De inventarisatie van het behandelrisico en de kans op complicaties bij een wortelkanaalbehandeling

View the english summary Open PDF (312.65 KB)

Onlangs zijn in Nederland twee scoreformulieren ingevoerd met als doel een onderscheid te kunnen maken tussen een ongecompliceerde en ecompliceerde wortelkanaalbehandeling. Deze Dutch Endodontic Treatment Index en de Classificatie Endodontische Behandeling maken beide deel uit van een nieuw verrichtingensysteem voor de endodontologie. Voorafgaande aan de wortelkanaalbehandeling kan een inschatting worden gemaakt van de moeilijkheidsgraad en het behandelrisico, en deze uitkomst kan vervolgens worden meegewogen in de beslissing de behandeling zelf uit te voeren of de patint te verwijzen. Aan de hand van twee klinische casussen wordt gellustreerd welke complicaties voorkmen kunnen worden als gebruikgemaakt wordt van deze risico-inventarisatie. Tot slot wordt ingegaan op de veelgestelde vraag of de behandeling van gecompliceerde gevallen uitsluitend voorbehouden zou moeten zijn aan een tandarts met specifieke deskundigheid in de endodontologie.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.