Een conflict tussen zelfbeschikkingsrecht en bekeringsplicht

De mondige patiënt

View the english summary Open PDF (79.67 KB)

De laatste decennia hebben patiënten een scala aan wettelijke rechten gekregen. Rechterlijke colleges passen die rechten toe op concrete situaties, waardoor soms nieuwe plichten voor hulpverleners ontstaan. In deze bijdrage wordt nader ingegaan op het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt enerzijds en de hulpverleningsplicht van de tandarts anderzijds. Soms komen deze rechten en plichten met elkaar in botsing en moet de keuze worden gemaakt wat voorgaat.Het is dringend gewenst dat tuchtcolleges in de eerste plaats nagaan welke plichten er in een concreet geval bestaan, vervolgens of deze plichten interfereren met andere plichten en tot slot hoe in dat geval de afweging tussen verschillende plichten moet worden gemaakt.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.