Jaargang 123 - editie 7-8 - juli en augustus 2016

 • Volgens de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (WKKGZ) moeten calamiteiten door instellingen worden gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Natuurlijk is het belangrijk dat zorgaanbieders kunnen leren van fouten van hun collega’s, herstel, van hun concurrenten. Maar waarom moeten calamiteiten dan openbaar worden gemaakt? Onderlinge uitwisseling onder auspiciën van de IGZ kan toch ook?

 • Kennistoetsartikel

  Autotransplantatie 2.0. Overwegingen, uitkomsten en nieuwste technieken

  J.P. Verweij, D. Anssari Moin, G. Mensink, D. Wismeijer, J.P.R. van Merkesteyn

  8 juli 2016

  NTvT juli en augustus 2016 Visie

 • Autotransplantatie is een waardevolle techniek die een fysiologische vorm van tandvervanging biedt aan patiënten met missende gebitselementen. Gebitselementen met een open apex (50-75% wortelafvorming) zullen na autotransplantatie vitaal ingroeien. Het succespercentage na autotransplantatie is 82. De overige 18% kan doorgaans met een eenvoudige aanvullende behandeling alsnog succesvol worden behandeld. De 10-jaarsoverleving na autotransplantatie is meer dan 90%. Het toepassen van driedimensionale technieken maakt het mogelijk om preoperatief een replica van het donorelement te vervaardigen. Hiermee kan de nieuwe tandkas op de ontvangstlocatie worden geprepareerd nog vóór extractie van het transplantaat. Deze techniek reduceert de extra-alveolaire tijd van het donorelement en minimaliseert de kans op iatrogene schade. Dit resulteert in een gestroomlijnde procedure, waardoor een betere planning met betere resultaten mogelijk is.

 • Geïnfecteerde necrose van de kin

  B.S. Muller, H.F. van Goor, A.J.W.P. Rosenberg

  8 juli 2016

  NTvT juli en augustus 2016 Casuïstiek

 • Een 51-jarige man werd door zijn tandarts verwezen naar een mond-, kaak- en aangezichtschirurg vanwege malaise en pijn in de mandibula bij een snel uitbreidende, zwarte gingiva en mucosa rond het onderfront. Klinisch en röntgenologisch was er sprake van een geïnfecteerde necrose van de kin en de mondbodem. Na débridement op de operatiekamer werd de patiënt behandeld voor een septische shock op de afdeling intensive care en een langdurig ziektebeloop volgde. Onderzoek van het beenmerg leverde geen verklaring voor de pancytopenie en dit ernstig ziektebeloop, daarnaast toonde genetisch onderzoek van het thiopurine S-methyltransferase-gen geen mutaties. Dit gen codeert voor het gelijknamige enzym eiwit dat bijdraagt aan de metabolisering van het middel azathioprine dat de patiënt dagelijks gebruikte vanwege een auto-immuunaandoening. Een combinatie van azathioprinegebruik, foliumzuurdeficiëntie en sepsis hebben geleid tot dit uitzonderlijk ziektebeloop. Therapeutische interventie bestond uit chirurgische débridement en behandeling van de bacteriëmie. Nadien waren verscheidene corrigerende operaties noodzakelijk voor herstel van orale functies.

 • Antropologie en mondgezondheidsprojecten in ontwikkelingslanden

  A.E. Grasveld

  8 juli 2016

  NTvT juli en augustus 2016 Onderzoek en wetenschap

 • Overal ter wereld spelen de tanden en de mond een belangrijke rol in sociale interacties. Hoe mensen echter omgaan met hun tanden en mond wordt cultureel bepaald. In mondgezondheidsprojecten in ontwikkelingslanden kunnen de verschillende culturele wereldbeelden leiden tot onbegrip tussen behandelaars en patiënten. De mondzorgvrijwilliger moet vaak eerst de lokale opvattingen over tanden en mondhygiëne van de patiënt trachten te doorgronden, voordat hij of zij gedragsverandering kan bewerkstelligen, therapietrouw kan vergroten en het mondzorgproject kan verduurzamen. Antropologisch onderzoek kan daarbij nuttig zijn. In opdracht van ‘Dutch Dental Care Foundation’ werd in 2014 in Kwale (Kenia) in een pilot een mondgezondheidsproject geëvalueerd, waarin mondzorg is verleend in combinatie met antropologisch veldwerk. Uit de onderzoeksresultaten volgden 6 hoofdthema’s die de belangrijkste factoren aangeven die van invloed zijn op de mondgezondheid van schoolkinderen uit Kwale. Verdieping in de lokale cultuur door mondzorgverleners blijkt een belangrijke voorwaarde om zinvol te kunnen werken in ontwikkelingslanden.

 • Kennistoetsartikel

  Recente toename van reguliere extracties in mka-chirurgie onderzocht

  P. Onclin, B. van Minnen, B. Stegenga

  8 juli 2016

  NTvT juli en augustus 2016 Onderzoek en wetenschap

 • Het extraheren van gebitselementen is een behandeling die door een tandarts-algemeen practicus kan worden uitgevoerd. Het vermoeden bestaat dat het aantal verwijzingen voor reguliere gebitsextracties naar een mka-chirurg de laatste jaren is toegenomen. In een onderzoek werden de patiëntendossiers uit de jaren 1996 en 2014 bestudeerd van 2 groepen poliklinisch behandelde patiënten van de afdeling mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie van een universitair medisch centrum. Patiënten die gebitsextracties ondergingen werden geïncludeerd. De complexiteit van de extracties werd geanalyseerd aan de hand van 4 criteria. De resultaten van het onderzoek laten een significante toename zien in reguliere extracties door mka-chirurgen in 2014 ten opzichte van 1996. De complexiteit van het totaal aantal gebitsextracties in 2014 was lager dan in 1996. Oorzaken voor deze resultaten kunnen niet eenduidig worden vastgesteld. Mogelijk belangrijke aspecten zijn het risico van peroperatieve complicaties, onvoldoende affiniteit van tandartsen-algemeen practici met het extraheren van gebits­elementen of financiële overwegingen, zowel van tandartsen- algemeen practici als van patiënten.

 • Een gerandomiseerd klinisch onderzoek werd uitgevoerd om vast te stellen of veranderingen in de vorm van de implantaatopbouw (abutment) kunnen leiden tot een betere kwaliteit van de peri-implantaire mucosale weefsels op de parameters aanhechtingssterkte, stabiliteit, papilvorming en behoud van bothoogte. Er werden 29 patiënten geïncludeerd. Bij hen werden 2 niet aan elkaar grenzende ontbrekende gebitselementen in de esthetische zone vervangen door endossale implantaten. Daarna werden een controle- (conventionele) en een experimentele (met een additionele uitholling van 0,5 mm diepte) abutment geplaatst. Na 6 weken en na 1 jaar werd het effect van de 2 verschillende abutments gemeten op genoemde parameters. Daarnaast werden de tevredenheid van patiënten en tandartsen over het mucogingivale resultaat vergeleken. Het bleek dat de 2 abutments geen significant verschillend effect op de mucogingivale esthetiek opleverden. Uit aanvullend vergelijkend onderzoek tussen Kaukasische en Indiase individuen werd geconcludeerd dat het gingivale biotype het beste kwantitatief kan worden bepaald.

 • Gnathologie

  Een lange tijd gekoesterd dogma is dat de occlusale verticale dimensie een individuele vaste waarde is die bij pathologische of iatrogene wijziging temporomandibulaire stoornissen induceert. Om dit dogma te toetsen, werd een systematisch literatuuronderzoek uitgevoerd met als concrete vraagstelli...

 • Gerodontologie

  Door het ontbreken van meetmethoden zijn geen betrouwbare gegevens beschikbaar over de driedimensionale morfologie van de larynx en de farynx. Daardoor was het tot nu toe niet mogelijk eventuele wijzigingen, die bij veroudering ontstaan, in kaart te brengen. Multidetectorcomputertomografie maakt ...

 • Gerodontologie

  Patiënten met de ziekte van Parkinson kunnen te maken krijgen met oncontroleerbare contracties van de musculatuur van het orofaciale systeem. Hierdoor hebben zij vaak kauwproblemen, dysfagie en aangezichtstremoren. Sinds enige tijd kunnen patiënten met de ziekte van Parkinson worden beh...

 • Beperkingen van orofaciale functies na een CVA

  Gerodontologie

  C. de Baat

  8 juli 2016

  NTvT juli en augustus 2016 Excerpten

 • Gerodontologie

  Een cerebrovasculair accident (CVA) kan beperkingen van de orofaciale functies tot gevolg hebben en deze kunnen het welbevinden aantasten. Om uit te vinden welke objectieve en subjectieve beperkingen van de orofaciale functies een CVA kan veroorzaken, werd een systematisch literatuuronderzoek uit...

 • Prothetische tandheelkunde

  Hoewel tandartsen in Japan goed op de hoogte zijn van het concept van de verkorte tandboog, passen zij het nauwelijks toe en is het nog steeds onderhevig aan wetenschappelijke discussie. Een werkgroep van wetenschappers besloot te onderzoeken of prothetische verlenging van verkorte tandbogen effe...

 • Succes directe overkapping leeftijdsafhankelijk

  Endodontologie

  R.J.M. Gruythuysen

  8 juli 2016

  NTvT juli en augustus 2016 Excerpten

 • Endodontologie

  Onderzoekers evalueerden in prospectief onderzoek het resultaat van directe overkapping met MTA in het blijvend gebit na volledige excavatie op basis van een 2-zittingenprotocol. Daartoe werden bij 59 patiënten (gemiddelde leeftijd: 36,1 ± 15,1 jaar) achtereenvolgend 64 symptoomvrije ...

 • De betrouwbaarheid van de CVM-methode

  Orthodontie

  C.F.W. Sondeijker, C.A.Z. Wouters, B.C.M. Oosterkamp

  8 juli 2016

  NTvT juli en augustus 2016 Excerpten

 • Orthodontie

  De chronologische leeftijd wordt tot op de dag van vandaag niet gezien als de meest betrouwbare methode om de biologische leeftijd van een individu te bepalen. Daarom worden andere methoden om de ontwikkelingsfase vast te stellen aanbevolen. Een van de mogelijkheden om de groeispurt bij jongeren ...

 • Klachten over meldingen van kindermishandeling

  Kindertandheelkunde

  R.J.M. Gruythuysen

  8 juli 2016

  NTvT juli en augustus 2016 Excerpten

 • Kindertandheelkunde

  Een retrospectief onderzoek geeft een overzicht van tuchtzaken die betrekking hebben op het handelen van kinderartsen, artsen niet in opleiding tot specialist (aniossen) en artsen in opleiding tot specialist kindergeneeskunde (aiossen) in het geval van kindermishandeling of een vermoeden daarvan....

 • Beeldkwaliteit hangt af van monitor en omgevingslicht

  Radiologie

  P.F. van der Stelt

  8 juli 2016

  NTvT juli en augustus 2016 Excerpten

 • Radiologie

  Digitale röntgenopnamen worden in de tandartspraktijk meestal bekeken op een gewone computermonitor en vaak in een sterk verlichte omgeving. In de medische radiologie daarentegen worden röntgenopnamen beoordeeld op speciaal gekalibreerde monitoren bij gedempt omgevingslicht. Kalibratie ...

 • Stralingsdosis voor foetus en borstweefsel

  Radiologie

  P.F. van der Stelt

  8 juli 2016

  NTvT juli en augustus 2016 Excerpten

 • Radiologie

  In Finland werden in 2014 naar schatting 2,7 miljoen tandheelkundige röntgenopnamen vervaardigd. Voor andere landen zijn de aantallen vergelijkbaar (na correctie voor de bevolkingsomvang). De meest recente schatting (2011) voor Nederland is 8,2 miljoen röntgenopnamen. Onder deze rö...

 • Hechtsterkte van composietreparaties 2

  Materiaalkunde

  Ch. Penning

  8 juli 2016

  NTvT juli en augustus 2016 Excerpten

 • Materiaalkunde

  Een laboratoriumonderzoek had ten doel de hechtsterkte te vergelijken van composietreparaties waarvan het hechtoppervlak op uiteenlopende manieren was voorbehandeld.

  Proefstaafjes werden vervaardigd door composiet (Filtek Supreme Ultra™) te polymeriseren in een stalen matrijs. Een deel ...

 • Academisch proefschrift

  H.S. van Monsjou
  Epidemiological characteristics of oral and oropharyngeal squamous cell carcinoma
  Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 2015
  207 bl. geïll. ISBN 978 94 6259 868 3

   

   

   

   

   

  Voor dit academisc...

 • Functionele occlusie

  Boek

  C.M. Kreulen

  8 juli 2016

  NTvT juli en augustus 2016 Media

 • Boek

  I. Klineberg, S.E. Eckert
  Functional occlusion in restorative dentistry and prosthodontics
  Oxford: Elsevier, 2015
  270 bl., geïll. £ 82.99 ISBN 978 0 723 438090

   

   

   

   

  Een van de motieven voor dit boek is de (hernieuw...

Selecteer zoekcriteria