NTvT Onderzoeksbeurzen

Het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde wordt uitgegeven namens de Stichting Bevordering Tandheelkundige Kennis. Naast het uitgeven van een tijdschrift past het binnen haar doelstelling tandheelkundig onderzoek in Nederland te bevorderen. De Stichting doet dit onder meer door de toekenning van onderzoeksbeurzen. Een onderzoeksbeurs is € 100.000 groot en wordt toegekend ter ondersteuning van afdelingen of vakgroepen voor het opstarten van promotietrajecten. De onderzoeksbeurs is dus bedoeld voor de aanstelling van een promovendus. In het verlengde van de doelstelling van de Stichting zal de bevordering van de tandheelkunde in het algemeen met toekenning van de beurs gediend moeten zijn. In 2015 kunnen twee beurzen worden toegekend.

Het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde wordt uitgegeven namens de Stichting Bevordering Tandheelkundige Kennis. Naast het uitgeven van een tijdschrift past het binnen haar doelstelling tandheelkundig onderzoek in Nederland te bevorderen. De Stichting doet dit onder meer door de toekenning van onderzoeksbeurzen. Een onderzoeksbeurs is € 100.000 groot en wordt toegekend ter ondersteuning van afdelingen of vakgroepen voor het opstarten van promotietrajecten. De onderzoeksbeurs is dus bedoeld voor de aanstelling van een promovendus. In het verlengde van de doelstelling van de Stichting zal de bevordering van de tandheelkunde in het algemeen met toekenning van de beurs gediend moeten zijn. In 2015 kunnen twee beurzen worden toegekend.

Voorwaarden voor toekenning

Voor een periode van twee jaar is € 50.000 per jaar beschikbaar voor de aanstelling van een promovendus. De afdeling of vakgroep die de beurs ontvangt, verplicht zich om aan het einde deze periode van 2 jaar de bekostiging van de promovendus te continueren tot het promotietraject is afgerond (matchingsprincipe). Ter bevestiging van deze verplichting is een verklaring van de vakgroep, afdeling of faculteit bij het indienen van het verzoek om toekenning een absolute voorwaarde. Gedurende de looptijd van het promotietraject verplicht de promovendus zich tevens 2 artikelen* ter publicatie in het NTvT aan te bieden aan de hoofdredacteur van het NTvT.

De Onderzoeksbeurs

Aanvragen voor de onderzoeksbeurs worden eerst beoordeeld door een selectiecommissie bestaande uit de voorzitter van de Stichting Bevordering Tandheelkundige Kennis (StBTK), de hoofdredacteur van het NTvT en de voorzitter van de Raad van Toezicht StBTK. Van de vakgroep of de afdeling die mee wil dingen naar de onderzoeksbeurs wordt een globale projectbeschrijving van ongeveer 2 A4-pagina's verwacht. Dit voorstel moet worden gedragen door een of meer hoogleraren, werkzaam aan een van de Nederlandse Tandheelkundige Faculteiten. Oak zal deze globale projectbeschrijving duidelijk moeten maken wat het belang van het op te zetten onderzoek is voor de lezers van het tijdschrift.

Maximaal 5 aanvragen zullen hieruit worden geselecteerd. Hierna zal een verzoek om deze projectbeschrijvingen verder uit te werken volgen. De definitieve beoordeling om te komen tot toekenning van de onderzoeksbeurzen wordt door een commissie van 3 externe experts uitgevoerd. Op grond van het oordeel van deze commissie zal de Stichting tot de uiteindelijke toekenning overgaan.

Om in aanmerking te komen voor toekenning van de onderzoeksbeurs 2015 moet de globale projectbeschrijving voor 17 april 2015 worden toegezonden aan prof.dr. P.F. van der Stelt, Directeur NTvT BV, Keizer Karelweg 114, 1185 HZ Amstelveen of per e-mail naar p.vdstelt@acta.nl.

De volgende aspecten moeten in elk geval aan de orde komen bij het indienen van het eerste verzoek tot toekenning van de onderzoeksbeurs: titel van het project; vraagstelling van het onderzoek; afdeling of vakgroep van waaruit het onderzoek zal plaatsvinden; eerstverantwoordelijke hoogleraar voor de begeleiding van de promovendus; tijdpad; bevestiging van de continuering van het project door de afdeling na afloop van de twee jaar van de beurs; relevantie voor de lezers van het NTvT en een bevestiging van de verplichting tot het indienen bij het NTvT van ten minste twee artikelen* gedurende de looptijd van het promotietraject.

De beslissing tot toekenning van de onderzoeksbeurzen 2015 zal plaatsvinden vóór 1 juli 2015.

Informatie over de onderzoeksbeurs is op te vragen bij de secretaris van de Directie van het NTvT, mw. A. Bittermann-ter Pelkwijk: alida.bittermann@gmail.com.

 

*Deze artikelen doorlopen de gebruikelijke procedure van beoordeling door de redactie van het NTvT.

 

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
publicatiedatum
3 maart 2015
rubriek
Nieuws
Gerelateerd