Zoek in het NTvT archief

Er zijn 214 zoekresultaten gevonden.

 • Sterkte van keramische kronen en preparatievorm

  M. Koole, M.S. Cune

  8 november 2019

  NTvT november 2019 Excerpten

 • Prothetische tandheelkunde

  Endodontisch behandelde gebitselementen kunnen uitdagend zijn om duurzaam te restaureren vanwege de hoeveelheid tandmateriaal die verloren is gegaan. In het verleden werden deze gebitselementen vaak gerestaureerd door eerst een plastische opbouw te vervaardigen, gevolgd door een indirecte restaurati...

 • Kratochvil's principes van de partiële gebitsprothese

  M.A.J. van Waas

  8 november 2019

  NTvT november 2019 Media

 • Boek

  T.L. Chang, D. Orellana, J. Beumer IIIKratochvil's fundamentals of removable partial denturesBatavia: Quintessence Publishing Co. inc., 2019229 bl., geïll. € 101,10ISBN 978 0 86715 790 1 In 1966 verscheen een boek, geschreven door Kratochvil, in die tijd hoofd van de afdeling Prothetisc...

 • Korte en ultrakorte implantaten

  F.S. Andriessen

  8 november 2019

  NTvT november 2019 Media

 • Boek

  D. Deporter (ed.)Short and ultra-short implantsBatavia: Quintessence Publishing Co; inc. 2018168 bl., geïll. € 85,00.ISBN 978 0 86715 785 7 Dit boek geeft in 156 pagina’s een overzicht over diverse onderwerpen die met korte (≤ 8 mm) en ultrakorte (< 6 mm) implantaten te make...

 • Calcificaties indicatief voor arteria carotis stenose?

  J.H.G. Poorterman

  8 november 2019

  NTvT november 2019 Excerpten

 • Radiologie

  Panoramische röntgenopnamen worden vaak gebruikt ten behoeve van de diagnostiek van tandheelkundige afwijkingen. Bij de beoordeling van het beeld wordt regelmatig enige calcificatie van de arteria carotis waargenomen, maar de klinische relevantie hiervan is onzeker, vooral bij patiënten zo...

 • Antibiotica in de mondzorg: overdaad schaadt

  J. Pijpe

  4 oktober 2019

  NTvT Antibiotica Redactioneel

 • In Nederland lijkt het voorschrijfbeleid ten aanzien van antibiotica terughoudend te zijn. Nergens in de westerse wereld wordt zo weinig antibiotica voorgeschreven als in Nederland, zowel door huisartsen, tandartsen als specialisten. Toch is ook hier behoefte aan duidelijke praktijkrichtlijnen over het voorschrijven van antibiotica in de tandheelkunde. Dit blijkt uit een onderzoek onder Nederlandse tandartsen in dit NTVT-themanummer.

 • Door tandartsen en mka-chirurgen wordt met grote regelmaat antibiotica voorgeschreven. Dat is in een klein deel van de gevallen zinvol, maar vaak kan een patiënt ook zonder een antibioticum genezen. Microbiologische diagnostiek wordt slecht heel beperkt uitgevoerd en is complex en tijdrovend. Met een klein arsenaal aan orale antibiotica kan meestal worden volstaan. Antibiotica zijn geïndiceerd als een dentogene infectie samengaat met koorts of als er tekenen zijn dat de infectie meer systemisch van aard is zoals lymfadenopathie of trismus. Ook dient een patiënt met cellulitis van het hoofdhalsgebied, al dan niet met slikstoornissen, in ieder geval met antibiotica te worden behandeld. Tevens hebben antibiotica bij parodontitis een plaats in de behandeling.

 • Therapeutisch voorschrijven van antibiotica en NSAID’s door tandartsen in Nederland

  B.A.F.M. van Dam, J.J.M. Bruers, W.J.M. van der Sanden

  4 oktober 2019

  NTvT Antibiotica Thema

 • Eind 2015 onderzocht de KNMT de indicatie voor het therapeutisch voorschrijven van antibiotica en NSAID’s door tandarts-algemeen practici in Nederland en factoren die daarbij een rol spelen. Van de 1.087 benaderde tandartsen vulden er 367 (34%) de webenquête in. Zij schreven in de 4 aan het onderzoek voorgaande weken aan gemiddeld 1,3% van hun patiënten een antibioticum voor. Een vijfde (20%) had moeite met de afweging of een ontstekingsremmer is geïndiceerd en/of met de keuze tussen antibioticum of NSAID. Gevraagd om medicatiebeslissingen (al of geen antibioticum geïndiceerd) bij 11 vignetten (fictieve casussen) beoordeelde 11% van de respondenten elk daarvan juist. Bij 39% was sprake van onderbehandeling, bij 24% overbehandeling en bij 26% van zowel overals onderbehandeling. Buitenslands gediplomeerde respondenten waren oververtegenwoordigd in de laatste 2 categorieën. Ruim de helft (55%) van de deelnemers bleek behoefte te hebben aan een richtlijn voor het voorschrijven van antibioticum bij tandheelkundige behandelingen en 28% (ook) aan bij- en nascholing op dit gebied.

 • AB-profylaxe en endocarditis

  J.T.M. van der Meer

  4 oktober 2019

  NTvT Antibiotica Thema

 • Het gebruik van antibiotica voor een invasieve tandheelkundige behandeling om endocarditis als gevolg van de behandeling te voorkomen is gebaseerd op dierexperimenteel onderzoek. De eff ectiviteit van deze maatregel is echter tot nu toe niet aangetoond bij mensen. Vanaf 2007 komen daarom minder hartafwijkingen voor endocarditisprofylaxe in aanmerking.

 • AB-profylaxe na radiotherapie in het hoofd-halsgebied

  A.J.W.P. Rosenberg, F.J. Dieleman

  4 oktober 2019

  NTvT Antibiotica Thema

 • Radiotherapie in het hoofd-halsgebied heeft als neveneffect dat de doorbloeding en daarmee de afweer lokaal vermindert. Afhankelijk van de duur en de intensiteit van de bestraling kan onder andere hypoxie, hypocellular iteit en hypovasculariteit optreden, met een verhoogd infectie risico. Hyposalivatie, een veel voorkomend verschijnsel na radiotherapie, geeft een hogere gevoeligheid voor cariës. Om de mondgezondheid zoveel mogelijk op een aanvaardbaar peil te houden, wordt voorafgaand aan de radiotherapie het gebit gesaneerd. Niet vitale gebitselementen en gebitselementen met pathologie worden geëxtraheerd om toekomstige problemen te voorkomen. Toch zal na radiotherapie een tandheelkundige behandeling in het bestraalde gebied soms nodig zijn. Omdat het infectiegevaar zo groot is, en tot verlies van een deel van de kaak kan leiden, wordt voorafgaand aan invasieve behandelingen gestart met AB-profylaxe. In het algemeen wordt gekozen voor amoxicilline 500 mg 3dd gedurende 14 dagen. Na de behandeling dient controle op de wondgenezing door de specialist plaats te vinden.

 • AB-profylaxe bij patiënten met een gewrichtsprothese

  F.R. Rozema, W.M.H. Rademacher

  4 oktober 2019

  NTvT Antibiotica Thema

 • In het kader van het formuleren van een nieuwe richtlijn betreffende het beleid bij patiënten met een gewrichtsprothese waarbij een tandheelkundige invasieve behandeling is voorgenomen, is een systematisch literatuuronderzoek uitgevoerd. De vraagstelling was: is antibiotica (AB)-profylaxe geïndiceerd bij patiënten met een gewrichtsprothese die een tandheelkundige behandeling ondergaan? Onderzoeken zijn geïncludeerd waarin patiënten met gewrichtsprothesen een tandheelkundige behandeling ondergingen met hematogene gewrichtsprothese-infecties als uitkomstmaat of waarin een correlatie tussen antibiotica en hematogene gewrichtsprotheseinfecties werd beschreven. De GRADE/AGREE II methodiek is gebruikt om de kracht van bewijs vast te stellen. Aanvullend literatuur onderzoek werd uitgevoerd om inzicht te krijgen in de pathofysiologie en in risicofactoren en -ingrepen. In geen van de onderzoeken is overtuigend bewijs gevonden dat AB-profylaxe de incidentie van een hematogene gewrichtsprothese-infectie verlaagt. Ook de resultaten van het aanvullend literatuuronderzoek geven aan dat AB-profylaxe bij voorgenomen tandheelkundige behandelingen ontmoedigd moet worden.

Selecteer zoekcriteria