{"zoekterm":null,"zoekresultaten":[{"id":"4494","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Landmeettechniek voor betere analyse schedelopnamen","titel_key":"landmeettechniek_voor_betere_analyse_schedelopnamen","subtitel":"Promotie H.L.L. Wellens","samenvatting":"Hans Wellens onderzocht het nut van het plaatsen van een wiskundig referentiekader over een röntgenschedelprofielopname voor metingen om de onderlinge positie van de verschillende schedeldelen te bepalen. Dit in plaats van het gebruik van patiëntgebonden referentiepunten. Orthodontisten en...","content":"

Hans Wellens onderzocht het nut van het plaatsen van een wiskundig referentiekader over een röntgenschedelprofielopname voor metingen om de onderlinge positie van de verschillende schedeldelen te bepalen. Dit in plaats van het gebruik van patiëntgebonden referentiepunten. Orthodontisten en mka-chirurgen willen voor hun behandelingen graag deze posities weten. Wellens imiteerde de aanpak van landmeters die de positie van een grondstuk ook niet bepalen met punten op het grondstuk zelf (waarvan niet zeker is of ze goed gepositioneerd staan), maar vanuit een referentiekader van ijkingspunten. Deze aanpak bleek de nauwkeurigheid van de analyse van de metingen inderdaad te verbeteren. De aanpak scoorde ook beter op diagnostisch vlak. Het bleek niet nodig om een verschillend referentiekader te gebruiken voor mannen of vrouwen, en jongeren of ouderen. Wellens onderzocht ten slotte het verband tussen de klassieke en met referentiekader gestuurde metingen.<\/p>\r\n

Op 21 maart 2019<\/a> promoveerde Hans L.L. Wellens aan de Radboud Universiteit Nijmegen op zijn proefschrift ‘Applications of Procrustes analysis in orthodontic diagnosis and treatment planning<\/a> ’. Promotor was prof. dr. A.M. Kuijpers-Jagtman.<\/p>","datum":"2019-03-21 00:00:00","rubriek":"4","serie_naam":"","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"0","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4991","auteurs":[],"has_download":"","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/190321_pers_promotie_h_l_l_wellens_web.jpg","rubriek_titel":"Actueel","uitgave_titel":null,"url":"\/nieuws\/landmeettechniek-voor-betere-analyse-schedelopnamen","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/190321_pers_promotie_h_l_l_wellens_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/190321_pers_promotie_h_l_l_wellens_web.jpg"},{"id":"4497","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Implantaat bij gezonde pati\u00ebnt: antibioticaprofylaxe niet nodig ","titel_key":"implantaat_bij_gezonde_patient_antibioticaprofylaxe_niet_nodig","subtitel":"","samenvatting":"Volgens onderzoekers uit het Cochrane Instituut is er geen indicatie voor het voorschrijven van antibiotica aan gezonde patiënten voor en na een tandheelkundige implantaatbehandeling om postoperatieve infectie te voorkomen.\r\nDe onderzoekers concluderen dit nadat zij een systematisch literatuuro...","content":"

Volgens onderzoekers uit het Cochrane Instituut is er geen indicatie voor het voorschrijven van antibiotica aan gezonde patiënten voor en na een tandheelkundige implantaatbehandeling om postoperatieve infectie te voorkomen.<\/p>\r\n

De onderzoekers concluderen dit nadat zij een systematisch literatuuronderzoek hadden uitgevoerd naar het effect van antibioticaprofylaxe bij implantaatbehandelingen in gezonde patiënten. Hiervoor bekeken zij 1.022 samenvattingen en 22 uitgebreide artikelen waarin een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek naar de resultaten van antibioticaprofylaxe op algehele, vroege en late postoperatieve infectie werd beschreven. Uiteindelijk werden 10 onderzoeken met in totaal 1.094 patiënten geïncludeerd in de meta-analyse. Deze vond geen statistisch significante verschillen in algehele, vroege en late postoperatieve infectie tussen patiëntengroepen die wel of geen antibiotica hadden gekregen.<\/p>\r\n

In het licht van de risico’s op bijwerkingen van dit geneesmiddel op patiëntniveau alsmede de risico’s voor de volksgezondheid (resistente bacteriën) vragen deze resultaten om verandering in de routine van het voorschrijven van antibioticaprofylaxe bij implantaatbehandelingen. De onderzoekers adviseren dat clinici voorzichtig moeten zijn bij het voorschrijven van dit geneesmiddel en dat zij het voordeel ervan (of het gebrek daaraan) per patiënt goed overwegen in het licht van de medische voorgeschiedenis en chirurgische complexiteit.<\/p>\r\n

(Bron: Clin Oral Investig, 1 maart 2019<\/a>)<\/p>","datum":"2019-03-21 00:00:00","rubriek":"4","serie_naam":"","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"0","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4994","auteurs":[],"has_download":"","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/190307_thken_me_antibioticaprofylaxe_niet_nodig_web.jpg","rubriek_titel":"Actueel","uitgave_titel":null,"url":"\/nieuws\/implantaat-bij-gezonde-patient-antibioticaprofylaxe-niet-nodig","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/190307_thken_me_antibioticaprofylaxe_niet_nodig_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/190307_thken_me_antibioticaprofylaxe_niet_nodig_web.jpg"},{"id":"4495","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Herziening Wet BIG leid tot wijzigingen bij tuchtrecht","titel_key":"herziening_wet_big_leid_tot_wijzigingen_bij_tuchtrecht","subtitel":"","samenvatting":"Vanwege de herziening van de Wet BIG veranderen per 1 april ook zaken op het gebied van tuchtrecht. Voor mensen die ontevreden zijn over het handelen van een zorgverlener en een klacht indienen bij een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg vinden 2 veranderingen plaats.\r\nDe eerste is de kom...","content":"

Vanwege de herziening van de Wet BIG veranderen per 1 april ook zaken op het gebied van tuchtrecht. Voor mensen die ontevreden zijn over het handelen van een zorgverlener en een klacht indienen bij een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg vinden 2 veranderingen plaats.<\/p>\r\n

De eerste is de komst van zogenoemde ‘tuchtklachtfunctionarissen’. Deze functionaris gaat de mensen die een klacht willen indienen helpen met het opstellen en onderbouwen van een tuchtklacht. Daarnaast kan de tuchtklachtfunctionaris advies geven of de klacht tegen de juiste persoon gericht of op de juiste plaats is bij een tuchtcollege. De tuchtklachtfunctionaris spreekt zich niet uit over de kans dat een klacht door een tuchtcollege in het gelijk wordt gesteld, maar hij of zij kan wel de kwaliteit van de klacht verbeteren en\/of een inschatting maken of de klacht voor behandeling in aanmerking komt. In de daadwerkelijke tuchtrechtprocedure biedt deze functionaris geen advies. Klagers zijn overigens niet verplicht gebruik te maken van deze functionaris. Er zijn geen kosten aan deze service gebonden.<\/p>\r\n

De tweede verandering is de invoering van griffierecht. Wie een klacht indient bij een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg betaalt per 1 april 2019 € 50,- griffierecht. Dit is een bijdrage in de kosten van de procedure en is wettelijk zo bepaald , net als bij bestuursrecht en civiel recht. Als een klacht helemaal of voor een deel gegrond wordt verklaard dan krijgt de klager het betaalde bedrag terug.<\/p>\r\n

(Bron: Ministerie van VWS, 11 maart 2019<\/a>)<\/p>","datum":"2019-03-19 00:00:00","rubriek":"4","serie_naam":"","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"0","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4992","auteurs":[],"has_download":"","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/190311_med_wijzigingen_bij_indienen_van_tuchtklacht_web.jpg","rubriek_titel":"Actueel","uitgave_titel":null,"url":"\/nieuws\/herziening-wet-big-leid-tot-wijzigingen-bij-tuchtrecht","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/190311_med_wijzigingen_bij_indienen_van_tuchtklacht_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/190311_med_wijzigingen_bij_indienen_van_tuchtklacht_web.jpg"},{"id":"4496","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Roep om inzet consultatiebureaus bij mondgezondheid kinderen","titel_key":"roep_om_inzet_consultatiebureaus_bij_mondgezondheid_kinderen","subtitel":"","samenvatting":"Het Ivoren Kruis heeft Zorginstituut Nederland opgeroepen de plek van de mondzorg binnen de publieke gezondheid te verstevigen. Dit door de GGD-en te stimuleren om met de mondzorgpartijen samen oplossingen te zoeken zodat alle kinderen in Nederland gelijke kans krijgen op een gezonde mond.\r\nOuders m...","content":"

Het Ivoren Kruis heeft Zorginstituut Nederland opgeroepen de plek van de mondzorg binnen de publieke gezondheid te verstevigen. Dit door de GGD-en te stimuleren om met de mondzorgpartijen samen oplossingen te zoeken zodat alle kinderen in Nederland gelijke kans krijgen op een gezonde mond.<\/p>\r\n

Ouders mijden mondzorg vanwege de hoge kosten, en daarom zien tandartsen kinderen in de vroege levensfase ook niet in hun praktijk. Zo’n 95% van de kinderen bezoekt in de vroege levensfase een consultatiebureau, daarom zouden deze volgens het Ivoren Kruis ingezet kunnen worden bij de mondzorg.<\/p>\r\n

Het Ivoren Kruis deed haar oproep naar aanleiding van een ‘expertbijeenkomst’ gehouden in februari en waarvoor maatschappelijke en wetenschappelijke verenigingen in de mondzorg en de GGD waren uitgenodigd met als doel te inventariseren welke maatregelen op basis van de bevindingen die in het rapport ‘Signalement Mondzorg 2018’ zijn beschreven door de branche ondernomen kunnen worden om de mondgezondheid van de jeugdigen te verbeteren.<\/p>\r\n

Voor de bijeenkomst had het Ivoren Kruis al aangegeven dat het ZiNL-rapport over de mondgezondheid van kinderen onvoldoende basis biedt voor beleidskeuzen. Het Ivoren Kruis meent dat de expertbijeenkomst dat beeld bevestigde. Omdat cijfers over de mondgezondheid van kinderen uit krachtwijken ontbreken, handhaaft het Ivoren Kruis de stelling dat de mondgezondheid van de jeugdigen de laatste 10-15 jaar niet significant is verbeterd noch verslechterd. Cariës is bij veel kinderen nog altijd aanwezig. Dit geldt volgens het Ivoren Kruis vooral voor kinderen die buiten het beeld van de mondzorgverlener blijven. “De taak om kinderen vanaf het doorbraak van het eerste tandje naar een mondzorgprofessional te verwijzen ligt bij het consultatiebureau maar blijkt onvoldoende. Hoewel mondzorg in het basistakenpakket van de jeugdgezondheidszorg zit wordt mondzorg zelden tijdens consulten besproken<\/i>”, aldus het Ivoren Kruis. <\/i>Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen geven aan hiervoor weinig tijd en kennis te hebben. Bovendien hebben de meeste consultatiebureaus en GGD’en jaren geleden al afscheid genomen van hun tandheelkundig preventief medewerkers (TPM-ers). Het Ivoren Kruis vond het dan ook teleurstellend dat de GGD niet inging op de uitnodiging van ZiNL om in de expertbijeenkomst te participeren.<\/p>\r\n

Verder bepleit het Ivoren Kruis voor overheidsmaatregelen tegen een nieuw probleem dat de mondgezondheid van jeugdigen bedreigd: tanderosie door het drinken van teveel frisdrank. Naast de voorlichting van mondzorgverleners om tanderosie te voorkomen, vindt het Ivoren Kruis dat de overheid kan helpen door generieke maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld door een zelfde soort waarschuwing op verpakkingen van eroderende frisdranken te plaatsen als op sigarettenpakjes. Een andere maatregel zou het weren van frisdranken in de school- en sportkantines kunnen zijn en deze te vervangen door gezonde keuzes.<\/p>\r\n

(Bron: Ivoren Kruis, 26 februari 2019<\/a>)<\/p>","datum":"2019-03-19 00:00:00","rubriek":"4","serie_naam":"","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"0","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4993","auteurs":[],"has_download":"","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/190226_thk_ivoren_kruis_pleit_voor_overheidsactie.jpg","rubriek_titel":"Actueel","uitgave_titel":null,"url":"\/nieuws\/roep-om-inzet-consultatiebureaus-bij-mondgezondheid-kinderen","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/190226_thk_ivoren_kruis_pleit_voor_overheidsactie.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/190226_thk_ivoren_kruis_pleit_voor_overheidsactie.jpg"},{"id":"4493","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Tekort aan cytoprotectie van invloed op schisis","titel_key":"tekort_aan_cytoprotectie_van_invloed_op_schisis","subtitel":"Promotie N.A.J. Cremers","samenvatting":"Schisis komt voor bij circa 1 op de 600 geboortes en kan leiden tot problemen bij spraak en slikken. Na chirurgische sluiting van de schisis blijven deze problemen bestaan vanwege ernstige littekenvorming. Niels Cremers onderzocht of een scheve balans tussen ontstekingsfactoren en beschermende facto...","content":"

Schisis komt voor bij circa 1 op de 600 geboortes en kan leiden tot problemen bij spraak en slikken. Na chirurgische sluiting van de schisis blijven deze problemen bestaan vanwege ernstige littekenvorming. Niels Cremers onderzocht of een scheve balans tussen ontstekingsfactoren en beschermende factoren tijdens de zwangerschap van invloed is op de kans op aangeboren afwijkingen. Daarnaast onderzocht hij of deze factoren ook invloed hebben op de biologische processen tijdens wondgenezing in het algemeen.<\/p>\r\n

In muizen toonde hij aan dat een tekort aan cytoprotectieve ofwel celbeschermende signalen niet alleen kan leiden tot misvormingen tijdens de embryonale ontwikkeling, maar ook tot een vertraagde wondgenezing. Dit suggereert dat het activeren van celbeschermende signalen een normale zwangerschap en wondgenezing kan bevorderen.<\/p>\r\n

Op 18 maart 2019<\/a> promoveerde Niels A.J. Cremers aan de  Radboud Universiteit Nijmegen op zijn proefschrift ‘Cytoprotective mechanisms, palatogenesis, and wound repair<\/a> ’. Promotoren waren prof. dr. C.E.L. Carels en prof. dr. A.M. Kuijpers-Jagtman. Copromotor was dr. ir. F.A.D.TG. Wagener.<\/p>","datum":"2019-03-18 00:00:00","rubriek":"4","serie_naam":"","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"0","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4990","auteurs":[],"has_download":"","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/190318_pers_promotie_n_a_j_cremers_web.jpg","rubriek_titel":"Actueel","uitgave_titel":null,"url":"\/nieuws\/tekort-aan-cytoprotectie-van-invloed-op-schisis","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/190318_pers_promotie_n_a_j_cremers_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/190318_pers_promotie_n_a_j_cremers_web.jpg"},{"id":"4490","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Bacteriofagen ingezet bij ernstige botinfecties","titel_key":"bacteriofagen_ingezet_bij_ernstige_botinfecties","subtitel":"","samenvatting":"In het UZ Leuven in België gebruiken artsen sinds begin 2018 bacteriofagen bij patiënten met ernstige botinfecties en bij wie de conventionele antibioticabehandeling niet meer werkte.\r\nVanwege toenemende resistentie van bacteriën voor antibiotica groeit de interesse voor alternatieven...","content":"

In het UZ Leuven in België gebruiken artsen sinds begin 2018 bacteriofagen bij patiënten met ernstige botinfecties en bij wie de conventionele antibioticabehandeling niet meer werkte.<\/p>\r\n

Vanwege toenemende resistentie van bacteriën voor antibiotica groeit de interesse voor alternatieven om infecties te bestrijden. Bacteriofagen zijn virussen die schadelijke bacteriën kunnen vernietigen. In het UZ Leuven lopen er onderzoeken naar de impact van bacteriofagen op de patiënt en zoekt men nieuwe fagen om patiënten met ernstige infecties te kunnen helpen. “Dat onderzoek is broodnodig, want we weten nog te weinig over de impact van bacteriofagen in een klinische omgeving. Wat komt er in de bloedbaan van patiënten terecht? Hoe lang blijven de fagen actief? In welke vorm en hoe gebruik je fagen het best? Daar hebben we momenteel geen duidelijk antwoord op. De studies uit Oost-Europa die in het verleden gebeurden, beantwoorden niet aan de strenge criteria die wij stellen aan clinical trials. In UZ Leuven zijn we sinds vorig jaar gestart met de behandeling van bacteriofagen bij patiënten met heel ernstige infecties op de botten en weke delen. We doen een spoeling met bacteriofagen tijdens en na een chirurgische ingreep, om zo de infectiehaard rechtstreeks te behandelen. De eerste resultaten daarvan zijn in ieder geval veelbelovend”<\/i>, aldus traumatoloog prof. dr. Willem-Jan Metsemakers van UZ Leuven. Het universitair ziekenhuis werkt nauw samen met Jean-Paul Pirnay van het Militair Hospitaal Koningin Astrid en prof. Rob Lavigne van het laboratorium voor gentechnologie van de KU Leuven, koplopers in het Europese bacteriofaagonderzoek.<\/p>\r\n

De bacteriofaagtherapie kreeg onlangs een Belgisch wettelijk kader waardoor de therapie nu voor meer patiënten kan worden gebruikt. “We zijn erg blij met het nieuwe wettelijke kader. De eerste successen die we het voorbije jaar boekten met patiënten met ernstige botinfecties zijn veelbelovend”<\/i>, zegt Metsemakers.<\/p>\r\n

De hoop leeft dat de faagtherapie in de toekomst ook een oplossing zal zijn voor patiënten met longinfecties, mucoviscidose, maag-darminfecties of andere ernstige ontstekingen die niet meer met antibiotica behandelbaar zijn. Metsemakers: “Bacteriofagen kunnen in de toekomst misschien levensreddend zijn voor patiënten die niet meer behandelbaar zijn met antibiotica. Maar daarvoor hebben we eerst verder klinisch-wetenschappelijk onderzoek nodig.”<\/i><\/p>\r\n

Ook in Nederland vragen artsen al jaren om faagtherapie toe te laten in Nederlandse ziekenhuizen.<\/p>\r\n

(Bron: UZ Leuven, 26 februari 2019<\/a>)<\/p>","datum":"2019-03-12 00:00:00","rubriek":"4","serie_naam":"","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"0","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4987","auteurs":[],"has_download":"","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/180226_med_bacteriofagen_ingezet_bij_ernstige_botinfecties_web.jpg","rubriek_titel":"Actueel","uitgave_titel":null,"url":"\/nieuws\/bacteriofagen-ingezet-bij-ernstige-botinfecties","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/180226_med_bacteriofagen_ingezet_bij_ernstige_botinfecties_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/180226_med_bacteriofagen_ingezet_bij_ernstige_botinfecties_web.jpg"},{"id":"4492","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Mondbranden: nog steeds geen remedie","titel_key":"mondbranden_nog_steeds_geen_remedie","subtitel":"","samenvatting":"Pati\u00ebnten met klachten van mondbranden (of anders genoemd: burning mouth syndrome) hebben feitelijk een hopeloze klacht. Voor mondbranden, dat vooral door vrouwen van middelbare leeftijd wordt gemeld, bestaat tot op heden geen juiste behandeling en zelfs een duidelijke definitie of beschrijving van deze vervelende mondklacht ontbreekt.","content":"

Patiënten met klachten van mondbranden (of anders genoemd: burning mouth syndrome<\/i>) hebben feitelijk een hopeloze klacht. Voor mondbranden, dat vooral door vrouwen van middelbare leeftijd wordt gemeld, bestaat tot op heden geen juiste behandeling en zelfs een duidelijke definitie of beschrijving van deze vervelende mondklacht ontbreekt.<\/p>\r\n

Tijdens een recent gehouden internationale bijeenkomst op het gebied van orale geneeskunde werd een uitgebreid systematisch literatuuronderzoek gepresenteerd. Hierin werden de onderzoeksresultaten uit alle 36 onderzoeken, die tussen 1994 en 2017 over dit verschijnsel waren verschenen, besproken. Een artikel met de bevindingen verscheen onlangs in Oral Diseases<\/i>.<\/p>\r\n

De onderzoekers stelden vast dat er grote verschillen bestaan in de omschrijving van de klacht, over de diagnostische criteria van het fenomeen en de selectie van patiënten als het gaat om behandeling. De onderzoekers concludeerden dat onderliggende klachten zeer waarschijnlijk de oorzaak kunnen zijn van mondbranden. Verder adviseren zij toekomstige onderzoekers zich te richten op consensus over een eenduidige definitie van de klacht met specifieke inclusie- en exclusiecriteria en daarbij betere onderzoeksgroepen samen te stellen om de klacht te kunnen onderzoeken en mogelijk een remedie voor de kwaal te adviseren.<\/p>\r\n

(Bron: Oral Diseases, 20 februari 2019<\/a>)<\/p>","datum":"2019-03-12 00:00:00","rubriek":"4","serie_naam":"","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"0","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4989","auteurs":[],"has_download":"","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/190306_thk_door_me_mondbranden_nog_steeds_geen_remedie_web.jpg","rubriek_titel":"Actueel","uitgave_titel":null,"url":"\/nieuws\/mondbranden-nog-steeds-geen-remedie","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/190306_thk_door_me_mondbranden_nog_steeds_geen_remedie_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/190306_thk_door_me_mondbranden_nog_steeds_geen_remedie_web.jpg"},{"id":"4489","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"ACTA stijgt op QS World University Rankings","titel_key":"acta_stijgt_op_qs_world_university_rankings","subtitel":"","samenvatting":"Het ACTA is op wereldranglijst van beste universiteiten op het gebied van de tandheelkunde, de QS World University Rankings by Subject, het afgelopen jaar wederom gestegen. Het ACTA staat nu op de plaats 2 in de ranglijst. In 2016 kwam het ACTA binnen op plaats 8 van deze lijst en stond vorig jaar o...","content":"

Het ACTA is op wereldranglijst van beste universiteiten op het gebied van de tandheelkunde, de QS World University Rankings by Subject, het afgelopen jaar wederom gestegen. Het ACTA staat nu op de plaats 2 in de ranglijst. In 2016 kwam het ACTA binnen op plaats 8 van deze lijst en stond vorig jaar op de vierde plek. Het ACTA moet de tweede plaats delen met het Engelse King’s College London. Het Karolinska Instituut in Zweden staat op de eerste plek.<\/p>\r\n

De Katholieke Universiteit Leuven daalde van de negende plek naar plaats 17. De Raboud Universiteit Nijmegen staat met haar tandheelkundefaculteit op de 44e plaats, gedeeld met de Griekse National and Kapodistrian University of Athens en de Italiaanse Alma Mater Studiorum van de University of Bologna.<\/p>\r\n

De jaarlijkse QS World University Rankings<\/a>-lijst wordt beschouwd als een van de 3 belangrijkste ranglijsten van universiteiten, naast de Academic Ranking of World Universities en Times Higher Education World University Rankings. De QS ranking wordt gebaseerd op 4 criteria: de reputatie onder werkgevers, onder academici, het aantal citaties en de H-index. Bij dat laatste criterium wordt impact (het aantal citaties) gekoppeld aan omvang (het aantal publicaties). Het ACTA scoorde vooral op citaties (96.8\/100 for Citations per Paper) en de H-index (95.6\/100 for H-Index). De rankings fluctueren nogal per jaar. Zo stond de huidige nummer 1 in 2016 tot en met 2018 op respectievelijk plekken 3, 7 en 6.<\/p>\r\n

(Bron: ACTA, 27 februari 2019<\/a>)<\/p>","datum":"2019-03-11 00:00:00","rubriek":"4","serie_naam":"","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"0","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4986","auteurs":[],"has_download":"","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/190226_thk_acta_stijgt_op_qs_world_university_rankings_web.jpg","rubriek_titel":"Actueel","uitgave_titel":null,"url":"\/nieuws\/acta-stijgt-op-qs-world-university-rankings","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/190226_thk_acta_stijgt_op_qs_world_university_rankings_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/190226_thk_acta_stijgt_op_qs_world_university_rankings_web.jpg"},{"id":"4491","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Manifest voor duurzame toekomst van zorg ","titel_key":"manifest_voor_duurzame_toekomst_van_zorg","subtitel":"","samenvatting":"Een aantal zorgorganisaties, stakeholders in de zorg en de branchegroep Zorg van BDO Accountants & Adviseurs bepleit in een manifest voor een duurzame toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg dat herinrichting van het zorglandschap hard nodig is om een \u2018zorginfarct\u2019 te voorkomen. Zij menen dat de urgentie hoog is omdat voor steeds meer pati\u00ebnten de toegankelijkheid van zorg op het spel komt te staan. ","content":"

Een aantal zorgorganisaties, stakeholders in de zorg en de branchegroep Zorg van BDO Accountants & Adviseurs bepleit in een manifest voor een duurzame toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg<\/a> dat herinrichting van het zorglandschap hard nodig is om een ‘zorginfarct’ te voorkomen. Zij menen dat de urgentie hoog is omdat voor steeds meer patiënten de toegankelijkheid van zorg op het spel komt te staan.<\/p>\r\n

In het manifest worden 10 concrete maatregelen genoemd. Als eerste bepleit men een paradigmaverandering: niet ziekte bekostigen, maar gezondheid. Met andere woorden: geen perverse productieprikkels en gezondheid financieren in plaats van productie. Een tweede punt is dat burgers gefaciliteerd en geholpen moeten worden de verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid te nemen, onder gedeeltelijke regie van de overheid. Hierbij zou de ethische en solidariteitsdiscussie nadrukkelijk op de agenda moeten worden geplaatst.<\/p>\r\n

Als derde punt wil men dat er naast marktwerking meer transparantie komt en dat de regeldruk wordt verminderd. Als vierde punt vindt men het tijd worden voor een fundamentele keuze voor het wel of niet toestaan van gereguleerde winstuitkering in de zorg. Winstuitkering zou wellicht de investeringen in nieuwe technologie en innovatie verhogen.<\/p>\r\n

 Vervolgens zouden de opstellers van het manifest willen zien dat netwerkzorg wordt gestimuleerd en er wordt gewerkt aan een (juridische) infrastructuur waarin organisaties echt goed kunnen samenwerken en waarin financiers en zorgverzekeraars die ketensamenwerking optimaal kunnen ondersteunen. Een ander punt is een passende, veilige en gestructureerde – niet-commerciële - data-infrastructuur voor het eigen beheer van zorgdata door de burger.<\/p>\r\n

Met betrekking tot het personeelstekort denkt men dat de digitale transformatie maximaal gefaciliteerd moet worden en dat hiervoor op landelijk niveau de regie moet worden gevoerd zodat dit grootschalig kan worden uitgerold. Als achtste punt wil men dat in Nederland de zogenoemde integratieve geneeskunde wordt gestimuleerd, zodat patiënten het vermogen ontwikkelen zich aan te passen aan de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.<\/p>\r\n

Punt 9 stelt dat (medisch) ondernemerschap en bedrijfsmatig werken geaccepteerd en nieuwe initiatieven gestimuleerd moeten worden. Ten slotte staat in het manifest dat de overheid de handschoen moet oppakken, omdat de genoemde transformatie niet alleen door het zorgveld kan worden volbracht.<\/p>\r\n

(Bron: BDO, 4 maart 2019<\/a>)<\/p>","datum":"2019-03-11 00:00:00","rubriek":"4","serie_naam":"","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"0","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4988","auteurs":[],"has_download":"","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/190306_med_manifest_voor_duurzame_toekomst_van_zorg_web.jpg","rubriek_titel":"Actueel","uitgave_titel":null,"url":"\/nieuws\/manifest-voor-duurzame-toekomst-van-zorg","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/190306_med_manifest_voor_duurzame_toekomst_van_zorg_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/190306_med_manifest_voor_duurzame_toekomst_van_zorg_web.jpg"},{"id":"4475","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Tandartsentekort: l\u2019histoire se r\u00e9p\u00e8te","titel_key":"tandartsentekort_lhistoire_se_repete","subtitel":"","samenvatting":"In 1990 stelde de Stuurgroep Toekomstscenario\u2019s Gezondheidszorg de scenariocommissie Tandheelkunde in die als opdracht kreeg de minister te adviseren over de toekomst van de mondgezondheid en de tandheelkundige gezondheidszorg op lange termijn. Het advies werd de opleidingscapaciteit voor tandartsen uit te breiden naar 360 per jaar. Het duurde jaren voordat die opleidingscapaciteit werd uitgebreid tot uiteindelijk 300, maar werd in 2007 weer teruggebracht tot 240. Wat was de reden van deze beslissing door de overheid?","content":"

In 1990 stelde de Stuurgroep Toekomstscenario’s Gezondheidszorg de scenariocommissie Tandheelkunde in die als opdracht kreeg de minister te adviseren over de toekomst van de mondgezondheid en de tandheelkundige gezondheidszorg op lange termijn. In december 1992 werd het rapport aangeboden aan de minister. Eén van de conclusies van de commissie was dat veranderingen in leeftijdsopbouw van de tandartspopulatie, afname van het totale tandartsbestand, een toenemend aantal parttime werkende (vrouwelijke) tandartsen én toename van de zorgvraag ertoe zouden leiden dat het toekomstige arbeidspotentieel aan tandartsen en mondhygiënisten niet meer aan de vraag naar tandheelkundige hulp zou kunnen voldoen. De commissie adviseerde de opleidingscapaciteit voor tandartsen uit te breiden naar 360 per jaar.<\/p>\r\n

Het duurde echter nog jaren voordat de opleidingscapaciteit voor tandheelkundestudenten werd verhoogd naar 260, een paar jaar later naar 300 om vervolgens vanaf 2007 weer teruggebracht te worden tot 240. Een wonderlijke beslissing als je dit plaatst tegenover de toekomstige vraag naar tandheelkundige zorg. Wat was de reden voor deze beslissing door de overheid?<\/p>\r\n

Substitutie van zorg<\/h2>\r\n

De overheid heeft ingezet op substitutie van zorg. Veel werkzaamheden van tandartsen zouden in de toekomst door mondhygiënisten moeten worden uitgevoerd. De toekomstige tandartspraktijk zal bestaan uit meerdere al of niet gedifferentieerde tandartsen en om hen heen tandheelkundige medewerkers. Deze visie kwam in 2006 het meest duidelijk tot uiting in het rapport ‘Innovatie in de mondzorg’ van de commissie Linschoten.<\/p>\r\n

In 2010 concludeerde het Capaciteitsorgaan in het ‘Capaciteitsplan 2010 mondzorg’ dat om in 2022 en 2028 tot een evenwicht te komen in de vraag naar en het aanbod van tandheelkundige zorg uitbreiding van de opleidingscapaciteit wenselijk was. Geadviseerd werd de opleidingscapaciteit voor tandartsen te verhogen van 240 naar 374 eerstejaars per jaar; voor mondhygiënisten van 300 naar 358. In 2013 bracht het Capaciteitsorgaan opnieuw een rapport uit waarin respectievelijk 287 en 309 als aantal tandartsen en mondhygiënisten werd geadviseerd, omdat er ook rekening werd gehouden met de instroom van buitenlandse tandartsen. Beide rapporten vormden voor de minister geen aanleiding de capaciteit van de tandheelkundeopleidingen uit te breiden. Mondhygiënisten zouden een groot deel van de dagelijkse preventieve mondzorg kunnen uitvoeren en zij zouden een aantal curatieve handelingen van tandartsen kunnen overnemen. Onnodige uitbreiding zou daarnaast een zware wissel trekken op de budgetten van de overheid.<\/p>\r\n

Wederom scenario’s doorrekenen<\/h2>\r\n

Nu laait opnieuw de discussie op over een dreigend tandartsentekort naar aanleiding van de capaciteitsraming door onderzoeksbureau Panteia en het experiment taakherschikking. Panteia adviseerde het aantal opleidingsplaatsen voor tandartsen uit te breiden van 259 naar 390. Recent heeft minister Bruins het Capaciteitsorgaan opdracht gegeven te komen met een nieuwe raming. Dit is volgens de minister nodig omdat hij scenario’s wil laten uitwerken waarin de (potentiële) effecten van taakherschikking op de opleidingscapaciteit worden doorgerekend. Dat is tot nu toe volgens hem nooit gebeurd. Ik wil de minister adviseren toch nog eens het in 1992 uitgebrachte rapport te lezen. Verschillende scenario’s met substitutie van werkzaamheden in de mondzorg zijn hierin reeds beschreven.<\/p>\r\n

Uit deze scenario’s kwam naar voren dat alleen al voor het realiseren van de delegatie van alle preventieve werkzaamheden (inclusief 50% van alle periodieke controles) in de toekomst zeer grote aantallen mondhygiënisten nodig zijn (oplopend naar 7.600). Daarnaast waren dan nog eens 7.400 tandartsen nodig voor de meer complexere tandheelkundige behandelingen. In deze scenario’s werd nog geen rekening gehouden met het uitvoeren van eenvoudige restauratieve zorg door mondhygiënisten.<\/p>\r\n

Het moge duidelijk zijn dat het een illusie is dat, zelfs bij een verdergaande taakdelegatie en een eventuele substantiële uitbreiding van de huidige opleidingscapaciteit van mondhygiënisten, een balans in vraag naar en aanbod van mondzorg de komende 20 jaar kan worden gewaarborgd zonder een uitbreiding van de opleidingscapaciteit van tandartsen.<\/p>\r\n

 <\/p>","datum":"2019-03-01 00:00:00","rubriek":"11","serie_naam":"","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"244","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4972","auteurs":[{"id":"673","gebruiker":"0","groep":"0","naam":"G.J. Truin","titel_key":"g_j_truin","old_id":"673","voorvoegsel":"G.J. ","achternaam":"Truin"}],"has_download":"uploads\/uitgave_import\/1903_119_redactioneel.pdf","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/18ntvt224_01_web.jpg","rubriek_titel":"Redactioneel","uitgave_titel":"maart 2019","url":"\/artikel\/126\/03\/tandartsentekort-lhistoire-se-repete","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/18ntvt224_01_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/18ntvt224_01_web.jpg"},{"id":"4476","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Behandelingsmogelijkheden voor de ziekte van Parkinson","titel_key":"behandelingsmogelijkheden_voor_de_ziekte_van_parkinson","subtitel":"","samenvatting":"De ziekte van Parkinson is een langzaam progressieve neurodegeneratieve ziekte die zich manifesteert met karakteristieke motorische, maar ook met niet-motorische symptomen. De behandelingsmogelijkheden voor de ziekte van Parkinson bestaan uit medicamenten voor de motorische symptomen alsmede voor de niet-motorische symptomen als cognitieve achteruitgang, depressie, hallucinaties, wanen, obstipatie en kwijlen. Een aantal van deze medicamenten verkeren in de experimentele fase. Daarnaast kunnen\r\nlichaamsbeweging en fysieke oefeningen een gunstig effect hebben op zowel de motorische als de niet-motorische symptomen. Logopedisch zijn spraak- en sliktherapie mogelijk, terwijl cognitieve gedragstherapie depressie en angst onder controle kunnen brengen. Stimulering van diepgelegen hersengebieden is de enige chirurgische behandeling die actueel plaatsvindt. Toekomstige chirurgische mogelijkheden zijn gentherapie, (stam)celtherapie en toediening van groeifactoren. Wereldwijd wordt onderzoek verricht om de ziekte onder controle te krijgen. Soms worden verrassende ontdekkingen gedaan. Het blijft afwachten of genezing en\/of preventie op termijn mogelijk worden.","content":"

De ziekte van Parkinson is een langzaam progressieve neurodegeneratieve ziekte die zich manifesteert met karakteristieke motorische, maar ook met niet-motorische symptomen. De behandelingsmogelijkheden voor de ziekte van Parkinson bestaan uit medicamenten voor de motorische symptomen alsmede voor de niet-motorische symptomen als cognitieve achteruitgang, depressie, hallucinaties, wanen, obstipatie en kwijlen. Een aantal van deze medicamenten verkeren in de experimentele fase. Daarnaast kunnen <\/strong>lichaamsbeweging en fysieke oefeningen een gunstig effect hebben op zowel de motorische als de niet-motorische symptomen. Logopedisch zijn spraak- en sliktherapie mogelijk, terwijl cognitieve gedragstherapie depressie en angst onder controle kunnen brengen. Stimulering van diepgelegen hersengebieden is de enige chirurgische behandeling die actueel plaatsvindt. Toekomstige <\/strong>chirurgische mogelijkheden zijn gentherapie, (stam)celtherapie en toediening van groeifactoren. Wereldwijd wordt onderzoek verricht om de ziekte onder controle te krijgen. Soms worden verrassende ontdekkingen gedaan. Het blijft afwachten of genezing en\/of preventie op termijn mogelijk worden.<\/strong><\/p>","datum":"2019-03-01 00:00:00","rubriek":"3","serie_naam":"","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"244","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4973","auteurs":[{"id":"23","gebruiker":"35","groep":"3","naam":"C. de Baat","titel_key":"c_de_baat","old_id":"23","voorvoegsel":"C. de","achternaam":"Baat"},{"id":"1683","gebruiker":"35","groep":"3","naam":"M.A.E. van Stiphout","titel_key":"m_a_e_van_stiphout","old_id":"0","voorvoegsel":"M.A.E. van","achternaam":"Stiphout"},{"id":"1684","gebruiker":"35","groep":"3","naam":"K.D. van Dijk","titel_key":"k_d_van_dijk","old_id":"0","voorvoegsel":"K.D. van","achternaam":"Dijk"},{"id":"1685","gebruiker":"0","groep":"0","naam":"H.W. Berendse","titel_key":"h_w_berendse","old_id":"0","voorvoegsel":"H.W.","achternaam":"Berendse"},{"id":"1732","gebruiker":"35","groep":"3","naam":"M.C. Verhoeff","titel_key":"m_c_verhoeff","old_id":"0","voorvoegsel":"M.C.","achternaam":"Verhoeff"},{"id":"427","gebruiker":"0","groep":"0","naam":"F. Lobbezoo","titel_key":"f_lobbezoo","old_id":"427","voorvoegsel":"F. ","achternaam":"Lobbezoo"}],"has_download":"uploads\/uitgave_import\/1903_127_132_medisch.pdf","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/18ntvt245_01_web.jpg","rubriek_titel":"Medisch","uitgave_titel":"maart 2019","url":"\/artikel\/126\/03\/behandelingsmogelijkheden-voor-de-ziekte-van-parkinson","toegang_niet_leden":false,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/18ntvt245_01_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/18ntvt245_01_web.jpg"},{"id":"4477","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Serie: Communicatie in de tandartspraktijk. Motiveren tot gedragsverandering","titel_key":"serie_communicatie_in_de_tandartspraktijk_motiveren_tot_gedragsverandering","subtitel":"","samenvatting":"Waarom mensen een zeker gedrag vertonen wordt bepaald door een aantal factoren. Wil een tandarts schadelijk gezondheidsgedrag van zijn pati\u00ebnt veranderen, dan moet hij de determinanten van dit gedrag identificeren waarbij hij rekening houdt met factoren als sociale wenselijkheid. De tandarts kan de pati\u00ebnt vervolgens begeleiden bij de gedragsverandering met motiverende gesprekstechnieken, passend bij de motivationele fase waarin de pati\u00ebnt zich bevindt. Veel frustratie over non-compliance (het niet opvolgen van adviezen) kan zo worden voorkomen.","content":"

Waarom mensen een zeker gedrag vertonen wordt bepaald door een aantal factoren. Wil een tandarts schadelijk gezondheidsgedrag van zijn patiënt veranderen, dan moet hij de determinanten van dit gedrag identificeren waarbij hij rekening houdt met factoren als sociale wenselijkheid. De tandarts kan de patiënt vervolgens begeleiden bij de gedragsverandering met motiverende gesprekstechnieken, passend bij de motivationele fase waarin de patiënt zich bevindt. Veel frustratie over non-compliance (het niet opvolgen van adviezen) kan zo worden voorkomen.<\/strong><\/p>","datum":"2019-03-01 00:00:00","rubriek":"8","serie_naam":"Communicatie in de tandartspraktijk","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"244","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4974","auteurs":[{"id":"1724","gebruiker":"35","groep":"3","naam":"A.J.E. Smith","titel_key":"a_j_e_smith","old_id":"0","voorvoegsel":"A.J.E.","achternaam":"Smith"}],"has_download":"uploads\/uitgave_import\/1903_133_139_oenw.pdf","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/18ntvt239_04_web.jpg","rubriek_titel":"Onderzoek en wetenschap","uitgave_titel":"maart 2019","url":"\/artikel\/126\/03\/serie-communicatie-in-de-tandartspraktijk-motiveren-tot-gedragsverandering","toegang_niet_leden":false,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/18ntvt239_04_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/18ntvt239_04_web.jpg"},{"id":"4478","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"De invloed van boulimia nervosa op de mondgezondheid: een systematisch literatuuronderzoek","titel_key":"de_invloed_van_boulimia_nervosa_op_de_mondgezondheid_een_systematisch_literatuuronderzoek","subtitel":"","samenvatting":"Eetstoornissen vormen een potentieel aan levensbedreigende psychische aandoeningen die voor de pati\u00ebnt van grote invloed zijn op de relatie tot voedsel en het lichaam. Eetstoornissen openbaren zich als chaotische en ontregelde eetgewoonten. Boulimia nervosa is een dergelijke eetstoornis, met een prevalentie van 1%. Er bestaat consensus over het feit dat boulimisch gedrag een directe oorzaak is van gebitsslijtage, door braken en door het kiezen van voedsel met een hoge zuurgraad, er is echter minder duidelijk bewijs, maar wel een mogelijke relatie, voor een direct verband tussen boulimia nervosa en cari\u00ebs. Verminderde speekselsecretie is een veelvoorkomend verschijnsel onder boulimiapati\u00ebnten, maar is vaker een gevolg van het gebruik van antidepressiva dan van eetgewoonten of braken; de effecten beperken zich vooral tot de ongestimuleerde speekselsecretiesnelheid en zijn niet van invloed op de gestimuleerde speekselsecretiesnelheid. Tevens komt zwelling van de glandulae parotideae in een aantal gevallen voor. Gegeven de onevenwichtigheid binnen de onderzoekspopulatie wat betreft geslacht en het gebrek van onderzoek dat alleen focust op boulimia nervosa, is nader onderzoek vereist.","content":"

Eetstoornissen vormen een potentieel aan levensbedreigende psychische aandoeningen die voor de patiënt van grote invloed zijn op de relatie tot voedsel en het lichaam. Eetstoornissen openbaren zich als chaotische en ontregelde eetgewoonten. Boulimia nervosa is een dergelijke eetstoornis, met een prevalentie van 1%. Er bestaat consensus over het feit dat boulimisch gedrag een directe oorzaak is van gebitsslijtage, door braken en door het kiezen van voedsel met een hoge zuurgraad, er is echter minder duidelijk bewijs, maar wel een mogelijke relatie, voor een direct verband tussen boulimia nervosa en cariës. Verminderde speekselsecretie is een veelvoorkomend verschijnsel onder boulimiapatiënten, maar is vaker een gevolg van het gebruik van antidepressiva dan van eetgewoonten of braken; de effecten beperken zich vooral tot de ongestimuleerde speekselsecretiesnelheid en zijn niet van invloed op de gestimuleerde speekselsecretiesnelheid. Tevens komt zwelling van de glandulae parotideae in een aantal gevallen voor. Gegeven de onevenwichtigheid binnen de onderzoekspopulatie wat betreft geslacht en het gebrek van onderzoek dat alleen focust op boulimia nervosa, is nader onderzoek vereist.<\/strong><\/p>","datum":"2019-03-01 00:00:00","rubriek":"8","serie_naam":"","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"244","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4975","auteurs":[{"id":"1733","gebruiker":"35","groep":"3","naam":"A. Rosten","titel_key":"a_rosten","old_id":"0","voorvoegsel":"A.","achternaam":"Rosten"},{"id":"1734","gebruiker":"35","groep":"3","naam":"T. Newton","titel_key":"t_newton","old_id":"0","voorvoegsel":"T.","achternaam":"Newton"}],"has_download":"uploads\/uitgave_import\/1903_141_150_oenw.pdf","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/19ntvt003_02_web.jpg","rubriek_titel":"Onderzoek en wetenschap","uitgave_titel":"maart 2019","url":"\/artikel\/126\/03\/de-invloed-van-boulimia-nervosa-op-de-mondgezondheid-een-systematisch-literatuuronderzoek","toegang_niet_leden":false,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/19ntvt003_02_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/19ntvt003_02_web.jpg"},{"id":"4479","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Serie: Hora est. Neutrofielen in de mond: een dubbelsnijdend zwaard","titel_key":"serie_hora_est_neutrofielen_in_de_mond_een_dubbelsnijdend_zwaard","subtitel":"","samenvatting":"De neutrofiel is een witte bloedcel waarvan bekend is dat deze micro-organismen kan opnemen en intern kan doden. In dit promotieonderzoek werd de werking van orale neutrofielen in kaart gebracht. Onderzocht is hoe neutrofielen kunnen bijdragen aan het in standhouden van een gezonde mond en wat de rol is van deze cellen bij het ontstekingsproces. Bij het ontstaan van gingivitis worden specifieke genen geactiveerd die coderen voor neutrofielenfuncties. Daarbij bleken neutrofielen een regulerende en communicerende rol te hebben in het aantrekken van andere componenten van het immuunsysteem. In het bijzonder werd aangetoond dat mensen die beschikken over eigen dentitie, meer functionele neutrofielen in de mond hebben in vergelijking met edentate pati\u00ebnten.","content":"

De neutrofiel is een witte bloedcel waarvan bekend is dat deze micro-organismen kan opnemen en intern kan doden. In dit promotieonderzoek werd de werking van orale neutrofielen in kaart gebracht. Onderzocht is hoe neutrofielen kunnen bijdragen aan het in standhouden van een gezonde mond en wat de rol is van deze cellen bij het ontstekingsproces. Bij het ontstaan van gingivitis worden specifieke genen geactiveerd die coderen voor neutrofielenfuncties. Daarbij bleken neutrofielen een regulerende en communicerende rol te hebben in het aantrekken van andere componenten van het immuunsysteem. In het bijzonder werd aangetoond dat mensen die beschikken over eigen dentitie, meer functionele neutrofielen in de mond hebben in vergelijking met edentate patiënten.<\/strong><\/p>","datum":"2019-03-01 00:00:00","rubriek":"8","serie_naam":"Hora est","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"244","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4976","auteurs":[{"id":"1455","gebruiker":"35","groep":"3","naam":"P. Rijkschroeff","titel_key":"p_rijkschroeff","old_id":"0","voorvoegsel":"P.","achternaam":"Rijkschroeff"}],"has_download":"uploads\/uitgave_import\/1903_153_156_oenw.pdf","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/18ntvt229_01_web.jpg","rubriek_titel":"Onderzoek en wetenschap","uitgave_titel":"maart 2019","url":"\/artikel\/126\/03\/serie-hora-est-neutrofielen-in-de-mond-een-dubbelsnijdend-zwaard","toegang_niet_leden":false,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/18ntvt229_01_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/18ntvt229_01_web.jpg"},{"id":"4480","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Vrouwen met ernstige parodontitis lopen risico op een myocardinfarct","titel_key":"vrouwen_met_ernstige_parodontitis_lopen_risico_op_een_myocardinfarct","subtitel":"Algemene ziekteleer","samenvatting":"Vrouwen krijgen een eerste myocardinfarct gemiddeld 10 jaar later dan mannen. De hypothese van dit retrospectieve casus-controle-onderzoek was dat de associatie tussen parodontitis en het ontstaan van een myocardinfarct verschilt tussen mannen en vrouwen.\r\nDe patiënten van maximaal 74 jaar oud...","content":"

Vrouwen krijgen een eerste myocardinfarct gemiddeld 10 jaar later dan mannen. De hypothese van dit retrospectieve casus-controle-onderzoek was dat de associatie tussen parodontitis en het ontstaan van een myocardinfarct verschilt tussen mannen en vrouwen.<\/p>\r\n

De patiënten van maximaal 74 jaar oud hadden in 17 medische centra in Zweden in de periode van mei 2011 tot en met februari 2014 een eerste myocardinfarct gekregen. Exclusiecriteria waren vervanging van een hartklep en elke conditie die participatie belemmerde. Uit het bevolkingsregister werden controlepersonen geselecteerd die naar geslacht, leeftijd en woongebied niet verschilden van de patiënten en geen voorgeschiedenis hadden van een myocardinfarct of vervanging van een hartklep. In een kliniek dichtbij hen in de buurt werd van de 785 patiënten en 792 controlepersonen een panoramische röntgenopname gemaakt. Daar vulden zij ook een vragenlijst in over persoonsgegevens, medische conditie, medicijngebruik, roken en alcoholconsumptie. Op de panoramische röntgenopname werd voor elk gebitselement het percentage verlies van parodontaal bot bepaald door de afstanden van zowel de marginale botgrens als de glazuur-cementgrens tot de apex te meten. Per participant werd van de percentages botverlies van alle gebitselementen het gemiddelde berekend. Aan de hand hiervan vond een indeling in 3 groepen plaats: geen parodontitis bij gemiddeld minimaal 80% resterend bot; matige parodontitis waarbij dit percentage 66% tot 79% bedroeg; ernstige parodontitis bij maximaal 65% resterend bot.<\/p>\r\n

Ernstige parodontitis kwam statistisch significant vaker voor bij vrouwelijke patiënten (14%) dan bij vrouwelijke controlepersonen (4%). Na correctie voor leeftijd, roken, diabetes mellitus, opleiding en huwelijkse staat bleek de kans op ernstige parodontitis statistisch significant groter voor vrouwelijke patiënten met dan zonder doorgemaakt myocardinfarct. Tevens was na correctie voor dezelfde factoren alleen bij vrouwen ernstige parodontitis statistisch significant gerelateerd aan een doorgemaakt myocardinfarct.<\/p>\r\n

Conclusie. <\/b>Vrouwen met ernstige parodontitis hadden een vergroot risico op het krijgen van een myocardinfarct.<\/p>\r\n

Bron<\/h4>\r\n

Nordendahl E, Gustafsson A, Norhammar A, Näsman P, Rydén L, Kjellström B<\/em>. On behalf of the PAROKRANK Steering Committee. Severe periodontitis is associated with myocardial infarction in females. J Dent Res 2018; 97: 1114–1121.<\/p>","datum":"2019-03-01 00:00:00","rubriek":"14","serie_naam":"","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"244","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4977","auteurs":[{"id":"23","gebruiker":"35","groep":"3","naam":"C. de Baat","titel_key":"c_de_baat","old_id":"23","voorvoegsel":"C. de","achternaam":"Baat"}],"has_download":"uploads\/uitgave_import\/1903_159_163_excerpten.pdf","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/excerpten_afb\/algemene_ziekteleer_logo.jpg","rubriek_titel":"Excerpten","uitgave_titel":"maart 2019","url":"\/artikel\/126\/03\/vrouwen-met-ernstige-parodontitis-lopen-risico-op-een-myocardinfarct","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/excerpten_afb\/algemene_ziekteleer_logo.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/excerpten_afb\/algemene_ziekteleer_logo.jpg"},{"id":"4481","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Consequenties van nieuwe anticoagulantia voor de mondzorg","titel_key":"consequenties_van_nieuwe_anticoagulantia_voor_de_mondzorg","subtitel":"Algemene ziekteleer","samenvatting":"Veel mensen met cardiovasculaire ziekten gebruiken de nieuwe, direct werkende orale anticoagulantia (novel or direct oral anticoagulants; NOAC’s\/DOAC’s). Dit artikel biedt informatie over de farmacokinetiek en de farmacodynamiek van DOAC’s en over de zorgverlening aan mensen die ee...","content":"

Veel mensen met cardiovasculaire ziekten gebruiken de nieuwe, direct werkende orale anticoagulantia (novel or direct oral anticoagulants<\/i>; NOAC’s\/DOAC’s). Dit artikel biedt informatie over de farmacokinetiek en de farmacodynamiek van DOAC’s en over de zorgverlening aan mensen die een bloedige orale behandeling moeten ondergaan en gebruikers zijn van deze medicamenten.<\/p>\r\n

DOAC’s hebben een reversibele, krachtige, directe en selectieve remmende invloed op de hemostase. Apixaban, edoxaban en rivaroxaban remmen hemostasefactor Xa die zich bindt aan hemostasefactor II (protrombine) om hemostasefactor IIa (trombine) te vormen. Dabigatran remt hemostasefactor IIa.<\/p>\r\n

Door de directe werking op hemostasefactoren kunnen DOAC’s snelwerkend, tussen 1 en 4 uur, en effectief worden toegepast. Na het staken of onderbreken van de medicatie, bijvoorbeeld als dit nodig is vanwege een geplande bloedige behandeling, is de hemostase snel normaal. DOAC’s hebben nauwelijks interacties met andere medicamenten en met voedingsmiddelen. Regelmatige bepaling van de International Normalized Ratio (INR) van de hemostase in een bloedmonster is niet nodig. Nadeel is het nog aanzienlijke gebrek aan bekendheid en ervaring met DOAC’s. Verder is er in bloedige noodsituaties nog geen antidotum voor apixaban, edoxaban en rivaroxaban. Voor dabigatran is wel een betrouwbaar antidotum beschikbaar, namelijk het intraveneus toe te dienen idarucizumab.<\/p>\r\n

In de mondzorg moet altijd met de voor de medicatie met een DOAC verantwoordelijke arts worden overlegd of deze medicatie moet worden onderbroken voor een noodzakelijke, redelijk invasieve bloedige orale behandeling als (complexe) extractie(s), een chirurgische behandeling van de weke delen en het plaatsen van implantaten. Daarbij gaat het om het risico op een trombo-embolische aandoening bij onderbreken ten opzichte van het risico op een (na)bloeding, ondanks alle normaal te nemen preventieve maatregelen, bij niet onderbreken van de medicatie.<\/p>\r\n

Conclusie.<\/b> Zolang een beleidsrichtlijn rond de medicatie met DOAC’s ontbreekt, dienen mondzorgverleners extra voorzichtig te zijn bij hun overweging om deze medicatie al dan niet te onderbreken.<\/p>\r\n

Bron<\/h4>\r\n

Fortier K, Shroff D, Reebye UN<\/em>. Review: An overview and analysis of novel oral anticoagulants and their dental implications. Gerodontology 2018; 35: 78-86.<\/p>","datum":"2019-03-01 00:00:00","rubriek":"14","serie_naam":"","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"244","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4978","auteurs":[{"id":"23","gebruiker":"35","groep":"3","naam":"C. de Baat","titel_key":"c_de_baat","old_id":"23","voorvoegsel":"C. de","achternaam":"Baat"}],"has_download":"uploads\/uitgave_import\/1903_159_163_excerpten.pdf","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/excerpten_afb\/algemene_ziekteleer_logo.jpg","rubriek_titel":"Excerpten","uitgave_titel":"maart 2019","url":"\/artikel\/126\/03\/consequenties-van-nieuwe-anticoagulantia-voor-de-mondzorg","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/excerpten_afb\/algemene_ziekteleer_logo.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/excerpten_afb\/algemene_ziekteleer_logo.jpg"},{"id":"4482","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Temporomandibulaire artroplastiek","titel_key":"temporomandibulaire_artroplastiek","subtitel":"Gnatologie","samenvatting":"Dit artikel behandelt de prothetische reconstructie van een temporomandibulair gewricht (artroplastiek) met een casusbeschrijving over de toepassing.\r\nEen artroplastiek kan de natuurlijke vorm en functie van een temporomandibulair gewricht creëren of herstellen. Voor deze invasieve behandeling...","content":"

Dit artikel behandelt de prothetische reconstructie van een temporomandibulair gewricht (artroplastiek) met een casusbeschrijving over de toepassing.<\/p>\r\n

Een artroplastiek kan de natuurlijke vorm en functie van een temporomandibulair gewricht creëren of herstellen. Voor deze invasieve behandeling bestaan de volgende indicaties: ankylose, osteoartritis, auto-immuunziekten, tumoren, congenitale anatomische afwijkingen, ernstige resorptie van de condylus mandibulae en andere, niet conservatief te behandelen afwijkingen.<\/p>\r\n

<\/figure>\r\n

Er zijn 2 typen temporomandibulaire artroplastieken: individueel vervaardigde en confectie-artroplastieken. Confectie-artroplastieken kennen 3 maten en bestaan uit 2 onderdelen. Het onderdeel dat de fossa articularis van het os temporale vervangt, is vervaardigd van polyethyleen. Het onderdeel dat de condylus mandibulae vervangt, bestaat uit chroomkobalt bedekt met titanium. Individuele artroplastieken worden vervaardigd met behulp van computertomografie. Ze zijn daardoor duurder dan de confectie-artroplastieken, maar de chirurgische behandeling is minder gecompliceerd.<\/p>\r\n

Een 41-jarige vrouw had 6 jaar lang constant pijn in beide temporomandibulaire gewrichten, vergezeld van een beperkte mondopening. Ook had zij aan beide kanten symptomen van verplaatsing van de discus articularis, zonder reductie. Aanvankelijk werd de afwijking gedurende 1 jaar conservatief behandeld met kauwspieroefeningen, optimalisering van de occlusie, analgetica, spierrelaxantia, acupunctuur en logopedie. Omdat dit allemaal geen soelaas bood, werd besloten tot artrocentese. Twee jaar later werd dit nogmaals gedaan, maar succes bleef uit. Weer een jaar later werd chirurgisch beiderzijds een repositionering van de discus articularis uitgevoerd, maar ook tevergeefs. De pijn was alleen maar geïntensiveerd en de mondopening beperkte zich tot 13 mm. Chirurgische resectie en prothetische reconstructie van de condyli mandibulae bleef nog de enige optie. Gekozen werd voor confectie-artroplastieken. Direct na de behandeling begon de pijn af te nemen. Na een jaar was de patiënt pijnvrij, had weer een normale mondopening en geen enkele functiebeperking meer (afb. 1).<\/p>\r\n

\"\"<\/figure>\r\n
Afb. 1<\/strong>. Postoperatieve panoramische röntgenopname na 1 jaar. (Beeld: ©Moreira CC BY-NC-ND)<\/address>\r\n

Conclusie. <\/b>Artroplastiek lijkt een goede behandeling voor stoornissen van een temporomandibulair gewricht waarvoor conservatieve behandelingen geen oplossing bieden.<\/p>\r\n

Bron<\/h4>\r\n

Moreira CVA, Serra AVP, Silva LOR, Fernandes ACF, de Azevedo RA<\/em>. Total bilateral TMJ reconstruction for pain and dysfunction: Case report. Int J Surg Case Rep 2018; 42: 138-144.<\/p>\r\n

<\/figure>","datum":"2019-03-01 00:00:00","rubriek":"14","serie_naam":"","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"244","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4979","auteurs":[{"id":"23","gebruiker":"35","groep":"3","naam":"C. de Baat","titel_key":"c_de_baat","old_id":"23","voorvoegsel":"C. de","achternaam":"Baat"}],"has_download":"uploads\/uitgave_import\/1903_159_163_excerpten.pdf","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/excerpten_afb\/gnathologie_logo.jpg","rubriek_titel":"Excerpten","uitgave_titel":"maart 2019","url":"\/artikel\/126\/03\/temporomandibulaire-artroplastiek","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/excerpten_afb\/gnathologie_logo.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/excerpten_afb\/gnathologie_logo.jpg"},{"id":"4483","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Prestaties van verbonden versus solitaire implantaten","titel_key":"prestaties_van_verbonden_versus_solitaire_implantaten","subtitel":"Prothetische tandheelkunde","samenvatting":"Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat het verbinden van implantaten zou leiden tot een gunstiger krachtenverdeling en lagere spanningsconcentraties in het corticale bot, terwijl solitaire restauraties makkelijker schoon te houden zouden zijn en geassocieerd zijn met een betere pasvorm, een fra...","content":"

Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat het verbinden van implantaten zou leiden tot een gunstiger krachtenverdeling en lagere spanningsconcentraties in het corticale bot, terwijl solitaire restauraties makkelijker schoon te houden zouden zijn en geassocieerd zijn met een betere pasvorm, een fraaiere permucosale doorgang en cervicale contour. Een eenduidig antwoord biedt de literatuur niet en daarom werden in een systematisch literatuuronderzoek en een meta-analyse het marginale botverlies, de implantaatoverleving en het voorkomen van prothetische complicaties onderzocht van verbonden en solitaire implantaatkronen.<\/p>\r\n

Gezocht werd in de databestanden van PubMed\/MEDLINE, de Cochrane Library en Scopus tot en met november 2017. Er werden 19 onderzoeken geïncludeerd waaronder 1 gerandomiseerd klinisch onderzoek, 7 prospectieve klinische en 11 retrospectieve onderzoeken. In totaal betrof het 4.215 implantaten (in 2.185 patiënten) waarvan 2.768 verbonden en 1.447 solitaire restauraties. De gemiddelde observatieperiode bedroeg 87,8 maanden.<\/p>\r\n

Voor marginaal botverlies werd geen significant verschil gevonden tussen verbonden en solitaire implantaten. In de zijdelingse delen gingen 75 implantaten verloren (3,4%), waarvan 24 verbonden en 51 solitaire restauraties (99,1% versus 96,5%). Dat verschil was statistisch significant in het voordeel van de verbonden implantaten. De meest voorkomende prothetische complicaties waren porseleinbreuk en losse schroeven, maar beide waren in prevalentie niet verschillend in de 2 groepen.<\/p>\r\n

Conclusie. <\/b>Tussen verbonden en solitaire implantaatvoorzieningen valt geen verschil waar te nemen in de hoeveelheid marginaal botverlies en de incidentie van prothetische complicaties, maar de implantaatoverleving van verbonden implantaten is wat gunstiger.<\/p>\r\n

Bron<\/h4>\r\n

De Souza Batista VE, Verri FR, Lemos CAA, et al.<\/em> Should the restoration of adjacent implants be splinted or nonsplinted? A systematic review and meta-analysis. J Prosthet Dent 2018 Jun 29 [Epub ahead of print].<\/p>","datum":"2019-03-01 00:00:00","rubriek":"14","serie_naam":"","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"244","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4980","auteurs":[{"id":"1735","gebruiker":"35","groep":"3","naam":"J.C.W. van Zeumeren","titel_key":"j_c_w_van_zeumeren","old_id":"0","voorvoegsel":"J.C.W. van","achternaam":"Zeumeren"},{"id":"148","gebruiker":"0","groep":"0","naam":"M.S. Cune","titel_key":"m_s_cune","old_id":"148","voorvoegsel":"M.S.","achternaam":"Cune"}],"has_download":"uploads\/uitgave_import\/1903_159_163_excerpten.pdf","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/excerpten_afb\/prothetische_tandheelkunde_logo.jpg","rubriek_titel":"Excerpten","uitgave_titel":"maart 2019","url":"\/artikel\/126\/03\/prestaties-van-verbonden-versus-solitaire-implantaten","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/excerpten_afb\/prothetische_tandheelkunde_logo.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/excerpten_afb\/prothetische_tandheelkunde_logo.jpg"},{"id":"4484","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Direct versus vroeg belasten van solitaire implantaten","titel_key":"direct_versus_vroeg_belasten_van_solitaire_implantaten","subtitel":"Prothetische tandheelkunde","samenvatting":"Aan de hand van een systematisch literatuuronderzoek en een meta-analyse werden de resultaten van direct en vroeg belasten van solitaire implantaten vergeleken. Direct belasten werd gedefinieerd als het plaatsen van de suprastructuur binnen 3 dagen na het plaatsen van het implantaat. Bij vroeg belas...","content":"

Aan de hand van een systematisch literatuuronderzoek en een meta-analyse werden de resultaten van direct en vroeg belasten van solitaire implantaten vergeleken. Direct belasten werd gedefinieerd als het plaatsen van de suprastructuur binnen 3 dagen na het plaatsen van het implantaat. Bij vroeg belasten werd de kroon tussen de 3 dagen en 3 maanden geplaatst. Uitkomstmaten waren het marginale botverlies en de overlevingskans.<\/p>\r\n

Een zoekopdracht werd uitgevoerd in elektronische databases PubMed\/Medline, Embase en de Cochrane Library. Onderzoeken waarin partieel edentate patiënten met implantaten die direct en vroeg werden belast, werden geïncludeerd als de patiëntengroep groter dan 10 deelnemers was en de follow-upperiode langer dan 6 maanden bedroeg. Het risico op bias werd geanalyseerd met behulp van het daarvoor door de Cochrane-organisatie ontwikkelde toetsingsinstrument.<\/p>\r\n

Vijf onderzoeken werden geïncludeerd, waarbij 1 artikel een hoog risico op bias had en de andere 4 een laag risico. De meeste onderzoeken gebruikten dezelfde evaluatiecriteria voor de overlevingskans namelijk: prothetische complicaties, prothetisch falen, implantaatfalen, biologische complicaties of marginaal peri-implantair botniveau zoals beoordeeld op periapicale röntgenopnamen. Er werden geen significante verschillen gevonden in de overlevingskans of (verlies van) marginaal botniveau van direct en vroeg belaste implantaatkronen na 1 en 3 jaar.<\/p>\r\n

Conclusie. <\/b>De keuze tussen direct en vroeg belasten van implantaatkronen heeft geen invloed heeft op de overlevingskans en het marginale botverlies rond implantaten op een termijn van 1 en 3 jaar.<\/p>\r\n

Bron<\/h4>\r\n

Pigozzo MN, Rebelo da Costa T, Sesma N, Laganá DC<\/em>. Immediate versus early loading of single dental implants: A systematic review and metaanalysis. J Prosthet Dent 2018; 120: 25-34.<\/p>","datum":"2019-03-01 00:00:00","rubriek":"14","serie_naam":"","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"244","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4981","auteurs":[{"id":"1736","gebruiker":"35","groep":"3","naam":"M.M. Peuchen","titel_key":"m_m_peuchen","old_id":"0","voorvoegsel":"M.M.","achternaam":"Peuchen"},{"id":"148","gebruiker":"0","groep":"0","naam":"M.S. Cune","titel_key":"m_s_cune","old_id":"148","voorvoegsel":"M.S.","achternaam":"Cune"}],"has_download":"uploads\/uitgave_import\/1903_159_163_excerpten.pdf","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/excerpten_afb\/prothetische_tandheelkunde_logo.jpg","rubriek_titel":"Excerpten","uitgave_titel":"maart 2019","url":"\/artikel\/126\/03\/direct-versus-vroeg-belasten-van-solitaire-implantaten","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/excerpten_afb\/prothetische_tandheelkunde_logo.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/excerpten_afb\/prothetische_tandheelkunde_logo.jpg"},{"id":"4485","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Nauwkeurigheid van conventionele en digitale intraorale afdruktechnieken","titel_key":"nauwkeurigheid_van_conventionele_en_digitale_intraorale_afdruktechnieken","subtitel":"Prothetische tandheelkunde","samenvatting":"De conventionele afdrukmethode wordt nog steeds gezien als de gouden standaard, maar digitale afdruktechnieken krijgen in toenemende mate aandacht. In dit onderzoek werd de reproduceerbaarheid en precisie van conventionele afdrukken vergeleken met 2 digitale scanners.\r\nEr werd gebruikgemaakt van een...","content":"

De conventionele afdrukmethode wordt nog steeds gezien als de gouden standaard, maar digitale afdruktechnieken krijgen in toenemende mate aandacht. In dit onderzoek werd de reproduceerbaarheid en precisie van conventionele afdrukken vergeleken met 2 digitale scanners.<\/p>\r\n

Er werd gebruikgemaakt van een verzilverd model met glaspartikels aan het oppervlak. Het model werd gescand met een heel nauwkeurige, industriële scanner (Incise) en dat gold als referentie. Vervolgens werden met de Trios 3 scanner (3Shape, n = 5) en de CEREC Omnicam scanner (Sirona, n = 5) intraorale digitale opnames gemaakt. De analoge, conventionele afdruk werd genomen met een polyvinyl siloxane afdrukmateriaal (Aquasil Ultra; Dentsply Caulk, n = 5). Deze afdrukken werden uitgegoten in type IV stone gips (Silky-Rock; Whipmix) en vervolgens gescand met de referentiescanner. Om de reproduceerbaarheid en precisie te bepalen, werden alle scans over elkaar gelegd en onderling vergeleken met behulp van surface-matching software<\/i> (Geomagic Control, 2014, 3D Systems).<\/p>\r\n

\"\"<\/figure>\r\n
(Beeld: Shutterstock)<\/em><\/figure>\r\n

Ten aanzien van de reproduceerbaarheid, uitgedrukt in de ‘gemiddelde afwijking’ presteerde de conventionele afdrukmethode significant beter (p = 0,006) dan de CEREC Omnicam en de 3Shape Trios 3 (21,7 μm versus 36,5 μm versus 49,9 μm). De beide digitale scanners verschilden onderling niet (p = 0,153). Met betrekking tot de precisie van de afdrukken, presteerde de conventionele afdrukmethode ook significant beter ten opzichte van de referentiescan dan de CEREC Omnicam en de 3Shape Trios 3 (gemiddelde afwijking van 24,3 μm versus 80,3 μm versus 87,1 μm). Tussen de 2 digitale afdruksystemen werd geen statistisch significant verschil gevonden (p = 0,757).<\/p>\r\n

Conclusie. <\/b>Binnen de beperkingen van dit in-vitro<\/i>-onderzoek bleken conventionele afdrukken reproduceerbaarder en preciezer dan beide digitale afdrukmethoden. Alle afwijkingen waren echter minder dan de 100 μm, wat klinisch over het algemeen een geaccepteerde grootte is. Voorzichtigheid is geboden bij het maken van een afdruk ten behoeve van starre werkstukken met een grotere overspanning, omdat de afwijking van de digitale afdruk dan wellicht te groot is voor een goed passend werkstuk.<\/p>\r\n

Bron<\/h4>\r\n

Malik J, Rodriguez J, Wiesbloom M, Petridis H.<\/em> Comparison of accuracy between a conventional and two digital intraoral impression techniques. Int J Prosthodont 2018; 31: 107-113.<\/p>","datum":"2019-03-01 00:00:00","rubriek":"14","serie_naam":"","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"244","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4982","auteurs":[{"id":"1677","gebruiker":"35","groep":"3","naam":"M. Bosnjak","titel_key":"m_bosnjak","old_id":"0","voorvoegsel":"M.","achternaam":"Bosnjak"},{"id":"148","gebruiker":"0","groep":"0","naam":"M.S. Cune","titel_key":"m_s_cune","old_id":"148","voorvoegsel":"M.S.","achternaam":"Cune"}],"has_download":"uploads\/uitgave_import\/1903_159_163_excerpten.pdf","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/excerpten_afb\/prothetische_tandheelkunde_logo.jpg","rubriek_titel":"Excerpten","uitgave_titel":"maart 2019","url":"\/artikel\/126\/03\/nauwkeurigheid-van-conventionele-en-digitale-intraorale-afdruktechnieken","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/excerpten_afb\/prothetische_tandheelkunde_logo.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/excerpten_afb\/prothetische_tandheelkunde_logo.jpg"},{"id":"4486","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Bleken geen effect op glazuurstructuur en het opnieuw verkleuren","titel_key":"bleken_geen_effect_op_glazuurstructuur_en_het_opnieuw_verkleuren","subtitel":"Basiswetenschappen","samenvatting":"Het bleken van gebitselementen is populair onder patiënten met intrinsieke of extrinsieke gebitsverkleuringen. Het is onduidelijk of bleken de oppervlaktestructuur van het glazuur verruwt en de vatbaarheid voor opnieuw verkleuren vergroot. Het doel van dit in-vitro-onderzoek was na te gaan of d...","content":"

Het bleken van gebitselementen is populair onder patiënten met intrinsieke of extrinsieke gebitsverkleuringen. Het is onduidelijk of bleken de oppervlaktestructuur van het glazuur verruwt en de vatbaarheid voor opnieuw verkleuren vergroot. Het doel van dit in-vitro<\/i>-onderzoek was na te gaan of de concentratie carbamideperoxide van het bleekmiddel de mate van bleken beïnvloedt, of bleken de vatbaarheid voor opnieuw verkleuren van het glazuur verhoogt en of veranderingen in de oppervlaktestructuur van het glazuur zijn aan te tonen na het bleken.<\/p>\r\n

Er werden 45 geëxtraheerde gebitselementen ondergedompeld in 5 verschillende oplossingen (wijn, koffie, thee, cola en water) gedurende 15 dagen op 80° C om natuurlijke tandverkleuring na te bootsen. De kleurverschillen (\u2206E) werden gemeten met een colorimeter. De gebitselementen werden gebleekt met verschillende concentraties carbamideperoxidebleekmiddelen (20%, 35% en 44%) en \u2206E werd gemeten op verschillende tijdsintervallen. Vervolgens werden de gebitselementen opnieuw gekleurd in dezelfde oplossingen. De \u2206E van het initiële kleuren werd vergeleken met \u2206E van het opnieuw verkleuren na bleken. Met een elektronenmicroscoop werd gekeken of de oppervlaktestructuur van het glazuur van de gebitselementen was veranderd. Energie Dispersieve Röntgenspectroscopie (EDX) werd gebruikt om de glazuursamenstelling van de gebitsoppervlakken te bepalen na het opnieuw verkleuren.<\/p>\r\n

De concentratie van het bleekmiddel bleek niet bepalend te zijn voor de mate van bleken van de gebitselementen die verkleurd waren door de onderzochte oplossingen. De mate van verkleuring door de kleurstoffen vóór bleken was niet significant verschillend van die van ná het bleken. Beelden van de elektronenmicroscoop vertoonden weinig verandering van het glazuuroppervlak na bleken. Wel werd op het glazuur dat in wijn en thee was ondergedompeld een coating gezien die qua samenstelling verschilde met die van het glazuuroppervlak.<\/p>\r\n

Conclusie.<\/b> bleken met carbamideperoxide geeft het glazuur geen verhoogde vatbaarheid voor opnieuw verkleuren en tast de oppervlaktestructuur van het glazuur niet aan. Het gebruik van een hogere concentratie carbamideperoxide veroorzaakte geen groter kleurverschil.<\/p>\r\n

Bron<\/h4>\r\n

Farawati FAL, Hsu S, O’Neill E, Neal D, Clark A, Esquivel-Upshaw J<\/em>. Effect of carbamide peroxide bleaching on enamel characteristics and susceptibility to further discoloration. J Prosthet Dent 2018; 20 augustus [Epub ahead of print].<\/p>","datum":"2019-03-01 00:00:00","rubriek":"14","serie_naam":"","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"244","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4983","auteurs":[{"id":"1737","gebruiker":"35","groep":"3","naam":"J. van der Schaar","titel_key":"j_van_der_schaar","old_id":"0","voorvoegsel":"J. van der","achternaam":"Schaar"},{"id":"148","gebruiker":"0","groep":"0","naam":"M.S. Cune","titel_key":"m_s_cune","old_id":"148","voorvoegsel":"M.S.","achternaam":"Cune"}],"has_download":"uploads\/uitgave_import\/1903_159_163_excerpten.pdf","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/excerpten_afb\/basiswetenschappen_logo.jpg","rubriek_titel":"Excerpten","uitgave_titel":"maart 2019","url":"\/artikel\/126\/03\/bleken-geen-effect-op-glazuurstructuur-en-het-opnieuw-verkleuren","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/excerpten_afb\/basiswetenschappen_logo.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/excerpten_afb\/basiswetenschappen_logo.jpg"},{"id":"4487","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Meewegen van mening ouderen bij innovatie van de mondzorg","titel_key":"meewegen_van_mening_ouderen_bij_innovatie_van_de_mondzorg","subtitel":"Gerodontologie","samenvatting":"De benodigde zorgverlening kent 4 bepalende factoren: grootte en zorgvraag van de populatie, type zorgverlening dat voldoet aan de zorgvraag en efficiëntie van het gezondheidszorgsysteem. Het onderhavige artikel verschaft informatie over het laten meewegen van de mening van betrokkenen bij inno...","content":"

De benodigde zorgverlening kent 4 bepalende factoren: grootte en zorgvraag van de populatie, type zorgverlening dat voldoet aan de zorgvraag en efficiëntie van het gezondheidszorgsysteem. Het onderhavige artikel verschaft informatie over het laten meewegen van de mening van betrokkenen bij innovatie van het gezondheidszorgsysteem, vooral gericht op de mondzorg voor ouderen.<\/p>\r\n

Om ouderen te laten meedenken en meebeslissen over de benodigde mondzorg zijn 4 methodologische processen beschikbaar. Allereerst dient men met alle betrokkenen prioriteiten te stellen, zowel voor de zorgverlening als voor het wetenschappelijk onderzoek. Een methode hiertoe is prioritering door betrokkenen (priority setting partnership;<\/i> PSP). Dit was al uitgevoerd met een PSP onder zorgconsumenten, verzorgenden, mantelzorgers, financiers en zorgverleners als geriaters, specialisten ouderengeneeskunde, tandartsen-geriatrie en managers van woonzorgcentra. De uitkomst hiervan was dat behoefte bestaat aan zorgvragen van ouderen, inventarisatie van de aard en de omvang van het totale mondgezondheidsprobleem en het patiëntenperspectief op de preventieve en curatieve aanpak van mondziekten. Verder moet duidelijk worden welke opleiding mondzorgverleners daartoe moeten krijgen. Ook moeten ouderen, verzorgenden, mantelzorgers en professionele zorgverleners bewust worden gemaakt van het belang van goede mondzorg.<\/p>\r\n

Een tweede methodologisch proces is het discrete keuze-experiment (discrete choice experiment; <\/i>DCE). Dit is een kwantitatieve methode om het door ouderen toegekende belang van verschillende aspecten van de zorgverlening te bepalen door ze keuzen te laten maken.<\/p>\r\n

Als derde kan men bij het uitvoeren van een systematisch literatuuronderzoek gebruikmaken van een standaardlijst uitkomstmaten (core outcome set; <\/i>COR), in dit geval gericht op de mening van patiënten over mondzorg.<\/p>\r\n

Tot slot kan men patiënten interviewen over hun ervaringen met de mondzorg en over hun ideaalbeeld van het gezondheidszorgsysteem (experience-based co-design;<\/i> EBCD).<\/p>\r\n

Conclusie.<\/b> Voor innovatie van de mondzorg voor ouderen zijn PSP, DCE, COR en EBCD aanbevolen methodologische processen om verantwoorde keuzen te maken die beantwoorden aan de zorgvraag van ouderen.<\/p>\r\n

Bron<\/h4>\r\n

Brocklehurst PR, McKenna G, Schimmel M, et al.<\/em> How do we incorporate patient views into the design of healthcare services for older people: a discussion paper. BMC Oral Health 2018; 18: 61.<\/p>","datum":"2019-03-01 00:00:00","rubriek":"14","serie_naam":"","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"244","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4984","auteurs":[{"id":"23","gebruiker":"35","groep":"3","naam":"C. de Baat","titel_key":"c_de_baat","old_id":"23","voorvoegsel":"C. de","achternaam":"Baat"}],"has_download":"uploads\/uitgave_import\/1903_159_163_excerpten.pdf","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/excerpten_afb\/gerodontologie_logo.jpg","rubriek_titel":"Excerpten","uitgave_titel":"maart 2019","url":"\/artikel\/126\/03\/meewegen-van-mening-ouderen-bij-innovatie-van-de-mondzorg","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/excerpten_afb\/gerodontologie_logo.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/excerpten_afb\/gerodontologie_logo.jpg"},{"id":"4488","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Analgetisch effect van lachgas","titel_key":"analgetisch_effect_van_lachgas","subtitel":"Kindertandheelkunde","samenvatting":"Behalve sedatie veroorzaakt de toepassing van lachgas ook een analgetisch effect. Doel van het onderzoek was om in een gerandomiseerd klinisch experiment na te gaan of dit analgetisch effect sterk genoeg is om klasse I- en II-restauraties in tijdelijke molaren te vervaardigen zonder toepassing van l...","content":"

Behalve sedatie veroorzaakt de toepassing van lachgas ook een analgetisch effect. Doel van het onderzoek was om in een gerandomiseerd klinisch experiment na te gaan of dit analgetisch effect sterk genoeg is om klasse I- en II-restauraties in tijdelijke molaren te vervaardigen zonder toepassing van lokale anesthesie. Om de risico’s uit oogpunt van pulpapathologie te omzeilen bleef het onderzoek beperkt tot caviteiten minder dan tweederde van de dentinediepte.<\/p>\r\n

Lachgas werd toegepast volgens de Relative Analgesia (RA)-techniek, wat neerkomt op een concentratie lachgas van maximaal 50%. In de experimentele groep werd uitsluitend lachgas toegediend. In de controlegroep werd lachgas toegepast in combinatie met lokale anesthesie, voorafgegaan door de applicatie van een oppervlakte-anestheticum. Voor het onderzoek werden 95 kinderen (3 tot 10 jaar) geselecteerd. De pijnperceptie werd beoordeeld aan de hand van een visueel analoge schaal (VAS, Wong-Baker FACES Pain Rating Scale). Kinderen die niet hadden gescoord werden uitgesloten van verder onderzoek. De resultaten zijn weergegeven in de tabel 1. Ook voor het geslacht bleek de VAS niet significant te verschillen (tab. 2).<\/p>\r\n

\"\"<\/figure>\r\n
Tabel 1.<\/strong> Evaluatie van de pijnperceptie in de RA-groep en de controlegroep aan de hand van de VAS.<\/em><\/figure>\r\n
\"\"<\/figure>\r\n
Tabel 2<\/strong>. Vergelijking VAS tussen jongens en meisjes.<\/em><\/figure>\r\n

Het blijkt dat er geen significant verschil in pijnperceptie bestond tussen beide groepen (p > 0,05). Het voordeel van het uitblijven van lokale anesthesie is dat voorlichting over lip- of tongbijten overbodig is. De optie om niet-restauratief te behandelen bleef buiten beeld.<\/p>\r\n

Conclusie. <\/b>Het analgetisch effect van lachgas is sterk genoeg om klasse I- en II-restauraties in tijdelijke molaren te vervaardigen zonder toepassing van lokale anesthesie.<\/p>\r\n

Bron<\/h4>\r\n

Arcari S, Moscati M<\/em>. Nitrous oxide analgesic effect on children receiving restorative treatment on primary molars. Eur J Paediatr Dent 2018; 19: 205-212.

<\/p>","datum":"2019-03-01 00:00:00","rubriek":"14","serie_naam":"","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"244","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4985","auteurs":[{"id":"1301","gebruiker":"0","groep":"0","naam":"R.J. M. Gruythuysen","titel_key":"r_j_m_gruythuysen_1","old_id":"0","voorvoegsel":"R.J. M.","achternaam":"Gruythuysen"}],"has_download":"uploads\/uitgave_import\/1903_159_163_excerpten.pdf","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/excerpten_afb\/kindertandheelkunde_logo.jpg","rubriek_titel":"Excerpten","uitgave_titel":"maart 2019","url":"\/artikel\/126\/03\/analgetisch-effect-van-lachgas","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/excerpten_afb\/kindertandheelkunde_logo.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/excerpten_afb\/kindertandheelkunde_logo.jpg"},{"id":"4448","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Cari\u00ebsdiagnostiek en besluitvorming onder tandartsen ","titel_key":"cariesdiagnostiek_en_besluitvorming_onder_tandartsen","subtitel":"Promotie C. Signori","samenvatting":"Cácia Signori voerde 5 onderzoeken uit om de diagnostiek en de behandeling van cariës te verbeteren. Uit haar literatuuronderzoek bleek dat de meeste nauwkeurigheidsonderzoeken naar visuele en radiografische methoden voor de dectectie van secundaire cariës geen klinische relevantie...","content":"

Cácia Signori voerde 5 onderzoeken uit om de diagnostiek en de behandeling van cariës te verbeteren. Uit haar literatuuronderzoek bleek dat de meeste nauwkeurigheidsonderzoeken naar visuele en radiografische methoden voor de dectectie van secundaire cariës geen klinische relevantie hadden. Vervolgens kwam Signori erachter dat een workshop die studenten trainde in de diagnose van cariës en de besluitvorming rondom restauraties, ervoor zorgde dat deze studenten beter scoorden op de detectie van cariës. In een derde onderzoek onderzocht de promovenda of de kwaliteit van restauraties van posterieure gebitselementen goed genoeg beoordeeld konden worden met intraorale opnamen. Deze methode bleek valide.<\/p>\r\n

Signori vergeleek ook hoe tandartsen-algemeen practici en experts besluiten nemen over gerestaureerde gebitsvlakken aan de hand van bitewing-opnamen. In 74% van de gevallen bereikten de tandartsen overeenstemming over de detectie van secundaire cariës en in 68% van de gevallen stelden zij dezelfde behandeling voor.<\/p>\r\n

Tot slot onderzocht Signori hoe risicofactoren bij een patiënt de klinische benadering van tandartsen beïnvloeden. Patiënten met een hoog-cariësrisico ontvingen in de meerderheid van de praktijken meer professionele fluorideapplicatie en sealants, wat een gepersonaliseerde behandelaanpak voor patiënten met cariës suggereert.<\/p>\r\n

Op  26 februari 2019<\/a> promoveerde Cácia Signori aan de Radboud Universiteit Nijmegen op haar proefschrift ‘Cariës diagnosis and decision-making<\/a>’. Promotoren waren prof. dr. M.C.D.N.J.M. Huysmans en prof. dr. M.S. Cenci (Universidade Federal de Pelotas, Brazil). Copromotor was dr. N.J.M. Opdam.<\/p>","datum":"2019-02-26 00:00:00","rubriek":"4","serie_naam":"","thema_naam":"","thema_id":"0","uitgave":"0","koppel_type":"artikel","koppel_id":"4945","auteurs":[],"has_download":"","afbeelding":"https:\/\/www.ntvt.nl\/uploads\/artikel\/190226_pers_promotie_signori_web.jpg","rubriek_titel":"Actueel","uitgave_titel":null,"url":"\/nieuws\/cariesdiagnostiek-en-besluitvorming-onder-tandartsen","toegang_niet_leden":true,"afbeelding_thumb":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/cropped\/80\/80\/uploads\/artikel\/190226_pers_promotie_signori_web.jpg","afbeelding_large":"https:\/\/www.ntvt.nl\/images\/resized\/2048\/1000\/uploads\/artikel\/190226_pers_promotie_signori_web.jpg"},{"id":"4472","gebruiker":"0","groep":"0","titel":"Inschrijving voor \u2018Oral Reconstruction Foundation Research Award\u2019 geopend","titel_key":"inschrijving_voor_oral_reconstruction_foundation_research_award_geopend","subtitel":"","samenvatting":"The Oral Reconstruction Foundation, gevestigd in Bazel (Zwitserland), heeft de inschrijving van wetenschappelijke artikelen die kunnen meedingen naar de Oral Reconstruction Foundation Research Award 2018\/2019 opengesteld. De Award wordt elke 2 jaar uitgereikt en wordt beschikbaar gesteld aan jonge,...","content":"

The Oral Reconstruction Foundation, gevestigd in Bazel (Zwitserland), heeft de inschrijving van wetenschappelijke artikelen die kunnen meedingen naar de Oral Reconstruction Foundation Research Award 2018\/2019 opengesteld. De Award wordt elke 2 jaar uitgereikt en wordt beschikbaar gesteld aan jonge, getalenteerde wetenschappers, onderzoekers en andere toegewijde professionals van universiteiten, ziekenhuizen en praktijken.<\/p>\r\n

Vereiste voor het meedingen naar de Award is dat het wetenschappelijk artikel is gepubliceerd of is geaccepteerd voor publicatie in een Engels peer-reviewed<\/i> tijdschrift dat ingaat op de volgende onderwerpen in de orale implantologie, orale reconstructie of gerelateerd gebied:<\/p>\r\n