Onder de loep! B.V. Ho

Open PDF (900.88 KB)

Bach Van Ho werkt als promovenda sinds april 2016 bij de sectie Orale Kinesiologie van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Promotoren van haar onderzoek zijn prof. dr. F. Lobbezoo en prof. dr. E.J.A. Scherder. De copromotoren zijn dr. C.D. van der Maarel-Wierink en dr. R.A.F. Weijenberg. De redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde stelde 8 vragen over het onderzoek.

 

Wat onderzoek je?

Mijn promotieonderzoek gaat over de mondzorg van thuiswonende ouderen met dementie. Voor het klinisch onderzoek richt ik me op het wetenschappelijk evalueren van het implementatieproject ‘De Mond Niet Vergeten! (DNMV!)’. Dit implementatieproject is in 2017 landelijk uitgerold en heeft als doel de mondgezondheid van kwetsbare thuiswonende ouderen te behouden en te verbeteren door multidisciplinaire samenwerking en kennisvergroting van hun zorgverleners.

Wat is je drijfveer om onderzoek te doen?

Naast mijn onderzoek werk ik als tandarts-geriatrie in opleiding in Zwolle bij de Vogellanden, een centrum voor revalidatie en bijzondere tandheelkunde. In die hoedanigheid kom ik bij verschillende verpleeghuizen. Wanneer ouderen zijn opgenomen in het verpleeghuis valt mij vaak de slechte mondgezondheid op, vooral bij ouderen met dementie. Ik hoop met mijn onderzoek een steentje bij te kunnen dragen aan de kennis over het verbeteren hiervan.

Waarom is juist dit onderwerp interessant om te onderzoeken?

Het is interessant om onderzoek te doen naar het implementatieproject DMNV! omdat het een landelijk uitgerold initiatief betreft, dat focust op kwetsbare thuiswonende ouderen en de huisartspraktijk, de mondzorgpraktijk en de thuiszorgorganisatie samenbrengt.

In 2014 bleek uit de inventarisatie van de Nederlandse Organisatie voor Toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) dat van de vele initiatieven in Nederland voor verbetering van de mondzorg van kwetsbare ouderen er slechts van 1 het effect wetenschappelijk is geëvalueerd. Dit betrof een onderzoek onder ouderen woonachtig in een verpleeghuis. De conclusie van TNO was aanleiding om het implementatieproject DMNV! wetenschappelijk te onderzoeken, met behulp van een procesevaluatie en een effectonderzoek.

Wat zijn de belangrijkste hypothesen en onderzoeksvragen?

Met de procesevaluatie onderzoeken we hoe het project DMNV! door de zorgverleners wordt geïmplementeerd. Daarnaast kijken we naar het effect van het implementatieproject bij kwetsbare thuiswonende ouderen met dementie. We verwachten dat de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners tot behoud en zelfs tot verbetering leidt van de mondgezondheid van thuiswonende ouderen met dementie.

Hoe is het onderzoek opgezet?

Het onderzoek is opgezet als een prospectief longitudinaal single-blind multicenter onderzoek en vindt plaats in 14 regio’s in Nederland. In elke regio participeren een interventiegroep en een controlegroep. De deelnemers zijn thuiswonende ouderen met beginnende dementie of met een vermoeden van dementie.

De deelnemers aan de interventiegroep ontvangen de zorg van de zorgverleners die deelnemen aan het implementatieproject DMNV!; de deelnemers aan de controlegroep behouden hun huidige zorg.

De zorgverleners van de interventiegroep worden bevraagd over het implementeren van DMNV! in hun regio. Uitkomstmaten zijn onder andere de participatie, de uitvoering en de barrières die ze ervaren hebben.

De deelnemers en hun mantelzorgers worden gedurende een jaar vier keer bezocht. Tijdens de bezoeken wordt informatie verzameld over onder andere de dagelijkse mondzorg, de mondgezondheid, de algemene gezondheid en de zorgafhankelijkheid van de deelnemers.

Wat is tot nu toe het grootste probleem waar je tegenaan bent gelopen?

In dit longitudinaal onderzoek werden wij uitgedaagd bij de werving van de deelnemers. Het was lastig om deelnemers en mantelzorgers bereid te vinden om tijd vrij te maken voor deelname aan dit onderzoek. Ze zijn immers vaak al overbelast met de dagelijkse bezigheden. Daarnaast hadden we te maken met de uitval van deelnemers door opname in een zorginstelling of overlijden.

Op welke onderzoeksresultaten hoop je?

Ik hoop met de procesevaluatie de succesfactoren en drempels te vinden voor het implementatieproject DMNV! en dat het project aanleiding geeft voor verdere multidisciplinaire samenwerking, zodat de lijnen tussen zorgverleners korter kunnen worden. Daarnaast hoop ik met dit onderzoek een beter beeld te krijgen van de mondzorg van thuiswonende ouderen met dementie.

Wat levert dit onderzoek voor de tandheelkunde, de patiënt of de mondzorgverlener op?

Met dit onderzoek streven wij naar meer kennis en concrete aanbevelingen voor multidisciplinaire samenwerkingen tussen huisartspraktijken, mondzorgpraktijken en thuiszorgorganisaties, met als doel het behoud en het verbeteren van de mondgezondheid van kwetsbare thuiswonende ouderen in het algemeen en specifiek voor de thuiswonende ouderen met dementie.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Bach Van Ho (Fotograaf Joost Honing)
Bach Van Ho (Fotograaf Joost Honing)
Info
publicatiedatum
7 december 2018
rubriek
Actueel
Gerelateerd