Jaargang 126 - editie 6 - juni 2019

Gezondheidseconomie in de mondzorg

 • De economie van mondzorg: kiezen voor doelmatige en eerlijke mondzorg

  W.B.F. Brouwer, J.H. Vermaire

  7 juni 2019

  NTvT juni 2019 Redactioneel

 • Meer economische aandacht voor mondzorg lijkt zijn plaats, zker gezien de veranderingen die er aankomen, zoals meer nadruk op value-based health care en preventie, alsmaar stijgende uitgaven en een tekort aan zorgverleners. Economen kunnen daarbij helpen en zijn al van dienst op veel plekken in de zorg, zoals rondom de inrichting van het zorgstelsel, op het terrein van de zorgverzekering, bij pakketkeuzen, de organisatie van zorg inclusief taakherschikking, het aantonen van doelmatigheid van specifieke behandelopties en bij het maken van richtlijnen.

 • Kennistoetsartikel

  Gezondheidseconomie en mondzorg: een inleidende bloemlezing

  W.B.F. Brouwer, M. Varkevisser

  7 juni 2019

  NTvT juni 2019 Gezondheidseconomie in de mondzorg

 • De zorguitgaven zullen de komende jaren blijven stijgen en daarmee dringen zich vragen op over de houdbaarheid van het Nederlandse zorgstelsel en de solidariteit, maar ook over het optimale gebruik van de beschikbare middelen. Gezien de vraagstukken binnen de mondzorg is ook daarin aandacht voor economische inzichten op zijn plaats. Hierbij valt te denken aan de vormgeving van de basisverzekering en de aanvullende mondzorgverzekering, de marktstructuur, de wijze van financiering, vragen omtrent taakherschikking in de mondzorg, en ook de sociaal-economische ongelijkheid in de mondgezondheid. Een hechtere samenwerking tussen mondzorg en gezondheidseconomie kan helpen om te komen tot een optimale, duurzame inrichting van de Nederlandse mondzorg. Dat wil zeggen, een inrichting die op een doelmatige en eerlijke manier bijdraagt aan een goede mondzorg voor alle Nederlanders.

 • Een verzekering, ook een tandartsverzekering, zou moeten beginnen met het voorkomen van problemen. Zoals je liever een brandblusser aanschaft dan een afgebrand huis laat vergoeden, zou het faciliteren van een preventieve mondzorg de mondgezondheid het meest vooruit helpen. Al is dan wel een goede effectmeting nodig, betoogt Ivo Koenen, zorginkoper Mondzorg voor CZ Zorgverzekeringen.

 • Toekomstbespiegelingen van de KNMT

  W.G. Brands

  7 juni 2019

  NTvT juni 2019 Visie

 • De overheid die het adagium ‘ontregel de zorg’ steunt? In de praktijk is daar niets van te merken en de regeldruk gaat alleen maar toenemen. Ook directe bemoeienis van zorgverzekeraars is een probleempunt. Lees hier de column van KNMT-voorzitter Wolter Brands.

 • Kennistoetsartikel

  Sociaal-economische verschillen in mondgezondheidsuitkomsten van volwassenen in Nederland

  J.H. Vermaire, A.A. Schuller

  7 juni 2019

  NTvT juni 2019 Gezondheidseconomie in de mondzorg

 • Het doel van dit onderzoek was de mondgezondheid van volwassenen, uitgedrukt in cariëservaring en parodontale behandelbehoefte te beschrijven. Het onderzoek bestond uit een klinisch mondonderzoek en het invullen van een vragenlijst en werd uitgevoerd onder 25- tot 74-jarigen die woonachtig waren in Den Bosch, gestratificeerd naar leeftijd en opleidingsniveau. De groep met een lage sociaal-economische status (SES) had meer door cariës aangedane gebitselementen, onderging minder uitgebreide tandheelkundige behandelingen en had meer parodontale behandelbehoefte dan de hoge SES-groep. Hiermee kan worden geconcludeerd dat ook in 2013 SES negatief was gecorreleerd aan diverse mondgezondheidsvariabelen. Men dient in overweging te nemen of dit geschetste beeld aan de verwachtingen voldoet die de Nederlandse samenleving voor ogen heeft.

 • Preventie: een gezamenlijke missie!

  M. van Splunter-Schneider

  7 juni 2019

  NTvT juni 2019 Visie

 • Laat preventie het vertrekpunt zijn van de mondzorg die wij met elkaar leveren. Maar wat is preventie nu echt!? NVM-voorzitter Manon van Splunter-Schneider hekelt het korten op de vergoeding van preventie, terwijl curatie 100% vergoed wordt: “De wereld op zijn kop.”

 • “Ik weet hoe het is...”

  I. de Beaufort

  7 juni 2019

  NTvT juni 2019 Visie

 • Toegankelijkheid van mondzorg is een bewijs van beschaving van een samenleving, vindt hoogleraar gezondheidsethiek Inez de Beaufort. Toch zijn veel Nederlanders karig verzekerd voor de mondzorg. Mensen zouden niet uit armoede veroordeeld moeten worden tot een gebitsprothese. De straf van een slecht rot is al erg genoeg.

 • Organisatie en financiering van de curatieve zorg

  M. Varkevisser

  7 juni 2019

  NTvT juni 2019 Gezondheidseconomie in de mondzorg

 • In Nederland wordt bij de organisatie van de op genezing gerichte gezondheidszorg in toenemende mate gebruikgemaakt van marktprikkels. Deze marktwerking is geen doel op zich, maar een middel om te komen tot betere zorg tegen de juiste prijs. Vanwege de bijzondere kenmerken van gezondheidszorg is dat echter niet vanzelfsprekend. Er is daarom nog steeds sprake van stevige overheidsbemoeienis. Dit is ook duidelijk zichtbaar in de financiering van de gezondheidszorg. Bij de curatieve zorg is gekozen voor een voor iedereen verplichte basisverzekering. De medisch noodzakelijke zorg die hiertoe behoort, waaronder een deel van de mondzorg, wordt vrijwel volledig collectief gefinancierd in de vorm van verplichte premies. Iedere stijging van de zorguitgaven zorgt hierdoor voor lastige (politieke) dilemma’s. Het is zowel binnen de gereguleerde marktwerking van de basisverzekering als bij de voor mondzorg belangrijke aanvullende verzekeringen cruciaal dat zorgaanbieders en verzekeraars elkaar bij de contractering steeds beter gaan vinden.

 • Met de kennis van nu (2039)

  J.W. Vaartjes

  7 juni 2019

  NTvT juni 2019 Visie

 • Hoe ziet onze mondzorg er in 2039 uit? Een blik in de de toekomst met Jan Willem Vaartjes, voorzitter van de ANT. Misschien leiden de ‘verbeteringen’ van nu tot onverwachte gevolgen. Zal de verdere focus op algemene gezondheid het complex klinische onderwijs uithollen? Schuift het werk van de tandarts op naar een ‘artificial intelligence-ondersteunde radioloog’? Levert de Universiteit Utrecht de tandarts van de toekomst?

 • Op de barricade voor een goedgebit voor iedereen

  H.P.J. van Gerven

  7 juni 2019

  NTvT juni 2019 Visie

 • SP-Tweede Kamerlid Henk van Gerven over mondgezondheid in Nederland. Een goed gebit is goud waard, maar wat bracht Den Haag ons sinds 2006? Vooral taakherschikking en buitenlandse tandartsen.

 • Meningen over mondzorg: een online-onderzoek onder NTVT-lezers

  J.H. Vermaire, C.P. Bots, W.B.F. Brouwer

  7 juni 2019

  NTvT juni 2019 Gezondheidseconomie in de mondzorg

 • Door middel van een korte online-enquête met daarin 12 stellingen over de organisatie, kwaliteit en impact van de mondzorg in Nederland werden lezers van het Nederlands Tijdschrift Voor Tandheelkunde gevraagd naar hun mening over een aantal belangrijke thema’s binnen de Nederlandse mondzorg met betrekking tot gezondheidseconomische kwesties. Een totaal van 237 lezers vulden de online-vragenlijst in (61% man, 39% vrouw). Hiervan werkte 70% als tandarts en was tussen de 31 en 40 jaar werkzaam in de praktijk. Geconstateerd werd dat een verschuiving van curatie naar preventie in de mondzorg nodig werd geacht. Ook waren de respondenten veelal van mening dat de ongelijkheid in mondgezondheid in Nederland toeneemt en dat mensen een bezoek aan de tandarts mijden vanwege de daarmee samenhangende kosten. Concluderend kan worden gesteld dat de meeste mondzorgverleners redelijk positief lijken te zijn over de Nederlandse mondzorg. Aandacht voor preventie, de waardering van mondgezondheid en het tegengaan van ongelijkheid in de mondzorg blijft nodig.

 • Kennistoetsartikel

  Economische evaluaties aan de tand gevoeld: belang en toepassing in de mondzorg

  M.J. Poley, J. H. Vermaire

  7 juni 2019

  NTvT juni 2019 Gezondheidseconomie in de mondzorg

 • De gezondheidseconomie houdt zich bezig met vraagstukken over de besteding van schaarse middelen in de gezondheidszorg. Een belangrijk aspect hiervan betreft de economische evaluatie waarbij de kosten en effecten van 2 of meer behandelingen worden vergeleken. De rol en het belang van economische evaluaties in de mondzorg neemt toe, maar is nog niet zo evident als bijvoorbeeld in de farmacie. Een economische evaluatie geeft een beeld van de kosten en gezondheidsopbrengsten van een diagnostische of behandelstrategie.Dit resulteert in een kosteneffectiviteitsratio (bijvoorbeeld uitgedrukt in kosten per gewonnen quality-adjusted life year). De resultaten zijn bestemd voor gebruik bij beleidsvorming over bijvoorbeeld het basispakket. Tot op heden is slechts een beperkt aantal economische evaluaties (meestal gericht op cariës) van mondzorg gedaan.In de mondzorg is het van belang aan te kunnen tonen dat de geleverde zorg kosteneff ectief is. Wanneer dit ongewis is, brengt de mondzorg zichzelf mogelijk in een kwetsbare positie bij de verdeling van schaarse middelen.

 • De mondzorg en het Zorginstituut

  J. den Dekker, M.L. de Saint Aulaire

  7 juni 2019

  NTvT juni 2019 Visie

 • Wat voor boodschap hebben zorgverleners aan het Zorginstituut Nederland? Adviseur tandarts Jan den Dekker en beleidsadviseur Maayke de Saint Aulaire weten er alles van. Het zou mooi zijn, schrijven zij, als in de toekomst duidelijker wordt wat het Zorginstituut van een tandarts mag verwachten.

 • Meer investeren in de jeugd van vandaag

  J.A.M.J. van den Berg-Jansen

  7 juni 2019

  NTvT juni 2019 Visie

 • Veel politici roepen dat mondzorg “beschikbaar, betaalbaar en bereikbaar” moet zijn. Maar wat betekent dit concreet? In elk geval meer voorlichting over het belang van een goede mondverzorging bij jongeren. Want jong geleerd is oud gedaan en preventie maakt de mondzorg goedkoper. Lees hier de visie van Joba van den Berg-Jansen, Tweede Kamerlid namens het CDA.

 • Kosten en financiering van de mondzorg

  P. van der Wouden, J. den Dekker, G.J.M.G. van der Heijden

  7 juni 2019

  NTvT juni 2019 Gezondheidseconomie in de mondzorg

 • Gebitsafwijkingen staan op de derde plaats wat betreft zorgkosten. Het totaalbedrag van de mondzorgconsumptie geeft geen inzicht in de inhoud van de zorg. Data van zorgverzekeraars geven dat inzicht wel, maar door beperking van de vergoedingen representeren deze zorgverzekeringsdata slechts een deel van alle mondzorgkosten. Getracht werd door middel van een schatting inzicht te verkrijgen in de totale mondzorgkosten, zowel gefinancierd uit de basis- en de aanvullende zorgverzekering als door patiënten zelf. Deze schatting werd gemaakt op het niveau van UPT-clusters en is gebaseerd op gegevens van de zorgverzekeraars en een groot factoringbedrijf over de jaren 2011, 2013 en 2014. Gebaseerd op deze schatting kan worden geconcludeerd dat gemiddeld tussen de 21% en 32% van de mondzorgconsumptie privaat wordt gefinancierd. Een volledig beeld van de kosten van mondzorg is belangrijk bij de bepaling van de bijdrage van de mondzorg aan de volksgezondheid. De inrichting van het huidige financieringssysteem staat transparantie over geconsumeerde mondzorg echter in de weg.

 • Op naar mondgezondheidseconomie: een agenda

  W.B.F. Brouwer, J.H. Vermaire

  7 juni 2019

  NTvT juni 2019 Gezondheidseconomie in de mondzorg

 • Alle bijdragen in dit themanummer overziend wordt duidelijk dat er weliswaar al veel werk wordt verricht op het grensvlak tussen economie en mondgezondheid (in wetenschap en praktijk), maar dat voor veel actuele vragen in de mondzorg een intensivering van die samenwerking gewenst blijft. We sluiten dan ook af met een niet uitputtende onderzoeksagenda met 5 thema’s.

 • Cariologie

  De naamaanduiding voor het behandelen van een carieuze glazuur- en dentinelaesie is de laatste decennia veranderd in respectievelijk niet-restauratief of niet- en micro-invasieve behandeling. Het doel van het onderhavige onderzoek was om bewijs te vergaren voor niet-restauratieve behandeling voor...

 • Radiologie

  Bij fracturen van de orbita wordt de repostionering van de fragmenten soms ondersteund door een implantaat. Meestal is dit implantaat gemaakt van titanium. Dit geeft echter artefacten op CBCT-opnamen. Sinds kort wordt er ook geëxperimenteerd met vezelversterkte composieten ( fibre reinforce...

 • Radiologie

  De prevalentie van cariës neemt al jaren af, zowel in de Verenigde Staten als in de meeste Europese landen. Toch blijft het de belangrijkste chronische infectieziekte in de Verenigde Staten, waar 53 miljoen mensen onbehandeld tandbederf hebben. Het belang van vroegtijdig opsporen en een hoog...

 • Radiologie

  Het doel van dit onderzoek was om de diagnostiek van beginnende approximale cariëslaesies op bitewing-opnamen te vergelijken met die op periapicale röntgenopnamen in verschillende stadia van cariësprogressie.

  Uit het archief van de Harvard School of Dentistry werden volledige r...


 • Kindertandheelkunde

  Wanneer kinderen goed gedrag vertonen is het bekend dat een beloning leidt tot positieve operante conditionering.

  Het doel van het onderhavige gerandomiseerde blinde onderzoek was na te gaan wat het beloningseffect was op de angst van kinderen bij 2 bezoeken aan de tandarts en of er een versc... • Kindertandheelkunde

  Zilverdiaminefluoride (ZDF) is een goedkope manier om actieve cariëslaesies in het dentine minimaal invasief te behandelen. Het doel van dit onderzoek was inzicht te krijgen in de onderwijservaring, kennis, houding en professioneel handelen van kindertandartsen in relatie tot het gebruik van...

 • Gnatologie

  Juveniele idiopathische artritis is een gewrichtsziekte op basis van ontsteking zonder bekende etiologie die uiterlijk op 16-jarige leeftijd begint. In sommige gevallen zijn ook de temporomandibulaire gewrichten aangetast waardoor de groei van de mandibula kan worden belemmerd. Pijn, mandibulaire...Selecteer zoekcriteria