(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd april 2018; 125: 192)

Promotie J.J. Reinders: Sociale processen staan taakherschikking mondzorg in de weg

Jan Jaap Reinders deed promotieonderzoek naar de attituden en afwegingen rond taakherschikking tussen tandartsen en mondhygiënisten, alsmede de sociale kenmerken die studenten toeschrijven aan elkaar, zichzelf en beide beroepsgroepen.

Reinders kon vaststellen dat een minderheid van de tandartsen een positieve attitude heeft ten aanzien van de zelfstandige praktijkvoering van mondhygiënisten en dat dit weleens een obstakel zou kunnen zijn voor de implementatie van taakherschikking. Reinders concludeert dat tandartsen waarschijnlijk taakdelegatie prefereren boven taaksubstitutie (taakherschikking met professionele autonomie van mondhygiënisten). Verder bleek dat mondhygiënisten ‘nieuwe stijl’ minder werktevredenheid ervoeren als zij het gevoel hebben minder autonomie te hebben. Dit en de professionele identiteit maakten dat zij voorstander zijn van taakherschikking.

Uit een experiment op het gebied van sociale interactie tussen studenten tandheelkunde en mondzorgkunde bleek dat na interventie de hiërarchie verminderde, maar dat voor verandering van professionele posities van de beroepen geen bewijs werd gevonden. Wel bleek na een tweede experiment met dezelfde interventie de verdeling van de helft van de tandheelkundige basistaken minder tandarts-gecentreerd te zijn; echter, voor de cariologische diagnostiek en behandeltaken gold dat niet. Aangezien Reinders dit niet kan toeschrijven aan een gebrek aan competentie van de mondhygiënisten, vermoedt hij dat cariologische taken te sterk geassocieerd worden met de professionele identiteit van tandartsen om hun percepties rond taakherschikking van deze taken te veranderen.

Op 26 maart 2018 promoveerde Jan Jaap Reinders aan de Rijksuniversiteit Groningen op zijn proefschrift ‘Task shifting, interprofessional collaboration and education in oral health care’. Promotoren waren prof. dr. C.P. van der Schans en prof. dr. B. Stegenga. Copromotor was dr. W.P. Krijnen

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.