Jaargang 123 - editie 11 - november 2016

Pijn in de orofaciale regio

 • Verbetering van mondgezondheid bij jeugd stagneert

  G.J. Truin

  4 november 2016

  NTvT november 2016 Redactioneel

 • De basis van het ‘Signalement Mondzorg 2016’ is het TNO-rapport ‘Kies voor tanden; een onderzoek naar mondgezondheid en tandheelkundig preventief gedrag van jeugdigen’. Het rapport geeft een helder beeld van trends in de cariëservaring van 1990 tot en met 2014 bij 8-, 14- en 20-jarige Nederlanders. In de gevoerde discussies over de verslechterende situatie van de mondgezondheid bij de jeugd wordt vaak als argument genoemd dat epidemiologische tandheelkundige onderzoeken geen betrouwbaar beeld geven van de daadwerkelijke prevalentie van cariës omdat de cariësdiagnostiek er niet op basis van röntgenopnamen plaatsvindt. Echter, uitspraken over de mondgezondheid van jeugd op basis van individuele waarnemingen kennen een groter gevaar van vertekening van de realiteit.

 • Kennistoetsartikel

  Pijnklachten in het orofaciale gebied van niet-dentogene oorsprong

  B. Stegenga

  4 november 2016

  NTvT november 2016 Pijn in de orofaciale regio

 • Pijnklachten in het orofaciale gebied zijn meestal van dentogene oorsprong of betreffen temporomandibulaire disfunctiepijn. Niettemin is er een aantal aandoeningen van niet-dentogene oorsprong waarmee tandartsen kunnen worden geconfronteerd. Daarbij gaat het niet altijd om nociceptieve pijn, samenhangend met somatische schade, maar kan de pijn ook het gevolg zijn van zenuwschade (neuropathische pijn) of van veranderingen die zich in het centrale zenuwstelsel voltrekken (centrale sensitisatie). In deze situaties zijn de pijnklachten in de meeste gevallen chronisch. Door alarmerende symptomen (‘rode seinen’) uit te sluiten en aandacht te besteden aan de factoren die kunnen bijdragen aan de overgevoeligheid van het centrale zenuwstelsel (‘gele seinen’) kan de patiënt vaak voldoende worden gerustgesteld en vervolgens gericht worden verwezen voor verdere pijnbehandeling.

 • Kennistoetsartikel

  Pijnlijke temporomandibulaire disfuncties: diagnose en behandeling

  F. Lobbezoo, G. Aarab, W. Knibbe, M. Koutris, C.J. Warnsinck, P. Wetselaar, C.M. Visscher

  4 november 2016

  NTvT november 2016 Pijn in de orofaciale regio

 • Pijnlijke temporomandibulaire disfunctie (TMD-pijn) komt vaak voor in de algemene bevolking. De meest voorkomende subdiagnoses zijn myalgie (kauwspierpijn) en artralgie (kaakgewrichtspijn). De etiologie van TMD-pijn is multifactorieel en de diagnostiek en eventuele behandeling hebben vaak een multidisciplinair karakter. De meest recente inzichten voor de diagnostiek en de behandeling van TMD-pijn zijn gebaseerd op de in 2013 verschenen multidisciplinaire richtlijn ‘Chronische aangezichtspijn’, die onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten is ontwikkeld. Tandartsen worden geacht te handelen conform de aanbevelingen in deze richtlijn. De autorisatie van de richtlijn door de betrokken wetenschappelijke en beroepsverenigingen impliceert dat terughoudendheid is geboden bij het inzetten van diagnostische hulpmiddelen en behandelmodaliteiten die niet, of onvoldoende zijn onderbouwd met solide bewijslast.

 • Kennistoetsartikel

  Hoofdpijn: classificatie en diagnose

  P.A.T. Carbaat, E.G.M. Couturier

  4 november 2016

  NTvT november 2016 Pijn in de orofaciale regio

 • Er zijn vele soorten hoofdpijn en bovendien hebben veel mensen verschillende soorten hoofdpijn tegelijkertijd. Een adequate behandeling is alleen mogelijk op basis van de juiste diagnose. Technisch en inhoudelijk is de huidige diagnostiek van hoofdpijn gebaseerd op de ‘International Classification of Headache Disorders’ (ICHD-3-beta) die is opgesteld onder auspiciën van de International Headache Society. Deze classificatie gaat uit van primaire en secundaire hoofdpijnen. De meest voorkomende primaire hoofdpijnen zijn spanningshoofdpijn, migraine en clusterhoofdpijn. Toepassing van eenduidige diagnostische begrippen is essentieel om te komen tot de meest geëigende behandeling van de verschillende soorten hoofdpijn.

 • Multidisciplinaire behandeling van aangezichtspijn

  J. W. Geurts, J. Haumann, M. van Kleef

  4 november 2016

  NTvT november 2016 Pijn in de orofaciale regio

 • De diagnostiek en behandeling van aangezichtspijn kan complex zijn. De differentiële diagnose is zeer uitgebreid. Multidisciplinaire diagnostiek en behandeling is daarbij vaak aangewezen. Het onderzoek van psychologische componenten hoort bij de diagnostiek van chronische pijn. Psychologische factoren kunnen namelijk een rol spelen bij chronificatie van de pijn, maar kunnen ook een gevolg zijn van de aanhoudende pijn. Patiënten met persisterende orofaciale klachten moeten worden gezien door een behandelteam bestaande uit een mka-chirurg, een neuroloog, een anesthesioloog/pijnspecialist, een tandarts-gnatoloog, een orofaciaal fysiotherapeut en een psycholoog of een in pijn gespecialiseerde psychiater. Behandelopties worden besproken, waarbij ook onderzoeksliteratuur over de effectiviteit hiervan in beschouwing wordt genomen. De algemene conclusie is dat er nog veel onderzoek moet worden gedaan naar oorzaak en behandeling van orofaciale pijn.

 • In dit promotieonderzoek werden met behulp van interviews, vragenlijsten en observaties van ouder-kind interacties verbanden tussen opvoeding en gezinsfunctioneren enerzijds en mondgezondheid van kinderen anderzijds gemeten. De onderzoeksgroepen bestonden uit kinderen met en zonder cariës en met verschillende sociaaleconomische achtergronden. Uit de analyses kwam een uitgesproken en significant verschil naar voren tussen kinderen met en kinderen zonder cariës betreffende opvoeding en ouder-kind interactie. Positieve opvoedvaardigheden, zoals positieve betrokkenheid, positieve bekrachtiging en probleemoplossend vermogen, werden minder vaak gezien bij kinderen met cariës. Het onderzoek liet ook zien dat kinderen van ouders die als opvoedstijl een dwingende en strenge manier van disciplineren hadden, gecombineerd met het uiten van weinig warmte, een grotere kans hadden op het ontwikkelen van cariës. Er bestond geen relatie tussen een ongezonde Body Mass Index (BMI) en de aanwezigheid van cariës. Er werd een significante relatie tussen gedragsproblemen en de aanwezigheid van cariës bij kinderen gevonden, die wellicht kan worden verklaard door een onderliggende invloed van de gemeten gezinsfactoren.

 • Effectiviteit van composiet-polijstsystemen

  Materiaalkunde

  Ch. Penning

  4 november 2016

  NTvT november 2016 Excerpten

 • Materiaalkunde

  Een laboratoriumonderzoek had de vergelijking ten doel van 5 polijstsystemen voor composiet (tab. 1). Daartoe werden proefschijfjes gemaakt van 4 composieten (tab. 2).

  Tabel 1 . Polijstsystemen.
  Tabel 2 . Composieten.

  Het oppervlak van de schijfjes we...

 • De ligging van de canalis mandibularis

  Radiologie

  P.F. van der Stelt

  4 november 2016

  NTvT november 2016 Excerpten

 • Radiologie

  In dit literatuuroverzicht wordt de anatomische variatie van de ligging van het distale gedeelte van de canalis mandibularis besproken, zoals die te zien is op panoramische röntgenopnamen en computertomografie- (CT) of cone­beamcomputertomografie (CBCT)-opnamen. Informatie over de liggin...

 • Is CBCT van nut bij verwijdering van derde molaren?

  Radiologie

  P.F. van der Stelt

  4 november 2016

  NTvT november 2016 Excerpten

 • Radiologie

  Voorafgaande aan de verwijdering van derde molaren in de mandibula wordt vaak een panoramische röntgenopname vervaardigd om de ligging ten opzichte van de canalis mandibularis te kunnen beoordelen. Tegenwoordig wordt ook wel gesuggereerd dat in die situatie conebeamcomputertomografie (CBCT) ...

 • Herkenbaarheid van de canalis mandibularis op CBCT

  Radiologie

  P.F. van der Stelt

  4 november 2016

  NTvT november 2016 Excerpten

 • Radiologie

  In dit onderzoeksartikel wordt de herkenbaarheid van de canalis mandibularis, zoals afgebeeld op dwarsdoorsneden afkomstig van conebeamcomputertomografie (CBCT)-opnamen en de invloed van leeftijd, geslacht en anatomische locatie hierop, beschreven.

  De CBCT-opnamen waren afkomstig van 143 pati...

 • Gerodontologie

  Experimenten met muizen en ratten lieten zien dat na iatrogene vermindering van hun kauwfunctie de neurogenese in de hippocampus, het onderdeel van de hersenen dat een belangrijke leer- en geheugenfunctie heeft, afnam. Dit was waarschijnlijk het gevolg van de chronische psychische spanning die hu...

 • Algemene ziekteleer

  Het principe van fotodynamische therapie is dat een lokaal aangebrachte lichtgevoelige stof wordt geactiveerd door licht in het zichtbare spectrum in aanwezigheid van zuurstof. De reactieve zuurstofradicalen die daarbij ontstaan, zijn bactericide. Met dit onderzoek werd getest of het mogelijk is ...

 • Algemene ziekteleer

  Behandelresultaten zijn objectief te meten met polysomnografie. Wanneer de score op de apneu–hypopneu-index (AHI) kleiner dan 30 is (milde en gemiddelde graad van slaapapneu), wordt een mandibulair repositieapparaat als doeltreffende behandeling naar voren geschoven. Bij ernstige slaapapneu...

 • Restauratieve tandheelkunde

  Zelfetsende vloeiende composieten zijn recent beschikbaar gekomen. Daarmee is het mogelijk geworden om met composiet te restaureren zonder afzonderlijke hechtfase. Een experimenteel klinisch onderzoek had ten doel de effectiviteit te vergelijken van een zelfetsende vloeiende composiet (Fusio Liqu...

 • Restauratieve tandheelkunde

  Een vergelijking van de duurzaamheid van klasse I- en II-amalgaam- en composietrestauraties was het onderwerp van een systematisch literatuuroverzicht en meta-analyse. Het omvatte experimenteel klinisch onderzoek en prospectief en retrospectief cohortonderzoek. Beoordeling van relevante publicati...

 • Corrosiegevoeligheid van CoCr-frames

  Prothetische tandheelkunde

  L. Van Zeghbroeck

  4 november 2016

  NTvT november 2016 Excerpten

 • Prothetische tandheelkunde

  Legeringen van chroom-kobalt (CoCr) worden veel gebruikt voor het vervaardigen van uitneembare partiële gebitsprothesen en vaste prothesen. Ze zijn goedkoper dan de edele metaallegeringen en hebben in verhouding met andere onedele metaallegeringen goede mechanische en elektrochemische eigens...

 • Parodontologie

  Bij fotodynamische therapie wordt een lokaal aangebrachte lichtgevoelige stof geactiveerd door licht in het zichtbare spectrum, in aanwezigheid van zuurstof. Dan ontstaan reactieve zuurstofradicalen die bactericide zijn. De behandeling van gegeneraliseerde agressieve parodontitis is onder andere ...

 • Parodontologie

  Manuele en ultrasone parodontale behandeling hebben als beperking dat het lastig is diepe pockets, wortelfurcaties en groeven in het subgingivale oppervlak van gebitselementen grondig te reinigen. Van lasertherapie is bewezen dat het een biostimulerend, anti-inflammatoir en ablatief effect op zac...

 • Boek

  L. Abraham-Inpijn
  Antibiotica en infecties. Antibiotica in de tandheelkundige praktijk
  Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2016
  132 bl. € 24,99
  ISBN 978 90 368 0541 4

  Jarenlang ongebreideld gebruik van antibiotica heeft tot resistentie geleid. Wereldwijd i...

 • Academisch proefschrift

  P.J.A. van Eekeren
  Clinical consequences when changing the position of the implant-abutment interface
  Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam, 2016
  123 bl., geïll. 

  In dit proefschrift wordt verslag gedaan van een vergelijkend onderzoek waarbij patië...

 • Tand- en mondpathologie

  Boek

  I. van der Waal

  4 november 2016

  NTvT november 2016 Media

 • Boek

  P.J. Slootweg (ed.)
  Dental and oral pathology
  Berlijn/Heidelberg: Springer, 2016
  362 bl., geïll.€ 274,54
  ISBN 978 3 319 28084 4

  In het onder redacteurschap van prof. dr. P.J. Slootweg, bijgestaan door ruim 10 merendeels buitenlandse auteurs, geschr...

 • Reconstructie van de orbita

  Academisch proefschrift

  D.B. Tuinzing

  4 november 2016

  NTvT november 2016 Media

 • Academisch proefschrift

  L. Dubois
  Predictability in orbital reconstruction
  Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 2016
  217 bl., geïll.
  ISBN 978 90 6464 992 9

  Fracturen van de zygoma komen relatief veel voor. Afhankelijk van de ernst van het trauma kan de behandeling bestaan ui...

Selecteer zoekcriteria