(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd 2015; 122: 374)

Onder de loep! Stefanie Raes

Stefanie Raes is promovenda aan de Universiteit Gent en doet sinds 2014 onderzoek bij de afdeling Parodontologie en Orale Implantologie. Promotor van het onderzoek is prof. H. De Bruyn en prof. J. Cosyn begeleidt het onderzoek als copromotor. De redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde stelde 8 vragen over het onderzoek.

Wat onderzoek je?

In mijn onderzoek worden patiënten bij wie een solitair tandimplantaat is geplaatst in de anterieure bovenkaak (gebitselementen 15 tot 25) gevolgd op lange termijn (8 tot 10 jaar). Alle implantaten werden immediaat belast. Verschillende klinische parameters worden onderzocht (plaque, bloeding, marginaal botverlies, overleving, gingivale zenith score en papillen) om over het succes, de overleving, de zachte weefsels en de esthetiek te kunnen rapporteren.  Verder worden een OHIP-14-vragenlijst en VAS-scores gebruikt om patiëntgerelateerde uitkomsten te registreren. Tevens wordt een kostenanalyse van deze behandelwijze gemaakt.

Wat is je drijfveer om onderzoek te doen?

Het enthousiasme om aan dit promotieonderzoek te beginnen groeide enkele maanden voor mijn start aan de opleiding Parodontologie, toen ik de vraag kreeg voorgelegd om een review te schrijven over immediaat belaste implantaten. Enkele maanden later werd ik samen met mijn vader dr. Filiep Raes betrokken in een onderzoek waarbij een nieuw ontwerp van een bepaald implantaat werd bestudeerd. Het werd toen duidelijk dat het klinische aspect van de wetenschap mij nóg meer boeide, en toen ik de kans kreeg de patiënten die door mijn vader waren geïmplanteerd op lange termijn te volgen en hierover een proefschrift te schrijven, was de stap rap gezet.

Waarom is juist dit onderwerp interessant om te onderzoeken?

Het solitaire tandimplantaat is een degelijk alternatief voor brugwerk en heeft als groot voordeel geen schade aan buurelementen te berokkenen. Patiënten zijn veel mondiger dan vroeger en ook veel kritischer over de kwaliteit en het esthetische resultaat van een uitgevoerde behandeling. Tot op heden is er echter weinig onderzoek gedaan naar patiëntgerelateerde factoren van deze behandeling, zoals de esthetiek en tevredenheid.

Wat zijn de belangrijkste hypothesen en onderzoeksvragen?

Het doel van het onderzoek is het eindresultaat van immediaat belaste implantaten in de anterieure bovenkaak op lange termijn te analyseren. In de analyse zal een onderscheid worden gemaakt tussen rokers en niet-rokers en de wijze van implanteren (extractiesocket, genezen bot of geaugmenteerd bot).

De eerste onderzoeksvraag is na te gaan of er binnen deze groepen verschillen in complicaties zijn. Ook zal het verschil in kosten tussen een solitair implantaat en kroon- en brugwerk worden geanalyseerd. Ten slotte onderzoek ik of de scores van de patiënten wat betreft esthetiek overeenkomen met de scores zoals die zijn aangegeven door de behandelaars.

Hoe is het onderzoek opgezet?

Het is een prospectief onderzoek, waarbij eerst een onderzoeksprotocol is opgesteld dat is goedgekeurd door de ethische commissie van de Universiteit Gent. Aan de hand van inclusiecriteria zijn geschikte patiënten geselecteerd en behandeld. Op dit moment (na 9 jaar) worden alle 55 patiënten die tijdens mijn onderzoek werden behandeld opnieuw opgeroepen voor een eenmalig klinisch onderzoek.

Wat is tot nu toe het grootste probleem waar je tegenaan bent gelopen?

Bij het rekruteren van de patiënten uit deze bestaande groep 9 jaar na dato doen zich verschillende problemen voor. Soms is het niet mogelijk de patiënten te bereiken, omdat ze bijvoorbeeld zijn verhuisd of inmiddels een ander telefoonnummer hebben. Ook zijn enkele patiënten intussen overleden. Ten slotte zijn er patiënten die niet meer gemotiveerd zijn om te komen, soms vanwege een verre woonafstand of een werksituatie.

Op welke onderzoeksresultaten hoop je?

Ik hoop dat dit onderzoek laat zien dat met deze behandeling goede resultaten zijn te behalen op lange termijn. Graag zouden we willen aantonen welke trend  er zich voordoet wat betreft de patiëntgerelateerde factoren en of er een overeenstemming bestaat tussen de esthetiekscores van de patiënt en de scores gegeven door de behandelaar. Solitaire tandvervanging met een implantaat richt minder schade aan bij de buurelementen en graag tonen we ook aan dat deze keuze op lange termijn goedkoper is.

Wat levert dit onderzoek voor de tandheelkunde, de patiënt of de mondzorgverlener op?

Dit onderzoek zal de clinicus ondersteunen om evidencebased behandelkeuzes te maken. Het zal er toe bijdragen om op een zo voorspelbare mogelijke manier te werk te kunnen gaan. Ten slotte krijgen we een inzicht in wat er voor de patiënt belangrijk is en zal de behandelaar beter kunnen inspelen op de behandelbehoefte van de patiënt.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.