Minister stelt aanscherping van de Wet BIG voor

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werkt aan een beroepsverbod binnen het tuchtrecht. Zij doet dit voorstel aan de Tweede Kamer in reactie op de evaluatie van de Wet BIG. Hieruit blijkt dat de wet een goede basis biedt om patiënten te beschermen tegen ondeskundig handelen en de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen, maar met aanvullende maatregelen kan worden verbeterd.

Nu kan de tuchtrechter een BIG-geregistreerde doorhalen in het BIG-register. De betreffende zorgverlener mag zijn beroepstitel dan niet meer gebruiken en zelfstandig voorbehouden handelingen niet meer verrichten. Wel kan dan nog in opdracht en onder toezicht van een andere BIG-geregistreerde worden gewerkt. Schippers wil dat de tuchtrechter het laatstgenoemde ook kan verbieden.

Verder wil ze verduidelijken dat het tuchtrecht ook van toepassing kan zijn op handelingen die een BIG-geregistreerde niet vanuit zijn functie als geregistreerde verricht, maar in het privéleven. Het gaat dan om ernstige delicten die niet passen bij een beroepsbeoefenaar in de zorg.

Ook wordt de drempel om een tuchtklacht in te dienen lager. Als een klacht geheel of gedeeltelijk gegrond is, kan de beklaagde worden veroordeeld in de kosten die de klager heeft moeten maken.

Tijdens het vooronderzoek wordt het mogelijk de klacht te wijzigen. Uit de praktijk blijkt dat een klager soms te weinig informatie of kennis heeft om alle relevante feiten te melden in een klacht of om een klacht tegen de juiste zorgverlener in te dienen.

Om de vindbaarheid van geregistreerde zorgverleners te verbeteren, komt er een wettelijke plicht tot vermelden van het BIG-nummer. Ten slotte overweegt de Minister aan de eisen voor de 5-jaarlijkse herregistratie verplichte bij- en nascholing en deelname aan intercollegiale toetsing toe te voegen.

(Bron: Ministerie van VWS, 3 december 2014)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.