Zoek in het NTvT archief

Er zijn 370 zoekresultaten gevonden.

 • De noodzaak van gerodontologie in onderwijs en onderzoek

  L. M.J. De Visschere, C. de Baat

  6 december 2019

  NTvT Mondzorg voor kwetsbare ouderen Thema

 • Het besef dat mondzorg voor de oudere patiënt zeer gewenst en bovendien noodzakelijk is, is pas enkele decennia oud. Het eerste onderzoek werd gedaan in 1978. In Nederland en Vlaanderen kwam het onderzoek naar mondzorg voor ouderen enkele jaren later van de grond: aan de universiteit van Nijmegen vond de eerste promotie op het vakgebied van de gerodontologie plaats in 1989, waarna er meer volgden. In 2005 werd het BENECOMO opgericht, een Belgisch-Nederlands consortium waarin geriatrisch-tandartsen en specialisten ouderengeneeskunde nauw samenwerken in onderzoeken. De samenwerking heeft onder andere ertoe geleid dat gerodontologie nu een breed vakgebied is dat rekening houdt met een toenemend belang van biomedische, psychologische en sociale factoren en een multidisciplinaire aanpak met aandacht voor preventie.

 • Wetenschapsagenda 'Mondzorg voor ouderen' in Nederland en Vlaanderen

  A. Visser, C.D. van der Maarel-Wierink, B. Janssens, D. Niesten, K. Jerković–Ćosić, J. Duyck, A. Gerritsen, V. Hollaar, S. Krausch-Hofmann, G.J. van der Putten, R.A.F. Weijenberg, S. Listl, F. Lobbezoo, J.M.G.A. Schols, J.J.M. Bruers

  6 december 2019

  NTvT Mondzorg voor kwetsbare ouderen Thema

 • De mondzorg voor ouderen is in de tandheelkunde en ook in de algemene gezondheidszorg een onderbelicht thema, terwijl mondzorgverleners steeds vaker worden geconfronteerd met kwetsbare, medisch gecompromitteerde ouderen met een complexe zorgvraag. Met als doel onderzoekers in Nederland en Vlaanderen (België) te stimuleren om meer gezamenlijk onderzoek te doen en daarmee te komen tot uitbreiding en implementatie van kennis, is de wetenschapsagenda ‘Mondzorg voor ouderen’ geformuleerd. Daarmee wordt een maatschappelijk verantwoorde en sterke wetenschappelijke basis geboden voor duurzame mondzorg voor kwetsbare ouderen. Hierin is de focus gericht op 3 thema’s: mondgezondheid en orale functie bij ouderen, multi-/interdisciplinaire samenwerking binnen eerstelijnszorg en kosten, baten en langetermijneff ect(en) van levensloopbestendige mondzorg.

 • Op weg naar een proactieve en persoonsgerichte ouderenzorg

  J.M.G.A. Schols, M. Petrovic, B. Janssens, N. de Witte

  6 december 2019

  NTvT Mondzorg voor kwetsbare ouderen Thema

 • Mensen verouderen verschillend. Waar de ene persoon tot op hoge leeftijd vitaal blijft, wordt een andere al veel vroeger in het leven getroffen door gebreken. In het ouderenzorgbeleid is aging in place een basisfenomeen geworden. Dit betekent dat ouderen zolang mogelijk in staat gesteld moeten worden om een betekenisvol leven te leiden in hun eigen woonomgeving, ook als ze kwetsbaar en hulpbehoevend zijn. Hierdoor zal de meeste zorg voor ouderen in de toekomst daadwerkelijk in de eigen woonomgeving plaatsvinden. Vanuit het fenomeen ‘kwetsbaarheid’ (frailty) en het concept van de ‘veerkracht’ (resilience) wordt een basis gelegd voor een duurzame, proactieve en persoonsgerichte ouderenzorg, dichtbij de leefomgeving van de oudere zelf en waarin ook de tandarts en andere mondzorgverleners een belangrijke rol spelen.

 • De relatie mondgezondheid en algemene gezondheid bij ouderen

  G.J. van der Putten

  6 december 2019

  NTvT Mondzorg voor kwetsbare ouderen Thema

 • De wetenschappelijke literatuur toont aan dat er op een aantal gebieden relaties bestaan tussen de mondgezondheid en de algemene gezondheid. Een gezonde mond draagt bij aan een algemeen welbevinden, maar een slechte mondgezondheid kan het risico op lichamelijke aandoeningen, zoals aspiratiepneumonie, cardiovasculaire aandoeningen, diabetes mellitus, en andere aandoeningen verhogen. Gezien de risico’s van deze systemische ziekten voor kwetsbare ouderen is voor deze patiëntengroep voldoende en kwalitatief goede mondzorg van groot belang.

 • Mondzorg bij ouderen: een uitdaging? Determinanten voor mondgezondheid bij ouderen

  B. Janssens, L. Janssens, N. de Witte, A. Visser

  6 december 2019

  NTvT Mondzorg voor kwetsbare ouderen Thema

 • Huidige gegevens tonen aan dat de mondgezondheid bij veel ouderen niet goed is en er verder op achteruitgaat zodra men kwetsbaar of zorgafhankelijk wordt. Om op een structurele en duurzame manier deze situatie te verbeteren dient er een duidelijk beeld te zijn van determinanten die de mondgezondheid bij ouderen bepalen, zoals endogene (biologische, leefstijl) en omgevingsdeterminanten en determinanten rond de organisatie van de gezondheidszorg. De verschillende determinanten tonen aan dat mondgezondheid bij ouderen het resultaat is van een samenspel van heel diverse factoren en daarom zal multidisciplinaire samenwerking, ook met personen buiten de klinische zorgverlening, aan de basis moeten liggen van de oplossing. Starten op jonge leeftijd waarbij de geboekte winst gedurende het hele leven meegedragen wordt en de preventiestrategieën en het zorgsysteem aanpassen in functie van de zorgbehoevendheid van een persoon is van cruciaal belang om de mondzorg levensloopbestendig te maken.

 • Serie: Communicatie in de tandartspraktijk. Communiceren met de oudere patiënt

  A.J.E. Smith, P. Vermeir

  6 december 2019

  NTvT Mondzorg voor kwetsbare ouderen Thema

 • Vergrijzing van de bevolking in Nederland en België) en het toenemende aantal ouderen met natuurlijke gebitselementen heeft tot gevolg dat tandartsen steeds vaker oudere patiënten in hun praktijk gaan zien. Verlies van cognitieve vaardigheden kan de communicatie met de patiënt bemoeilijken. Dementie en care resistant behaviour vragen om een speciale patiëntgerichte benadering. Daarnaast zijn kwetsbare ouderen voor het onderhouden van hun gebit vaak afhankelijk van begeleiders of mantelzorgers die actief deelnemen aan het gesprek als de patiënt de tandarts bezoekt. In dit artikel worden punten besproken waarmee een tandarts dan rekening moet houden. Daarnaast worden suggesties gegeven om de communicatie met de oudere patiënt of zijn begeleider in goede banen te leiden.

 • Visie op de collectieve mondzorg voor kwetsbare ouderen: eendracht maakt macht

  A. Visser, M.H. Bakker, D. Niesten, L. Janssens, E. Palmers, J. Duyck, P.C. Bots-van ’t Spijker, J.J.M. Bruers, C.D. van der Maarel-Wierink, A. Vissink

  6 december 2019

  NTvT Mondzorg voor kwetsbare ouderen Thema

 • Het is met de mondgezondheid van kwetsbare ouderen vaak slecht gesteld. Een goede mondgezondheid is echter wel van groot belang. Mondgezondheid van ouderen zou daarom goed bewaakt en op peil gehouden moeten worden. Hiervoor is multidisciplinaire en interprofessionele samenwerking van zorgverleners en andere betrokkenen vereist. Deze samenwerking is nu nog heel summier. Ook is er vrijwel niets geschreven over hoe dergelijke samenwerking op het gebied van mondzorg voor kwetsbare ouderen vormgegeven zou moeten of kunnen worden. In deze bijdrage wordt uiteengezet welke mogelijkheden er voor een dergelijke samenwerking zijn en welke factoren daarbij van belang zijn. Dit alles in het kader van ‘eendracht maakt macht’.

 • Interprofessionele samenwerking; de sleutel tot betere mondzorg voor (kwetsbare) ouderen

  J. Vanobbergen, V. Hollaar, R. Sederel, A. Vyt

  6 december 2019

  NTvT Mondzorg voor kwetsbare ouderen Thema

 • Wereldwijd zijn mondaandoeningen een belangrijk probleem met soms ernstige gevolgen op zowel individueel als maatschappelijk vlak. Ondanks voldoende kennis over de wijze waarop deze problematiek voorkomen kan worden, blijkt het in praktijk brengen ervan niet vanzelfsprekend, zeker niet bij een doelgroep als kwetsbare ouderen. Ongelijkheid in gezondheid, mede vergroot door ‘verkleuring’ en ‘vergrijzing’ van de samenleving, dient te worden aangepakt. Diversiteit in aanbod van zorg, afgestemd op de zorgnood van verschillende doelgroepen is noodzakelijk. Een andere uitdaging ligt bij het wegnemen van de barrières die (mond)zorgverleners ervaren bij het bieden van mondzorg bij kwetsbare ouderen. Om uitkomst te bieden voor bovenstaande kwesties is heroriëntering van de mondzorg nodig. Een meer op preventie georiënteerde zorg met een betalingssysteem dat dit ondersteunt moet het streefdoel zijn. Daarnaast moeten gezondheidsvaardigheden worden verbeterd door gezondheidsvoorlichting en opvoeding. Voor optimalisering van de (mond)zorg is een model uitgewerkt voor interprofessionele samenwerking. Deze aanpak leidt tot toename van patiëntgecentreerde zorg en zet op die manier grotere stappen in de richting van een gezondere samenleving.

 • Ethische kwesties in de mondzorg voor kwetsbare ouderen

  R.M.H. Schaub, B. Janssens, M. Petrovic, E. van Leeuwen

  6 december 2019

  NTvT Mondzorg voor kwetsbare ouderen Thema

 • Voor kwetsbare ouderen is vaak intensieve preventieve en curatieve mondzorg nodig ten behoeve van de kwaliteit van leven. Door fysieke en cognitieve beperkingen van de oudere kunnen behandelingen niet altijd lege artis uitgevoerd worden, wat tot praktische problemen leidt. Hieraan gerelateerd doen zich morele vragen voor. Mondzorg voor kwetsbare ouderen kan, zelfs met beperkingen, bijdragen aan hoge kwaliteit van leven als deze ethische kwesties vaker expliciet daarin betrokken worden. Daarmee zal ook de morele druk van ethische kwesties op de zorgverlener worden verlicht. Het gaat veelal om ‘alledaagse’ ethische kwesties, waarvoor de betrokkenen met elkaar oplossingen kunnen vinden in open overleg in een zorgethische benadering. Dat laatste betekent gerichtheid op ‘de goede dingen goed doen’ met inbegrip van alle relevante aspecten van de persoon en de omgeving. Voorwaarden zijn onder andere inbedding van de mondzorg in de zorg voor ouderen en voor zorgverleners betrokkenheid bij de oudere en kennis en vaardigheden om te reflecteren.

 • Door tandartsen en mka-chirurgen wordt met grote regelmaat antibiotica voorgeschreven. Dat is in een klein deel van de gevallen zinvol, maar vaak kan een patiënt ook zonder een antibioticum genezen. Microbiologische diagnostiek wordt slecht heel beperkt uitgevoerd en is complex en tijdrovend. Met een klein arsenaal aan orale antibiotica kan meestal worden volstaan. Antibiotica zijn geïndiceerd als een dentogene infectie samengaat met koorts of als er tekenen zijn dat de infectie meer systemisch van aard is zoals lymfadenopathie of trismus. Ook dient een patiënt met cellulitis van het hoofdhalsgebied, al dan niet met slikstoornissen, in ieder geval met antibiotica te worden behandeld. Tevens hebben antibiotica bij parodontitis een plaats in de behandeling.

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende

Selecteer zoekcriteria