× ABONNEREN

Historisch archief

Het historisch archief van het NTvT is volledig gedigitaliseerd en op deze pagina te doorzoeken. Maar liefst 11.500 artikelen uit 106 jaargangen (1894 tot en met 1999) zijn nu beschikbaar.

Artikel 1, p. 4-4 - Editie 1 - 1894

Uittreksel van Statuten en Huishoudelijk Reglement. STATUTEN. ART. 1. De „Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging" is gevestigd te Amsterdam en opgericht voor een tijdvak van 29 jaar en 5 maanden; zij stelt zich ten doel: a. Het bevorderen der belangen van den tandheelkundigen stand. b. Het...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 45-45 - Editie 2 - 1894

Vergadering der Nederlandsehe Tandmeestersvereeniging, 24 April 7894. UITTREKSEL DAR NOTULEN. AGENDA Ballotage van de H.H. J. STARK (Rotterdam) en C. L. STARK ('s Gravenhage). II. Verslag der Commissie benoemd naar aanleiding van Art. 29 van het huishoudelijk reglement. Aanwezig 12 leden. De...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 46-49 - Editie 2 - 1894

46 De eerste Vel,j aa rdag der Nederlandsche De eerste verjaardag der Nederlandsche Tand meestersVereeniging Als dit dummer van het tijdschrift voor taiidheelkuncle verschijnt, viert onze vereeniging haren eersten verjaardag. g. Wij ino eit dien dag niet ono gemerkt voorbi laten gaan; 1 J want...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 50-65 - Editie 2 - 1894

Kort verslag over de tand heelklind ige sectie Kort verslag over de tandheelkundige sectie in het IXde Internationaal Medisch Congres, gehouden te Rome van 29 Maart 5 April '94. Tri de eerste aflevering van dit tijdschrift is onder "/Berichten" IE1(t programma opgenomen van de werkzaamheden...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 66-73 - Editie 2 - 1894

Terpentijnolie als bloedstelpend middel, *> DOOR Dr. J. SASS E. Az. Dikwijls lieb ik mij er over verbaasd, hoe zelden terpentijn genoemd en gebniikt wordt als boedste11)end middel, /zet rc itfrelrlcen van fanden of kiezen. vooral bij ôioedivçien Nog onlangs verscheen er in de Milnckener. med....

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 74-76 - Editie 2 - 1894

De strijd tegen de onbevoegden en de N. T. V.*) Ofschoon het niet valt te ontkennen dat sedert de opichting der N. T. V. de vervolgingen tegen de onbevoegden door het Geneeskuidig Staatstoezicht talrijker zijn dan vroeger, zoo is hiermede nog geenziris gezegd dat deze vereeniging nu juist haar...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 77-78 - Editie 2 - 1894

KORTE ­IEDEDTEI,IVGE\. Wanneer oxyphosphaat- of oxychlorid-cementen te snel hard worden, voegt men een weinig borax-poeder hieraan toe ; dit verhindert het te snelle hard worden. Zet het cement zich daarentegen te langzaam, dan verwarmt men het voorwerp, waarop de vermenging plaats heeft, of men...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 79-80 - Editie 2 - 1894

Geneeskundig Staatstoezicht voor Noord-Holland. AMSTERDAM, 25 Mei 1894. Het is mij gebleken, dat de tandmeesters niet altijd voldoen aan het bepaalde in de laatste alinea van art. 8 van de wet van 14 Juni 1876, Stbl. 117, luidende : ,,Bij een tijdelijk verblijf ter uitoefening zijner kunst,...

Lees artikel (pdf)

Artikel 8, p. 81-87 - Editie 2 - 1894

De behandeling van het Empyeem van de bovenkaak. Dr. W. POSTHUMUS HEYSES. Amsterdam, Privaat Docent In de jaarlijksche vergadering van Belgische oor- en keelartsei, dit jaar te Antwerpen gebouden, werd op 17 Judi j.1. slit onderwerp door mij ter sprake gebracht. Te midden van vak-collega's kon...

Lees artikel (pdf)

Artikel 9, p. 88-106 - Editie 2 - 1894

88 De wording van de Wet op de uitoefening De wording van de Wet op de Uitoefening en Bevoegdheid tot Uitoefening der Tandheelkunst iN VERBAND MET DL UITOEFENING IJER '1`ANllIIL+`N;LKIINS'P DOOR ONBEVOEGDEN benevens een Aanhang be/icizende de IVet op ale Thnd/ieelkunde yewj/zzqd in 1878...

Lees artikel (pdf)

Toon meer artikelen

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje