(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd 2014; 121: 590)

Gebruik eHealth neemt toe

Het gebruik van eHealth door zorggebruikers neemt langzaam toe. Het gaat vooral om online afspraken maken en het aanvragen van herhaalrecepten in de eerste lijn. Ten opzichte van vorig jaar is de elektronische dossiervoering nog verder verbeterd, en dat biedt goede kansen voor de online inzage in het dossier door de zorggebruiker. Dit blijkt uit de eHealth Monitor 2014.

Inmiddels kent 13% van de zorggebruikers de mogelijkheid om online afspraken te maken bij de eigen huisarts. In 2013 was dit nog maar 7%. Een digitale aanvrage van een herhaalrecept is inmiddels bij 30% bekend, tegenover 21% in 2013. Niet spectaculair, maar de stijging is onmiskenbaar. Veel beter gaat het met de elektronische dossiervoering. Huisartsen doen dit al langer op grote schaal. 98% van de huisartsen houdt patiëntendossiers voornamelijk of uitsluitend elektronisch bij. Bij de medisch specialisten is een stijging te zien van 66% in 2013 naar 75% in 2014.

De eHealth Monitor geeft óók aan dat de in 2013 gesignaleerde belemmeringen voor opschaling van het gebruik van eHealth grotendeels nog steeds bestaan. Obstakels rondom bekendheid, standaardisatie, financiering en regie zijn helaas niet in één klap op te lossen. De toename van het gebruik van eHealth blijft mede daarom beperkt. Daarnaast stokt de toename omdat zorggebruikers en zorgverleners bij sommige toepassingen onvoldoende meerwaarde ervaren. In de eHealth Monitor 2014 wordt expliciet de aanbeveling gedaan om bij de ontwikkeling en inzet van eHealth krachtig te sturen op tastbare meerwaarde voor alle betrokkenen.

Sinds het verschijnen van de eHealth Monitor in 2013 zijn diverse initiatieven ondernomen om de gesignaleerde belemmeringen weg te nemen en in te spelen op de gedane aanbevelingen. De focus ligt daarbij niet op de technologie zelf, maar op de meerwaarde voor patiënten van zelfmanagement en eigen regievoering .

Bron: Zorgverzekeraars Nederland, 9 oktober 2014

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.