Zoek in het NTvT archief

Er zijn 35 zoekresultaten gevonden.

 • NRC, compomeerrestauraties en Halltechniek na 2,5 jaar

  R.J.M. Gruythuysen

  4 mei 2018

  NTvT mei 2018 Excerpten

 • Restauratieve tandheelkunde

  In een gerandomiseerd klinisch onderzoek werden de 2,5-jaarsresultaten van 3 behandelmethoden in tijdelijke molaren, uitgevoerd bij 169 kinderen met een hoog cariësrisico (leeftijd 3-8 jaar), vergeleken. De behandelmethoden betroffen Niet-Restauratieve Caviteitsbehandeling (NRC), compomeerresta...

 • Preventieve tandheelkunde 9. Niet-Restauratieve Caviteitsbehandeling: voortschrijdend inzicht of controversieel?

  R.J.M. Gruythuysen, A.J.P. van Strijp

  5 januari 2018

  NTvT januari 2018 Onderzoek en wetenschap

 • Niet-Restauratieve Caviteitsbehandeling leeft nog te weinig in de kindertandheelkunde. Inmiddels is er een aanzienlijke hoeveelheid kwantitatief en kwalitatief onderzoek dat het succes van de behandeling bewijst. Sommige zorgverleners passen de methode met succes toe, terwijl anderen geen vertrouwen hebben in deze niet-invasieve caviteitsbehandeling en de voorkeur blijven geven aan het restaureren van cariëslaesies. Genoemde redenen hiervoor zijn onder andere Niet-Restauratieve Caviteitsbehandeling is veel gedoe, de (ouder van de) patiënt werkt niet mee en de vergoeding is niet adequaat. Kinderen hebben echter baat bij mondzorgverleners die stellen dat een kind recht heeft op een etiologische behandeling, waarbij de oorzaak van het cariësproces wordt aangepakt, en dat niet-restauratieve behandeling daartoe bij uitstek een goede ondersteuning biedt. Deze benadering past binnen de kaders die de beroepsethiek en de wet stellen. Behalve mondzorgverleners hebben alle betrokken instanties in het beroepenveld en daarbuiten de morele en maatschappelijke plicht recht te doen aan de impliciete vraag van het kind naar deze omslag in de mondzorg.

 • Kindertandheelkunde

  In een prospectief onderzoek in Litouwen werd nagegaan wat de impact van narcosebehandeling was bij 144 kinderen, jonger dan 6 jaar, op de mondgezondheidgerelateerde kwaliteit van leven (OHRQoL) en de mondgezondheid na een half jaar. In het mondonderzoek werd de plaque-index en het dmft bepaald. De...

 • Kindertandheelkunde

  Toepassing van zilverdiaminefluoride (SDF) biedt mogelijkheden om traditionele restauratieve cariës te voorko men of te beperken. De onderzoekers hebben de acceptatie van de donkere verkleuring van het carieuze dentine door de behandeling met SDF onderzocht onder ouders van jonge kinderen in Ne...

 • Kindertandheelkunde

  Hoewel tandheelkundige behandeling onder algehele anesthesie reeds lang wordt uitgevoerd bij angstige jonge kinderen, kleven hieraan nadelen vanwege gezondheidsrisico’s, kosten en ouderlijke acceptatie. Toepassing van Interim Therapeutic Restoration (ITR) kan de noodzaak tot behandeling onder...

 • Lachgas kan behandeling onder algehele anesthesie beperken

  R.J.M. Gruythuysen

  8 december 2017

  NTvT December 2017 Excerpten

 • Kindertandheelkunde

  Het doel van het onderzoek was na te gaan hoe lachgas wordt verdragen als onderdeel van de tandheelkundige behandeling bij angstige kinderen en kinderen met een beperking. Het onderzoek werd uitgevoerd bij 472 kinderen (leeftijd 4-17 jaar). Bij deze kinderen werden 1.317 tandheelkundige behandelinge...

 • Iatrogene schade door restauratie van approximale vlakken

  R.J.M. Gruythuysen

  9 juni 2017

  NTvT juni 2017 Excerpten

 • Cariologie

  Het doel van dit longitudinaal onderzoek was om na te gaan of en zo ja, in welke mate het plaatsen van een approximale composietrestauratie de kans op cariës van het aangrenzende vlak (CR-groep) vergroot. Daartoe werd van 4.030 restauraties in de (pre)molaarstreek nagegaan of ze konden worden g...

 • De rol van de mondzorgverlener bij het signaleren van kindermishandeling

  R.J.M. Gruythuysen, J.M. Wiggelendam

  7 april 2017

  NTvT Kindertandheelkunde Thema

 • De aandacht voor kindermishandeling is de laatste jaren toegenomen. In 2015 heeft de KNMT de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld herzien. De kern van de meldcode wordt gevormd door het verplicht volgen van een 5-stappenplan bij signalering van (een vermoeden van) onder andere kindermishandeling. Professioneel handelen bij kindermishandeling stelt hoge eisen aan de kennis en de communicatieve vaardigheden van de zorgverlener. Als daaraan wordt voldaan, is de zorgverlener door de wet voldoende beschermd tegen klachten van betrokkenen. Veel zorgverleners staan nog onwennig tegenover het toepassen van de Meldcode. Het aantal contacten met Veilig Thuis voor adviezen en meldingen bedraagt in de mondzorg hooguit enkele promille van het totale aantal contacten. Bij verwaarlozing van mondverzorging, de meest voorkomende vorm van kindermishandeling op het terrein van de mondzorg, blijft het professioneel handelen meestal nog beperkt tot symptoombestrijding. Georganiseerde zorg via ketenvorming biedt mogelijkheden tot coördinatie van doelgerichte actie bij kindermishandeling.

 • Hoog fluoridegehalte onderlaag stimuleert afzetting tertiair dentine

  R.J.M. Gruythuysen

  3 februari 2017

  NTvT februari 2017 Excerpten

 • Cariologie

  Bij toepassing van een onderlaag in een diepe caviteit is naast antibacteriële eigenschappen en biocompatibiliteit een remineraliserende potentie van belang. In een in vivo-onderzoek werd nagegaan hoe de pulpa reageert op 2 producten met een hoog fluoridegehalte die worden toegepast bij indirec...

 • Internationale consensus over cariësbehandeling

  R.J.M. Gruythuysen

  3 februari 2017

  NTvT februari 2017 Excerpten

 • Cariologie

  Een internationale groep van experts heeft een consensusprocedure doorlopen om onderbouwd te komen tot klinische aanbevelingen ten aanzien van management van gecaviteerde cariëslaesies in de tijdelijke en blijvende dentitie. Daarbij is ook het restaureren als optie betrokken. Consensus werd ber...

Vorige 1 2 3 4 Volgende

Selecteer zoekcriteria