Jaargang 123 - editie 2 - februari 2016

 • Betonrot

  J.H. Vermaire

  5 februari 2016

  NTvT februari 2016 Redactioneel

 • Er was eens - hier niet eens zo ver vandaan en nog niet zo heel lang geleden - een land waar de huizen van de inwoners werden aangetast door een vervelend fenomeen: betonrot. Oudere huizen hadden er meer last van dan jongere, maar het kwam in het algemeen vrij vaak voor: ongeveer 60% van de bewoners van kastelen, paleizen en landhuizen en zo’n 80% van de bewoners van boerderijen, herbergen en hutjes werden er door bezocht. Muren kregen scheuren, zagen er niet fraai meer uit of stortten zelfs spontaan in. Dat leidde tot maatschappelijke onrust.

 • Kennistoetsartikel

  Autismevriendelijke tandheelkundige zorg

  L.S. Kind, M.C.M. van Gemert-Schriks, J.H. Elhorst

  5 februari 2016

  NTvT februari 2016 Medisch

 • De Autisme Spectrum Stoornis komt voor bij ongeveer 1% van de Nederlandse bevolking. Binnen de patiëntengroep met deze stoornis bestaat veel variatie in vaardigheden, intelligentie en behandelbaarheid. Desondanks is er duidelijk een gemene deler; mensen met de Autisme Spectrum Stoornis hebben veelal moeite met sociale interacties, communicatie en vertonen ook typische patronen van gedrag. Er kunnen zich daardoor problemen voordoen in de verschillende domeinen van de ontwikkeling zoals de taalontwikkeling en het reageren op sensorische prikkels. Ook mondzorgverleners worden geconfronteerd met patiënten met de Autisme Spectrum Stoornis. De mondzorg aan deze patiënten kan fors worden verbeterd, aangezien negatieve ervaringen en tandartsangst op dit moment veel voorkomend zijn.

 • Kennistoetsartikel

  Implantaat buccaal van de botlamel geplaatst; een complicatie

  I. Abas, G.J. Meijer

  5 februari 2016

  NTvT februari 2016 Casuïstiek

 • Vanwege een blauwe verkleuring van haar mucosa meldde een vrouw van 58 jaar zich bij haar nieuwe tandarts. Uit de anamnese bleek dat enkele maanden ervoor een implantaat in de regio van gebitselement 22 was geplaatst. Bij palperen werd een harde zwelling gevoeld die niet pijnlijk was bij aanraking. Omdat gedacht werd aan een malpositie van het geplaatste implantaat werd een conebeamcomputertomogram vervaardigd, waarop te zien was dat het implantaat apicaal niet in het kaakbot verankerd stond. Na implantaatplaatsing dient altijd terdege geverifieerd te worden of de implantatieprocedure naar tevredenheid is verlopen; palpatie van het implantaatbed is daarbij altijd noodzakelijk.

 • Behandeling van een recidief na initiële endodontische behandeling kan bestaan uit een endodontische herbehandeling of een apexresectie. Beide opties laten in de onderzoeksliteratuur overeenkomende succespercentages voor de uitkomsten van behandeling zien. Echte vergelijkende prospectief gerandomiseerde onderzoeken zijn echter niet voorhanden, waardoor een vergelijking en een afgewogen keuze niet goed mogelijk is. Naast uitkomsten van behandeling moet ook worden gekeken naar kosteneffectiviteit en andere patiëntgerelateerde factoren, zoals pijn, zwelling en medicatiegebruik. Ook hiervoor zijn in de onderzoeksliteratuur weinig betrouwbare gegevens aanwezig. Daarnaast speelt in Nederland het verzekeringstechnische aspect een grote rol, waarbij alleen de apexresectie binnen de basisverzekering valt. Concluderend moeten al deze factoren worden meegewogen alvorens tot een individuele behandelstrategie over te gaan.

 • In de jaren 80 van de vorige eeuw werden palladium-basislegeringen in Nederland veel toegepast in onderstructuren voor metaal-keramische restauraties. Echter, na introductie op de markt kwamen enkele onverklaarbare problemen aan het licht: porositeit op het grensvlak van porselein en metaal, frequente breuk van soldeerpunten, openstaande marginale randen en vervorming van grotere structuren. Later kon daar palladiumallergie aan worden toegevoegd. Een promotieonderzoek uit 1989 onderzocht deze problemen en onderliggende oorzaken en kwam met antwoorden en oplossingen. De recente problemen als breuk en chippen van de porseleinen restauraties op zirkoniumdioxide basisstructuren laten zien dat de industrie soms niet voldoende bekend is met mogelijke verwerkingsproblemen op het moment dat een nieuw product op de markt wordt geïntroduceerd.

 • Kennistoetsartikel

  Links- of rechtshandig: het effect van de voorkeurshand op de mondhygiëne

  C.A. Eleveld, A.A. Schuller

  5 februari 2016

  NTvT februari 2016 Onderzoek en wetenschap

 • In een onderzoek werd bestudeerd in hoeverre de voorkeurshand effect heeft op de mondhygiëne links en rechts in de mond. Er werd gebruikgemaakt van tandheelkundige epidemiologische data van de Nederlandse organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek en van speciaal hiervoor verzamelde data uit een mondzorgpraktijk. Uit de resultaten bleek dat in een populatie waarvan 85-90% rechtshandig is, aan de rechterzijde in de mond statistisch significant meer tandplaque voorkwam dan aan de linkerzijde. Separaat onderzocht bleek bij rechtshandigen statistisch significant meer tandplaque rechts dan links voor te komen en bij linkshandigen een niet statistisch significante trend van meer links dan rechts. Geconcludeerd wordt dat mondhygiëne links en rechts in de mond zeer waarschijnlijk afhankelijk is van de voorkeurshand. De verschillen tussen links en rechts in de mond bij de links- en rechtshandigen zijn echter zo klein, dat wordt betwijfeld of hiermee rekening moet worden gehouden bij het geven van mondhygiëne-instructies.

 • Malocclusie bij jagers, jager-verzamelaars en landbouwers

  A.H.B. Schuurs

  5 februari 2016

  NTvT februari 2016 Excerpten

 • Basiswetenschappen

  Malocclusie wordt wel als een ‘civilisatie-ziekte’ beschouwd. Een reductie in kauwstress tijdens de mandibulaire en craniale botgroei zou een discrepantie tussen kaakgrootte en tandbooglengte hebben veroorzaakt. Daarom werd onderzocht of de hoge prevalentie ...

 • Glasionomeercement functioneel bij kaasmolaren

  R.J.M. Gruythuysen

  5 februari 2016

  NTvT februari 2016 Excerpten

 • Kindertandheelkunde

  Het glazuur van kaasmolaren, ook wel aangeduid met de Engelse term ‘molar incisor hypomineralization’ (MIH), is extra kwetsbaar door een hoge mate van porositeit. Restauratieve behandeling met glasionomeercement is een veel toegepaste optie in de doorbraakf...

 • Slijtvastheid van 7 composieten in vitro

  Ch. Penning

  5 februari 2016

  NTvT februari 2016 Excerpten

 • Materiaalkunde

  Slijtvastheid van composieten kan in vitro worden gemeten met een slijtmachine, maar de uitkomsten zijn relatief en moeten worden vergeleken met een referentiemateriaal. Met de Alabama slijtmachine van Leinfelder-Suzuki werd de slijtage gemeten van 7 composieten (zie ta...

 • Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie

  Rond de vraag of voor extractie van 1 of meer gebitselementen de medicatie met acetylsalicylzuur moet worden onderbroken, bestaan nog altijd twijfels. De doelstelling van een systematisch literatuuronderzoek met meta-analyse was deze vraag voor e...

 • Levensstijl en cariës bij jongeren

  J.H.G. Poorterman

  5 februari 2016

  NTvT februari 2016 Excerpten

 • Sociale tandheelkunde

  Ondanks verbeteringen in de afgelopen tientallen jaren is cariës nog steeds de meest voorkomende chronische ziekte onder kinderen in Nederland, maar ook in veel andere landen. In 2005 bleek 56% van de Nederlandse 5-jarigen enige vorm van tandbederf in het melkge...

 • Veiligheid van 10% en 16% carbamideperoxide

  A.H.B. Schuurs

  5 februari 2016

  NTvT februari 2016 Excerpten

 • Gebitspathologie

  DNA-schade door vrije radicalen afkomstig uit bleekmiddelen is niet vaak in vivo onderzocht. Door blootstelling aan chemische of fysische agentia kan door atypische mitoses na celdeling chromosomale fragmentatie optreden (micronuclei), wat tot onder andere neoplasmata...

 • De ontwikkeling van het onderwijs in gerodontologie

  C. de Baat

  5 februari 2016

  NTvT februari 2016 Excerpten

 • Gerodontologie

  In diverse artikelen is aangetoond dat tandheelkunde- en mondzorgkundestudenten tijdens hun opleiding onvoldoende worden voorbereid op de zorgverlening aan ouderen. De doelstelling van een groep docenten in Australië was een literatuuronderzoek te verrichten naar het i...

 • Duurzaamheid van restauraties volgens de ART bij ouderen

  C. de Baat

  5 februari 2016

  NTvT februari 2016 Excerpten

 • Gerodontologie

  De Atraumatic Restorative Treatment (ART) is oorspronkelijk bedoeld als een alternatieve methode voor behandeling van cariës bij kinderen en volwassenen in lagelonenlanden. Ontegenzeggelijk heeft de ART ook potentie voor de behandeling van cariës bij aan huis gebo...

 • Algemene ziekteleer

  Zowel parodontitis als diabetes mellitus kan een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren en de levenskwaliteit. Dit gegeven was de aanleiding om onderzoek te doen naar de invloed van parodontale gezondheid en van parodontale behandeling op de mondgezondh...

 • Algemene ziekteleer

  De op panoramische röntgenopnamen gemeten dikte van de cortex van de mandibula is vaak gebruikt als indicator voor de botdichtheid. In dit onderzoek werd nagegaan of deze methode ook geschikt is om de invloed van het gebruik van een bisfosfonaat op de botdichtheid...

 • Academisch proefschrift

  E.M. Baas
  Bilateral sagittal split osteotomy versus distraction osteogenesis for mandibular advancements
  Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 2015
  141 bl. geïl. ISBN 978 94 91197 345

   

   

   

   

  De bilaterale sagittale splijtingsost...

 • Behandeling van traumata in het orofaciale gebied

  Boek

  F.R. Rozema

  5 februari 2016

  NTvT februari 2016 Media

 • Boek

   

  M. Perry, A. Brown, P. Banks
  Fractures of the facial skeleton
  West Sussex: Wiley Blackwell, 2015
  166 bl. geïll. £ 39.99
  ISBN 978 1 119 96766 8

   

   

   

   

  De tweede herziene druk van dit boek beschrijft op bondige, ze...

Selecteer zoekcriteria