Jaargang 125 - editie 7-8 - juli en augustus 2018

 • “Hij liegt als een kiezentrekker”

  A.M. van Luijk

  6 juli 2018

  NTvT juli en augustus 2018 Redactioneel

 • In de voor u liggende juli/augustuseditie treft u een keur aan interessante artikelen, ik neem ze alvast kort met u door. Collega Kalsbeek gaat in de rubriek 'Cariëspreventie in historisch perspectief' in op de de behandeling van kindergebitten vroeger en nu. In de rubrieken Medisch, Casuïstiek en Onderzoek en Wetenschap worden onder andere een spierziekte, een longabces en gezwollen tandvlees behandeld, situaties die u kunt tegenkomen in uw praktijk.

 • Serie: Tandheelkundig erfgoed. Extractie-instrumenten uit het verleden

  R. de Raat

  6 juli 2018

  NTvT juli en augustus 2018 Geschiedenis en tandheelkunde

 • Als we de vele afbeeldingen van tandmeesters mogen geloven, dan was de extractie de meest uitgevoerde behandeling. Al sinds de oudheid zijn geschriften bekend over de manier waarop een extractie diende te worden uitgevoerd en welke hulpmiddelen er daarbij mogelijk waren. Door de tijd heen zijn er weliswaar verschillende soorten instrumenten gebruikt, maar sinds het midden van de negentiende eeuw, is de vorm extractietang nauwelijks meer veranderd.

 • Serie: Cariëspreventie in historisch perspectief. Vroegtijdige behandeling cariëslaesies

  H. Kalsbeek

  6 juli 2018

  NTvT juli en augustus 2018 Geschiedenis en tandheelkunde

 • In het Nederlandse Tijdschrift voor Tandheelkunde is regelmatig de mening geuit dat behandeling van carieuze melkmolaren noodzakelijk is om het risico op cariës in het blijvend gebit te verminderen. Duidelijk is dat een vroegtijdige restauratieve behandeling van cariëslaesies kan bijdragen aan het behoud van gebitselementen. De vraag is of zo’n behandeling ook een primair preventieve uitwerking heeft op nog niet aangetaste gebitselementen. Resultaten van epidemiologisch onderzoek, uitgevoerd in de periode 1960-1980, wijzen daar niet op. Om de ‘ziekte’ cariës bij kinderen te bestrijden kan niet worden volstaan met restauratieve zorg. Professionele mondzorg bij jonge kinderen dient op de eerste plaats gericht te zijn op het wegnemen van de oorzaken van cariës door aan te dringen op een verbetering van de mondhygiëne en het voedingsgedrag.

 • Kennistoetsartikel

  Myasthenia gravis in de tandheelkunde

  N.L. Tjeerdsma, E.L. van der Kooi, E.H. van der Meij, J.G.A.M. de Visscher

  6 juli 2018

  NTvT juli en augustus 2018 Medisch

 • Bij een patiënt met myasthenia gravis kan een levens­bedreigende myasthene crisis optreden. Het betreft een complicatie van de ziekte. De crisis kan onder andere worden uitgelokt door emotionele stress, pijn, infecties en een reactie op medicatie. Het beleid bij een invasieve tandheelkundige behandeling bij een patiënt met myasthenia gravis moet gericht zijn op het voorkomen van een crisis. Voorafgaand aan de behandeling is overleg met de behandelende neuroloog nodig omdat soms eerst opti­malisatie van de medicatie of preventieve maatregelen noodzakelijk zijn. Een behandeling van een patiënt met myasthenia gravis onder lokale anesthesie van het amide-type of narcose is mogelijk, waarbij lokale anesthesie (in minimale dosering) de voorkeur heeft boven narcose. Na de tandheelkundige behandeling is optimaal pijnmanagement cruciaal om de kans op het optreden van een crisis te beperken.

 • Complicaties na onbehandeld mondletsel bij duiken

  L. Van Zeghbroeck

  6 juli 2018

  NTvT juli en augustus 2018 Casuïstiek

 • Een 42-jarige man presenteerde zich met een terugkerende zwelling ter hoogte van de kin. Na een uitgebreide anamnese en klinisch en radiologisch onderzoek bleek het te gaan om een letsel als gevolg van het gebruik van een onvoldoende gedesinfecteerd mondstuk bij het duiken in een exotisch gebied. Mondletsels door gebruik van duikersmondstukken zijn alom bekend. Dat een niet behandeld letsel op termijn bijna tot tandverlies kan leiden, is minder bekend.

 • Een slechte dentitie als oorzaak van een longabces

  S.E. van Brummelen, D. Melles, M. van der Eerden

  6 juli 2018

  NTvT juli en augustus 2018 Casuïstiek

 • Een odontogene oorzaak van een longabces wordt regelmatig over het hoofd gezien. Een 61-jarige man kwam met een productieve hoest en kortademigheid op een Spoedeisende Hulp. Vanwege een mogelijk odontogeen longabces werd hij opgenomen op de afdeling Longziekten. Een CT-scan van de thorax bevestigde de diagnose ‘longabces’, waarna een mka-chirurg een odonto­gene oorzaak van het abces aannemelijk maakte. De patiënt herstelde volledig met een antibioticumkuur van 6 weken en zijn gebit werd gesaneerd door totaalextractie en vervaardiging van immediaatprothese. Slechte mond­hygiëne kan een oorzaak zijn van een longabces. Een patiënt met een long­abces kan succesvol worden behandeld met een antibioticumkuur. Als een odonto­gene oorzaak over het hoofd wordt gezien kan het abces echter recidiveren.

 • De roze en witte esthetiek van een nieuw zirkoniumdioxide implantaat

  D.G. Beekmans, R.M.N. Beekmans, M.S. Cune

  6 juli 2018

  NTvT juli en augustus 2018 Onderzoek en wetenschap

 • Zirkoniumdioxide implantaten kunnen een goed alternatief bieden voor titanium implantaten. Zij zorgen vanwege hun specifieke materiaaleigenschappen in potentie voor een esthetisch fraaier resultaat, wat uitkomst kan bieden in de anterieure zone. In het huidige onderzoek werden de roze en witte esthetiek van immediaat geplaatste zirkoniumdioxide implantaten in de esthetische regio bij 20 patiënten aan de hand van de Pink en White Esthetic Scores (PES en WES) geëvalueerd. Hiervoor werden 2 klinische opnamen vergeleken: een direct na plaatsen van de definitieve kroon (gemiddelde PES = 12,8 en gemiddelde WES = 8,5) en een op een later tijdstip (gemiddelde PES = 12,8 en gemiddelde WES = 8,6). Het verschil tussen beide tijdstippen was niet statistisch significant. Het bleek lastig voor vrijwilligers om het implantaat optisch te identificeren tussen de overige frontelementen. Patiënten vulden een vragenlijst in ten aanzien van de door hen ervaren esthetiek en waardeerden het eindresultaat met een 8,5 op een tienpuntenschaal. Het esthetische resultaat van een zirkoniumdioxide implantaat is uitstekend en stabiel in de tijd. Patiënten zijn over het algemeen tevreden met het resultaat.

 • Kennistoetsartikel

  Serie: Medicamenten en mondzorg. Proliferatie van de gingiva

  C. de Baat, P.G.M.A. Zweers, A. Vissink

  6 juli 2018

  NTvT juli en augustus 2018 Onderzoek en wetenschap

 • De bijwerkingen van medicamenten en zelfzorgmiddelen op de gingiva zijn te verdelen in ontsteking, intrinsieke verkleuring, irritatie, trauma, cytotoxiciteit, lichenoïde reactie en proliferatie. Het laatstgenoemde type bijwerking komt in dit artikel aan de orde, de andere 6 zijn in een vorig artikel behandeld. Proliferatie van de gingiva als bijwerking van medicamenten is gerapporteerd voor anti-epileptica, calcineurineremmers, calciumantagonisten en isotretinoïne. Voor de in Nederland geregistreerde anti-epileptica geldt dit voornamelijk voor fenytoïne, maar ook voor carbamazepine, ethosuximide, fenobarbital, gabapentine, levetiracetam, primidon en valproïnezuur. Alle in Nederland geregistreerde calcineurineremmers kunnen de bijwerking hebben. Dit geldt ook voor bijna alle calciumantagonisten, maar in het bijzonder voor de dihydropyridinen. Vermoedelijk kan de bijwerking op een aantal manieren worden tegengegaan. Primair staat een goede mondverzorging. Verder zijn proteïnen en cellen ontdekt die een belangrijke rol spelen en er zijn middelen die de potentie hebben om deze proteïnen en cellen uit te schakelen.

 • Kennistoetsartikel

  Serie: Hora est. Innovaties in de restauratieve tandheelkunde: nodig of overbodig?

  U. Schepke

  6 juli 2018

  NTvT juli en augustus 2018 Onderzoek en wetenschap

 • Prothetische tandartsen staan voor een dilemma: zij moeten op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen om moderne zorg te kunnen bieden, maar moeten ook kunnen herkennen welke van de vele innovaties overbodig zijn. In dit promotieonderzoek stond de rol van digitale productie en behandelingen binnen de restauratieve tandheelkunde, in het bijzonder de orale implantologie, centraal. Uit de diverse onderzoeken bleek onder andere dat patiënten het nemen van een digitale afdruk prettiger vonden dan een afdruk met afdrukpasta en dat een digitale afdruk bovendien sneller gaat. Moderne restauratiematerialen zijn vaak gemaakt van keramieken, zoals het witte en esthetisch fraaie zirkoniumdioxide (3Y-TZP). Het bleek dat zirkoniumdioxide opbouwen voor implantaatkronen na 1 jaar klinisch gebruik geen tekenen van degradatie vertoonden en min of meer even sterk waren als aan het begin. Gefreesde composietkronen die eraan werden verlijmd hechtten echter niet goed aan dat keramiek.

 • De invloed van het lymfestelsel op parodontitis

  Parodontologie

  C. de Baat

  6 juli 2018

  NTvT juli en augustus 2018 Excerpten

 • Parodontologie

  Bij parodontitis worden, waarschijnlijk onder invloed van de vasculaire endotheelgroeifactor C (VEGFC), de lymfevaten groter (hyperplasie) en worden nieuwe lymfevaten gevormd (lymfangiogenese). Onbekend is of deze uitbreiding van het lymfestelsel beschermende of juist stimulerende invloed heeft o...

 • Parodontitis bij ouderen

  Parodontologie

  C. de Baat

  6 juli 2018

  NTvT juli en augustus 2018 Excerpten

 • Parodontologie

  Er zijn veel onderzoeken uitgevoerd naar parodontitis en de behandeling daarvan bij mensen tussen 18 en 65 jaar oud. Omdat tot voor kort een substantieel deel van de ouderen edentaat was, is het begrijpelijk dat parodontitis bij ouderen nauwelijks aandacht heeft gekregen. De auteur van dit artike...

 • De parodontale pocket

  Parodontologie

  C. de Baat

  6 juli 2018

  NTvT juli en augustus 2018 Excerpten

 • Parodontologie

  Kennis over de pathogenese en de progressie van parodontale pockets is belangrijk om doelmatige preventieve en therapeutische interventies voor parodontitis te ontwikkelen. Dit artikel beoogt deze kennis te verschaffen.

  In de pathogenese van parodontale pockets is het aanhechtingsepitheel de ...

 • Kindertandheelkunde

  In dit onderzoek werd nagegaan wat de het verschil in effect is tussen conventioneel restauratieve (volledige cariësverwijdering en pulpotomie/CR) en minimaal restauratieve interventie (Hall-kroon en indirecte overkapping/MI) bij kinderen van 4-9 jaar. Daartoe werd de mondgezondheidgerelatee...

 • Kindertandheelkunde

   

  In een retrospectief onderzoek werd het resultaat van conventionele restauratieve cariësbehandeling (CR) in tijdelijke molaren (voorgevormde kroon en pulpotomie) vergeleken met minimale restauratieve interventie (MI) in tijdelijke gebitselementen (Hall-kroon en indirecte overkappi...

 • Kindertandheelkunde

  Inhalatiesedatie is de eerste keus bij wat oudere angstige kinderen wanneer de tandheelkundige behandeling op een gewone wijze niet lukt.

  Doel van onderhavig onderzoek was de analyse van de resultaten van uitgebreide tandheelkundige behandeling met behulp van lachgassedatie in een ziekenhuiss...

 • Stress en klinische prestaties

  Sociale tandheelkunde

  J.H.G. Poorterman

  6 juli 2018

  NTvT juli en augustus 2018 Excerpten

 • Sociale tandheelkunde

  Tandartsen ervaren de uitoefening van hun beroep als meer stressvol dan andere artsen. Uit recent Brits onderzoek bleek dat afhankelijk van de setting waarin gewerkt werd zo’n 50-75% van de tandartsen een hoge werkgerelateerde stress rapporteerde. Het doel van dit onderzoek was om door midd...

 • Relatie depressie en parodontitis

  Sociale tandheelkunde

  J.H.G. Poorterman

  6 juli 2018

  NTvT juli en augustus 2018 Excerpten

 • Sociale tandheelkunde

  Parodontitis is een ontstekingsziekte die het parodontium op elke leeftijd kan aantasten. Diverse risicofactoren zijn bekend, zoals roken, een niet-gereguleerde diabetes en een infectie met specifieke paropathogenen. Leeftijd is sterk gecorreleerd aan zowel depressie als parodontitis. In dit onde...

 • Invloed van de interimplantaire afstand op de papilvorming

  Implantologie

  B.M. Wemekamp, M.S. Cune

  6 juli 2018

  NTvT juli en augustus 2018 Excerpten

 • Implantologie

  De vorming van de approximale papil vormt een succesmaat voor een implantologische behandeling, zeker in de esthetische zone. Als er 2 implantaten naast elkaar worden geplaatst is moeilijk te voorspellen of er papilvorming gaat optreden. In dit artikel werd onderzocht of de inter-implantaire papi...

 • Virtual reality als innovatie in onderwijs

  Academisch proefschrift

  W.J. van der Meer

  6 juli 2018

  NTvT juli en augustus 2018 Media

 • Academisch proefschrift

  I.R. de Boer
  VR as innovation in dental ­education
  Amsterdam: Universiteit van ­Amsterdam, 2017
  143 bl., geïll

  In dit proefschrift wordt de toepassing van ‘Virtual Reality’ (VR) in het onderwijs besproken. VR is een technologie waarbij studenten in een vi...

 • Kunst en wetenschap van ART

  Boek

  L. Jasulaityte

  6 juli 2018

  NTvT juli en augustus 2018 Media

 • Boek

  J.E. Frencken
  The art and science of Minimal Intervention Dentistry and Atraumatic Restorative Treatment
  Orleton: Stephan Hancocks, 2018
  220 bl., geïll. Prijs € 85,00 (incl. verzendkosten)
  ISBN 978 0 9565558 3 6

  De recente ontwikkelingen in de cariolog...

Selecteer zoekcriteria