Jaargang 126 - editie 1 - januari 2019

 • Onafhankelijk. Onderzoekend. Onderscheidend.

  C.P. Bots

  4 januari 2019

  NTvT januari 2019 Redactioneel

 • Het NTVT is vernieuwd: de toekomstbestendige nieuwe huisstijl is gebaseerd op de onderscheidende kernwaarden van het tijdschrift. Het is vernieuwend door nieuwe concepten rondom het verkrijgen van wetenschappelijke kennis, verbindend door onafhankelijk te onderzoeken hoe we mensen bij elkaar kunnen brengen en de link tussen de wetenschap en de praktijk kunnen leggen en aantrekkelijk door een mooie vormgeving, goede leesbaarheid, relevantie, met als basis kwalitatief, betrouwbaar en peer-reviewed onderzoek.

 • Werkt chloorhexidine als preventieve interventie tegen alveolitis?

  L.M. IJzerman

  4 januari 2019

  NTvT januari 2019 Hoe zit het nu eigenlijk?!

 • Werkt chloorhexidine als preventieve interventie tegen alveolitis? Samenvatting. Uit de literatuur blijkt dat alveolitis na extractie van de gebitselementen 38 of 48 in ongeveer 25% van de gevallen optreedt. Het meest gebruikte preventiemiddel in zowel de literatuur als de praktijk is chloorhexidine. Dit middel wordt na de extractie in de mond gebruikt, gedurende een aantal dagen in de vorm van een spoeling of eenmalig in de vorm van een gel. Uit 2 systematische literatuuronderzoeken en de bijbehorende meta-analyses van tientallen gerandomiseerde klinische onderzoeken blijkt dat met chloorhexidine de kans op alveolitis na extractie van een mandibulaire derde molaar wordt gehalveerd.

 • Kennistoetsartikel

  Wensgeneeskunde en wenstandheelkunde: juridische aspecten

  D.J. Witter, W.G. Brands, J.J. Kole, N.H.J. Creugers

  4 januari 2019

  NTvT januari 2019 Visie

 • Wensgeneeskunde/-tandheelkunde betreft (be)handelingen zonder direct medische/tandheelkundige noodzaak. Binnen de reguliere geneeskunde/tandheelkunde geldt een klassieke trias: 1. symptomen van ziekte leiden na onderzoek tot 2. een diagnose, vervolgens tot 3. een voorstel voor behandeling door de zorgverlener. Bij wensgeneeskunde ligt de nadruk op wat de patiënt wil en wenst. Wensgeneeskundige behandeling betreft medisch handelen, vaak op verzoek van de patiënt, en moet worden onderscheiden van gezamenlijke besluitvorming, een vorm van communicatie om aansluiting te zoeken bij preferenties van de patiënt en de patiënt actief bij zijn behandeling te betrekken. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg bepaalt dat zorgverleners goede zorg moeten verlenen: van goed niveau, veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht, tijdig verleend, en afgestemd op de reële behoefte van de cliënt. Goede zorg wordt afgemeten aan de professionele standaard. Dit kan in juridische zin de tegemoetkoming aan een bepaalde wens tot behandeling zonder medische noodzaak beperken.

 • Kennistoetsartikel

  De MTI-scanner: een EPD-geïntegreerde kwaliteits- en veiligheidsmodule voor medisch tandheelkundige interacties

  W.M.H. Rademacher, Y. Aziz, D.E. van Diermen, F.R. Rozema

  4 januari 2019

  NTvT januari 2019 Onderzoek en wetenschap

 • Door de vergrijzing zal de mondzorgverlener steeds vaker geconfronteerd worden met medisch gecompromitteerde patiënten. Zowel de lichamelijke aandoeningen als het medicijngebruik kunnen consequenties hebben voor de mondgezondheid of de tandheelkundige behandeling. In de praktijk is het vaak ondoenlijk om alle medisch tandheelkundige interacties paraat te hebben. Om de mondzorgverlener te ondersteunen bij het leveren van veilige zorg, is er een hulpmiddel ontwikkeld. De medisch tandheelkundige interacties-scanner ondersteunt zowel patiënt als mondzorgverlener bij het afnemen van de medische anamnese en koppelt de daarbij verkregen informatie aan beschikbare literatuur. Hierdoor wordt het mogelijk om de zorgverlener te voorzien van patiënt-specifieke aanbevelingen over potentiële medicatiebijwerkingen, intraorale manifestaties van lichamelijke aandoeningen en het voorkomen van acute situaties.

 • Kennistoetsartikel

  Serie: Medicamenten en mondzorg. Mechanismen van interacties van medicamenten

  A. Vissink, C. de Baat, D.J. Brinkman, W. Roggen, B. Stegenga, F.K.L. Spijkervet

  4 januari 2019

  NTvT januari 2019 Onderzoek en wetenschap

 • Interacties tussen medicamenten of van een medicament met een ander product dat een patiënt gebruikt, kunnen leiden tot het onwerkzaam worden van een medicament of tot versterking van de bijwerkingen. Door een goede anamnese weet een tandarts vaak wel welke medicamenten een patiënt gebruikt en kan daarmee bij het voorschrijven van een medicament rekening worden gehouden. Zelfzorgmiddelen en specifieke voedingsmiddelen worden vaak niet spontaan door een patiënt gemeld, maar kunnen wel interacties aangaan met een medicament dat wordt voorgeschreven. Een tandarts moet op de hoogte zijn van de interacties die een voorgeschreven medicament kan aangaan met de andere medicamenten en producten die een patiënt gebruikt. Tandartsen moeten daarom actief naar deze medicamenten en producten vragen en deze gegevens vastleggen in het patiëntendossier.

 • Een goede tandarts-patiëntrelatie bevordert de mondgezondheid van de patiënt. Voor het opbouwen en onderhouden van zo’n relatie zijn goede communicatieve vaardigheden essentieel. Allereerst is een open, empathische houding belangrijk, waarbij tandartsen zich ervan bewust zijn dat fouten gemaakt kunnen worden in de interpretatie van gedrag. Goede observatievaardigheden zijn nodig om (non-)verbale signalen op te merken die aanwijzingen geven over hoe het verhaal van de patiënt geïnterpreteerd moet worden. Door non-verbaal, paralinguaal en verbaal luistergedrag te vertonen, kan een tandarts laten zien dat hij aandacht voor de patiënt heeft. Bij het bespreken van bevindingen is het verder voor patiënten belangrijk dat zij een duidelijke uitleg krijgen en gelegenheid hebben om vragen te stellen. Het is dan verstandig om aandacht te besteden aan verwachtingen die de patiënt van de behandeling heeft, de voor- en nadelen van behandelopties te benoemen en transparant te zijn bij het optreden van complicaties.

 • Sociale tandheelkunde

  Denemarken, IJsland, Noorwegen en Zweden hebben in de loop der jaren een vergelijkbaar systeem opgetuigd voor de kindertandheelkundige zorg, met als belangrijkste doel hoogwaardige kosteneffectieve zorg te kunnen bieden voor alle kinderen. Behalve in IJsland werd uitgebreide tandheelkundige zorg ...

 • Sociale tandheelkunde

  De meeste kinderen in Noorwegen en veel andere landen worden niet voor hun derde jaar tandheelkundig onderzocht. Klinische data zijn dan ook nauwelijks voorhanden. In de weinige onderzoeken die er zijn, wordt een cariësprevalentie van rond de 10% gerapporteerd. Vroegtijdige identificatie van...

 • Preventieve tandheelkunde

  Het bewijs voor de effectiviteit van waterfluoridering is geleverd door onderzoeken van voor 1975. Daarna is een veelvoud aan fluoridepreparaten op de markt verschenen waaronder fluoridetandpasta dat wijdverbreid is. De vraag die de onderzoekers zich stelden was: is waterfluoridering tegenwoordig...

 • Effecten van unilaterale premolaarextractie

  Orthodontie

  R. Farhanghi, G.J.C. Kramer

  4 januari 2019

  NTvT januari 2019 Excerpten

 • Orthodontie

  Kleine asymmetrische afwijkingen in het gebit zijn orthodontisch goed op te lossen. Voor ernstiger asymmetrieën kan uni- of bilaterale premolaarextractie uitkomst bieden. In dit artikel wordt een retrospectief onderzoek besproken waarbij de behandelresultaten en effecten op de maxillaire boo...

 • Kindertandheelkunde

  De invloed van ouders is bepalend voor de ontwikkeling van cariës bij jonge kinderen. Het blijkt dat ook psychische problematiek een rol speelt. De vraag is welke psychische problematiek een negatief effect heeft op de mondgezondheid bij jonge kinderen. Het doel van dit onderzoek was inzicht...

 • Kindertandheelkunde

  Veel kinderen vinden een tandheelkundige behandeling pijnlijk en onplezierig. Daarom is bij hen pijnbeheersing belangrijk en noodzakelijk voor een succesvolle behandeling. Het doel van het onderhavige onderzoek was inzicht te krijgen in de frequentie en de niveaus in de beleving van pijn en ongem...

 • Kindertandheelkunde

  De afgelopen jaren is er steeds meer belangstelling voor een biologische, niet-restauratieve benadering van een actief cariësproces waar voorheen conventionele restauratieve zorg de standaard was. Zoals bekend heeft zilverdiaminefluoride een remmende werking op het cariësproces in het d...

 • Geïmpacteerde cuspidaten: CBCT versus 2D

  Radiologie

  J.H.G. Poorterman

  4 januari 2019

  NTvT januari 2019 Excerpten

 • Radiologie

  Een geïmpacteerde bovencuspidaat is een redelijk veel voorkomend tandheelkundig probleem met een prevalentie van 1-5%. Als deze cuspidaat op een leeftijd van 10 tot 11 jaar tijdens klinisch onderzoek niet buccaal palpabel is, is aanvullende röntgendiagnostiek nodig. Het meest gebruikt i...

 • Perceptie stralingsrisico door Koreaanse tandartsen

  Radiologie

  J.H.G. Poorterman

  4 januari 2019

  NTvT januari 2019 Excerpten

 • Radiologie

  De laatste jaren is er een groeiende bezorgdheid over het gebruik en de stochastische effecten van ioniserende straling in de tandheelkundige radiologie. Hoewel het risico van primaire tumoren door blootstelling tijdens het maken van tandheelkundige röntgenopnamen verwaarloosbaar klein is, m...

 • De implantaatgedragen mandibulaire gebitsprothese

  Boek

  M.A.J. van Waas

  4 januari 2019

  NTvT januari 2019 Media

 • Boek

  E. Emani, J. Feine (eds.)
  Mandibular implant protheses. Guidelines for edentulous geriatric populations
  Heidelberg: Springer, 2018
  281 bl., geïll.
  Hardcover € 166,41 
  e-book € 130,89
  ISBN 978 3 319 71179 9

  In dit boek wordt de behandeling van oudere pat...

 • Wortelcariës van prevalentie tot therapie

  C.D. van der Maarel-Wierink

  4 januari 2019

  NTvT januari 2019 Media

 • M.R.O. Carrilho.
  Root caries: from prevalence to therapy Series Monographs in oral science (eds.:A. Lussie, M.A.R. Buzalaf)
  Basel: Karger, 2017
  136 bl., geïll.
  Prijs € 130,00
  ISBN 978 3 318 06112 3

  De eerste hoofdstukken van dit boek laten zien dat weinig betrouwb...

Selecteer zoekcriteria