Gepubliceerd op: 18-09-2013

ANT verlaat klankbordgroep kostenonderzoek mondzorg

De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) is uit de klankbordgroep gestapt van het kostenonderzoek mondzorg dat in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wordt uitgevoerd.
Talloze keren heeft ANT-voorzitter Jan Willem Vaartjes bij de NZa de zorgen geuit over de opzet en gevolgen van het kostenonderzoek. Tevergeefs, alle aangedragen argumenten zijn tot nog toe in de wind geslagen. De ANT vindt dat eerst samen met de gehele sector een goed onderbouwde toekomstgerichte visie ontwikkeld moet worden en heeft hierover inmiddels minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) benaderd.
De NZa wil met het kostenonderzoek de tarieven voor de mondzorg in 2014 onderbouwen of herijken, maar de ANT is van mening dat de huidige opzet van het kostenonderzoek hiervoor niet geschikt is. Naast bezwaren met betrekking tot validiteit en onvolkomenheid van het onderzoek, wordt geen rekening gehouden met de snel groeiende diversiteit en complexiteit in het veld van de mondzorg. Ook de toegankelijkheid van de mondzorg, het maatwerk en het aanbod aan mogelijkheden voor patiënten zullen onder de huidige opzet gaan lijden, aldus Vaartjes.
De ANT pleit ervoor om, in samenspraak met politiek, marktpartijen en mondzorgprofessionals, een breed gedragen toekomstvisie te ontwikkelen, die duidelijk maakt wat de patiënt in de toekomst van de tandarts en andere betrokken partijen in de mondzorg kan verwachten.
Belangrijke thema’s in die visie moeten zijn: taakherschikking, preventie, jeugdtandzorg en kwaliteit, inclusief gedegen onderbouwingen van de kosten, een budget dat doelmatig en beheersbaar is en een tariefsysteem dat zowel recht doet aan de keuzevrijheid van de consument als ook aan de inspanningen en verantwoordelijkheid van alle professionele mondzorgverleners in Nederland.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.