NTVT onderzoeksbeurzen ntvt_onderzoeksprijs_rgb_web.jpg

Het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde wordt uitgegeven door de Stichting Bevordering Tandheelkundige Kennis. Naast het uitgeven van een tijdschrift past het binnen haar doelstelling tandheelkundig onderzoek in Nederland te bevorderen. De Stichting doet dit onder meer door de toekenning van onderzoeksbeurzen. Een onderzoeksbeurs is € 100.000 groot en wordt toegekend ter ondersteuning van afdelingen of vakgroepen voor het opstarten van promotietrajecten. De onderzoeksbeurs is bedoeld voor de aanstelling van een promovendus. In het verlengde van de doelstelling van de Stichting zal de bevordering van de tandheelkunde in het algemeen met toekenning van de beurs gediend moeten zijn. In 2017 kunnen wederom 2 beurzen worden toegekend.

Voorwaarden voor toekenning

Voor een periode van 2 jaar is € 50.000 per jaar beschikbaar voor de aanstelling van een promovendus. De afdeling of vakgroep die de beurs ontvangt, verplicht zich om aan het einde van deze periode van 2 jaar de bekostiging van de promovendus te continueren tot het promotietraject is afgerond (matchingsprincipe). Ter bevestiging van deze verplichting is een verklaring van de vakgroep, afdeling of faculteit bij het indienen van het verzoek om toekenning een absolute voorwaarde. Gedurende de looptijd van het promotietraject verplicht de promovendus zich tevens 2 artikelen* ter publicatie in het NTvT aan te bieden aan de redactie van het NTvT.

*Deze artikelen doorlopen de gebruikelijke procedure van beoordeling door de redactie van het NTvT

De Onderzoeksbeurs

Aanvragen voor de onderzoeksbeurs worden eerst beoordeeld door een selectiecommissie bestaande uit de voorzitter van de Stichting Bevordering Tandheelkundige Kennis (SBTK), de hoofdredacteur van het NTvT en de voorzitter van de Raad van Toezicht SBTK. Van de vakgroep of de afdeling die mee wil dingen naar de onderzoeksbeurs wordt een globale projectbeschrijving verwacht. Dit voorstel moet worden gedragen door een of meer hoogleraren, werkzaam aan een van de Nederlandse tandheelkundige faculteiten. Deze globale projectbeschrijving moet duidelijk maken wat het belang van het op te zetten onderzoek is voor de lezers van het tijdschrift.

Maximaal 5 aanvragen zullen hieruit worden geselecteerd om hun projectbeschrijvingen verder uit te werken. De definitieve beoordeling om te komen tot toekenning van de onderzoeksbeurzen wordt door een commissie van 3 externe experts uitgevoerd. Op grond van het oordeel van deze commissie zal de Stichting tot de uiteindelijke toekenning van 2 beurzen overgaan. Indien de selectiecommissie minder dan 3 voorstellen geschikt vindt om te subsidiëren, kan het aantal door de Stichting toe te kennen beurzen ook minder zijn.

De aanvraagprocedure

Om in aanmerking te komen voor toekenning van de onderzoeksbeurs 2017 moet de globale projectbeschrijving en overige informatie vóór 1 april 2017 worden ingediend via het online aanvraagsysteem: www.onderzoeksbeurs.nl.

De volgende aspecten worden opgenomen in de elektronische aanvraag: titel van het project; vraagstelling van het onderzoek; afdeling of vakgroep van waaruit het onderzoek zal plaatsvinden; eerstverantwoordelijke hoogleraar voor de begeleiding van de promovendus; tijdpad; bevestiging van de continuering van het project door de afdeling na afloop van de 2 jaar van de beurs; relevantie voor de lezers van het NTvT en een bevestiging van de verplichting tot het indienen van ten minste 2 artikelen bij de redactie van het NTvT gedurende de looptijd van het promotietraject.

De beslissing tot toekenning van de onderzoeksbeurzen 2017 zal plaatsvinden omstreeks 1 juni 2017.

Contact e-mailadres: directie@ntvt.nl