Zoek in het NTvT archief

Er zijn 68 zoekresultaten gevonden.

 • Mondzorg voor kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen in Duitsland en Nederland

  D. Niesten, V. Leve, D. Lubisch, C. Pilgrim, N.H.J. Creugers, M. Pentzek, A. Gerritsen

  8 november 2019

  NTvT november 2019 Onderzoek en wetenschap

 • Om de mondgezondheid voor kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen, zowel intra- als extramuraal, in het Euregiogebied Rijn-Waal in Nederland en Duitsland te verbeteren, is geïnventariseerd wat de belemmeringen zijn op het vlak van mondzorg voor de doelgroep volgens de literatuur, hoe de mondzorg is georganiseerd in beide landen en wat de implicaties van deze organisatie voor de (mond)zorg en mondverzorging zijn. Resultaten laten zien dat belemmeringen veelal gelijk zijn, maar dat de organisatie in beide landen verschilt. De grootste verschillen liggen in de financiering en inrichting van mondzorg in de intramurale situatie. Deze is in Nederland in sterkere mate gereguleerd en georganiseerd op basis van de Wet langdurige zorg met als uitgangspunt de Verenso-richtlijn ‘Mondzorg voor zorgafh ankelijke cliënten in verpleeghuizen’. In Duitsland is daarentegen het leveren van mondzorg in de thuissituatie beter gefaciliteerd. In beide landen zijn recentelijk verschillende initiatieven ontplooid ter verbetering van onder meer de informatievoorziening, scholing en financiering van mondzorg.

 • Promotie S. Gouw

  Fysiotherapeut-gnatholoog Simone Gouw onderzocht bruxisme vanuit fysiotherapeutisch perspectief en concludeert dat de hypothese van slaapbruxisme als een centraal gereguleerd mechanisme door haar onderzoek wordt ondersteund. Tevens stelt zij dat een orofaciaal fysiotherapeut een belangrijke partner...

 • Promotie A. van ’t Spijker

  Uit het door Arie van ’t Spijker uitgevoerde systematisch literatuuronderzoek naar het voorkomen van gebitsslijtage toonde aan dat – volgens de literatuur van 1980 tot medio 2007 - ernstige gebitsslijtage voorkomt bij 3% van de 20-jarigen en stijgt tot 17% van de 70-jarigen. Van ’t...

 • Wensgeneeskunde en wenstandheelkunde: juridische aspecten

  D.J. Witter, W.G. Brands, J.J. Kole, N.H.J. Creugers

  4 januari 2019

  NTvT januari 2019 Visie

 • Wensgeneeskunde/-tandheelkunde betreft (be)handelingen zonder direct medische/tandheelkundige noodzaak. Binnen de reguliere geneeskunde/tandheelkunde geldt een klassieke trias: 1. symptomen van ziekte leiden na onderzoek tot 2. een diagnose, vervolgens tot 3. een voorstel voor behandeling door de zorgverlener. Bij wensgeneeskunde ligt de nadruk op wat de patiënt wil en wenst. Wensgeneeskundige behandeling betreft medisch handelen, vaak op verzoek van de patiënt, en moet worden onderscheiden van gezamenlijke besluitvorming, een vorm van communicatie om aansluiting te zoeken bij preferenties van de patiënt en de patiënt actief bij zijn behandeling te betrekken. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg bepaalt dat zorgverleners goede zorg moeten verlenen: van goed niveau, veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht, tijdig verleend, en afgestemd op de reële behoefte van de cliënt. Goede zorg wordt afgemeten aan de professionele standaard. Dit kan in juridische zin de tegemoetkoming aan een bepaalde wens tot behandeling zonder medische noodzaak beperken.

 • Promotie E. Mobarak

  Atraumatic Restorative Treatment (ART) is een behandelmogelijkheid voor cariës in gebitselementen bij adolescenten. Enas Mobarak onderzocht of het overlevingspercentage van ART-restauraties is te verbeteren en trachtte de kennis over het repareren van defecte ART-restauraties te vergroten. Hier...

 • Wensgeneeskunde en wenstandheel­kunde: medisch-ethische aspecten

  D.J. Witter, J.J. Kole, W.G. Brands, N.H.J. Creugers

  7 december 2018

  NTvT december 2018 Visie

 • Met wensgeneeskunde worden medische (be)handelingen zonder direct medische noodzaak aangeduid. Bij dergelijke behandelingen kunnen medisch-ethische principes onder druk komen: de autonomie van de patiënt wanneer wensen voortkomen uit sociale druk, ‘het goeddoen’ als het (achterliggende) doel en de gevolgen onduidelijk zijn, en ‘het niet-schaden’ als dit onmogelijk blijkt. Ook rechtvaardigheid komt in het gedrang wanneer vooral mensen met een betere sociaaleconomische achtergrond gebruik kunnen maken van wensgeneeskunde. Ongeacht of het wensgeneeskunde of reguliere geneeskunde betreft, respect voor de menselijke waardigheid en persoonlijke integriteit van de patiënt blijft leidend. Vanuit deugd- en zorgethiek worden kwaliteiten benadrukt om een goed zorgverlener te zijn, zoals zorgzaamheid, compassie, solidariteit, eerlijkheid en persoonlijke inzet. Er is veel ethisch debat over wensgeneeskunde. Enkele belangrijke aspecten die daarbij naar voren komen, zijn dat risico’s op schade beperkt zouden moeten blijven, de menselijke waardigheid en integriteit zouden moeten worden gerespecteerd, dat mensen echt worden geholpen en dat het rechtvaardigheidsprincipe overeind blijft .

 • Wensgeneeskunde en wens­tandheelkunde: wat wordt ermee bedoeld?

  D.J. Witter, W.G. Brands, J.J. Kole, N.H.J. Creugers

  9 november 2018

  NTvT november 2018 Visie

 • Met wensgeneeskunde worden medische handelingen aangeduid die zonder direct medische noodzaak worden uitgevoerd. Bij wensgeneeskunde overheerst de wens van de patiënt, maar het wordt indirect ook bevorderd door zorgverleners, (farmaceutische) producenten en zorgverzekeraars. Vaak betreft wensgeneeskunde verbetering van het uiterlijk of van prestaties, daarom wordt het ook wel als verbetergeneeskunde aangeduid. Het onderscheid tussen reguliere geneeskunde en wensgeneeskunde is vaag: de grens tussen ziekte en gezondheid, tussen normaal en abnormaal functioneren is niet scherp te trekken en bovendien tijd- en plaatsgebonden. Wensgeneeskunde valt buiten het basispakket van zorgverzekeraars en wordt door de patiënt zelf betaald. Dat ‘zelf betalen’ is echter geen allesbepalend criterium voor wensgeneeskunde. Door biotechnologische ontwikkelingen neemt de omvang van wensgeneeskunde toe. Een aantal tandheelkundige behandelingen zou als wenstandheelkunde kunnen worden aangemerkt, bijvoorbeeld in het kader van cosmetische tandheelkunde, orthodontie of implantologie. Wensgeneeskundige behandelingen genezen weliswaar geen ziekte, maar kunnen wel de gezondheid bevorderen.

 • Promotie A.S. Goldman-Hawes

  Ann Goldman onderzocht de kosten en de kosteneffectiviteit van preventieve en restauratieve behandelingen bij schoolgaande kinderen in China en in Brazilië. Zo bekeek zij het onder supervisie poetsen met fluoridetandpasta om gecaviteerde carieuze dentinelaesies in blijvende molaren met een hoog...

 • Anneloes Gerritsen onderzocht of een verkorte tandboog van invloed is op de levenskwaliteit, of verkorte tandbogen bestendig zijn op de lange termijn en hoe patiënten met een verkorte tandboog dit ervaren. Het bleek dat de levenskwaliteit van mensen met een verkorte tandboog vergelijkbaar is m...

 • UCT versus conventionele en ART-behandeling

  Maitê Cevallos Mijan onderzocht de effectiviteit van de ultraconservatieve behandeling (UCT) van cariës in melkmolaren. Deze behandeling bestaat uit een combinatie Atraumatic Restorative Treatment (ART) en gebitsreiniging met behulp van tandenborstel en fluoridetandpasta. Cevallos Mijan v...

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende

Selecteer zoekcriteria