Zoek in het NTvT archief

Er zijn 9 zoekresultaten gevonden.

 • Wetenschapsagenda 'Mondzorg voor ouderen' in Nederland en Vlaanderen

  A. Visser, C.D. van der Maarel-Wierink, B. Janssens, D. Niesten, K. Jerković–Ćosić, J. Duyck, A. Gerritsen, V. Hollaar, S. Krausch-Hofmann, G.J. van der Putten, R.A.F. Weijenberg, S. Listl, F. Lobbezoo, J.M.G.A. Schols, J.J.M. Bruers

  6 december 2019

  NTvT Mondzorg voor kwetsbare ouderen Thema

 • De mondzorg voor ouderen is in de tandheelkunde en ook in de algemene gezondheidszorg een onderbelicht thema, terwijl mondzorgverleners steeds vaker worden geconfronteerd met kwetsbare, medisch gecompromitteerde ouderen met een complexe zorgvraag. Met als doel onderzoekers in Nederland en Vlaanderen (België) te stimuleren om meer gezamenlijk onderzoek te doen en daarmee te komen tot uitbreiding en implementatie van kennis, is de wetenschapsagenda ‘Mondzorg voor ouderen’ geformuleerd. Daarmee wordt een maatschappelijk verantwoorde en sterke wetenschappelijke basis geboden voor duurzame mondzorg voor kwetsbare ouderen. Hierin is de focus gericht op 3 thema’s: mondgezondheid en orale functie bij ouderen, multi-/interdisciplinaire samenwerking binnen eerstelijnszorg en kosten, baten en langetermijneff ect(en) van levensloopbestendige mondzorg.

 • Visie op de collectieve mondzorg voor kwetsbare ouderen: eendracht maakt macht

  A. Visser, M.H. Bakker, D. Niesten, L. Janssens, E. Palmers, J. Duyck, P.C. Bots-van ’t Spijker, J.J.M. Bruers, C.D. van der Maarel-Wierink, A. Vissink

  6 december 2019

  NTvT Mondzorg voor kwetsbare ouderen Thema

 • Het is met de mondgezondheid van kwetsbare ouderen vaak slecht gesteld. Een goede mondgezondheid is echter wel van groot belang. Mondgezondheid van ouderen zou daarom goed bewaakt en op peil gehouden moeten worden. Hiervoor is multidisciplinaire en interprofessionele samenwerking van zorgverleners en andere betrokkenen vereist. Deze samenwerking is nu nog heel summier. Ook is er vrijwel niets geschreven over hoe dergelijke samenwerking op het gebied van mondzorg voor kwetsbare ouderen vormgegeven zou moeten of kunnen worden. In deze bijdrage wordt uiteengezet welke mogelijkheden er voor een dergelijke samenwerking zijn en welke factoren daarbij van belang zijn. Dit alles in het kader van ‘eendracht maakt macht’.

 • Autonomie in het mondzorgplan van de zorgafhankelijke, cognitief beperkte oudere patiënt

  K. Verheul-van der Voorden, H.C. Willems, W.J. Klüter, C.D. van der Maarel-Wierink

  5 april 2019

  NTvT april 2019 Onderzoek en wetenschap

 • Besluitvormingsprocessen met betrekking tot de mondzorg van zorgafhankelijke bewoners van woonzorgcentra kunnen complex zijn wanneer een patiënt zijn eigen wil niet (voldoende) kan uiten en/of wanneer de patiënt wilsonbekwaam is. Mondzorgverleners die te maken hebben met cognitief beperkte patiënten in woonzorgcentra hebben daarom achtergrondkennis van gezondheidsrecht en –ethiek nodig. Dit betreft kennis over relevante aspecten die van belang zijn bij het tot stand komen van een mondzorgplan. In dit artikel wordt aandacht besteed aan deze aspecten van gezondheidsrecht en –ethiek en wordt de handreiking ‘Mondzorg en verzet bij wilsonbekwaamheid ter zake’ beschreven. Deze kan worden toegepast in vergelijkbare casuïstiek.

 • Wortelcariës van prevalentie tot therapie

  C.D. van der Maarel-Wierink

  4 januari 2019

  NTvT januari 2019 Media

 • M.R.O. Carrilho. Root caries: from prevalence to therapy Series Monographs in oral science (eds.:A. Lussie, M.A.R. Buzalaf) Basel: Karger, 2017 136 bl., geïll. Prijs € 130,00 ISBN 978 3 318 06112 3 De eerste hoofdstukken van dit boek laten zien dat weinig betrouwbare prevalentie- en inc...

 • Actieve zuurstof bij de behandeling van (wortel)cariës en de toepasbaarheid ervan bij kwetsbare ouderen

  J.W.M. van Gemert, C.D. van der Maarel-Wierink, W.J. Klüter, E. Hillebrands, G.J. van der Putten

  2 maart 2018

  NTvT maart 2018 Onderzoek en wetenschap

 • In 2000 werd naar aanleiding van de uitkomsten van een labora­toriumonderzoek naar het antimicrobiële effect van ozon (een vorm van actieve zuurstof) op cariëslaesies in tandwortels gesuggereerd dat er een nieuwe, snelle en eenvoudige manier was gevonden om cariës te behandelen. Doel van het hier beschreven literatuur­onderzoek was te achterhalen in hoeverre de effectiviteit van actieve zuurstof bij de behandeling van (wortel)cariës is aangetoond door in vivo-onderzoek. Uit de resultaten bleek dat de kwaliteit van de verschillende onderzoeken niet hoog is en dat er tot op heden onvoldoende goed wetenschappelijk bewijs is dat het gebruik van ozon een effectieve behandeling tegen (wortel)cariës is. De conclusie dat actieve zuurstof, in welke vorm dan ook, geen positieve bijdrage kan leveren aan de strijd tegen cariës, is echter nog te vroeg.

 • Preventieve tandheelkunde 6. Preventie van cariës bij kwetsbare ouderen

  C.D. van der Maarel-Wierink, C. de Baat

  9 juni 2017

  NTvT juni 2017 Onderzoek en wetenschap

 • Veel ouderen hebben een slechte mondgezondheid met (wortel)cariës als veelvoorkomend probleem. Alarmerende onderzoeks­resultaten doen de vraag rijzen of er voldoende preventieve maatregelen worden genomen om het ontstaan en de progressie van ­(wortel)­cariës bij kwetsbare ouderen te voorkomen. Uit recente onderzoeksliteratuur bleek dat dagelijks gebruik van tandpasta met 5.000 ppm fluoride en 3-maandelijks professioneel aangebrachte chloorhexidine- of natriumfluoridelak bij kwetsbare ­ouderen of volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking het risico op wortelcariës kan halveren. Tandpasta met 5.000 ppm is in Nederland (nog) niet verkrijgbaar. Op dit moment is het advies ‘Preventie van wortelcariës’ de enige richtlijn. Een andere maatregel om achteruitgang van de mondgezondheid van kwetsbare ouderen te voorkomen, is aandacht besteden aan kwetsbare ouderen die wegens toename van fysieke problemen en zorgafhankelijkheid wegblijven van reguliere periodieke mondonderzoeken. Juist op dat moment is intensiveren van professionele mondzorg met instructie aan mantelzorgers en verzorgenden en extra preventieve maatregelen ter bestrijding van (wortel)cariës noodzakelijk.

 • Proefschriften 25 jaar na dato 41. Aanpassingsvermogen van ouderen

  C. de Baat, A.E. Gerritsen, G.J. van der Putten, C.D. van der Maarel-Wierink

  4 september 2015

  NTvT september 2015 Onderzoek en wetenschap

 • In 1990 verscheen het proefschrift ‘Een kunstgebit bij ouderen, een kwestie van aanpassen?’. Het onderzoek dat er aan ten grondslag lag, betrof onder andere het vinden van een meetinstrument voor het aanpassingsvermogen van ouderen aan volledige gebitsprothesen. De conclusie was dat een...

 • Nazorg voor duurzaamheid en profijtelijkheid van kronen en bruggen

  C. de Baat, C. van Loveren, C.D. van der Maarel-Wierink, D.J. Witter, N.H.J. Creugers

  5 juli 2013

  NTvT Kronen en bruggen Thema

 • In het continue traject van nazorg kunnen, tijdens een periodiek mondonderzoek of tussentijds, diverse complicaties van kronen en bruggen worden gesignaleerd. De beoordeling van een bepaalde complicatie kan leiden tot 1 van 4 benaderingswijzen: geen behandeling maar wel monitoren, herstel, reparatie, vervanging.

 • Het krachtenspel van kronen en bruggen in het occlusiesysteem, mede in relatie tot het orofaciale systeem

  C. de Baat, D.J. Witter, C.D. van der Maarel-Wierink, N.H.J. Creugers

  8 februari 2013

  NTvT Kronen en bruggen Thema

 • Noodzakelijk is kennis over de mechanische gevolgen van anatomische reductie, de adaptatiemogelijkheden, de reservecapaciteiten, de compensatiemechanismen en de mechanische aspecten van herstel of verhoging van het functieniveau van het occlusiesysteem.

Selecteer zoekcriteria