Jaargang 123 - editie 10 - oktober 2016

Pijn in de orofaciale regio

 • Eén op de vijf volwassen Europeanen lijdt aan chronische pijn

  T. Forouzanfar

  7 oktober 2016

  NTvT oktober 2016 Redactioneel

 • Aangezichtspijn is geen symptoom en behoort beschouwd te worden als een "disease on its own right". Daarom is er een multidisciplinaire benadering van deze bijzondere patiëntengroep noodzakelijk. Zowel tandartsen als huisartsen hebben een cruciale rol in de begeleiding van patiënten met aangezichtspijn. Degelijke kennis over aangezichtspijn is daarbij uiteraard van groot belang.

 • Pijn is een complex fenomeen en de ontrafeling van de onderliggende mechanismen, waarbij perifere en centrale inflammatie een grote rol spelen, leidt tot nieuwe inzichten en nieuwe therapeutische mogelijkheden. Perifere inflammatie wordt gekenmerkt door de afgifte van een grote variëteit aan stoffen en ontstekingsmediatoren, zoals prostaglandines, cytokinen en groeifactoren. De nociceptoren op de uiteinden van de C-vezels registreren de veranderingen in het lokale milieu. Het zijn de specifieke receptoren en transducer-eiwitten op de nociceptor die voor een depolarisatie zorgen en daarmee een actiepotentiaal via de C-vezel naar het centrale zenuwstelsel sturen. Bij aankomst van deze actiepotentiaal zal in het centrale zenuwstelsel eveneens een ontstekingsreactie optreden waarbij microgliale cellen een grote rol spelen. De interactie tussen geactiveerde microgliale cellen met het centrale sensitisatie-proces (NMDA-receptor) kan tot chronificatie van de pijn leiden.

 • Classificatie van pijn in het orofaciale en craniofaciale gebied

  R.S.G.M. Perez

  7 oktober 2016

  NTvT oktober 2016 Pijn in de orofaciale regio

 • Pijn is een multidimensionaal subjectief verschijnsel dat niet buiten de context van een individu opererend in een specifieke omgeving begrepen kan worden. Hierdoor wordt het objectief gezien lastig aan leidende criteria voor classificatie te voldoen. Over het algemeen geldt dat beschikbare classificatiesystemen pijn in al haar complexiteit slechts ten dele kunnen vatten. Er bestaan verschillende algemene en specifieke classificatiesystemen. In 2017 wordt de International Classification of Diseases uitgebreid met aan chronische pijn gerelateerde classificatiemogelijkheden. Voor toepassing in Nederland is recentelijk door een commissie, die is ingesteld door de Dutch Pain Society, een voorstel gedaan voor het ontwikkelen van een definitie- en classificatiesysteem voor chronische pijn.

 • Pijnmeting bij orofaciale pijn

  R.S.G.M. Perez

  7 oktober 2016

  NTvT oktober 2016 Pijn in de orofaciale regio

 • Pijn is een complex neurofysiologisch verschijnsel dat invloed heeft op psyche en gedrag, en omgekeerd daar ook door wordt beïnvloed. Interindividuele verschillen in modulatie, interpretatie en expressie bemoeilijken de vergelijking van pijn tussen personen. Pijn is een subjectieve ervaring en kan op veel verschillende manieren door de patiënt worden geuit. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met beïnvloedende factoren vanuit het biopsychosociale perspectief: de interactie tussen somatische, psychologische en sociale factoren bepaalt de uiteindelijke pijnbeleving en het pijngedrag. Meting van pijn vereist daarom een multidimensionele benadering, waarin op verschillende niveaus van observatie de pijn en daarmee samenhangende problematiek in kaart wordt gebracht

 • Kennistoetsartikel

  Dentogene pijnklachten

  J.A. Baart, J.F.L. Bosgra

  7 oktober 2016

  NTvT oktober 2016 Pijn in de orofaciale regio

 • Van tandartsen wordt verwacht dat zij pijnklachten vanuit het gebit kunnen herkennen en behandelen. Bij kortdurende, acute pijnklachten is de oorzaak soms snel gevonden terwijl dit bij chronische pijn meestal veel lastiger is. Vooral bij deze laatste categorie moet extra kritisch worden gekeken naar de diagnostiek en moet worden gezocht naar zoveel mogelijk reversibele interventies. Een gerichte anamnese, een pijndagboek en een proefanesthesie kunnen helpen de vermoedelijke oorzaak van de pijn te achterhalen. Zorgvuldig extra- en intraoraal onderzoek is nodig om tot een goede diagnose te kunnen komen. Röntgenologisch onderzoek kan deze diagnose eventueel bevestigen. Dentogene pijnklachten kunnen een pulpaire, parodontale of pericoronaire oorzaak hebben. De behandeling van de pijnklacht kan – afhankelijk van de oorzaak - bestaan uit het doen van een endodontische of parodontale behandeling, of extractie van het gebitselement. Bij orofaciale pijn van dentogene origine wordt gestreefd naar een causale aanpak van de pijn. Als de oorzaak van de pijn bekend is, kan ook gerichte pijnstilling worden voorgeschreven.

 • Voor het kwantificeren van gebitsslijtage bestaat er een veelvoud aan graderingssystemen, die helaas alle hun eigen specifieke tekortkomingen hebben. In dit proefschrift wordt een nieuw en veelomvattend gebitsslijtagebeoordelingssysteem beschreven. De bestaande nomenclatuur werd hiervoor aangepast naar mechanisch-intrinsiek (voorheen attritie), mechanisch-extrinsiek (voorheen abrasie), chemisch-intrinsiek (voorheen erosie) en chemisch-extrinsiek (voorheen erosie). Om de mate van de slijtage aan te geven werden de termen mild, matig, ernstig en extreem gebruikt. Op grond van reeds bestaande systemen werden 3 slijtagegraadschalen ontwikkeld en getest op betrouwbaarheid voor het gebruik aan de stoel, op gebitsmodellen en op mondfoto’s. De graderingsschalen bleken op een betrouwbare manier te kunnen worden toegepast zowel intra­oraal, op gebitsmodellen alsook op mondfoto’s, vooral op occlusale/incisale vlakken. De onderzoeksuitkomsten hebben geleid tot de opstelling van een modulair Gebitsslijtage Beoordelingssysteem om gebitsslijtage te kunnen kwantificeren, kwalificeren en monitoren en oorzaken te kunnen duiden. Het beoordelingssysteem kan tevens worden gebruikt om een behandeloptie te bepalen.

 • Prothetische tandheelkunde

  Orale rehabilitatie heeft het herstel van de orale functies tot doel. Een uitneembare partiële gebitsprothese is een vorm van rehabilitatie die veel wordt toegepast bij mutilaties met een groot aantal ontbrekende gebitselementen. Het succes hangt af van de correcte indicatie, het ontwerp, de...

 • Prothetische tandheelkunde

  Door met een volledige gebitsprothese hardop te lezen kan het kauwvermogen aanzienlijk verbeteren. Dit werd vastgesteld in een gerandomiseerd klinisch onderzoek in Guangzhou, China. Tweeënzestig patiënten die tussen de 1 en 12 maanden tandeloos waren, kregen hun eerste volledige gebitsp...

 • Gnathologie

  Aspecifieke temporomandibulaire aandoeningen (TMD’s) komen veelvuldig voor, maar behoeven niet altijd behandeling. Behandeling kan plaatsvinden in de eerste lijn. Als het kaakgewricht betrokken is, betreft het discusverplaatsingen, artrose, luxaties en adhesievorming. Om de benige structure...

 • Kindertandheelkunde

  Het doel van dit onderzoek was om na te gaan wat tandartsen-algemeen practici in Londen ervaren bij pogingen tot het verbeteren van de mondgezondheid bij kinderen die ze hebben verwezen voor behandeling onder algehele anesthesie. Daartoe werden semi-gestructureerde interviews afgenomen bij 18 tan...

 • Kindertandheelkunde

  Het doel van dit retrospectieve onderzoek was te bepalen of het aantal en de kosten van tandheelkundige behandelingen bij kinderen met een hoog cariësrisico afhankelijk is van het moment waarop de tandheelkundige interventie start. Daartoe werden van 20 mondzorgcentra de factuurgegevens verz...

 • Basiswetenschappen

  Er bestaan aanwijzingen dat de frequentie van tandenpoetsen geassocieerd is met cardiovasculaire ziekte. Daarom werden in een centrum voor ziektepreventie (Tokio, Japan) van 30- tot en met 84-jarige patiënten de frequentie van tandenpoetsen opgevraagd: 3 x per dag (na elke maaltijd), 1x per ...

 • Gerodontologie

  Veel onderzoek is verricht naar veroudering van de speekselklieren en naar wijziging van de speekselsecretiesnelheid tijdens het ouder worden. Een valide conclusie heeft dit echter nog niet opgeleverd. Dit onderzoek had als doelstelling een wetenschappelijke conclusie te formuleren door een meta-...

 • Gerodontologie

  De onderzoekers van dit artikel wilden informatie krijgen over de prevalentie van orale slijmvliesafwijkingen bij ouderen en de mogelijke associaties van slijmvliesafwijkingen met leeftijd, geslacht, algemene gezondheid, medicatie, tabaksgebruik, alcoholconsumptie, rust- en kauwgestimuleerde secr...

 • Gerodontologie

  Recent hebben onderzoeksresultaten duidelijk gemaakt dat de motorische functie van de benen is geassocieerd met het aantal occlusale eenheden en dus vermoedelijk ook met de kauwkracht. De hypothese van het onderhavige onderzoek was dat de gereduceerde mogelijkheid tot inname van moeilijk kauwbare...

 • Relatie van wortelpuntontstekingen en sinusafwijkingen

  Radiologie

  P.F. van der Stelt

  7 oktober 2016

  NTvT oktober 2016 Excerpten

 • Radiologie

  In dit onderzoek is nagegaan op welke wijze de anatomische ligging van wortelpunten van gebitselementen in de bovenkaak ten opzichte van de sinus het beste kon worden beoordeeld: door middel van periapicale röntgenopnamen (PA) of met behulp van conebeamcomputertomografie-opnamen (CBCT). Ook ...

 • Tandheelkundig jaar 2016

  Boek

  J.H. Vermaire

  7 oktober 2016

  NTvT oktober 2016 Media

 • Boek

   

  J.K.M. Aps, M. De Bruyne, R. Jacobs, et al (red.)
  Het tandheelkundig jaar 2016
  Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2015
  312 blz. geïll. € 99,00
  ISBN 978 90 368 0888 0

  Inmiddels is het ‘Tandheelkundig jaar’een beproefd concept geworde...

 • Academisch proefschrift

  R.C. Hoogeveen
  Dose reduction in orthodontic radiology
  Amsterdam: Vrije Universiteit, 2016
  108 blz., geïll.
  ISBN 978 94 6169 833 9

  Het rechtvaardigen van röntgenopnamen en toepassen van het ALARA-principe zijn 2 welbekende maatregelen in het kader ...

Selecteer zoekcriteria