Zoek in het NTvT archief

Er zijn 17 zoekresultaten gevonden.

 • Promotie K.S. Muzalev

  Myogene TMD-pijn is te complex om te worden verklaard door eenvoudige lineaire modellen die uitsluitend berusten op slaapbruxism of psychologische problematiek als etiologische factoren, concludeert Konstatin Muzalev in zijn proefschrift. Factoren als genetica, algemene gezondheid en demografische g...

 • Zingen gaat niet gepaard met kaakklachten

  M.K.A. van Selms, J.W. Wiegers, M.W. de Vries, F. Lobbezoo, C.M. Visscher

  3 mei 2019

  NTvT mei 2019 Onderzoek en wetenschap

 • Onderzocht werd of zangers vaker TMD-pijn en kaakgewrichtsgeluiden rapporteren dan musici die hun kauwstelsel tijdens het musiceren niet belasten. Daarnaast werd onderzocht welke risicoindicatoren verband hielden met kaakklachten onder musici. In totaal vulden 1.470 muzikanten uit 50 verschillende muziekensembles een vragenlijst in, waaronder 306 zangers (experimentele groep) en 209 musici die hun kaak niet belasten tijdens musiceren (controlegroep). De prevalentie van zelfgerapporteerde TMD-pijn onder zangers was 21,9% en 12,0% in de controlegroep. Van de zangers rapporteerde 19,6% kaakgewrichtsgeluiden versus 14,8% van de controles. Uit het meervoudige regressiemodel, waarbij rekening werd gehouden met confounders zoals leeftijd en geslacht, bleek dat zangers niet vaker TMD-pijn en kaakgewrichtsgeluiden rapporteerden dan niet-zangers. Wel waren diverse vormen van fysieke belasting positief geassocieerd met de aanwezigheid van zelfgerapporteerde TMD onder musici, te weten het uitvoeren van schadelijke mondgewoonten met TMD-pijn en kaakgewrichtsgeluiden, het aantal uren dagelijkse oefening met TMD-pijn en het aantal jaren speelervaring met kaakgewrichtsgeluiden.

 • De prevalentie van gebitsslijtage onder de volwassen Nederlandse bevolking

  P. Wetselaar, J.H. Vermaire, C.M. Visscher, F. Lobbezoo, A.A. Schuller

  6 april 2018

  NTvT Gebitsslijtage Thema

 • De doelstelling van dit onderzoek, uitgevoerd in 2013, was de prevalentie van gebitsslijtage onder de Nederlandse volwassen bevolking in kaart te brengen. Het vóórkomen van gebitsslijtage werd niet alleen bepaald in verschillende leeftijdsgroepen, er werd ook gekeken naar geslacht, sociaaleconomische status en verschillende gebitselementen. De resultaten werden vergeleken met een onderzoek uit 2007. Het verzamelen van de gegevens was onderdeel van een grootschalig tandheelkundig-epidemiologisch onderzoek. De 1.125 volwassen uit ‘s-Hertogenbosch die aan dit onderzoek deelnamen, werden onderverdeeld in een vijftal leeftijdsgroepen. De gebitsslijtage werd gekwantificeerd door middel van een occlusale/incisale vijfpuntenschaal. Het aantal door gebitsslijtage aangedane gebitselementen was hoger in de oudere leeftijdsgroepen. Mannen vertoonden meer gebitsslijtage dan vrouwen, evenals individuen met een lagere sociaaleconomische status waarbij eenzelfde tendens werd geconstateerd. Ten opzichte van 2007 was er in 2013 sprake van een toename van de ernst van slijtage. Geconcludeerd kan worden dat gebitsslijtage veelvuldig wordt waargenomen onder de volwassen Nederlandse bevolking.

 • Doel van Naichuan Su’s promotieonderzoek was het vergaren van meer kennis over patiëntprofielen en -uitkomsten van zorg bij temporomandibulaire disfuncties (TMD’s). Op basis van een onderzoek onder patiëntengroepen met artritis van het temporomandibulaire kaakgewricht (afgekort...

 • Pijnlijke temporomandibulaire disfuncties: diagnose en behandeling

  F. Lobbezoo, G. Aarab, W. Knibbe, M. Koutris, C.J. Warnsinck, P. Wetselaar, C.M. Visscher

  4 november 2016

  NTvT Pijn in de orofaciale regio Thema

 • Pijnlijke temporomandibulaire disfunctie (TMD-pijn) komt vaak voor in de algemene bevolking. De meest voorkomende subdiagnoses zijn myalgie (kauwspierpijn) en artralgie (kaakgewrichtspijn). De etiologie van TMD-pijn is multifactorieel en de diagnostiek en eventuele behandeling hebben vaak een multidisciplinair karakter. De meest recente inzichten voor de diagnostiek en de behandeling van TMD-pijn zijn gebaseerd op de in 2013 verschenen multidisciplinaire richtlijn ‘Chronische aangezichtspijn’, die onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten is ontwikkeld. Tandartsen worden geacht te handelen conform de aanbevelingen in deze richtlijn. De autorisatie van de richtlijn door de betrokken wetenschappelijke en beroepsverenigingen impliceert dat terughoudendheid is geboden bij het inzetten van diagnostische hulpmiddelen en behandelmodaliteiten die niet, of onvoldoende zijn onderbouwd met solide bewijslast.

 • Orale kinesiologie

  M.H. Steenks

  4 maart 2016

  NTvT maart 2016 Media

 • Boek

  M. Naije, F. Lobbezoo, C.M. Visscher Orale kinesiologie. Temporoman­dibulaire disfuncties, bruxisme, gebitsattritie en slaapapneuHouten: Bohn Stafleu van Loghum, 2015301 bl. geïll. € 79,50 ISBN 978 90 368 0432 5         Orale kinesiologie is een vernieuwde ui...

 • Op 5 juni 2015, tijdens de NTvT Auteursdag, nam Anne C.E.H.M. Bonn de Debuutprijs van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde in ontvangst. De prijs werd overhandigd door de directeur van de NTvT BV, prof. dr. P.F. van der Stelt, en bestond uit een oorkonde, een judicium en een cheque van €1.500,00. Tevens werd aan de afdeling Mondgezondheidswetenschappen, sectie Orale Kinesiologie, van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), van waaruit Bonn het artikel schreef, aan dr. M.K.A. van Selms een cheque van eveneens €1.500,00 uitgereikt.

 • Op 3 mei 2015 heeft de prijscommissie van de Stichting Bevordering Tandheelkundige Kennis na bestudering van alle in aanmerking komende publicaties in de jaargangen 2013 en 2014 van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde besloten de Debuutprijs 2015 toe te kennen aan eerste auteur C.E.H.M. Bo...

 • Zorgverleners zouden bij patiënten met temporomandibulaire disfunctie (TMD) eerst de ongerustheid van de patiënt ten aanzien van de TMD-pijn (pijn aan kauwspieren en/of het kaakgewricht) moeten zien te achterhalen en de patiënt moeten geruststellen alvorens ze overgaan tot een behandeling. Dat st...

 • Pijn in de kauwspieren kan het gevolg zijn van overbelasting van die spieren, stelt Michail Koutris in zijn proefschrift ‘Masticatory muscle pain - causes, consequences, and diagnosis’. Op 28 oktober promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam. Promotoren waren prof. dr. ir. M. Naeije, pr...

Vorige 1 2 Volgende

Selecteer zoekcriteria