Jaargang 123 - editie 3 - maart 2016

 • De verwijtbare gemiste diagnose

  M.A.J. Eijkman

  4 maart 2016

  NTvT maart 2016 Redactioneel

 • Is het terecht dat patiënten tandartsen aanklagen als deze een diagnose hebben gemist? Deze vraag werd gesteld toen tijdens een cursus een casus werd gepresenteerd waarin een tandarts na een pijnklacht van een patiënt gebitselement 14 had behandeld. Nadat de pijnklacht bleef bestaan constateerde de endodontoloog, waar de patiënt naar was verwezen, bij incisief 12 een apicale radiolucentie. De endodontoloog behandelde de patiënt. Na ontvangst van de rekening van de endodontoloog diende de patiënt een klacht tegen de tandarts in. Over het vaststellen van een gemiste diagnose of een niet geslaagde behandeling en vooral ook het melden daarvan aan patiënten of derden wordt binnen de tandheelkundige beroepsgroep weinig gediscussieerd.

 • Een prothetische constructie ter verbetering van de spraak

  M.J. Stalpers, M. Engelen, J.A.A.M. van der Stappen, W.L.J. Weijs, R.P. Takes, C.C.M. van Heumen

  4 maart 2016

  NTvT maart 2016 Casuïstiek

 • Een 12-jarige jongen had problemen met zijn spraak door een defect in het palatum molle. Dit defect was ontstaan na het ondergaan van chirurgische verwijdering van een synoviaal sarcoom. Bij spraakonderzoek met een nasometer scoorde hij op hypernasaliteit buiten de normaalwaarden. Gezien de omvang en ernst van het defect aan het palatum molle waren de logopedische mogelijkheden tot verbetering van de spraak beperkt. In een centrum voor bijzondere tandheelkunde werd met een prothetische constructie getracht de palatuminsufficiëntie en daarmee de spraak te verbeteren. Deze constructie bestond uit een frameprothese met daaraan een obturator bevestigd. Hiermee kon een goede afsluiting van het palatum worden bereikt. Nieuwe metingen met de akoestische nasometrie lieten scores binnen de normaalwaarden zien. De nasaliteit in de spraak was grotendeels verdwenen. De obturator is een effectieve en relatief eenvoudige oplossing voor palatum­insufficiëntie ten gevolge van chirurgische resectie. Ingrijpende reconstructieve chirurgie kan hiermee worden vermeden.

 • Kennistoetsartikel

  Doelmatigheid en duurzaamheid van telescoopprothesen op pijlerelementen

  E. van den Wijngaarden, A.W.J. van Pelt, E.W. Meisberger, J.  Tams, M.S. Cune

  4 maart 2016

  NTvT maart 2016 Onderzoek en wetenschap

 • In een onderzoek werden de doelmatigheid en de duurzaamheid onderzocht van telescoopprothesen geplaatst op pijlerelementen die waren voorzien van telescoopkappen. De prognose van de prothetische constructie en van de pijlerelementen werd eveneens onderzocht. Daarvoor werd van 147 patiënten in een algemene tandartspraktijk de overleving van 234 telescoopprothesen (886 pijlerelementen) retrospectief geanalyseerd aan de hand van statusonderzoek. De mediane overleving werd berekend. Dat is het moment waarop 50% van de telescoopprothesen heeft gefaald. Voor telescoopprothesen in de bovenkaak was dat 22,3 ± 2,8 jaar en niet statistisch significant (p = 0,92) verschillend van de onderkaak (20,9 ± 1,9 jaar). Van de 886 pijlerelementen werden er 127 (14,3%) geëxtraheerd na gemiddeld 11,7 jaar. Parodontale problematiek was daarvoor de voornaamste reden. Het onderzoek toont aan dat telescoopprothesen geplaatst op pijlerelementen ook op de lange termijn doelmatig en duurzaam blijken te zijn. Verlies van pijlerelementen treedt relatief weinig op en heeft een beperkte invloed op de overleving van de prothetische constructie.

 • De aandoeningen temporomandibulaire disfunctie en cranio­manidubulaire disfunctie worden 25 jaar na de publicatie van het proefschrift ‘Prevalence and etiology of craniomandibular dysfunction. An epidemiological study of the Dutch adult population’ nog volop bediscussieerd in de onderzoeksliteratuur. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan occlusie en de relatie met deze aandoening; niet zelden zijn de conclusies tegenstrijdig. Een mogelijke verklaring voor deze controverse ligt, naast de definiëring van temporomandibulaire en craniomanidubulaire disfunctie en de definiëring van occlusie, in de methodologische tekort­komingen van de onderzoeken. Aan de hand van de belangrijkste resultaten uit het proefschrift van 25 jaar geleden en de wetenschappelijke discussie sindsdien zijn 7 uitgangspunten geformuleerd die worden toegelicht met klinisch voorbeelden voor een evidencebased behandeling van patiënten met deze aandoeningen in de algemene tandartspraktijk.

 • Kennistoetsartikel

  De (vermeende) pathologische invloed van fibromyalgie op het orofaciale systeem

  C. de Baat, A.E. Gerritsen, M. de Baat-Ananta, P. de Baat

  4 maart 2016

  NTvT maart 2016 Onderzoek en wetenschap

 • Fibromyalgie is een syndroom zonder aanwijsbare etiologie dat wordt gekenmerkt door pijn, vermoeidheid, geheugenproblemen, stemmingsproblemen en slaapstoornissen. Het syndroom wordt gerekend tot de reumatische aandoeningen. De prevalentie in de algemene bevolking varieert van 2 tot 8%, met een vrouw-manratio van ongeveer 2:1. Verdenking op fibromyalgie ontstaat als een patiënt meerdere pijnlocaties heeft die niet kunnen worden verklaard door een trauma of een ontsteking en als het vooral musculoskelettale pijn betreft. Uitleg en geruststelling zijn de primaire benaderingswijzen. Aanvullend kan men streven naar meer mobiliteit, vermijden van overbelasting, verbetering van lichamelijke conditie en activiteitenniveau en stimulering van probleemoplossend vermogen. Vervolgens kan gedragsbeïnvloeding en medicatie worden overwogen. De belangrijkste manifestaties in het orofaciale systeem en het occlusiesysteem lijken temporomandibulaire disfunctie, hoofdpijn, xerostomie, hyposialie, mondbranden en dysgeusie. Over de exacte relaties tussen fibromyalgie en het orofaciale systeem en het occlusiesysteem valt echter nog veel te leren.

 • Basiswetenschappen

  Sensibilisatie voor nikkel geschiedt onder andere door sieraden, haakjes en dergelijke aan kledij en (oor)piercings; vrouwen worden 2 maal vaker dan mannen getroffen. In Europa mag de afgifte van nikkel bevattende producten aan de huid niet groter zijn dan 5 µg/cm...

 • Fluoridevernis vermindert sensitiviteit kaasmolaar

  R.J.M. Gruythuysen

  4 maart 2016

  NTvT maart 2016 Excerpten

 • Kindertandheelkunde

  Een kaasmolaar, internationaal in de orale pathologie aangeduid als ‘molar incisor hypomineralization’ (MIH), wordt onder andere gekenmerkt door een witte tot geel-bruine verkleuring van het glazuur die in het blijvende gebit 1 of meer eerste blijvende mola...

 • Parodontologie

  Psoriasis is een chronische infectieziekte met een prevalentie van ongeveer 2% in de algemene bevolking, die zich voornamelijk manifesteert op de huid. De risicofactoren en comorbiditeit van psoriasis komen overeen met die van parodontitis. Daarom wilden de onderzoekers wet...

 • Achttienjaarsevaluatie Nexö-methode

  J.H.G. Poorterman

  4 maart 2016

  NTvT maart 2016 Excerpten

 • Sociale tandheelkunde

  In de late jaren 1980 is in Denemarken een non-operatief cariëspreventieprogramma ontwikkeld om de progressie van cariës onder jonge kinderen te reduceren. Het programma werd vernoemd naar het eiland waar het experiment plaatsvond, Nexö. Dit programma ...

 • Driejaarsevaluatie Nexö-methode in Nederland

  J.H.G. Poorterman

  4 maart 2016

  NTvT maart 2016 Excerpten

 • Sociale tandheelkunde

  Het dagelijks gebruik van fluoridetandpasta is de effectiefste methode om cariës te voorkomen. Naast het gebruik van verzegelingen (sealants), draag ook de professionele applicatie van fluoride bij aan de reductie van de cariësincidentie. Ondanks al deze ma...

 • Gerodontologie

  Volgens onderzoeksresultaten overlijden ouderen eerder als ze weinig of geen gebitselementen hebben. De uit­gevoerde onderzoeken hebben echter als bezwaar dat de participanten geen homogene leeftijdsgroep vertegenwoor­digden, dat het gemiddelde aantal gebitselemente...

 • Kauwen stimuleert de cognitie van ouderen

  C. de Baat

  4 maart 2016

  NTvT maart 2016 Excerpten

 • Gerodontologie

  De hippocampus in de hersenen fungeert als reservoir van feitelijke informatie en herbergt dus het episodische geheugen. In dit artikel wordt een literatuuroverzicht gepresenteerd over de relatie tussen kauwen en de functionele activiteit van de hippocampus.

  Het literat...

 • Gerodontologie

  Om iemands kauwprestatie te bepalen wordt meestal testvoedsel gebruikt. Na een bepaald aantal kauwbewegingen wordt de grootte van de partikels testvoedsel gemeten, meestal met behulp van zeven. Deze methode is nogal omslachtig en moeilijk toepasbaar bij kwetsbaren. Daarom i...

 • Te weinig aandacht voor gezonde ouderen

  C. de Baat

  4 maart 2016

  NTvT maart 2016 Excerpten

 • Gerodontologie

  Tijdens de laatste 2 decennia zijn enorme wetenschappelijke vorderingen geboekt op het gebied van kwetsbaarheid van ouderen. Hoewel er nog veel werk te doen is, is kwetsbaarheid inmiddels goed gedefinieerd als klinisch fenomeen en is inzicht gekregen in de gevolgen van kwet...

 • Erosie is mede genetisch bepaald

  A.H.B. Schuurs

  4 maart 2016

  NTvT maart 2016 Excerpten

 • Gebitspathologie

  Bij de bestudering van erosie wordt gekeken naar onder andere dieet en speekseleigenschappen. In onderzoek valt op dat lang niet iedereen met een hoog risico op erosie, bijvoorbeeld bulimialijders, de aandoening daadwerkelijk ontwikkelt. Dat geldt ook voor het risico van ...

 • Binding van orale bacteriën aan hechtmaterialen

  H.S. Brand

  4 maart 2016

  NTvT maart 2016 Excerpten

 • Algemene ziektenleer

  In de tandheelkundige praktijk worden frequent wonden overhecht. Het aanbrengen van hechtmateriaal vormt echter een potentiële risicofactor voor de wondgenezing. Pathogene bacteriën kunnen zich aan het hechtmateriaal binden en een postoperatieve infectie ver...

 • Algemene ziektenleer

  Chronische inflammatoire darmziekte (vaak aangeduid met de Engelse term ‘inflammatory bowel disease’, IBD) kent 2 vormen. Bij de ziekte van Crohn kan het gehele maag-darmstelsel zijn aangetast, terwijl colitis ulcerosa zich beperkt tot de dikke darm. In ee...

 • Algemene ziektenleer

  Slikken is een gecompliceerd proces dat onder meer wordt bepaald door de smaak, de temperatuur en de viscositeit van het voedsel of de vloeistof in de mond. De orale perceptie van het volume zou eveneens een rol kunnen spelen, en deze perceptie zou afhankelijk kunnen ...

 • Algemene ziektenleer

  Ongeveer 10-20% van de westerse bevolking heeft te maken met gastro-oesofageale reflux, die doorgaans medicamenteus wordt behandeld met een protonpompremmer. Bij endoscopisch onderzoek kan onderscheid worden gemaakt tussen een type dat erosie van het slijmvlies van de...

 • Implantologie

  Het doel van dit onderzoek was de diagnostische efficiëntie van conebeamcomputertomogrammen (CBCT) en pano­ramische röntgenopnamen te vergelijken bij de implan­tologische planning, waaronder de beoordeling of een botvermeerderingsprocedure noodzakelijk zal ...

 • Nooit meer angst bij de tandarts

  Boek

  M.M. Bildt

  4 maart 2016

  NTvT maart 2016 Media

 • Boek

  C.W. Anneese
  Nooit meer angst bij de tandarts. Een zelfhulpboek om tandartsangst te overwinnen
  Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2015
  165 bl., geïll. € 24,99
  ISBN 978 90 368 0744-9

   

   

   

  ‘Nooit meer angst bij de tandarts&...

 • Orale kinesiologie

  Boek

  M.H. Steenks

  4 maart 2016

  NTvT maart 2016 Media

 • Boek

  M. Naije, F. Lobbezoo, C.M. Visscher
  Orale kinesiologie. Temporoman­dibulaire disfuncties, bruxisme, gebitsattritie en slaapapneu
  Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2015
  301 bl. geïll. € 79,50
  ISBN 978 90 368 0432 5

   

   

   

  ...

 • Oromaxillofaciale pathologie

  Boek

  J.L.N. Roodenburg

  4 maart 2016

  NTvT maart 2016 Media

 • Boek

  B.W. Neville, D.D. Damm, C.M. Allen, A.C. Chi AC
  Oral and maxillofacial pathology
  Oxford: Elsevier, 2016
  911 bl., geïll. € 127,00
  ISBN 978 1 4557 7052 6

   

   

   

   

  De inhoud van dit boek heeft een logische opbo...

 • Boek

  D. Kademani, P. Tiwana
  Atlas of oral & maxillofacial surgery
  Oxford: Elsevier, 2015
  1485 bl., geïll. € 281,00
  ISBN 978 1 4557 5328 4

   

   

   


  Dit bijna 5 kilo zware handboek probeert de gehele moderne cranio-en ma...

Selecteer zoekcriteria