(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd 2015; 122: 312)

In memoriam Bob Spies (1919-2015)

Friedrich Wolfgang (Bob) Spies werd geboren in september 1919 en overleed 10 april 2015 op 95-jarige leeftijd te Haarlem. In 1947 studeerde hij af als tandarts aan de Rijksuniversiteit Utrecht en vestigde zich daarna als algemeen practicus in Amsterdam.

In die beginperiode maakte hij deel uit van een kritische groep jonge tandartsen die vonden dat de internationale wetenschappelijke ontwikkelingen te weinig doorklonken in het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde. De kritiek vond weerklank bij de redactie en leidde tot de rubriek Excerpta odontologica onder voorzitterschap van J.B. Visser. Bob Spies werd verantwoordelijk voor de secties Röntgenologie en Sociale tandheelkunde.

In 1956 werd Spies benoemd tot lid van het Algemeen Bestuur van de Stichting Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, waarna hij in 1964 dr. Ch. Nord als vice-voorzitter opvolgde en een jaar later prof. M. Hut als voorzitter. Om een goede coördinatie tussen bestuur en redactie in stand te houden woonde Spies als voorzitter, naar het voorbeeld van Hut, de maandelijkse redactievergaderingen bij. De redactie werd in deze periode ook uitgebreid en het redactiebureau werd professioneler. De voorzittersfunctie vervulde hij met verve tot mei 1987. Bij zijn terugtreden werd hij direct benoemd tot erelid van het Tijdschrift. Hij was 38 jaar lang actief geweest voor het tijdschrift.

In zijn bestuursperiode heeft hij vele belangrijke veranderingen in gang gezet en vormgegeven. Zo werd de Stichting Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde in 1968 zelf uitgever van het tijdschrift, veranderde de verhouding tussen bestuur en redactie en werden in 1975 nieuwe statuten opgesteld. Toen het zelfstandig uitgeven van het tijdschrift een te zware belasting werd, heeft het bestuur in 1975 besloten weer een uitgever in de arm te nemen.

Kenmerkend voor Spies als bestuurder waren zijn grote inzet en een juiste en zorgvuldige afweging tussen sturen en begeleiden. Daarbij verstond hij vooral de kunst van het luisteren. De wijze waarop hij als voorzitter ook blijk gaf voor alle veranderingsprocessen een open oog te hebben en mee te gaan met zijn tijd is voor het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde van groot belang geweest.

Bob Spies was Officier in de Orde van Oranje Nassau en erelid van de Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde, van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde en van de Fédération Dentaire Internationale.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.