(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd maart 2018; 125: 135)

In 2017 weinig geschillen in de mondzorg

Volgens de Geschilleninstantie Mondzorg werden in 2017 slechts 31 verzoeken ingediend tot beslechting van een geschil. Het betroffen alle geschillen over de geleverde zorg door een tandarts. Inmiddels zijn 21 geschillen behandeld en staan er voor het eerste kwartaal van 2018 10 op de rol.

Van de 21 behandelde geschillen achtte de Geschilleninstantie Mondzorg in 17 zaken de aan haar voorgelegde klacht ongegrond. In 4 geschillen werd de klager in het gelijk gesteld. Drie klagers kregen een schadevergoeding toegewezen, waarvan éénmaal conform de eis. Tweemaal werd de betreffende tandarts veroordeeld tot het vergoeden van het door de klager betaalde griffiegeld. Alhoewel bij veel voorgelegde geschillen bejegening onderdeel uitmaakte van de klacht, was vermeend onjuist tandheelkundig handelen in alle gevallen de reden waarom patiënten zich tot de geschilleninstantie richtten. Slechts in 4 gevallen maakte onplezierige bejegening onderdeel uit van de klacht.

De Geschilleninstantie Mondzorg werd door de ANT, KNMT, NVM-mondhygiënisten en ONT samen met de Consumentenbond opgericht vanwege de inwerkingtreding van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) per 1 januari 2017. Sindsdien moet iedere zorgaanbieder (ook de zelfstandig werkende tandarts, mondhygiënist en tandprotheticus) beschikken over een klachtenfunctionaris én aangesloten zijn bij een door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie.

Anders dan de oude klachtencommissie van vóór 1 januari 2017 doet een geschilleninstantie een uitspraak waaraan beide partijen juridisch zijn gebonden. Vanwege zijn laagdrempeligheid is de geschilleninstantie hierdoor een aantrekkelijk alternatief voor de gewone, civiele rechter. Hoger beroep bij de geschilleninstantie is niet mogelijk. Wel kan een uitspraak ter toetsing worden voorgelegd aan de civiele rechter.

(Bron: SGIM, 23 januari 2018)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
5 februari 2018
rubriek
Actueel
Gerelateerd