Gepubliceerd op: 21-08-2013

Nieuwe wetgeving over Klachtrecht

Rechtspositie van patiënt verbetert niet in alle opzichten

In februari 2013 maakte de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) bekend dat het wetsvoorstel Cliëntenzorg (Wcz) niet in de huidige vorm zal worden voortgezet. Het wetsvoorstel wordt opgeknipt in meerdere delen die als zelfstandige wetsvoorstellen aan de Tweede Kamer zullen worden voorgesteld.

De eerste van deze wetsvoorstellen werd in april naar de Kamer gezonden. Het gaat om de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Dit wetsvoorstel beoogt onder meer het wettelijke klachtrecht te wijzigen en geeft een belangrijke rol aan een externe geschillencommissie.Wat betreft het klachtendeel leidt de wet er toe dat de rechtspositie van de patiënt waarschijnlijk slechter zal worden. De klager moet meer moeite doen dan thans het geval is om een oordeel te krijgen over zijn klacht. Daarnaast is het de vraag of patiënten werkelijk iets opschieten met een bindende uitspraak van een externe geschillen commissie. De positie van patiënten bij de afhandeling van schadeclaims lijkt echter te verbeteren. Wel staat voorop dat de geschillencommissie onafhankelijk en deskundig moet zijn en zich uitsluitend zal moeten beperken tot de behandeling van de claims en niet ingaan op de klachten.

Bron

Legemaate J. Nieuwe wetgeving over het klachtrecht: winst of verlies? Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2013; 37: 449-457.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.