Zoek in het NTvT archief

Er zijn 25 zoekresultaten gevonden.

 • (Erosieve) gebitsslijtage bij jeugdigen in Nederland: hoe groot is het probleem?

  D.L. Gambon, A.A. Schuller, E.M. Bronkhorst, G.J. Truin

  7 april 2017

  NTvT Kindertandheelkunde Thema

 • Volgens internationaal onderzoek is de prevalentie van (erosieve) gebitsslijtage bij de jeugd de laatste decennia toegenomen. De vraag was of hiervan ook sprake is in Nederland en welke veranderingen in consumptiepatronen hierbij mogelijk een rol spelen. In de periode 1998 tot en met 2011 hebben 9 onderzoeken plaatsgevonden naar de prevalentie van (erosieve) gebitsslijtage bij de jeugd. Uit een meta-analyse van deze onderzoeken komt naar voren dat er ook in Nederland sprake is van een toename. Daarnaast neemt de prevalentie toe naarmate de kinderen ouder zijn. Algemeen wordt aangenomen dat veranderingen in het aanbod van voedingsmiddelen en daarmee in consumptiepatronen een belangrijke verklaring voor deze toename bij de jeugd zijn. Echter, om deze aanname te onderbouwen zijn longitudinale onderzoeken nodig, waarin zowel de prevalentie en de incidentie van (erosieve) gebitsslijtage als veranderingen in consumptiepatronen worden bestudeerd. Deze onderzoeken zijn echter schaars en bovendien laten de resultaten geen consistent beeld zien. 

 • Cariës in Krachtwijken 1. Volwassenen

  G.H.W. Verrips, J.H. Vermaire, C.M.H.H. van Houtem, C.P.F. van Kempen, A.A. Schuller

  3 maart 2017

  NTvT maart 2017 Onderzoek en wetenschap

 • In Nederland zijn nauwelijks epidemiologische gegevens beschikbaar over de mondgezondheid van diverse culturele groepen in de volwassen bevolking die in achtergestelde wijken, zogenoemde ‘Krachtwijken’, wonen. De doelstelling van een onderzoek uitgevoerd in 2013 was een indruk te verkrijgen van de hoeveelheid cariëservaring van laagopgeleide volwassen in Krachtwijken, in vergelijking met een referentiepopulatie in ’s-Hertogenbosch. In totaal 1.597 laagopgeleide respondenten namen deel aan het onderzoek. De referentiepopulatie had de meeste cariëservaring, doordat zij relatief veel gerestaureerde vlakken (FS) hadden. De relatief lage cariëservaring bij de respondenten in de Krachtwijken met een niet-Nederlandse culturele affiliatie werd grotendeels veroorzaakt door een lager aantal FS. De verschillen in gemiddelde FS-score waren statistisch significant in alle leeftijdscategorieën, behalve in de jongste. De strategie ‘extension for prevention’ voor de behandeling van cariës in het blijvend gebit vormt mogelijk een verklaring voor het feit dat laagopgeleide volwassenen in ‘s-Hertogenbosch significant meer FS hadden dan zij met een niet-Nederlandse culturele affiliatie.

 • Trends in cariëservaring van volwassenen in Nederland van 1995 tot 2013

  A.A. Schuller, J.H. Vermaire, G.H.W. Verrips

  3 februari 2017

  NTvT februari 2017 Onderzoek en wetenschap

 • Zorginstituut Nederland, voorheen CVZ/ Ziekenfondsraad, heeft de mondgezondheid van volwassenen in Nederland in de periode 1995-2013 viermaal door TNO laten onderzoeken om trends in de mondgezondheid te monitoren en, indien nodig, beleidsmatige aanpassingen te kunnen doen. Met de gegevens uit deze 4 onderzoeken zijn de trends in cariëservaring bij 25- tot en met 54-jarigen gedurende 1995-2013 vastgesteld. In 1995, 2002, 2007 en 2013 werd de mondgezondheid van 25- tot en met 54-jarigen in ‘s Hertogenbosch in kaart gebracht door middel van een vragenlijst en een klinisch mondonderzoek. Over de periode 1995-2013 werd een afname in cariëservaring gevonden bij zowel hoog- als laagopgeleiden, waarbij hoogopgeleiden gunstiger uitkomsten hadden dan hun laagopgeleide leeftijdsgenoten. Anno 2012 kent mondgezondheid derhalve nog steeds een sociaaleconomische gradiënt. Het debat over hoe de groep met een hoog cariësrisico te bereiken blijft een punt van aandacht voor zowel de mondzorgprofessie als voor de politiek. Monitoring van de cariëservaring is van groot belang om een vinger aan de pols te kunnen houden.

 • Links- of rechtshandig: het effect van de voorkeurshand op de mondhygiëne

  C.A. Eleveld, A.A. Schuller

  5 februari 2016

  NTvT februari 2016 Onderzoek en wetenschap

 • In een onderzoek werd bestudeerd in hoeverre de voorkeurshand effect heeft op de mondhygiëne links en rechts in de mond. Er werd gebruikgemaakt van tandheelkundige epidemiologische data van de Nederlandse organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek en van speciaal hiervoor verzamelde data uit een mondzorgpraktijk. Uit de resultaten bleek dat in een populatie waarvan 85-90% rechtshandig is, aan de rechterzijde in de mond statistisch significant meer tandplaque voorkwam dan aan de linkerzijde. Separaat onderzocht bleek bij rechtshandigen statistisch significant meer tandplaque rechts dan links voor te komen en bij linkshandigen een niet statistisch significante trend van meer links dan rechts. Geconcludeerd wordt dat mondhygiëne links en rechts in de mond zeer waarschijnlijk afhankelijk is van de voorkeurshand. De verschillen tussen links en rechts in de mond bij de links- en rechtshandigen zijn echter zo klein, dat wordt betwijfeld of hiermee rekening moet worden gehouden bij het geven van mondhygiëne-instructies.

 • Trends in cariësprevalentie bij kinderen en jongeren van 1990-2009. Een onderzoek in een veranderende context

  A.A. Schuller, P. van Dommelen, J.H.G. Poorterman

  6 maart 2015

  NTvT maart 2015 Onderzoek en wetenschap

 • Sinds 1987 is in Nederland met grote regelmaat onderzoek naar de mondgezondheid van jeugdigen uitgevoerd, het zogenoemde ‘TJZ-onderzoek’. Voor een analyse naar de trends in cariëservaring bij jongeren in Nederland werden de gegevens van de TJZ-onderzoeken van 1990, 1996, 2005 en 201...

 • Parodontitis en levenskwaliteit

  W.J. Teeuw, A.V. Abhilakh Missier, M. Hartman, M. Ton, A.A. Schuller, G.H.W. Verrips, B.G. Loos

  1 april 2011

  NTvT Mondgezondheid en levenskwaliteit Thema

 • Om inzicht te krijgen in de mate waarin parodontitis is gerelateerd aan levenskwaliteit, is in een onderzoek onder 85 patiënten met matige of ernstige parodontitis gevraagd de Oral Health Impact Profile-NL49 in te vullen. De scores van deze patiënten werden vergeleken met een controlegroep van 85...

 • De invloed van mondgezondheid op de levenskwaliteit van volwassen Nederlanders

  G.H.W. Verrips, A.A. Schuller

  1 maart 2011

  NTvT Mondgezondheid en levenskwaliteit Thema

 • Als onderdeel van een grootschalig tandheelkundig-epidemiologisch onderzoek onder volwassenen in ’s-Hertogenbosch werd gekeken naar de invloed van een aantal klinische en demografische variabelen op de levenskwaliteit. De levenskwaliteit werd gemeten met behulp van een Nederlandse versie van de ve...

 • Trends in de prevalentie van cariës bij de 6- en 12-jarige jeugd in Nederland

  G.J. Truin, A.A. Schuller, J.H.G. Poorterman, J. Mulder

  1 maart 2010

  NTvT Kindertandheelkunde en cariës Thema

 • Om te achterhalen hoe de cariësprevalentie bij de Nederlandse jeugd zich sinds de jaren ’80 heeft ontwikkeld, werd een metaanalyse uitgevoerd van epidemiologische cariësonderzoeken onder 5- en 6-jarigen en 11- en 12-jarigen in Nederland uit de periode 1980 tot en met 2009. Geconcludeerd werd dat...

 • De restauratieve verzorgingsgraad bij de jeugd 2

  J.J.M. Bruers, B.A.F.M. van Dam, A.A. Schuller, G.J. Truin

  1 augustus 2009

  NTvT augustus 2009 Onderzoek en wetenschap

 • Als onderdeel van een breder onderzoek naar de restauratieve verzorgingsgraad van 5- en 6-jarige en 11- en 12-jarige kinderen is in 2007 een steekproef van 1.361 tandartsen over deze problematiek ondervraagd via een webenquête. In totaal hebben 447 (33%) tandartsen de vragenlijst volledig ingevuld....

 • De restauratieve verzorgingsgraad bij de jeugd 1

  A.A. Schuller, J.J.M. Bruers, B.A.F.M. van Dam, J.H.G. Poorterman, V.A.M. Gerardu, G.J. Truin

  1 juli 2009

  NTvT juli 2009 Onderzoek en wetenschap

 • In 2007 vond een onderzoek plaats naar de restauratieve verzorgingsgraad van het gebit van jeugdigen tot 18 jaar. Doel van dit onderzoek was inzicht te verkrijgen in de factoren die geassocieerd zijn met de restauratieve verzorgingsgraad bij jeugdigen. In het onderhavige artikel worden de zogenaamde...

Selecteer zoekcriteria