Jaargang 124 - editie 3 - maart 2017

 • Een tandarts in 2050

  W.J. van der Meer

  3 maart 2017

  NTvT maart 2017 Redactioneel

 • Tandartsen zijn een van de weinige zorgverleners die hun uiterste best doen zichzelf volledig overbodig te maken, want het accent dat ligt op de preventie. Dit lukt natuurlijk alleen maar als ze erin slagen bij hun patiënten een gedragsverandering te bewerkstelligen. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat mondzorgverleners met hun goede bedoelingen worden ingehaald door ontwikkelingen op een ander gebied: een goede en goedkope suikervervanger, genetische manipulatie van de bacteriën die cariës veroorzaken of technische oplossingen die de kerncompetenties van tandartsen dreigen te vervangen. Dat betekent een aanpassing van het profiel van de tandarts.

 • Tandheelkunde zet stempel op postzegels 2. Sint Apollonia

  D.J. Schutte

  3 maart 2017

  NTvT maart 2017 Geschiedenis en tandheelkunde

 • Het martelaarschap van Sint Apollonia werd beschreven in een brief uit ongeveer het jaar 249 van Sint Dionysius, de bisschop van Alexandria. Omdat Apollonia weigerde afstand te doen van het christelijk geloof werden haar tanden getrokken en haar kaak gebroken. Zij kreeg bedenktijd, maar wierp zich al direct in een brandstapel. Al vanaf 50 jaar na haar dood werd zij als de beschermvrouwe gezien van mensen die pijn leden aan hun tanden of kiezen.

 • Degloving-letsel van de mandibula

  M.H.J. Hollander, J. Schortinghuis

  3 maart 2017

  NTvT maart 2017 Casuïstiek

 • Een 13-jarig meisje presenteerde zich op een spoedeisende hulppost nadat ze door een val van een paard op haar gezicht was gevallen. Bij extraoraal onderzoek werden geen afwijkingen gezien zoals laceraties, blauwe plekken of oedeem. Bij intraoraal onderzoek werd echter een uitgebreide laceratie gezien van de weke delen. De diagnose was degloving-letsel of ‘afstropings­letsel’ van de mandibula, hetgeen erg zeldzaam is. De behandeling bestond uit uitgebreid débridement, het hechten van de musculus mentalis, het approximerend sluiten van de mucosa met daarnaast behandeling met een breedspectrumantibioticum. Het letsel is restloos genezen. Deze casus onderstreept het belang van intra­oraal onderzoek tijdens de evaluatie van een patiënt met mogelijk aangezichtsletsel.

 • Tasten in het duister: niet gehoorde pijnklachten 1

  D.J.F. Lambregts-van Marrewijk

  3 maart 2017

  NTvT maart 2017 Casuïstiek

 • Bij een zeer ernstig verstandelijk beperkte en doofblinde man is het ondanks farmacologische ondersteuning nog altijd zeer moeilijk om tandheelkundig mondonderzoek uit te voeren. Pijnklachten kan de man niet aangeven. Verdere diagnostiek en behandeling zijn met slechts orale sedatie niet mogelijk. Vanwege geconstateerde cariës en tandsteen wordt hij onder algehele anesthesie behandeld. Tijdens deze behandeling blijkt hij ook ernstige parodontale en periapicale problematiek te hebben. De wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt blijkt tijdens de behandeling niet bereikbaar voor overleg over wijziging van het vooraf opgestelde behandelplan. Hierdoor wordt het tandheelkundig behandelteam voor een dilemma geplaatst. Deze casus wordt gepresenteerd op 17 maart 2017 tijdens het congres ‘Uit de kunst’, dat door de Vereniging tot Bevordering der Tandheelkundige Gezondheidszorg voor Gehandicapten (VBTGG) wordt georganiseerd. Exclusief krijgen de lezers van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde deze casus nu al te lezen. De gekozen behandeling wordt gepubliceerd in de editie van april 2017.

 • Kennistoetsartikel

  Preventieve tandheelkunde 4. Preventie en behandeling van dentine-overgevoeligheid

  F.N. van der Weijden, C. van Loveren, D.E. Slot, G.A. van der Weijden

  3 maart 2017

  NTvT maart 2017 Onderzoek en wetenschap

 • Veel mensen hebben weleens last van pijn als ze lucht langs hun tandhalzen zuigen of bij het drinken van bijvoorbeeld een koude drank. De belangrijkste preventie is ervoor te zorgen dat het dentine niet bloot komt te liggen. Als het dentine wel blootligt, moeten zowel chemische als mechanische beschadigingen van het tand­oppervlak worden voorkomen. Behandeling kan het beste zo min mogelijk invasief plaatsvinden en bestaat als eerste stap uit het door de patiënt te laten tandenpoetsen en/of op de gevoelige plek te laten masseren met tandpasta’s die speciaal zijn ontwikkeld zijn voor mensen met gevoelige tandhalzen. Als extra ondersteuning kan een spoelmiddel worden gebruikt. Als deze aanpak onvoldoende resultaat oplevert, kunnen professionele middelen worden ingezet. Ook hierbij moeten de minst invasieve opties als eerste worden geprobeerd alvorens over te gaan op invasieve behandelingen.

 • Kennistoetsartikel

  Cariës in Krachtwijken 1. Volwassenen

  G.H.W. Verrips, J.H. Vermaire, C.M.H.H. van Houtem, C.P.F. van Kempen, A.A. Schuller

  3 maart 2017

  NTvT maart 2017 Onderzoek en wetenschap

 • In Nederland zijn nauwelijks epidemiologische gegevens beschikbaar over de mondgezondheid van diverse culturele groepen in de volwassen bevolking die in achtergestelde wijken, zogenoemde ‘Krachtwijken’, wonen. De doelstelling van een onderzoek uitgevoerd in 2013 was een indruk te verkrijgen van de hoeveelheid cariëservaring van laagopgeleide volwassen in Krachtwijken, in vergelijking met een referentiepopulatie in ’s-Hertogenbosch. In totaal 1.597 laagopgeleide respondenten namen deel aan het onderzoek. De referentiepopulatie had de meeste cariëservaring, doordat zij relatief veel gerestaureerde vlakken (FS) hadden. De relatief lage cariëservaring bij de respondenten in de Krachtwijken met een niet-Nederlandse culturele affiliatie werd grotendeels veroorzaakt door een lager aantal FS. De verschillen in gemiddelde FS-score waren statistisch significant in alle leeftijdscategorieën, behalve in de jongste. De strategie ‘extension for prevention’ voor de behandeling van cariës in het blijvend gebit vormt mogelijk een verklaring voor het feit dat laagopgeleide volwassenen in ‘s-Hertogenbosch significant meer FS hadden dan zij met een niet-Nederlandse culturele affiliatie.

 • Kennistoetsartikel

  Oculaire bijwerkingen van lokale anesthesie in de tandheelkunde

  S.A. Steenen, L. Dubois, J. de Lange

  3 maart 2017

  NTvT maart 2017 Onderzoek en wetenschap

 • Naar schatting heeft 1 op de 1.000 lokale anesthesie-injecties in de onder- of bovenkaak een ongewenst effect op het oog. Zo werd bij een casus waargenomen dat een patiënt last kreeg van dubbelzien en uitval van een oogspier na bimaxillaire anesthesie. Een systematisch literatuuronderzoek naar beschrijvingen van dit type bijwerkingen resulteerde in 144 gedocumenteerde casus, gepubliceerd tussen 1936 en 2016. De meest frequent gerapporteerde symptomen waren: dubbelzien (72%), oogbewegingsstoornissen (26%), een hangend ooglid (22%), een vergrote pupil (18%), verlies van het zicht (13%) en een pijnlijk oog (12%). Dit type complicatie kan het best worden verklaard door pathofysiologische hypothesen betreffende intra-arteriële injectie, intraveneuze injectie, autonome disregulatie of diepe injectie en diffusie. Indien oculaire symptomen optreden na lokale anesthesie, dient de patiënt te worden gerustgesteld. Bij dubbelzien dient het oog met een gaasje te worden afgedekt en de patiënt te worden geïnstrueerd over de veiligheidsrisico’s. Indien de symptomen lang aanhouden of wanneer het zicht achteruitgaat, is het raadzaam naar een oogarts te verwijzen.

 • Materiaalkunde

  Een laboratoriumonderzoek had het meten van de polymerisatiediepte ten doel bij klasse II-composietrestauraties die al of niet werden vervaardigd met toepassing van een stalen matrijsband en met een uiteenlopende invalshoek van de lichtbundel uit de polymerisatielamp. De veronderstelling was dat ...

 • Algemene ziekteleer

  Zowel slaapproblemen als xerostomie kunnen de gevolgen van ziekten en de levenskwaliteit negatief beïnvloeden. De doelstelling van het onderhavige onderzoek was het vergelijken van slaapkwaliteit, angst, depressie en levenskwaliteit bij mensen met en zonder xerostomie.

  In een kliniek voo...

 • Algemene ziekteleer

  Bij het ontstaan en later het ruptureren van aneurysma’s van intracraniële arteriën lijkt ontsteking een belangrijke rol te spelen. De doelstelling van het onderhavige onderzoek was vast te stellen of in geruptureerde en ongeruptureerde intracraniële aneurysma’s desoxyr...

 • Algemene ziekteleer

  Pancreascarcinoom is een agressieve tumor met een 5-jaarsoverlevingspercentage van minder dan 5. Risicofactoren voor het ontstaan zijn ouderdom, mannelijk geslacht, roken, chronische pancreatitis, diabetes mellitus type 2, obesitas en familiaire belasting voor pancreascarcinoom. De doelstelling v...

 • Gerodontologie

  Bij thuiszorgverlening aan kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen staat xerostomie meestal niet hoog op de prioriteitenlijst. Dit onderzoek had als doelstelling onder thuiszorg ontvangende ouderen een inventarisatie te verrichten van de dagelijks gebruikte medicamenten en van andere factoren die x...

 • Marginaal botverlies rond implantaten

  Implantologie

  C. Vinkenborg, M.S. Cune

  3 maart 2017

  NTvT maart 2017 Excerpten

 • Implantologie

  Implantaten kunnen onder andere variëren in ontwerp, lengte, vorm en oppervlakte-eigenschappen, maar er is ook verschil tussen implantaten waarbij de prothetische verbinding op het bot- dan wel het wekedelenniveau ligt. Het doel van dit systematisch literatuuronderzoek en meta-analyse was te...

 • Reconstructie van peri-implantaire botdefecten

  Implantologie

  P.J.H.M. Smulders, M.S. Cune

  3 maart 2017

  NTvT maart 2017 Excerpten

 • Implantologie

  Peri-implantitis gaat gepaard met peri-implantair botverlies. Deze botdefecten komen voor bij 20% van de patiënten met implantaten. Er is op dit moment nog geen betrouwbare evidencebased behandeling voor peri-implantitis. Sinds kort zijn er poreuze titanium korrels (PTG’s) op de markt....

 • Prothetische tandheelkunde

  In de afgelopen jaren zijn volledig keramische voorzieningen steeds populairder geworden dankzij hun goede esthetiek en biocompatibiliteit. Er is tot op heden slechts weinig onderzoek gedaan naar implantaatgedragen volledig keramische voorzieningen. Van dentaal gedragen voorzieningen is bekend da...

 • Prothetische tandheelkunde

  Veel onderzoeken tonen aan dat met directe composietrestauraties goede resultaten kunnen worden behaald bij het veiligstellen van een endodontisch behandeld gebitselement. De vraag is echter hoeveel resterend tandmateriaal daarbij nog aanwezig was. In dit in vivo -onderzoek werden 57 endodonti...

 • Allemaal mensen 2.0

  Boek

  J.H. Vermaire

  3 maart 2017

  NTvT maart 2017 Media

 • Boek

  M. America
  Allemaal mensen 2.0. Herkenning en benadering van gedragsstijlen en persoonlijkheidsstoornissen in de (para)medische praktijk
  Houten: Prelum Uitgevers, 2016
  214 bl., geïll. € 47,50
  ISBN 978 90 8562 148 5

  Eenieder die in de (mond)zorg werkza...

 • Academisch proefschrift

  J.E.H. Wolff
  Reconstruction of the craniomaxillo-mandibular skeleton: problems and solutions
  Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, 2016
  160 bl., geïll.
  ISBN 978 94 028 0260 3

  Dit proefschrift betreft een evaluatie van de klinische resultaten van de rec...

Selecteer zoekcriteria