Zoek in het NTvT archief

Er zijn 12 zoekresultaten gevonden.

 • Therapeutisch voorschrijven van antibiotica en NSAID’s door tandartsen in Nederland

  B.A.F.M. van Dam, J.J.M. Bruers, W.J.M. van der Sanden

  4 oktober 2019

  NTvT Antibiotica Thema

 • Eind 2015 onderzocht de KNMT de indicatie voor het therapeutisch voorschrijven van antibiotica en NSAID’s door tandarts-algemeen practici in Nederland en factoren die daarbij een rol spelen. Van de 1.087 benaderde tandartsen vulden er 367 (34%) de webenquête in. Zij schreven in de 4 aan het onderzoek voorgaande weken aan gemiddeld 1,3% van hun patiënten een antibioticum voor. Een vijfde (20%) had moeite met de afweging of een ontstekingsremmer is geïndiceerd en/of met de keuze tussen antibioticum of NSAID. Gevraagd om medicatiebeslissingen (al of geen antibioticum geïndiceerd) bij 11 vignetten (fictieve casussen) beoordeelde 11% van de respondenten elk daarvan juist. Bij 39% was sprake van onderbehandeling, bij 24% overbehandeling en bij 26% van zowel overals onderbehandeling. Buitenslands gediplomeerde respondenten waren oververtegenwoordigd in de laatste 2 categorieën. Ruim de helft (55%) van de deelnemers bleek behoefte te hebben aan een richtlijn voor het voorschrijven van antibioticum bij tandheelkundige behandelingen en 28% (ook) aan bij- en nascholing op dit gebied.

 • Een vrouw aan de stoel is heel gewoon. De beroeps­uitoefening van vrouwelijke tandartsen in Nederland

  J.J.M. Bruers, B.A.F.M. van Dam

  3 november 2017

  NTvT Vrouwen in de tandheelkunde Thema

 • Vrouwen vormen 40% van de actieve beroepsgroep van tandartsen in Nederland. Op grond van de opleidingsinstroom kan worden verwacht dat hun aandeel verder zal toenemen tot ruim de helft. Uit de literatuur blijken verschillen tussen man en vrouw wat betreft voorkeuren voor werksetting en omvang van de werkweek. Ook in de feitelijke zorgverlening verschillen zij van elkaar. De gepresenteerde gegevens tonen de opmars van vrouwen en onderzoeksgegevens bevestigen de veronderstelde verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke tandartsen. Vrouwen zijn minder vaak praktijkhouder, vrouwelijke praktijkhouders werken vaker samen met collega’s en hebben een kortere werkweek. In de patiënt­behandeling lijken vrouwen iets meer individueel gericht te zijn en oog te hebben voor de algemene gezondheid. Waardetheorieën in de literatuur bieden verklaringen voor deze sekseverschillen. De voorkeur van vrouwen voor samenwerking past in elk geval in de algemene ontwikkeling naar werken in teamverband.

 • Evidencebased klinische praktijkrichtlijnen in de mondzorg 3. Draagvlak voor richtlijnontwikkeling in de mondzorg

  B.A.F.M. van Dam, B.C.M. Oosterkamp, J.C.L. den Boer, J.J.M. Bruers

  6 februari 2015

  NTvT februari 2015 Onderzoek en wetenschap

 • Draagvlak is belangrijk bij de implementatie van klinische praktijkrichtlijnen. Uitkomsten van 5 onderzoeken uit de jaren 1998 tot en met 2013 geven zicht op het draagvlak voor klinische praktijkrichtlijnen onder tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten en tandprothetici in Nederland. Daarbij werden attituden, opvattingen, kennis en gedrag opgevat als indicaties voor het wel of niet aanwezig zijn van draagvlak. Tandartsen hebben in de loop der jaren een toenemend positieve houding ten aanzien van klinische praktijkrichtlijnen. De meesten kennen en gebruiken minimaal 1 van de reeds bestaande klinische praktijkrichtlijnen en tonen zich voorstander van richtlijnontwikkeling. Orthodontisten en mondhygiënisten hebben nog weinig eigen klinische praktijkrichtlijnen op hun vakgebied, maar de meerderheid van hen is voorstander van de ontwikkeling ervan. Onder tandprothetici, die ook weinig ervaring hebben met klinische praktijkrichtlijnen, zijn minder voorstanders. Al met al kan worden gesteld dat er onder mondzorgverleners een groeiend draagvlak is voor de ontwikkeling en het gebruik van klinische praktijkrichtlijnen.

 • De KNMT-klachtenregeling beoordeeld door tandartsen

  B.A.F.M. van Dam, R.C. Gorter, M.A.J. Eijkman, J.J.M. Bruers

  6 februari 2015

  NTvT februari 2015 Onderzoek en wetenschap

 • In 2013 is ter evaluatie van de KNMT-klachtenregeling een anonieme schriftelijke enquête uitgevoerd onder 955 tandartsen en tandartsspecialisten tegen wie in de periode medio 2008 tot mei 2013 een klacht is afgehandeld. De respons bedroeg 413 (43%). Bij 51% was de klacht succesvol bemiddeld do...

 • Het welbevinden van tandartsen na een klachtenprocedure

  J.J.M. Bruers, B.A.F.M. van Dam, R. Gorter, M.A.J. Eijkman

  9 januari 2015

  NTvT januari 2015 Onderzoek en wetenschap

 • Bekend is dat een klacht van een patiënt voor tandartsen impact kan hebben op hun welbevinden. Maar over de aard en de omvang daarvan is weinig bekend. Om hierop meer zicht te krijgen is in 2013 een anonieme schriftelijke enquête uitgevoerd onder 955 tandartsen en tandartsspecialisten, va...

 • Project Peilstations: monitor van de tandheelkundige beroepsuitoefening in Nederland

  J.J.M. Bruers, J.C.L. den Boer, B.A.F.M. van Dam

  6 juni 2014

  NTvT Geschiedenis en tandheelkunde in Nederland Thema

 • Met het project Peilstations heeft de NMT een uniek onderzoeksprogramma opgezet, dat in de loop der jaren een veelheid aan informatie heeft opgeleverd over de ontwikkelingen in de tandheelkundige beroepsuitoefening in Nederland.

 • Werksituatie en toekomstplannen van recent afgestudeerde tandartsen

  B.A.F.M. van Dam, J.C.L. den Boer, J.J.M. Bruers

  1 september 2009

  NTvT september 2009 Onderzoek en wetenschap

 • De Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde heeft tandartsen die in 2004, 2005 of 2006 in Nederland zijn afgestudeerd, ondervraagd over hun werksituatie en toekomstplannen. Ook werd gevraagd naar de ervaringen bij aanvang van hun loopbaan. Over het algemeen ondervonden zij weinig p...

 • De restauratieve verzorgingsgraad bij de jeugd 2

  J.J.M. Bruers, B.A.F.M. van Dam, A.A. Schuller, G.J. Truin

  1 augustus 2009

  NTvT augustus 2009 Onderzoek en wetenschap

 • Als onderdeel van een breder onderzoek naar de restauratieve verzorgingsgraad van 5- en 6-jarige en 11- en 12-jarige kinderen is in 2007 een steekproef van 1.361 tandartsen over deze problematiek ondervraagd via een webenquête. In totaal hebben 447 (33%) tandartsen de vragenlijst volledig ingevuld....

 • De restauratieve verzorgingsgraad bij de jeugd 1

  A.A. Schuller, J.J.M. Bruers, B.A.F.M. van Dam, J.H.G. Poorterman, V.A.M. Gerardu, G.J. Truin

  1 juli 2009

  NTvT juli 2009 Onderzoek en wetenschap

 • In 2007 vond een onderzoek plaats naar de restauratieve verzorgingsgraad van het gebit van jeugdigen tot 18 jaar. Doel van dit onderzoek was inzicht te verkrijgen in de factoren die geassocieerd zijn met de restauratieve verzorgingsgraad bij jeugdigen. In het onderhavige artikel worden de zogenaamde...

 • Voorlichting in tandartspraktijken

  J.J.M. Bruers, B.A.F.M. van Dam, J.C.L. den Boer

  1 oktober 2008

  NTvT oktober 2008 Onderzoek en wetenschap

 • Voorlichting aan patiënten is een belangrijk onderdeel van de zorgverlening in de tandartspraktijk. Uitleg over de curatieve behandelingen is bij een meerderheid van de praktijken uitsluitend de taak van de tandarts. Informatie over mondverzorging en preventie wordt veelal verzorgd door mondhygiën...

Vorige 1 2 Volgende

Selecteer zoekcriteria