Jaargang 124 - editie 6 - juni 2017

 • Kennistoetsartikel

  Kauwen op bruxisme. Diagnostiek, beeldvorming, epidemiologie en oorzaken

  F. Lobbezoo, R. Jacobs, A. De Laat, G. Aarab, P. Wetselaar, D. Manfredini

  9 juni 2017

  NTvT juni 2017 Onderzoek en wetenschap

 • Sinds het verschijnen van een themanummer van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde in juli 2000 over bruxisme is er consensus bereikt over de definitie van bruxisme als een repetitieve kauwspieractiviteit die wordt gekarakteriseerd door klemmen en/of knarsen tijdens waken (waakbruxisme) en/of slapen (slaapbruxisme). Over de diagnostiek van bruxisme bestaat nog geen consensus: voor geen van de gebruikte technieken (zelfrapportage, klinisch onderzoek, beeldvorming, elektromyografie, polysomnografie) is aangetoond dat deze betrouwbaar en valide is. Oorzaken worden niet meer gezocht onder de morfologische factoren, maar in toenemende mate onder de psychosociale, fysiologische, biologische en exogene factoren. Dit literatuuroverzicht betreft het eerste deel van een tweeluik en gaat in op de definitie, de diagnostiek, de epidemiologie en de mogelijke oorzaken van deze aandoening. In het tweede deel, in de volgende editie, zal worden ingegaan op de associaties van bruxisme met andere slaapgerelateerde aandoeningen, op de (vermeende) gevolgen van bruxisme en op de behandeling ervan.

 • Kennistoetsartikel

  Periorale behandelingsmogelijkheden in de cosmetische aangezichtschirurgie

  F. Bierenbroodspot, H.J. Schouten, R.H. Schepers, J. Jansma

  9 juni 2017

  NTvT juni 2017 Onderzoek en wetenschap

 • Het periorale gebied neemt in het aangezicht een belangrijke en unieke plaats in, zowel in functioneel als esthetisch opzicht. Er is een duidelijke relatie van de periorale weke delen, zoals de lippen en de mondhoeken, met de onderliggende dentitie en het kaakbot. Periorale verouderingsverschijnselen, zoals afhangende mondhoeken, verlies van volume en rimpelvorming, zijn echter beperkt met een intraorale behandeling te verbeteren. Met diverse extraorale behandelingen zijn deze verschijnselen doorgaans wel effectief aan te pakken en kan ook periorale esthetische verfraaiing worden bereikt. De periorale cosmetische behandelingen kunnen worden verdeeld in diverse liftingsprocedures en technieken waarbij volume wordt aangebracht. Aangezien de tandarts regelmatig te maken krijgt met patiënten met periorale esthetische wensen maar ook functionele problematiek is het belangrijk op de hoogte te zijn van de verschillende periorale cosmetische en functieherstellende behandelingsmogelijkheden.

 • Kennistoetsartikel

  Preventieve tandheelkunde 6. Preventie van cariës bij kwetsbare ouderen

  C.D. van der Maarel-Wierink, C. de Baat

  9 juni 2017

  NTvT juni 2017 Onderzoek en wetenschap

 • Veel ouderen hebben een slechte mondgezondheid met (wortel)cariës als veelvoorkomend probleem. Alarmerende onderzoeks­resultaten doen de vraag rijzen of er voldoende preventieve maatregelen worden genomen om het ontstaan en de progressie van ­(wortel)­cariës bij kwetsbare ouderen te voorkomen. Uit recente onderzoeksliteratuur bleek dat dagelijks gebruik van tandpasta met 5.000 ppm fluoride en 3-maandelijks professioneel aangebrachte chloorhexidine- of natriumfluoridelak bij kwetsbare ­ouderen of volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking het risico op wortelcariës kan halveren. Tandpasta met 5.000 ppm is in Nederland (nog) niet verkrijgbaar. Op dit moment is het advies ‘Preventie van wortelcariës’ de enige richtlijn. Een andere maatregel om achteruitgang van de mondgezondheid van kwetsbare ouderen te voorkomen, is aandacht besteden aan kwetsbare ouderen die wegens toename van fysieke problemen en zorgafhankelijkheid wegblijven van reguliere periodieke mondonderzoeken. Juist op dat moment is intensiveren van professionele mondzorg met instructie aan mantelzorgers en verzorgenden en extra preventieve maatregelen ter bestrijding van (wortel)cariës noodzakelijk.

 • Dubbelzijdige vrij-eindigende frameprotheses in de onderkaak geven vaak klachten, waardoor patiënten hun gebitsprothese niet tot nauwelijks dragen. Een oplossing is het plaatsen van implantaten om de gebitsprothese op vast te klikken. Echter, er bestaat nog geen consensus over de beste positie van de implantaten in de onderkaak. Daarnaast is het interessant de kosten van de behandeling tegen de effecten af te zetten. In een klinische gerandomiseerd cross-over-onderzoek onder 30 patiënten met een verkorte tandboog werd de implantaat ondersteunde vrij-eindigende frameprothese in de onderkaak geëvalueerd op de beleving van de patiënt, de draagduur, het kauwvermogen en de klinische en röntgenologische parameters in relatie tot 2 verschillende posities van de implantaten: 2 in de premolaarregio of 2 in de molaarregio. Ook werd gekeken naar kosteneffectiviteit van beide behandelingen. Het bleek dat volgens de patiëntvoorkeur frameprothesen het beste worden ondersteund door implantaten in de molaarregio. Uit dit onderzoek bleek echter dat er significant meer bloeding rondom implantaten in de molaarregio optrad en zou dus vanuit klinisch perspectief plaatsing in de premolaarregio de voorkeur genieten. De kosteneffectiviteit van de behandeling met een implantaat-gesteunde frameprothese hangt af van de keuze van de uitkomstmaat en het gekozen drempelbedrag.

 • Een nieuwe hoofdredacteur

  P.F. van der Stelt

  9 juni 2017

  NTvT juni 2017 Redactioneel

 • Het zal algemeen bekend zijn dat de vorige hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, mr. dr. Wolter G. Brands, al weer enige tijd geleden is benoemd tot voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde. Tezelfdertijd betekende dit heugelijke feit echter ook dat het tijdschrift een nieuwe hoofdredacteur moest gaan aantrekken. De directie van het NTvT is dan ook verheugd dat zij erin geslaagd is een nieuwe hoofdredacteur te kunnen benoemen. Dr. Casper P. Bots, tandarts-epidemioloog, heeft deze functie vanaf 1 mei officieel op zich genomen.

 • Cariologie

  Cariologie

  Om het risico van cariësontwikkeling bij approximale vlakken in contact met nieuw geplaatste klasse II-composietrestauraties te kunnen beoordelen, werden 750 approximale oppervlakken, gaaf of met een cariëslaesie die zich beperkte tot het glazuur, bijna 5 jaar geobserveer...

  02cariologie_kopperud_web.jpg

 • Cariologie

  Het doel van dit longitudinaal onderzoek was om na te gaan of en zo ja, in welke mate het plaatsen van een approximale composietrestauratie de kans op cariës van het aangrenzende vlak (CR-groep) vergroot. Daartoe werd van 4.030 restauraties in de (pre)molaarstreek nagegaan of ze konden worde...

 • Sociale tandheelkunde

  Er is al jaren discussie gaande over de negatieve invloed van kwik op gezondheid en ontwikkeling van baby’s en jonge kinderen. De meeste zorg gaat hierbij uit naar kwik afkomstig van het eten van vis. Echter, de hoeveelheid kwik in vis levert maar een geringe bijdrage aan het kwikniveau in ...

 • Radiologie

  In dit onderzoek is een vergelijking gemaakt tussen panoramische en bitewing-röntgenopnamen met betrekking tot de weergave van approximale cariëslaesies en de mate van overlap van approximale vlakken.

  Bij 20 patiënten werden 3 verschillende typen röntgenopnamen gemaakt: ee...

 • Algemene ziekteleer

  Dit Australische artikel biedt informatie over en advies bij het gebruik van zowel conventionele als nieuwe anticoagulantia. Conventionele anticoagulantia zijn heparinen en vitamine K-antagonisten. Enkele jaren geleden zijn in Australië (evenals in Nederland, CdB ) enkele nieuwe anticoagulan...

 • Gerodontologie

  De doelstellingen van dit onderzoek waren de mondgezondheid te inventariseren van ouderen die worden opgenomen in een medisch centrum en hun mondgezondheid te relateren aan hun algemene medische conditie.

  Gedurende een periode van 3 maanden werden alle patiënten van 70 jaar en ouder bij ...

 • Is een draagbaar röntgentoestel veilig?

  Radiologie

  P.F. van der Stelt

  9 juni 2017

  NTvT juni 2017 Excerpten

 • Radiologie

  Een van de eisen voor een veilig gebruik van röntgenapparatuur is de reductie van de dosis voor de operateur tot een acceptabel niveau. Dit kan worden bereikt door afscherming en door voldoende afstand (2 meter of meer) aan te houden. Sinds enige tijd bestaan er draagbare röntgenapparat...

 • Gerodontologie

  Sarcopenie wordt gedefinieerd als het verlies van spiermassa en fysieke functies tijdens veroudering. Gangbare meetinstrumenten zijn loopsnelheid, handknijpkracht en spiermassa. Naar aanleiding van een in het tijdschrift gepubliceerd onderzoeksartikel over dit onderwerp stelden 2 redacteuren dat ...

 • Algemene ziekteleer

  Orofaryngeale micro-organismen zijn vaak de veroorzakers van exacerbaties van chronische obstructieve longziekten (COPD). Dragers van gebitsprothesen hebben een orale biofilm op hun gebitsprothesen die veel micro-organismen bevat. De doelstelling van dit onderzoek was de prevalentie te bepalen va...

 • Kwaliteit van CBCT-opnamen van apexvullingen

  Radiologie

  P.F. van der Stelt

  9 juni 2017

  NTvT juni 2017 Excerpten

 • Radiologie

  Het resultaat van een wortelkanaalbehandeling wordt meestal na enige tijd geëvalueerd met behulp van een röntgenopname. In die gevallen waarin een conventionele intraorale röntgenopname niet de gewenste informatie geeft, kan een conebeamcomputertomografische (CBCT) opname worden to...

 • Basiswetenschappen

  De glazuur-dentinegrens wordt door tandartsen als pijngevoeliger beschouwd dan dieper gelegen dentine. Verklaringen hiervoor zijn: door de vele anastomosen van de dentinekanaaltjes nabij de glazuur-dentinegrens schokt de vloeistof in méér tubuli heen en weer dan wanneer in dieper ge...

 • Algemene ziekteleer

  Transmissie van tuberculose, een infectie met Mycobacterium tuberculosis , vindt plaats als een tuberculosepatiënt niest, schreeuwt of soms gewoon praat. Het micro-­organisme bevindt zich namelijk in partikels van de uitgeademde lucht. De doelstelling van dit literatuuronderzoek was l...

 • Prenatale blootstelling aan amalgaam

  Sociale tandheelkunde

  J.H.G. Poorterman

  9 juni 2017

  NTvT juni 2017 Excerpten

 • Sociale tandheelkunde

  Nog steeds is cariës een belangrijk mondgezondheidsprobleem in de meer ontwikkelde landen, waarbij in sommige landen amalgaam nog steeds het restauratiemateriaal van eerste keuze is. Getwijfeld wordt echter wel aan de potentiële gevaren van amalgaamrestauraties, in het bijzonder voor de...

 • Gerodontologie

  Sommige voedingsvariabelen zijn bij ouderen voorspellers van morbiditeit en levensduur. In het onderhavige onderzoek werd getest of subjectief kauwvermogen en variatie in het voedingspatroon van ouderen invloed hebben op hun zorgconsumptie en zorguitgaven.

  De onderzoeksgroep bestond basaal ui...

Selecteer zoekcriteria