Jaargang 125 - editie 6 - juni 2018

 • Dubbel jubileumjaar

  G.J.C. Kramer

  8 juni 2018

  NTvT juni 2018 Redactioneel

 • De buitenlandse tandartsen die zich nu in Nederland melden, zijn naast economisch vluchteling ook vaak getraumatiseerd door hun vlucht of het oorlogsgebied waaruit men komt. Ik heb in mijn carrière diverse vluchteling-tandartsen meegemaakt. Uit een schrijven van de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF blijkt dat gediplomeerde tandartsen van ­buiten de Europese Unie op eigen kosten diverse algemene kennis-, vaardigheids- en beroepsinhoudelijke toetsen moeten doen en dat er op 11 items voldoende moet worden gescoord. Dit duurt gemiddeld 3 jaar en in die tijd hebben deze mensen nauwe­lijks inkomsten. Het is dan ook schrijnend te zien dat de meeste vluchtelingen vaak wel over adequate inhoudelijke vakkennis en ervaring beschikken, maar worstelen met onze taal en cultuur. Het artikel van Kooij et al benadrukt het formatieve karakter van de toetsingsprocedure, desondanks blijft het nog steeds een toetsingsprocedure.

 • Tandheelkunde heeft altijd een bijzondere relatie gehad met anesthesie, niet in de laatste plaats omdat het een tandarts was die in 1844 de pijnstillende eigenschappen van lachgas opmerkte en het nut bij tandheelkundige behandelingen bewees door dit op zichzelf uit te proberen. Het verhaal van Horace Wells (1815-1848) heeft de geschiedenis veranderd (intermezzo 1). Lachgas werd in Nederland door tandartsen beperkt toegepast. Wetgeving verhinderde verdere toepassing in de tandheelkundige praktijk. In de Wet op de uitoefening van de tandheelkunde (1876) werd duidelijk gesteld dat het aanwenden van algemeen gevoelloos makende middelen door tandartsen was verboden. Uitkomst bood het in 1864 geïntroduceerde cocaïne als lokaal anestheticum. De stof cocaïne als mogelijk therapeutisch middel werd in dat jaar voor het eerst besproken in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (Kerbert, 1864). Eerder die eeuw isoleerde de Duitser Alfred Niemann de werkzame stof uit cocabladeren. Het zou echter nog ongeveer 20 jaar duren voordat de witte stof aandacht kreeg binnen de wereld van wetenschap.

 • Serie: Leermeesters. Professor Hans R. Mühlemann (1917-1997)

  K.G. König

  8 juni 2018

  NTvT juni 2018 Geschiedenis en tandheelkunde

 • Professor Klaus König blikt terug op het leven van zijn leermeester professor Mühlemann, een belangrijke persoon in de ontwikkeling van de tandheelkunde die onlangs 100 jaar zou zijn geworden.

 • Kennistoetsartikel

  Iatrogene, intrinsieke irritatie van het mondslijmvlies

  C. de Baat, R.S.T. Modderman

  8 juni 2018

  NTvT juni 2018 Casuïstiek

 • Aan het gedrag van een 78-jarige, demente, edentate bewoonster van een woonzorgcentrum merkten de verzorgenden dat zij pijn in haar mond had. Op de processus alveolaris in de (pre)molaarregio links in de mandibula werd een afgebakend geïrriteerd, rood verkleurd slijmvliesgebied aangetroffen dat zich in de breedte uitstrekte van de buccale tot de linguale omslagplooi. Uiteindelijk bleek het te gaan om irritatie door kennelijk eerder ter augmentatie van de processus alveolaris aangebrachte korrels hydroxyapatiet. Behoud en augmentatie van een edentaat deel van een processus alveolaris of van een volledig edentate processus alveolaris zijn mogelijk met alveolaire implantaten en diverse chirurgische methoden. In deze casus was niets bekend over een dergelijke behandeling. Daardoor kon de behandelend tandarts niet direct een behandeling instellen. Deze casus illustreert de noodzaak dat tandartsen-algemeen practici ouderen ‘in beeld houden’ en dat zij zorg dragen voor goede informatieoverdracht als de zorg door een andere zorgverlener wordt overgenomen.

 • Kennistoetsartikel

  Mandibulaire functie na condylectomie voor unilaterale condylaire hyperplasie

  T.J. Schipper, P.U. Dijkstra, F.K.L. Spijkervet

  8 juni 2018

  NTvT juni 2018 Onderzoek en wetenschap

 • Unilaterale condylaire hyperplasie is een zeldzame groeistoornis die uitgaat van het groeicentrum van de processus condylaris met asymmetrie van het aangezicht tot gevolg. De primaire behandeling bestaat uit een condylectomie. In dit cross-sectionele onderzoek werden beperkingen in mandibulaire functie en de mondgezondheidgerelateerde levenskwaliteit gemeten met de Mandibulair Function Impairment Questionnaire en de Oral Health Impact Profile (NL49). Er werden 17 patiënten geïncludeerd die tussen 1997 en 2012 in het Universitair Medisch Centrum Groningen werden behandeld met een condylectomie vanwege een unilaterale condylaire hyperplasie. De mediane (IQR) score op de Mandibulair Function Impairment Questionnaire (8,0 [1,0; 15,0]) en de Oral Health Impact Profile (25,0 [3,0; 53,0]) waren laag in vergelijking met scores bij andere aandoeningen. Een hogere leeftijd werd geassocieerd met meer beperkingen in mandibulaire functie (rs = 0,588 (p = 0,013)). Na een condylectomie bij unilaterale condylaire hyperplasie blijken de functiebeperkingen en de afname van de mondgezondheidgerelateerde levenskwaliteit gering.

 • Resultaten van de toetsingsprocedure van tandartsen met een buitenlands diploma

  L.R. Kooij, W. Davidse, M.C.D.N.J.M. Huysmans

  8 juni 2018

  NTvT juni 2018 Onderzoek en wetenschap

 • In de periode 1 januari 2007 tot 1 januari 2017 hebben 138 tandartsen met een buitenlands tandartsendiploma (behaald buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland) die in Nederland hun beroep willen uitoefenen, de toetsingsprocedure voor het verkrijgen van een verklaring van vakbekwaamheid doorlopen. De procedure bestaat uit een taal- en communicatietoets, gevolgd door beroepsinhoudelijke toetsen. Bij 68 tandartsen (49%) werden geen tekortkomingen in kennis en vaardigheden vastgesteld. Zij konden in het BIG-register worden ingeschreven voor een supervisieperiode. Bij 49 (36%) konden tekortkomingen met gerichte opleiding worden opgeheven. Bij 21 (15%) was opleiding niet mogelijk. Nagegaan werd hoeveel van de tandartsen van deze groep in 2017 in het BIG-register zijn ingeschreven. Op de peildatum waren 100 (73%) tandartsen ingeschreven. Van de 49 tandartsen die in de gelegenheid zijn gesteld een gerichte opleiding te volgen waren er 48 in opleiding gegaan: 38 hebben deze opleiding in 2017 voltooid, 9 zijn nog in opleiding en 1 staakte de opleiding. Als zij de opleiding voltooien, kan het aantal tandartsen dat na het doorlopen van de procedure in het BIG-register is ingeschreven stijgen tot 115 (83%).

 • Kennistoetsartikel

  Serie: Medicamenten en mondzorg. Bijwerkingen van medicamenten en zelfzorgmiddelen op de gingiva

  C. de Baat, P.G.M.A. Zweers, A. Vissink

  8 juni 2018

  NTvT juni 2018 Onderzoek en wetenschap

 • Medicamenten en zelfzorgmiddelen kunnen bijwerkingen hebben op de gingiva. Deze bijwerkingen zijn te verdelen in ontsteking, intrinsieke verkleuring, irritatie, trauma, cytotoxiciteit, lichenoïde reactie en proliferatie. De eerste 6 typen bijwerkingen komen in dit artikel aan de orde, het laatste type in een volgend artikel. Sinds de introductie van anticonceptiva zijn er aanwijzingen dat ze gingivitis veroorzaken of bevorderen, maar bij de huidige anticonceptiva wordt deze bijwerking zelden gezien. Intrinsieke verkleuring van de gingiva is gemeld bij gebruik van Staloral®, minocycline, anticonceptiva en hydroxychloroquine. Irritatie en trauma van de gingiva komen voor bij gebruik van zelfzorgmiddelen die carbamideperoxide of waterstofperoxide bevatten voor het bleken van gebitselementen, zelfzorgmiddelen die analgetische potentie hebben als acetylsalicylzuur en waterstofperoxide en alcoholbevattende mondspoelmiddelen. Diverse cytostatica kunnen apoptose van keratinocyten in de gingiva induceren. Mondspoelmiddelen met antibacteriële ingrediënten hebben cytotoxische potentie. Van een groot aantal (groepen) medicamenten is ooit een lichenoïde reactie van de gingiva gemeld.

 • Doel van dit onderzoek was de nauwkeurigheid te bepalen van prechirurgisch onderzoek van de mandibula met conebeamcomputertomografische beelden. Voor chirurgische behandelingen in de mandibula is het van belang de positie van de canalis mandibularis te bepalen zodat schade aan de nervus alveolaris inferior kan worden voorkomen. Deze zenuw kan het beste worden onderzocht met behulp van panoramische, gereconstrueerde beelden in combinatie met dwarsdoorsnedes van reconstructiebeelden. Om de nervus alveolaris inferior tijdens een behandeling te beschermen wordt aan de hand van dit onderzoek een veiligheidszone van minimaal 1,13 mm geadviseerd. Bij het verrichten van afstandsmetingen bleek er vooral een vergroting van de werkelijkheid te zijn die groter was bij kleine afstanden. (Semi)automatische detectie van de canalis mandibularis bleek nog niet te kunnen worden gebruikt in de kliniek. Wanneer op een CBCT-scan een linguale positie van de canalis in combinatie met een versmalling van de canalis ter plaatse van het contactpunt met de wortel van een derde molaar wordt waargenomen, neemt het risico op schade aan de zenuw toe. CBCT-scans dienen alleen in specifieke casus te worden gebruikt.

 • Restauratieve tandheelkunde

  In de toekomst zullen meer mensen dan voorheen hun gebitselementen tot op hogere leeftijd behouden. Daardoor neemt de kans op het ontstaan van carieuze laesies in het worteloppervlak en recessie van de gingiva toe. Het is dus van belang om te weten hoe deze carieuze laesies te voorkomen en/of te ...

 • Roken remt het afweersysteem

  Endodontologie

  S.V. van der Waal

  8 juni 2018

  NTvT juni 2018 Excerpten

 • Endodontologie

  Het doel van dit onderzoek was te onderzoeken of roken een effect heeft op de ontstekingsreactie van de pulpa. De concentratie van de ontstekingsbevorderende cytokines interleukine 1 beta (IL-1ß) en tumornecrosefactor alpha (TNF-α), evenals de antimicrobiële eiwitten defensines h...

 • Prothetische tandheelkunde

  Het polymeer 2-methacryloyloxyethylfosforylcholine (MPC) kan geen proteïnen absorberen en daardoor hecht orale biofilm moeilijk aan het oppervlak. Chemisch voorbewerkt MPC kan, zodra het in plastische vorm is aangebracht op een oppervlak, polymeriseren onder invloed van ultraviolet licht. De...

 • Prothetische tandheelkunde

  Het concept van de verkorte tandboog is wereldwijd erkend door tandartsen, maar nog niet algemeen toegepast omdat een deel van de tandartsen denkt dat patiënten geen vertrouwen in het concept hebben. Dit in Nederland uitgevoerde onderzoek had als hypothese dat de mondgezondheidgerelateerde l...

 • Kindertandheelkunde

  In Europa varieert de erosieprevalentie van 24% tot 75%. Het verschil in prevalentie kan worden verklaard door tal van factoren zoals bijvoorbeeld de samenstelling van de onderzoeksgroep, diagnosecriteria en sociaaleconomische status. Het doel van dit onderzoek was de prevalentie en risicofactore...

 • Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie

  Bij elke tandheelkundige behandeling dient onnodig bloedverlies te worden voorkomen. In dit redationele artikel wordt ingegaan op de vraag of patiënten die worden behandeld met bloedverdunners, bijzondere aandacht verdienen bij het verlenen van tandheelkundige zorg. Aanleiding daartoe was he...

 • Parodontologie

  Relatief hebben hemodialysepatiënten een beperkte levensverwachting. Na cardiovasculaire ziekten zijn infectieziekten de tweede belangrijkste groep van doodsoorzaken bij hemodialysepatiënten. De onderzoekshypothese was dat hemodialysepatiënten met parodontitis een groter risico op ...

 • Parodontologie

  Het aandeel van de prevalentie van parodontitis waaraan roken een bijdrage levert is een belangrijk gegeven. Om te bepalen hoe groot de aandacht moet zijn die roken krijgt in de preventie van parodontitis, werd nagegaan hoe groot wereldwijd in 2015 de bijdrage van roken aan parodontitis was.

  ...

 • Parodontologie

  Prospectief onderzoek bij meer dan 15.000 tweelingen bracht aan het licht dat parodontitis en verlies van gebitselementen sterk waren gerelateerd aan het risico op cardiovasculaire ziekten, zoals aandoeningen van de arteriae coronariae, myocardinfarct en cerebrovasculair accident. Deze bevinding ...

 • Gebitsreiniging en slechte adem

  Parodontologie

  D.E. Slot

  8 juni 2018

  NTvT juni 2018 Excerpten

 • Parodontologie

  Halitose of te wel een slechte adem wordt vaak waargenomen bij parodontitispatiënten. Het doel van dit systematisch literatuuronderzoek was inzicht te krijgen in hoeverre het uitgebreid sub- en supragingivaal reinigen en polijsten bijdragen aan het verminderen van een slechte adem bij parodo...

 • Gnathologie

   

  Depressie komt veel voor bij mensen met temporomandibulaire disfunctie. In dit artikel wordt een overzicht van de literatuur gepresenteerd met als doelstelling een richtlijn op te stellen voor de behandeling van mensen met temporomandibulaire disfunctie en/of bruxisme die (vanwege depr...

 • Gnathologie

  Een whiplash is een plotselinge vertraging of versnelling van de beweging van de thorax, onafhankelijk van de beweging(ssnelheid) van het hoofd. Letsels als gevolg van een whiplash ontstaan meestal door een kop-staartbotsing van auto’s, vooral bij personen die zich bevinden in een auto die ...

Selecteer zoekcriteria