaties en corpora aliena. Heterotopische calcificaties worden onderverdeeld in 3 groepen, te weten dystrofische, idiopathische en metastatische calcificaties. In dit artikel wordt de nadruk gelegd op de radiologische en klinische kenmerken van dystrofische calcificaties en hoe deze op een panoramische röntgenopname kunnen worden herkend. Bij dystrofische calcificaties slaan calciumzouten neer in chronisch ontstoken of necrotisch weefsel.

 • De inhoud van publicaties in het Nederland Tijdschrift voor Tandheelkunde. Een patroonanalyse over de tijd

  P. van der Wouden, G,J.M.G. van der Heijden, H. Shemesh, P.A.A. van den Besselaar

  8 februari 2019

  NTvT februari 2019 Onderzoek en wetenschap

 • In 2018 bestond het NTVT 125 jaar. Een aanleiding om eens systematisch in kaart te brengen welke onderwerpen het NTVT sinds het jaar 2000 onder de aandacht heeft gebracht. Deze onderwerpen werden vervolgens vergeleken met Nederlandse tandheelkundige publicaties in de internationale literatuur én met de belangrijkste mondzorgdeelgebieden. Hieruit bleek dat in het NTVT het aandeel van bepaalde deelgebieden zoals sociaaltandheelkundige onderwerpen in die 18 jaar was toegenomen en andere onderwerpen zoals fundamenteel wetenschappelijke onderwerpen, minder aandacht kregen. Onderzoek uit bepaalde deelgebieden liet in deze analyse een sterke internationale oriëntatie zien. Daarnaast bleek er een beperkte samenhang tussen deelgebieden waar de grootste zorgkosten mee gemoeid zijn (zoals cariologie en preventieve tandheelkunde) en de onderzoeksinspanning. Dit gold zowel voor internationale publicaties als publicaties in het NTVT.

 • Serie: Hora est. De ontwikkeling en evaluatie van de WitGebit app

  J.F.M. Scheerman

  8 februari 2019

  NTvT februari 2019 Onderzoek en wetenschap

 • Het hoofddoel van het promotieonderzoek was het ontwikkelen en evalueren van de WitGebit app, een smartphone app ter bevordering van het mondgezondheidsgedrag en de mondhygiëne bij jongeren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar die vaste orthodontische apparatuur dragen. ‘Intervention Mapping’ (IM) werd toegepast om op een planmatige wijze de app te ontwikkelen en te evalueren. Volgens IM start de ontwikkeling met een analyse van het gezondheidsprobleem en de daaraan gerelateerde psychosociale factoren en het gezondheidsgedrag. Om de psychosociale factoren van het mondhygiënegedrag van de doelgroep in kaart te brengen, is systematisch literatuuronderzoek met meta-analyse, cross-sectioneel klinisch onderzoek en kwalitatief onderzoek verricht. Om via de app deze psychosociale factoren te beïnvloeden en voortdurende gedragsondersteuning mogelijk te maken, werden verschillende gedragsveranderingstechnieken in deze app verwerkt. De app geeft feedback over het mondgezondheidsgedrag van gebruikers en stelt gebruikers in staat hun gedrag te evalueren en te monitoren. Uit een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek bleek dat de app de mondhygiëne na 12 weken verbeterde bij jongeren met vaste orthodontische apparatuur.

 • Gevolgen van sarcopenie voor de kauwspieren

  C. de Baat

  8 februari 2019

  NTvT februari 2019 Excerpten

 • Sarcopenie is het verlies van massa en kracht van de skeletspieren bij ouderen. Het belangrijkste meetinstrument voor sarcopenie is de skelettale spierindex (‘skeletal muscle index’; SMI). Het vermoeden bestaat dat ook de kauwspieren minder gaan functioneren bij sarcopenie. De doelstelli...

 • Kwaliteit van leven met zirkonium–dioxidekroontjes versus NRC

  R.J. M. Gruythuysen

  8 februari 2019

  NTvT februari 2019 Excerpten

 • Cariës bij jonge kinderen heeft invloed op de kwaliteit van leven van kinderen en het gezin. Het doel van dit retro–spectieve onderzoek was na te gaan wat de perceptie van de ouders is ten aanzien van deze 2 invloeden op 2 verschillende cariësbehandelingen in het front van hun kinder...

 • Pulpotomie verhoogt de kans op postoperatieve pijnklachten

  R.J. M. Gruythuysen

  8 februari 2019

  NTvT februari 2019 Excerpten

 • Het doel van dit retrospectieve onderzoek was directe postoperatieve pijnscores en de pijnbestrijding tijdens de recovery bij 90 kinderen (3 tot 7 jaar) te analyseren die onder algehele anesthesie restauratief werden behandeld met (n = 45) of zonder pulpotomie (ten minste 1) (n = 45). Aan de hand va...

 • Suikerindex en cariës

  D.L. Gambon

  8 februari 2019

  NTvT februari 2019 Excerpten

 • Verschillende onderzoeken laten zien dat het moeilijk is een zuivere relatie te vinden tussen de mate van cariës en alleen de suikerinname, gezien het feit dat ook andere variabelen zoals voedingsgewoonte, kennis op het gebied van de mondgezondheid, poetsgedrag en preventieve maatregelen een ro...

Vorige 1 2 3 4 Volgende

Selecteer zoekcriteria