Jaargang 123 - editie 9 - september 2016

 • Voor alles een app

  S.L. Liem

  9 september 2016

  NTvT september 2016 Redactioneel

 • Een van de bekendste apps is WhatsApp, een gewone berichtendienst waarmee ook beelden zijn te versturen. Volgens de KNMG maken 4 van de 10 artsen wel eens gebruik van deze berichtendienst om tekst en beelden van patiënten ter bespreking naar collega’s te sturen. Hoewel WhatsApp gebruikmaakt van end-to-end encryptie, is de broncode echter nog altijd niet beschikbaar voor controle op de aanwezigheid van fouten, achterdeuren en structurele beveiligingsproblemen. Daarmee is WhatsApp eigenlijk nog niet veilig genoeg voor het versturen van patiëntengegevens. Veiliger alternatieven zijn beschikbaar.

 • Kennistoetsartikel

  De 3D-geprinte boormal voor de bilaterale sagittale splijtingsosteotomie

  J.T. Wes, P.N.W.J. Houppermans, J.P. Verweij, G. Mensink, N. Liberton, J.P.R. van Merkesteyn

  9 september 2016

  NTvT september 2016 Visie

 • De bilaterale sagittale splijtingsosteotomie (BSSO) is een veel gebruikte chirurgische techniek binnen de orthognatische chirurgie. Het specifieke osteotomie-ontwerp kan per kliniek verschillen. Wat echter de beste positie is van de zaagsneden bij een BSSO blijft de vraag en kan wellicht ook per patiënt verschillen. Daarnaast kan standaardisatie, voor bijvoorbeeld onderzoek, gewenst zijn. Wellicht zou preoperatieve planning met een ‘boormal’ om hiermee individueel geplande zaagsneden te kunnen plaatsen tijdens de BSSO een meerwaarde zijn. Voor dit doel werd bij een patiënt een preoperatieve 3D-geprinte biocompatibele boormal vervaardigd. Het verschil tussen de preoperatief bepaalde zaag­snede met behulp van deze boormal en de daadwerkelijk uitgevoerde zaagsnede was nog groot.

 • Fecale microbiota transplantatie: een nieuwe behandeling voor recidiverende Clostridium difficile-infectie

  E.M. Terveer, Y.H. van Beurden, E.J. Kuijper, J.J. Keller

  9 september 2016

  NTvT september 2016 Medisch

 • Clostridium difficile-infectie wordt veroorzaakt door een verstoorde homeostase van de darm microbiota (darmflora), vaak ten gevolge van antibioticagebruik. Bij een subgroep van de patiënten met deze aandoening is behandeling met antibiotica niet effectief. Zij ontwikkelen een chronisch recidiverende infectie. Deze patiënten kunnen succesvol worden behandeld met fecale microbiota transplantatie (FMT), oftewel fecestransplantatie. De cruciale stap voor veilige toepassing van fecestransplantatie is centrale donorselectie en -screening. Om de veiligheid te optimaliseren en de beschikbaarheid van donorfeces voor fecestransplantatie te waarborgen is de Nederlandse Donor Feces Bank opgericht. Hier kan kant-en-klare, gescreende donorfeces worden besteld voor patiënten met (recidiverende) Clostridium difficile-infectie, die daarmee in hun eigen ziekenhuis kunnen worden behandeld.

 • Medicamenten en mondzorg 1. Wat mondzorgverleners moeten weten over medicatie

  A. Vissink, C. de Baat

  9 september 2016

  NTvT september 2016 Onderzoek en wetenschap

 • Veel patiënten die tandartsen, mondhygiënisten of andere mondzorgverleners bezoeken, gebruiken medicamenten. Door de vergrijzing van de Nederlandse bevolking zal dit aantal verder toenemen, inclusief het aantal patiënten dat meerdere medicamenten gebruikt. Naast medicamenten gebruiken veel patiënten, maar ook gezonde personen, zelfzorgmiddelen. Zowel de gebruikte medicamenten als zelfzorgmiddelen kunnen consequenties hebben voor een tandheelkundige behandeling en/of kunnen een verklaring zijn voor veranderingen die tandartsen, mondhygiënisten en overige mondzorgverleners in en rond de mond waarnemen. Met een serie artikelen over medicatie en mondzorg wordt aandacht geschonken aan deze problematiek, een problematiek waarvan het belang met de tijd alleen maar zal toenemen. Daarnaast zullen in deze artikelen suggesties worden gedaan voor medicamenten voor aandoeningen in het hoofd-halsgebied, waarbij de keuze voor een bepaald medicament niet als dogmatisch moet worden gezien.

 • Kennistoetsartikel

  Medicamenten en mondzorg 2. Een geoptimaliseerd antibioticabeleid in het belang van de patiënt

  T.J.H. Siebers, A.J. van Winkelhoff

  9 september 2016

  NTvT september 2016 Onderzoek en wetenschap

 • De behandeling van infectieziekten is complex en het slagen ervan is van diverse factoren afhankelijk. Het juist voorschrijven en correct doseren van antibiotica is hierbij een belangrijk onderdeel. Als hierin tekort wordt geschoten dan kan dit niet alleen leiden tot therapiefalen, maar ook bijdragen aan resistentie-ontwikkeling. Voor het correct doseren van antibiotica is inzicht in farmacodynamische en farmacokinetische principes van belang. Daarnaast is het essentieel om onderscheid te maken tussen verschillende typen infecties en hierop het individuele antibioticabeleid af te stemmen. Om het antibioticabeleid verder te kunnen optimaliseren is samenwerking tussen tandartsen en artsen van groot belang.

 • Kennistoetsartikel

  Hora est 4. Interacties tussen irrigatie-oplossingen, wortelkanaalcementen en dentine

  P. Neelakantan, H. Shemesh, P. Wesselink

  9 september 2016

  NTvT september 2016 Onderzoek en wetenschap

 • Binnen de endodontologie is de antibacteriële activiteit van irrigatie-oplossingen veelvuldig onderzocht, maar de rol van deze oplossingen op de hechting van wortelkanaalcementen is nog nauwelijks onderzocht. Dit promotieonderzoek had als doelstelling de interacties tussen wortelkanaalcementen en dentine, en de invloed van irrigatie-oplossingen op deze interacties in kaart te brengen. De verschillende onderzoeken lieten zien dat irrigatie-oplossingen van invloed zijn op de hechting van cementen die zijn gebaseerd op epoxyhars, calciumhydroxide, siliconen en calciumsilicaat. In het geval van een op epoxyhars gebaseerd cement (AH Plus) was het irrigatieprotocol van invloed op de hechtsterkte aan dentine, waardoor ook de afsluiting werd verbeterd. Met de resultaten van het onderzoek wordt een beter inzicht verkregen in de mechanismen die een rol spelen bij de adhesieve eigenschappen van wortelkanaalcementen. Op termijn kunnen daarmee de behandelresultaten van wortelkanaalbehandelingen wellicht worden verbeterd.

 • Hora est 5. Levensduur van composietrestauraties in posterieure gebitselementen

  F.H. van de Sande

  9 september 2016

  NTvT september 2016 Onderzoek en wetenschap

 • De factoren die van invloed kunnen zijn op de levensduur van composietrestauraties in posterieure gebitselementen zijn in een promotieonderzoek onderzocht, waarbij vooral de voornaamste oorzaken van falen – fractuur en secundaire cariës – zijn bestudeerd. In situ werd een onderzoek uitgevoerd om de invloed van restauratiematerialen te evalueren bij het ontstaan van secundaire cariës. Om het effect van patiënt-, materiaal- en gebitselement- gerelateerde variabelen op de overleving van composietrestauraties in posterieure gebitselementen te beoordelen, werden 2 klinische langetermijnonderzoeken met een retrospectieve onderzoeksopzet verricht. Ook werden patiëntgerelateerde risicofactoren bestudeerd in een systematisch literatuuronderzoek, waarbij een meta-analyse is uitgevoerd van 12 klinische onderzoeken. De uitkomsten van de onderzoeken laten zien dat niet materiaalfactoren, maar het type gebitselement, het aantal gerestaureerde oppervlakken en patiëntgerelateerde factoren van invloed zijn op de overleving van composietrestauraties in posterieure gebitselementen.

 • Restauratieve tandheelkunde

  Een omvangrijk experimenteel klinisch onderzoek naar de duurzaamheid van klasse II-composietrestauraties betrof 6 composieten en was beschreven in 2 afzonderlijke artikelen. Het eerste onderzoek startte in 1984. Bij 30 patiënten werden 33 groepen van 3 klasse II-restauraties vervaardigd. Elk...


 • Prothetische tandheelkunde

  De eerste editie van het toonaangevende Journal of Dental Research van 2016 bevat een paar artikelen over implantologie. Voor de hoofdredacteur van het tijdschrift en een internationaal gerenommeerde implantoloog was dit de aanleiding om in een redactioneel bericht hun zorgen over implantaatbehan...

 • Prothetische tandheelkunde

  Over de duurzaamheid van volledig van keramiek vervaardigde vaste prothetische constructies bestaat weinig kennis omdat de uitgevoerde onderzoeken slechts een beperkt aantal prothetische constructies of een relatief korte vervolgperiode betreffen. De onderzoekers benaderden in Duitsland een centr...

 • Versnellen chirurgische of niet-chirurgische ingrepen de orthodontische tandbeweging?

  Orthodontie

  V.E.H.W. Brouns, B.C.M. Oosterkamp

  9 september 2016

  NTvT september 2016 Excerpten

 • Orthodontie

  Een orthodontische behandeling wil men zo kort mogelijk houden. Dit leidt tot een betere medewerking van de patiënt en vermindert de kans op eventuele complicaties van een orthodontische therapie zoals wortelresorptie en ontkalkingen. Om tandverplaatsing te versnellen zijn er verschillende o...

 • Preventieve tandheelkunde

  Het doel van het onderzoek was te beoordelen of leeftijd en geslacht van tandartsen in dienst bij de National Health Service (NHS) een invloed hebben op de kennis, de mening en het gedrag ten aanzien van ‘preventie’. De NHS is het openbare gezondheidszorgstelsel van het Verenigd Konin...

 • Lokaliseren van het foramen mentale

  Radiologie

  P.F. van der Stelt

  9 september 2016

  NTvT september 2016 Excerpten

 • Radiologie

  Het is belangrijk te weten waar het foramen mentale is gelegen bij het geven van lokale anesthesie in de onderkaak en bij verschillende chirurgische behandelingen in het premolaargebied van de onderkaak. De plaats van het foramen mentale kan aanzienlijke variatie vertonen. In verschillende onderz...

 • Relatie mondgezondheid en eetstoornis

  Sociale tandheelkunde

  J.H.G. Poorterman

  9 september 2016

  NTvT september 2016 Excerpten

 • Sociale tandheelkunde

  De complexe relatie tussen fysieke en psychische aandoeningen is onderwerp van veel onderzoeken geweest. Depressie bijvoorbeeld, is niet alleen een chronische psychische ziekte, maar ook een risicofactor voor hart-en-vaatziekte en kanker. Verder is er genoeg bewijs dat mentale gezondheid belangri...

 • Sociale tandheelkunde

  Roken en alcoholgebruik zijn alom bekende risicofactoren voor de gezondheid in het algemeen, maar ook voor de mondgezondheid. In Finland wordt al gedurende vele jaren rook- en drinkgedrag van jongeren bijgehouden. De laatste 20 jaar wordt door jongeren minder gerookt en ook het alcoholgebruik lij...

 • Materiaalkunde

  Bij gebruik van een zelfetsend adhesief kan de hechtsterkte aan glazuur worden verhoogd door het, voorafgaande aan de applicatie van het adhesief, selectief te etsen met fosforzuur. De vraag rijst of dit effect ook optreedt bij de nieuwe universele adhesieven.

  Een laboratoriumonderzoek had te...

 • Repareren van glasionomeercementrestauraties

  Materiaalkunde

  Ch. Penning

  9 september 2016

  NTvT september 2016 Excerpten

 • Materiaalkunde

  Een laboratoriumonderzoek had ten doel vast te stellen welke reparatieprocedure de grootste hechtsterkte oplevert bij een restauratie van een lichthardend glasionomeercement. Proefcilinders werden vervaardigd van Fuji II LC™. Ze werden verdeeld in 4 groepen en 12 subgroepen (afb. 1). Op de ...

 • Initiële parodontale behandeling

  Boek

  F. Abbas

  9 september 2016

  NTvT september 2016 Media

 • Boek

  P.A. Levi jr, R.J. Rudy, Y.N. Jeong, D.K. Coleman
  Non-surgical control of periodontal diseases. A comprehensive handbook
  Berlijn: Springer, 2016
  216 bl., geïll. E-book € 67,82; Hardcover € 84,79
  ISBN 978 3 662 46623 0

  De auteurs van dit boek zijn allen als doc...

 • Iatrogene effecten van orthodontische behandeling

  Boek

  A.M. Kuijpers-Jagtman

  9 september 2016

  NTvT september 2016 Media

 • Boek

  R. Justus
  Iatrogenic effects of orthodontic treatment
  Heidelberg: Springer, 2015
  130 bl., geïll. Hardcover € 127,19
  ISBN 978 3 319 18352 7
  E-book € 101,14
  ISBN 978 3 319 18353 4

  Iatrogene schade is een onderbelicht onderwerp in de orthodontie en bij mijn w...

 • Academisch proefschrift

  C.U. Joss
  Distraction osteogenesis of the anterior mandibular process
  Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen, 2015
  194 bl., geïll. ISBN 978 90 824180 02

  In dit proefschrift worden de resultaten be­schreven van distractie van een frontaal segment in de on...

 • Essentiële zaken voor de preventieassistent

  Boek

  W.G. Brands, H. Rodijk-Van Hunen

  9 september 2016

  NTvT september 2016 Media

 • Boek

  D.M. Voet
  Essentials voor de preventie­assistent. De basis bij het dagelijks handelen
  Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2016
  214 bl. € 39,90
  ISBN 978 90 368 0954 2

  In 11 hoofdstukken plus een bijlage geeft de auteur van dit boek een overzicht van de meest essenti&eum...

Selecteer zoekcriteria