Jaargang 123 - editie 1 - januari 2016

 • Nieuw in 2016

  W.G. Brands

  8 januari 2016

  NTvT januari 2016 Redactioneel

 • Een van de grote veranderingen in 2016 gaat de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (WKKGZ) worden. Uitdrukkelijk wordt in de wet vermeld dat de cliëntenrechten geëerbiedigd moeten worden. Bovendien moet zorg zo afgestemd zijn dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van zorgverleners bijdragen aan goede zorg. De WKKGZ noemt nog een aspect van kwalitatief goede zorg: het eerbiedigen van de professionele standaard. Dit houdt volgens de wet onder meer in dat men zich houdt aan de standaarden die opgenomen zijn in het register van Zorginstituut Nederland (ZIN). Dit alles betekent dat er in 2016 van verschillende partijen het nodigde gevraagd zal worden.

 • Toedeling van taken en verantwoordelijkheden in de mondzorg: kernbegrippen

  W.G. Brands, J.L.M. van den Heuvel

  8 januari 2016

  NTvT januari 2016 Visie

 • Steeds vaker wordt mondzorg binnen een team of een netwerk geleverd. Leden van een dergelijk netwerk blijken vaak onzeker over de regels die gelden voor de verdeling van taken. De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg waarin deze verdeling is geregeld, gebruikt heel specifieke termen. Duidelijkheid over deze termen is een voorwaarde om in een latere bijdrage te kunnen reflecteren op het operationaliseren van de voorwaarden die gelden voor werken in een team of een netwerk.

 • De driedimensionaal geprinte dentale spalk bij chirurgische behandeling van malocclusie na polytrauma

  W.L. van de Velde, R.H. Schepers, B. van Minnen

  8 januari 2016

  NTvT januari 2016 Casuïstiek

 • Een 22-jarige man werd 2 maanden na een polytrauma in het buitenland verwezen naar de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van een universitair medisch centrum vanwege een anterieure open beet. Deze stoornis bleek het gevolg van een niet onderkende en al geconsolideerde paramediane mandibulafractuur rechts en een angulus mandibulae fractuur links. Preoperatief werd een individuele, driedimensionaal geprinte dentale spalk van chroom-cobalt vervaardigd. Correctie van de occlusiestoornis vond plaats door chirurgische standcorrectie van de mandibula. Hierbij werd de onderkaak aan de rechterzijde gemobiliseerd door middel van een verticale zaagsnede in het oorspronkelijke paramediane fractuurgebied en aan de linkerzijde door middel van een unilaterale sagittale splijtingsosteotomie. Het gemobiliseerde fragment werd op geleide van de driedimensionaal geprinte dentale spalk in de preoperatief bepaalde occlusie geplaatst. De dentale spalk werd met composiet gefixeerd aan de dentitie. De patiëntspecifieke driedimensionaal geprinte dentale spalk lijkt een veelbelovende techniek binnen de mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie.

 • Kennistoetsartikel

  Cosmetische ingrepen tijdens orthognathische chirurgie

  J. Jansma, R.H. Schepers, A. Vissink

  8 januari 2016

  NTvT januari 2016 Onderzoek en wetenschap

 • Het doel van een gecombineerde orthodontisch-chirurgische behandeling is correctie van de dysgnathie en de gestoorde gebits­occlusie met als resultaat verbetering van de functie. In toenemende mate wordt aanvullend aan de kaakosteotomie gebruikgemaakt van esthetische correcties om meer harmonie in het gelaat en/of gezichtsverjonging te bereiken. Hierbij valt onder andere te denken aan contour- of projectieverbetering door een transorale zygoma­osteotomie of het aanbrengen van een alloplastisch implantaat. Door lipofilling kunnen contourveranderingen van de weke delen worden gerealiseerd. Submentaal vetsurplus kan worden gecorrigeerd door liposuctie of lipectomie om de kin-halshoek te normaliseren. Een flapoorcorrectie en een beperkte neuscorrectie kunnen ook worden gecombineerd met een kaakosteotomie, terwijl een ooglidcorrectie en een liplift bij de oudere osteotomiepatiënt kunnen worden toegepast voor gezichtsverjonging. Deze esthetische correcties kunnen veelal gelijktijdig met de kaakosteotomie worden uitgevoerd en bijdragen aan een grote patiënttevredenheid.

 • Kennistoetsartikel

  Klinische aspecten van de Atraumatic Restorative Treatment

  J.E.F.M. Frencken, K.A. Flohil, C. de Baat

  8 januari 2016

  NTvT januari 2016 Onderzoek en wetenschap

 • Het doel van de Atraumatic Restorative Treatment behelst het voorkomen van cariëslaesies en het stoppen van progressie ervan. Dit gebeurt onder andere door het verzegelen van putten en fissuren in glazuur met een glasionomeercement met een hoge viscositeitsgraad. Een tweede toepassingsgebied is de behandeling van dentinecariës. Het verweekte gedemineraliseerde dentine kan met handinstrumenten effectief worden verwijderd. Een zorgvuldig aangebrachte verzegelde restauratie zorgt ervoor dat achtergebleven cariogene bacteriën het cariësproces niet kunnen doen opvlammen en dat achtergebleven gedemineraliseerd dentine kan remineraliseren. Om goede resultaten met de Atraumatic Restorative Treatment te bereiken dient een zorgverlener een opleiding te volgen en over voldoende kennis te beschikken van de cariologie, de behandelprincipes en de beschikbare restauratiematerialen. Glasionomeercement met een hoge viscositeitsgraad is voor de preventie van glazuurcariës en de behandeling van dentinecariës het restauratiemateriaal van eerste keus, maar er wordt voortdurend gezocht naar verbetering van dit materiaal en naar een kwalitatief beter alternatief.

 • Periapicale laesies zijn een regelmatig voorkomend verschijnsel, zowel bij onbehandelde gebitselementen als bij gebitselementen waarbij reeds een endodontische behandeling heeft plaatsgehad. Er zijn verschillende factoren bekend die leiden tot een effectieve endodontische behandeling, waarbij de klinische verschijnselen verdwijnen en ook de periapicale laesie verdwijnt of in omvang afneemt. De kans op een pijnlijke opvlamming bij een persisterende periapicale laesie is klein, zelfs als de omvang van de periapicale laesie is toegenomen, wat in ongeveer de helft van de casussen plaatsvindt. De levensduur van een endodontisch behandeld gebitselement met een periapicale laesie is na 10 jaar nog 87%. Extractie heeft veelal een restauratieve reden en de periapicale laesie draagt slechts in beperkte mate bij aan het verloren gaan van het gebitselement. Over de invloed van een periapicale laesie op de algehele gezondheid is onvoldoende bekend.

 • Rechtvaardiging voor gebruik van een draagbaar röntgenapparaat

  J.H.G. Poorterman

  8 januari 2016

  NTvT januari 2016 Excerpten

 • Radiologie

  Ten behoeve van intraorale radiografie wordt steeds meer gebruikgemaakt van draagbare röntgenapparaten. Deze ontwikkeling introduceert nieuwe uitdagingen voor staf- en patiëntveiligheid. Hiervoor moeten nieuwe risicoanalyses worden gemaakt of vigerende worden bijgeste...

 • Veiligheid van een draagbaar röntgenapparaat

  J.H.G. Poorterman

  8 januari 2016

  NTvT januari 2016 Excerpten

 • Radiologie

  Draagbare röntgenapparaten worden doorgaans gebruikt in spoedeisende gevallen (zoals bij natuurrampen), voor invalide en/of oudere patiënten en in patiëntenkamers. Dit onderzoek beoordeelde de belichtingsoutput van een draagbaar röntgensysteem (Genoray) geme...

 • Mondzorg na een cerebrovasculair accident

  C. de Baat

  8 januari 2016

  NTvT januari 2016 Excerpten

 • Gerodontologie

  Mensen die als gevolg van een cerebrovasculair accident blijvend ernstig zijn beperkt in hun functioneren, zijn meestal niet in staat tot effectieve mondverzorging. Bovendien ontbreekt het hun verzorgenden vaak aan kennis en kunde om adequate ondersteuning te bieden of de m...

 • Mondzorgplannen voor ouderen

  C. de Baat

  8 januari 2016

  NTvT januari 2016 Excerpten

 • Gerodontologie

  Dé typische oudere bestaat niet. Ouderen vormen een heterogene groep in de samenleving die naar functionaliteit grofweg kan worden verdeeld in zelfredzamen, kwetsbaren en onzelfredzamen. Kwetsbaren hebben een deel van hun zelfredzaamheid verloren, maar zijn wel in st...

 • Gerodontologie

  Niet aan de gebitselementen gerelateerde orale pathologie komt vooral voor in de leeftijdsfase van 50 tot 80 jaar. Vermoedelijk spelen veroudering van de zachte weefsels en afname van de immuniteit hierbij een rol.

  Orale slijmvliesafwijkingen die vaak gepaard gaan met v...

 • Reuma, mondgezondheid en levenskwaliteit

  C. de Baat

  8 januari 2016

  NTvT januari 2016 Excerpten

 • Algemene ziekteleer

  Reumatische aandoeningen, samen kortweg reuma genoemd, en de medicamenteuze behandeling daarvan worden geacht een negatieve invloed te hebben op de mondgezondheid en de levenskwaliteit. Ter verdieping van de kennis over dit onderwerp werd als onderzoekshypothese gestel...

 • Prothetische behandelingen bij 60-plussers

  C. de Baat

  8 januari 2016

  NTvT januari 2016 Excerpten

 • Prothetische tandheelkunde

  Bij de onderzoekers van dit artikel bestond de indruk dat oudere mensen die vanwege een tekort aan gebitselementen in aanmerking komen voor een prothetische behandeling op een bepaalde leeftijd bewust niet meer kiezen voor vaste, maar voor uitneembare prothetisc...

 • Prothetische tandheelkunde

  Volledige en partiële gebitsprothesen hebben als doel de orale functies als kauwen, spreken en esthetiek te herstellen. In het licht van de succesvolle implantaatgedragen prothetische constructies rijst de vraag of conventionele gebitsprothesen nog opportuu...

 • Invloed belichtingstijd op conversiegraad en hardheid

  Ch. Penning

  8 januari 2016

  NTvT januari 2016 Excerpten

 • Materiaalkunde

  Een laboratoriumonderzoek had ten doel de invloed van de belichtingstijd vast te stellen op de conversiegraad en de hardheid van composieten met een grote polymerisatiediepte (bulk-fill-composieten). Proefmonsters werden vervaardigd van 4 composieten met grote polymerisatie...

 • Gebitspathologie

  Endodontische behandeling van door trauma avitaal geworden, jonge permanente gebitselementen vereist herhaalde, langdurige insluiting van calciumhydroxide om het wijd open foramen apicale te vernauwen zodat een basis voor condensatie van guttapercha wordt verkregen. Omdat...

 • Klasse I- en II-composietrestauraties na 18 jaar

  Ch. Penning

  8 januari 2016

  NTvT januari 2016 Excerpten

 • Restauratieve tandheelkunde

  Een tussenlaag van glasionomeercement onder klasse I- en II-composietrestauraties zou een zwakke schakel kunnen vormen en de duurzaamheid van de restauratie ongunstig kunnen beïnvloeden. In een klinisch retrospectief onderzoek werden composietrestauraties ...

 • Gehoorschade door kankerbehandeling

  Academisch proefschrift

  J.G.A.M. de Visscher

  8 januari 2016

  NTvT januari 2016 Media

 • Academisch proefschrift

  E.A.R. Theunissen. Treatment-induced hearing loss after (chemo)radiotherapy in patients with head and neck cancer
  Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 2015
  183 bl. ISBN 978 90 6464 865 6

   

   

  Bij de behandeling van patiënten met hoofd-halskanker worden, ...

 • Boek

  I. Leistikow. Voorkomen is beter. Leren van calamiteiten in de zorg
  Leusden: Diagnosis Uitgevers, 2014
  136 bl. € 20,00
  ISBN 978 94 91969 01 0

   

   

  Aan de hand van casus worden in dit boek verschillende aspecten van calamiteiten besproken. In de inleiding ...

Selecteer zoekcriteria