Jaargang 125 - editie 05 - mei 2018

 • Taalstrijd

  H.S. Brand

  4 mei 2018

  NTvT mei 2018 Redactioneel

 • Het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde heeft zich in de afgelopen 125 jaar ontwikkeld tot hét wetenschappelijke vakblad in ons taalgebied. Het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde is voor bijdragen vooral afhankelijk van auteurs die verbonden zijn aan de tandheelkundeopleidingen in Nederland en Vlaanderen. Voor deze wetenschappers heeft het publiceren van Nederlandstalige artikelen echter een probleem. Het wetenschappelijk aanzien van Nederlandse publicaties is veel lager dan dat van Engelstalige. Is publicatie in het Nederlands in de toekomst nog wel vanzelfsprekend?

 • Kennistoetsartikel

  Infectiepreventie in de praktijk – het inrichten van de tandartspraktijk

  A.M.G.A. Laheij, J.J. de Soet, C.M.C. Volgenant

  4 mei 2018

  NTvT mei 2018 Visie

 • Toenemende antibioticaresistentie en vergrijzing van de patiënten­populatie die de tandartspraktijk bezoekt, kan leiden tot meer infecties met (resistente) micro-organismen. Het voorkomen van kruisbesmetting door het toepassen van doelmatige maatregelen op het gebied van hygiëne en infectiepreventie zijn daarom belangrijk. De inrichting van een tandartspraktijk kan bij deze preventie een grote rol spelen. Wat zijn belangrijke punten bij de praktijkinrichting? Er wordt onderscheid gemaakt tussen kritische en niet-kritische ruimten. Alleen in de kritische ruimten worden patiënten behandeld en wordt instrumentarium klaargemaakt voor hergebruik. Hier vindt een strikte indeling plaats tussen schoon en gecontamineerd, zowel in plaats als in tijd. Er is alleen meubilair te vinden dat strikt noodzakelijk is voor de patiëntenbehandeling. Materiaal en apparatuur dat binnen de spatzone wordt bewaard, moet zoveel mogelijk worden opgeborgen in lades en achter kastdeuren. Kranen zijn zonder handcontact te bedienen en worden geplaatst binnen de bestaande looproutes.

 • Serie: Cariëspreventie in historisch perspectief. Fluoride

  H. Kalsbeek

  4 mei 2018

  NTvT mei 2018 Geschiedenis en tandheelkunde

 • Kort na de Tweede Wereldoorlog werd in Nederland bekend dat fluoride een bijdrage kan leveren aan de preventie van cariës. Over de vraag hoe dit effect ontstond, werd verschillend gedacht. Aanvankelijk overheerste de mening dat fluoride tijdens de tandvorming moest worden opgenomen in glazuur en dentine om het gebitselement weerstand te geven tegen cariës. Later werd ontdekt dat ontkalking van het glazuur wordt geremd als er fluoride in de tandplaque aanwezig is. Terwijl aanvankelijk waterfluoridering werd beschouwd als meest effectieve maatregel om cariës te voorkomen, geldt dat nu voor tandenpoetsen met fluoridetandpasta.

 • Kennistoetsartikel

  Echte patiënten in de virtuele realiteit: de schakel tussen fantoom en kliniek

  C.M. Serrano, P.R. Wesselink, J.M. Vervoorn

  4 mei 2018

  NTvT mei 2018 Onderzoek en wetenschap

 • Training op fantoomhoofden werd tot nu als de ‘gouden standaard’ in het preklinisch onderwijs beschouwd, maar de overgang van prekliniek naar de behandeling van echte patiënten bleef een uitdaging. De introductie van de nieuwste generatie virtual reality-simulatoren stelt studenten en tandartsen in staat digitale afdrukken van hun patiënten in virtual reality-modellen om te zetten en de behandeling in virtuele realiteit te oefenen alvorens deze in het echt uit te voeren. Zo kunnen klinische beslissingen voorafgaand aan de werkelijke behandeling worden onderzocht en geoefend waardoor de veiligheid van de behandeling en het vertrouwen deze te kunnen uitvoeren wordt vergroot. Met de 3M™ True ­Definition Scanner en de Moog Simodont Dental Trainer™, hebben 3 master­studenten en 1 tandarts-algemeen practicus voorafgaand aan het prepareren van een gebitselement bij eigen patiënten eerst in een virtuele omgeving geoefend. Zij waren zeer tevreden over deze voorbereiding en het resultaat van de behandeling.

 • Innovatieve toepassing van kleine moleculen voor beïnvloeding pathogeniciteit tandplaque

  M.M. Janus, C.M.C. Volgenant, B.P. Krom

  4 mei 2018

  NTvT mei 2018 Onderzoek en wetenschap

 • Huidige preventiemaatregelen tegen orale infectieziekten zijn veelal gericht op verwijdering van tandplaque en het stimuleren van een gezonde leefstijl. In dit in-vitro-onderzoek wordt een derde preventiemethode onderzocht: tandplaque gezond houden met behulp van kleine moleculen. Als model voor tandplaque werden hiervoor in-vitro-biofilms gekweekt onder condities die pathogene eigenschappen induceren. Het effect van erythritol en andere kleine moleculen op pathogene eigenschappen en de microbiële samenstelling van de biofilm werd bestudeerd. De suikervervanger erythritol en het molecuul 3-Oxo-N-(2-oxocyclohexyl)dodecanamine hadden geen klinisch relevant effect op de hoeveelheid gevormde biofilm. Wel verlaagde erythritol de gingivitisgerelateerde proteaseactiviteit van de biofilm, terwijl 3-Oxo-N de cariësgerelateerde lactaatophoping blokkeerde. Daarnaast zorgden beide stoffen ervoor dat de biofilm een jonge, niet-pathogene microbiële samenstelling behield. In vitro kan de samenstelling van tandplaque dus positief worden beïnvloed met behulp van kleine moleculen. Meer onderzoek is nodig voordat deze beïnvloeding van tandplaquesamenstelling in de praktijk kan worden toegepast.

 • Kennistoetsartikel

  Patiënttevredenheid met procedurele sedatie in de mka-chirurgie

  J.T. Deferm, M. Burger, T. Prudon, M. van Bergen, M. Vaneker, W.A. Borstlap

  4 mei 2018

  NTvT mei 2018 Onderzoek en wetenschap

 • Angst voor een behandeling bij een mka-chirurg en een tandarts is een wijd verspreid en diepgeworteld fenomeen. Leren omgaan met dentale fobie kan door middel van een psychologische, gedragstherapeutische benadering, maar in geval van invasieve ingrepen kan dit onvoldoende werkzaam zijn. Een aanvulling hierop is het gebruik van sedativa voor ingrijpende procedures. In het Radboudumc worden orofaciale ingrepen bij angstpatiënten uitgevoerd onder intraveneuze sedatie door middel van midazolam (Dormicum®) en remifentanil (Ultiva®). Dit leidt tot vermindering van angst- en pijnbeleving, waarbij een anterograde amnesie voor de ingreep ontstaat. Procedurele sedatie en analgesie binnen de mka-chirurgie laat een hoge mate van patiënttevredenheid zien en is hierbij een goede alternatieve behandelmogelijkheid naast lokale anesthesie en narcose.

 • Een Amsterdamse populatie van patiënten met middengezichtsfracturen werd onderzocht. Verkeersongevallen waren de meest voorkomende oorzaak, gevolgd door geweld en vallen. Zygomafracturen kwamen het vaakst voor. De meerderheid van de chirurgisch behandelde patiënten bestond uit mannen in de leeftijd van 20 tot 29 jaar. Naast fractuurverplaatsing lijken leeftijd, comorbiditeit en het al dan niet aanwezig zijn van functionele problemen van invloed te zijn op de indicatie voor chirurgie. Van de van de chirurgisch behandelde patiënten bleek 8,1% ook hersenschade te hebben. Het betrof vaak jonge mannen met aangezichtsletsel door een verkeersongeval. Sinus frontalisfracturen kwamen bij hen het meeste voor, hetgeen het kreukelzone-effect van de middengezichtsbeenderen ter bescherming van de hersenen in twijfel trekt. Complicaties kwamen veel voor bij deze ernstig getraumatiseerde patiënten en zijn onder te verdelen in ‘vroege’ en ‘late’ complicaties met verdere onderverdeling in infectie, bloeding, functionele en cosmetische klachten.

 • Kindertandheelkunde

  Doel van dit onderzoek was na te gaan of ouders zich schuldig voelden aan de Early Childhood Caries (ECC; gedefinieerd als 1 of meerdere aangetaste melkelementen bij een kind jonger dan 6 jaar) van hun kind en of er een relatie was met de sociaaleconomische en demografische status en psychologisc...

 • Sponsoring van onderzoek naar fluoride

  Cariologie

  J.H.G. Poorterman

  4 mei 2018

  NTvT mei 2018 Excerpten

 • Cariologie

  Sponsoring van klinische onderzoeken door de industrie kan de uitkomst beïnvloeden, meestal in het voordeel van het onderzochte product. Veel klinische onderzoeken met fluoridelak of -gels voor cariëspreventie worden betaald door de industrie. De effectiviteit van fluoride bij de preven...

 • Cariologie

  Terwijl het verloop van carieuze laesies door dentine in pathologische zin onafhankelijk is van het land waar patiënten verblijven, zou de behandeling ervan tussen landen weleens kunnen verschillen. De behandeling van een geëxponeerde pulpa, die ontstaat tijdens het verwijderen van cari...

 • Sociale tandheelkunde

  In 2013 werd naar aanleiding van een landelijk epidemiologisch onderzoek naar mondgezondheid en preventief gedrag van Nederlandse jeugdigen gerapporteerd dat ongeveer 60% van de jongvolwassenen een orthodontische behandeling had ondergaan. Reden voor deze behandeling was gebaseerd op preventie va...

 • Mondziekten en kaakchirurgie

  Chronisch nierfalen gaat gepaard met botafwijkingen die ook de maxilla en de mandibula kunnen treffen. Naast weinig specifieke veranderingen zoals migratie en/of verhoogde gevoeligheid van gebitselementen, pijn in de kaken en, uiteraard alleen op jonge leeftijd, stoornissen in de tanderuptie, kun...

 • Algemene ziekteleer

  Veel oudere mensen stellen hun arts de vraag of er iets kan worden gedaan om te voorkomen dat ze de ziekte van Alzheimer krijgen. De auteur van dit redactioneel artikel besteedt aandacht aan deze vraag naar aanleiding van een artikel dat elders in dezelfde editie van het tijdschrift staat (&lsquo...

 • Algemene ziekteleer

  De ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson zijn progressieve en ongeneeslijke degeneratieve ziekten van het centrale zenuwstelsel die de populatie van 60-plussers treffen. In de traditionele Chinese geneeskunde en plantaardige farmacologie heeft baicalein de naam een medicament te zijn me...

 • Algemene ziekteleer

  Van extraorale halitose bevindt de oorzaak zich in de neus, de sinussen, de tonsillen, de oesofagus of de bloedcirculatie. In het laatste geval is sprake van bloedcirculatoire halitose. Het gas in het bloed, meestal dimethylsulfide als afbraakproduct van methylmercaptaan, wordt via de longen afge...

 • Materiaalkunde

  Dit systematisch literatuuronderzoek richtte zich op het klinische gedrag van directe en indirecte composiet-inlays of -onlays in premolaren en molaren. Alleen gerandomiseerde klinische onderzoeken met een follow-up van 3 jaar of langer werden geïncludeerd. Onderzoeken die alleen directe of ...

 • Restauratieve tandheelkunde

  In een gerandomiseerd klinisch onderzoek werden de 2,5-jaarsresultaten van 3 behandelmethoden in tijdelijke molaren, uitgevoerd bij 169 kinderen met een hoog cariësrisico (leeftijd 3-8 jaar), vergeleken. De behandelmethoden betroffen Niet-Restauratieve Caviteitsbehandeling (NRC), compomeerre...

 • Preventieve tandheelkunde

  Wetenschappelijk onderzoek richt zich meestal tot 1 bepaalde aandoening. Het huidige systematisch uitgevoerde literatuuronderzoek had tot doel te onderzoeken wat het effect was van mechanisch en chemisch verwijderen van tandplaque op het ontstaan van zowel cariës als gingivitis. In totaal we...

 • Restauratieve tandheelkunde

  Sinds de introductie van hooggevulde glasionomeren, ongeveer 2 decennia geleden, is de kwaliteit van glasionomeerrestauraties verbeterd. Een aantal jaren geleden is een glasionomeer restauratiemateriaal (Equia Fil™) beschikbaar gekomen dat nabehandeld moet worden met een nanogevulde kunstha...

 • Inventarisatie (mond)gezondheidsproblemen van ouderen

  Boek

  P.C. Bots-van ’t Spijker

  4 mei 2018

  NTvT mei 2018 Media

 • Boek

  W. Klüter, C. de Baat
  Inventarisatie (mond)gezondheidsproblemen van ouderen
  Den Bosch: Marathon Uitgeverij, 2017
  111 bl., geïll. € 39,95
  ISBN 978 90 826743 0 9  

  Steeds meer ouderen behouden hun dentitie op hoge leeftijd. De algemene gezon...

 • Academisch proefschrift

    H. Chen
  Three-dimensional analysis of the upper airway in obstructive sleep apnea patients
  Amsterdam: Vrije Universiteit, 2017
  194 bl. geïll.
  ISBN: 978-94-6299-719-6

  Er wordt tegenwoordig veel onderzoek gedaan naar de complexe pathofysiologie van de bovenste luch...

Selecteer zoekcriteria