Jaarbeeld 2014 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Uit het Jaarbeeld 2014 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) blijkt dat de inspectie de koers heeft voortgezet om effectiever toezicht te houden en dat te doen vanuit het perspectief van de mensen die zorg krijgen of daarbij betrokken zijn. De inspectie stimuleerde zorginstellingen, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg om mensen die een klacht indienden, beter te betrekken bij de afhandeling daarvan. Nieuwe toezichtmethoden werden ook ontwikkeld om de zorgontvanger een belangrijker plaats te geven in het inspectieoordeel.

Voor de langdurige zorg thuis werd een methode ontwikkeld om, vanuit het oogpunt van de cliënt, te toetsen of de samenwerking tussen verschillende betrokken zorgverleners en mantelzorgers veilig en cliëntgericht is.

Aan de toezichtsinformatie zijn ook meerdere signaleringsmogelijkheden toegevoegd voor mensen die zorg krijgen of door familie worden verzorgd, bijvoorbeeld door gebruik te maken van ‘mystery guests’.

Mensen die vragen of klachten hebben over de zorg kunnen sinds 2014 terecht bij het Landelijk Meldpunt Zorg. Dit meldpunt geeft de inspectie elke dag een overzicht van de binnengekomen signalen. Deze signalen gebruikt de inspectie voor haar risicogestuurde toezicht. Ernstige signalen, die voldoen aan daarvoor opgestelde criteria, worden behandeld als melding.

Disfunctionerende beroepsbeoefenaren stonden in 2014 onder scherp toezicht. Meerdere zaken zijn aanhangig gemaakt bij de tuchtrechter. Dat betrof ook principiële kwesties om zo het gesprek over normen te voeden. Het veld wordt daarmee uitgedaagd om bestaande grenzen opnieuw te bezien en te verleggen als de samenleving daarom vraagt.

In 2014 bereidde de inspectie zich voor op de veranderingen in de langdurige zorg en de jeughulp. Er is een nieuwe manier van toezichthouden op zorgorganisaties en professionals die zorg verlenen aan mensen in de thuissituatie ontwikkeld, en de samenwerking met collega-toezichthouders die betrokken zijn bij jeugdhulp is geïntensiveerd.

Ruim 330 nieuwe zorgaanbieders werden in 2014 bezocht door de inspectie. Veel startende zorgaanbieders bleken niet of onvoldoende bekend te zijn met de normen voor veilige zorg. Het eerste bezoek viel dan ook voor 90% van de instellingen negatief uit.

(Bron: IGZ, 26 mei 2015)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
publicatiedatum
3 juni 2015
rubriek
Actueel
Gerelateerd