(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd 2015; 122: 183)

Integrale aanpak verwaarloosd kindergebit noodzakelijk

Geneeskundige zorgverleners, waaronder huisartsen, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen, zijn nodig om verwaarlozing van de mondzorg bij kinderen te signaleren. Zij kunnen nagaan of de mondproblemen wijzen op een bredere verwaarlozingsproblematiek bij het kind. Onvoldoende mondverzorging leidt op den duur leidt tot pijn en ontsteking. Dat schrijven Gruythysen et al in een recente bijdrage in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. De auteurs geven aan dat gebrekkige mondverzorging bij kinderen kan berusten op onwetendheid, onmacht in de omgang met een oncoöperatief kind of nalatigheid van de ouders, maar dat het ook een teken kan zijn van verwaarlozing van het kind in de zin van de KNMG-Meldcode ‘Kindermishandeling en huiselijk geweld’.

Restauratie van cariëslaesies bij een kind met een verwaarloosd gebit maskeert het gebrek aan mondverzorging. De zogenoemde ‘niet-restauratieve behandelmethode’ is gericht op het stoppen van de cariësactiviteit. Deze methode vereist echter een adequate begeleiding van de mondverzorging. Ouders moeten ertoe worden bewogen dagelijks het gebit van hun kind na te poetsen.

Gepleit wordt voor een integrale aanpak van de problematiek van het verwaarloosde kindergebit met inzet van de wederzijdse expertise van zorg- en mondzorgverleners.

(Bron: Ned Tijdschr Geneesk, 9 februari 2015)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.