Jaargang 124 - editie 9 - september 2017

 • Vragen zonder antwoorden

  M.A.J. Eijkman

  8 september 2017

  NTvT september 2017 Redactioneel

 • In systematische reviews (SR's) wordt op een gestructureerde manier gezocht naar onderzoeken die antwoord geven op een onderzoeksvraag, bijvoorbeeld of men bij een behandeling al dan niet moet implanteren. de vraag is of dergelijke SR’s wel zo nuttig zijn als het gaat om zo’n klinische vraag. Als het gaat om het resultaat van de plaatsing van een solitair implantaat, kan de vraag worden gesteld of met behulp van SR’s kan worden aangetoond dat een dergelijke behandeling goed is uitgevoerd en of dat ook het geval is met het vergelijkbare implantaat in de controlegroep. Wie gaat na of de uitgekozen groep wel gelijk is aan de groep patiënten die een algemeen practicus jaarlijks in zijn of haar praktijk behandelt?

 • Aangezichtsprothetiek: indicaties en technieken

  R. Dirven, G. Lieben, S. Bouwman, R. Wolterink, M.W.M. van den Brekel, P.J.F.M. Lohuis

  8 september 2017

  NTvT september 2017 Medisch

 • Chirurgische behandeling van vergevorderde tumoren in het aangezicht is ingrijpend. De defecten die hierbij ontstaan, komen in de regel in aanmerking voor chirurgische reconstructie, prothetische reconstructie of een combinatie daarvan. In de afgelopen 20 jaar heeft de ontwikkeling van protheses een enorme vooruitgang geboekt. Dit heeft geleid tot een verbeterde rehabilitatie van aangezichts­defecten. In het Antoni van Leeuwenhoek worden zowel plakprotheses als implantaatgedragen protheses gebruikt. In de laatste decennia worden steeds vaker implantaatgedragen protheses toegepast. Patiënten zijn over beide typen protheses zeer tevreden.

 • Een solitaire, begrensde radiolucentie op de panoramische röntgenopname; wel of geen cyste?

  S.A. Zijderveld, C.T.M. Geraedts

  8 september 2017

  NTvT september 2017 Casuïstiek

 • Een scherp begrensde radiolucentie op een panoramische röntgenopname worden vaak geduid als een cysteuze laesie. In sommige gevallen blijkt echter sprake te zijn van een andere aandoening, dan wel een anatomische variatie. In de voorliggende casus werden bij 2 gezonde patiënten 1 of meerdere scherp begrensde radiolucenties in de zijdelingse delen van de mandibula gezien. Na exploratie werd in beide gevallen een lege holte aangetroffen zonder epitheliale bekleding dat pathognomonisch is voor een simpele beencyste. Multipel voorkomen is ongewoon.

 • Kennistoetsartikel

  Ziektelast en kwaliteit van leven bij patiënten met en zonder extreme angst voor tandheelkundige behandelingen

  J.H. Vermaire, C.M.H.H. van Houtem, J.N. Ross, A.A. Schuller

  8 september 2017

  NTvT september 2017 Onderzoek en wetenschap

 • In dit onderzoek werd een vergelijking gemaakt tussen ziektespecifieke (mondgezondheidgerelateerde) kwaliteit van leven ­(MGKvL), gemeten met de OHIP-14 vragenlijst, en generieke (algemene gezondheidgerelateerde) kwaliteit van leven (GKvL), gemeten met de EQ5D-5L vragenlijst van mensen met en zonder extreme behandelangst. Een totaal van 76 patiënten die onbehandelbaar waren vanwege extreme behandelangst, waren verwezen naar een centrum voor bijzondere tandheelkunde. Deze patiënten werden op basis van leeftijd, geslacht en sociaaleconomische status gematcht met deelnemers aan een epidemiologisch onderzoek naar mondgezondheid (n = 1.125). Wilcoxon signed-rank tests werden gebruikt om beide groepen te vergelijken op GKvL en MGKvL. De totale OHIP-score was hoger (wat een lagere kwaliteit van leven inhoudt) in de patiëntengroep dan in de controlegroep. Angst­patiënten scoorden hoger op alle 7 domeinen van de OHIP-14. Wat betreft de generieke kwaliteit van leven werd gevonden dat patiënten met extreme behandelangst een lagere utiliteit rapporteerden dan de gematchte controlegroep. Met deze gegevens kon voor extreme behandelangst een totale ziektelast voor Nederland worden berekend van 74.000 DALY’s (disability adjusted life years). De resultaten van dit onderzoek geven aan dat het hebben van extreme angst voor tandheelkundige behandelingen in Nederland een significante ziektelast met zich meebrengt.

 • Kennistoetsartikel

  Denk aan je tanden - de relatie tussen kauwen en cognitie

  R.A.F. Weijenberg, S. Delwel, B.V. Ho, C.D. Wierink, F. Lobbezoo

  8 september 2017

  NTvT september 2017 Onderzoek en wetenschap

 • Ouderen, vooral diegenen met dementie, hebben een grote kans op mondproblemen zoals orofaciale pijn en het verlies van gebitselementen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de cognitieve en motorische beperkingen als gevolg van de dementie leiden tot verminderde zelfzorg en daarmee ook tot een slechtere mondgezondheid. Een alternatieve theorie is dat cognitie en mondgezondheid elkaar beïnvloeden. Uit dieronderzoeken blijkt dat vermindering van de kauwactiviteit, bijvoorbeeld door gemalen voedsel te eten of door tandverlies, leidt tot verminderde geheugenfuncties en neuronale degeneratie. In humane onderzoeken is de relatie tussen kauwen en cognitie ook onderzocht, maar komt de causaliteit nog niet duidelijk naar voren. Waarschijnlijk spelen meerdere factoren een rol in deze relatie, zoals zelfzorg, voeding, stress en pijn.

 • Kennistoetsartikel

  Gebitsslijtage en jongvolwassenen: wat weten ze en hoe wensen ze informatie

  V.J.N. Verploegen, A.A. Schuller

  8 september 2017

  NTvT september 2017 Onderzoek en wetenschap

 • Erosieve gebitsslijtage is een veel voorkomend verschijnsel onder de jeugd en jongvolwassenen in Nederland. Aandacht voor dit probleem is vanwege de irreversibele gevolgen noodzakelijk. Het vragenlijstonderzoek (als onderdeel van ‘Tandheelkundig Onderzoek en Praktijk Noord Nederland’) dat werd uitgevoerd onder 331 jongvolwassenen (20 tot en met 25 jaar) uit 25 mondzorgpraktijken, had als doel inzicht te verkrijgen in het kennisniveau over erosieve gebitsslijtage en in door de jongvolwassenen meest gewenste manier om tandheelkundige informatie te ontvangen. Uit de resultaten bleek dat er nog veel onbekend is over erosieve gebitsslijtage onder jongvolwassenen, waarbij de kennisscore afhankelijk was van opleidingsniveau en het eerder hebben ontvangen van informatie hierover. Een gesprek met een mondzorgverlener, ondersteund door schriftelijke informatie op maat, werd door de deelnemers als meest gewenste manier van informeren aangegeven.

 • Het effect van verschillende tandheelkundige reinigingsinstrumenten op oppervlakken van orale titanium implantaten werd in dit onderzoek geëvalueerd. Verder werd een klinische richtlijn ontwikkeld met betrekking tot de diagnose, de preventie en de behandeling van peri-implantaire ziektes. Air-polishers bleken de meest geschikte instrumenten te zijn voor het verwijderen van de biofilm van implantaatoppervlakken. Van de chemische middelen leken citroenzuur en waterstofperoxide de meeste potentie te hebben. Periodieke controles en zorgvuldig onderhoud van de implantaatgedragen constructies (door patiënten en mondzorgverleners) zijn van groot belang om peri-implantaire ziektes te voorkomen of ze vroegtijdig te diagnosticeren. Een klinische en röntgenologische ‘nulmeting’ is een onmisbaar onderdeel voor de start van deze controles. Deze nulmeting vindt bij voorkeur ongeveer 8 weken na het plaatsen van de suprastructuur plaats. Klinische en/of röntgenologische veranderingen zijn alarmerend. Preventie en vroegtijdige diagnose van problemen is de sleutel tot het succes van orale implantaten op de lange termijn.

 • Prevalentie van gebitsslijtage bij Nederlandse volwassenen

  Cariologie

  J.H.G. Poorterman

  8 september 2017

  NTvT september 2017 Excerpten

 • Cariologie

  Gebitsslijtage is een multifactorieel proces, waarbij verlies van glazuur en dentine optreedt. Het kan worden verdeeld in mechanische slijtage (attritie en abrasie) en chemische (erosie). Attritie wordt veroorzaakt door tand-tandcontact, waarbij parafuncties als bruxisme een rol kunnen spelen. Ab...

 • Invloed intrinsieke factoren op erosieve gebitsslijtage

  Cariologie

  J.H.G. Poorterman

  8 september 2017

  NTvT september 2017 Excerpten

 • Cariologie

  De chemische eigenschappen van intrinsieke of extrinsieke zuren en de frequentie waarmee deze in contact komen met het gebit spelen een belangrijke rol in het proces van ­erosieve gebitsslijtage. Wanneer we spreken over intrinsieke factoren, betekent dat meestal het optreden van een gastro-oe...

 • Erosieve gebitsslijtage bij Griekse kinderen

  Cariologie

  J.H.G. Poorterman

  8 september 2017

  NTvT september 2017 Excerpten

 • Cariologie

  Gebitsslijtage wordt steeds vaker gezien bij kinderen. De prevalentie van cariës daalt, en in combinatie met veranderde voedingsgewoontes en leefstijlen bij (jonge) kinderen en adolescenten staan steeds meer gebitselementen bloot aan erosieve gebitsslijtage. Gelukkig zijn steeds meer tandart...

 • Prothetische tandheelkunde

  Een recent in Zweden uitgevoerd kwalitatief onderzoek gaf aanleiding tot de voorzichtige conclusie dat tandartsen slechts geringe of onvoldoende kennis hebben van het concept van de verkorte tandboog. Een logisch vervolgonderzoek was gericht op het proces van besluitvorming van tandartsen in Zwed...

 • Prothetische tandheelkunde

  Veel ouderen hebben volledige gebitsprothesen en ook dysfagie. Het oogmerk van dit onderzoek was de invloed te bepalen van het dragen van volledige gebitsprothesen op de faryngeale fase van de slikbeweging bij het eten van vast voedsel.

  Aan het onderzoek namen 16 vrouwen en 9 mannen deel met ...

 • Opleiding beschermt tegen dementie

  Gerodontologie

  C. de Baat

  8 september 2017

  NTvT september 2017 Excerpten

 • Gerodontologie

  Volgens recente theorieën verlaagt hogere opleiding het risico op dementie. Een plausibele verklaring hiervoor zou zijn dat hoger opgeleiden, in vergelijking met lager opgeleiden, een gezondere leefstijl hebben en een zogenoemde cognitieve reserve. Onder dit laatste wordt verstaan het behoud...

 • Gerodontologie

  Over het mechanisme van stoornissen in de smaakperceptie is weinig bekend. Daarom had dit onderzoek als doelstelling factoren aan te wijzen die invloed hebben op de smaakperceptie van ouderen.

  Voor een multidisciplinair onderzoek over gezondheid en levensduur werden aselect ouderen benaderd i...

 • Tongreiniging verbetert hoestkracht

  Gerodontologie

  C. de Baat

  8 september 2017

  NTvT september 2017 Excerpten

 • Gerodontologie

  De tong is betrokken bij hoesten. Verminderde hoestkracht kan aspiratiepneumonie induceren. Onderzoekers poogden een relatie te vinden tussen tongreiniging en hoestkracht.

  Minimaal 65-jarige verpleeghuisbewoners werden uitgenodigd als participanten. Demografische gegevens werden verzameld met...

 • Implantologie

  Een belangrijke factor voor succes van implantaten op de lange termijn is dat de suprastructuur spanningsvrij en passief past op de preparatie. In een onderzoek werd de nauwkeurigheid geëvalueerd van verschillende methoden om een digitaal model van een implantaat te produceren. Het model wor...

 • Algemene ziekteleer

   

  Tongbeslag, parodontitis en gingivitis zijn de belangrijkste oorzaken van orale halitose. In dit artikel wordt een onderzoek gepresenteerd naar het effect van individuele initiële parodontale behandeling op orale halitose, 3 maanden na beëindiging van de behandeling.

  Part...

 • Algemene ziekteleer

  Van de bacterieflora in een door apicale parodontitis veroorzaakte botlaesie kan alleen Porphyromonas endodontalis vasculair endotheel en glad spierweefsel binnendringen. De doelstelling van het onderhavige onderzoek was de mogelijke associatie tussen periapicale radiolucenties en ischemische...

 • Gezondheidsrisico’s van vervuild water in de gezondheidszorg

  Hygiëne

  C.M.C. Volgenant

  8 september 2017

  NTvT september 2017 Excerpten

 • Hygiëne

  Het water in ziekenhuizen en in allerlei medische apparaten, zoals de tandheelkundige unit, kan pathogene micro-organismen bevatten. Soms leidt dit tot ernstige infecties. Dit literatuuronderzoek had tot doel om uitbraken van infecties in de gezondheidszorg in kaart te brengen die water als infec...

 • Detectie van parodontale defecten met CBCT

  Radiologie

  J.H.G. Poorterman

  8 september 2017

  NTvT september 2017 Excerpten

 • Radiologie

  Een accurate diagnostiek van parodontale defecten, als angulaire botdefecten en furcatietoegankelijkheid, zijn een uitdaging voor de tandarts. Parodontale defecten zijn een veel voorkomend probleem op orofaciaal gebied, met een prevalentie van ongeveer 15% wereldwijd. De diagnostiek hiervan is gr...

 • Kindertandheelkunde

  Met dit onderzoek werd geëvalueerd wat de invloed is van het tijdstip van de consumptie van zure producten en het moment van tandenpoetsen na zuurinname op de mate van tanderosie. De frequentie, het tijdstip en de duur van een zuurmoment zou positief gerelateerd zijn aan erosieve gebitsslijt...

 • Kindertandheelkunde

  Doel van dit onderzoek was na te gaan welke invloed de aanwezigheid van de ouder heeft op de beleving van het kind en zijn gedrag tijdens de tandheelkundige behandeling. Daarnaast werd gekeken of er een relatie is tussen de tandartsangst bij ouder en kind.

  In een gespecialiseerde kinderklinie...

 • Academisch proefschrift

  A. Prodan
  Salivary biochemistry of the healthy oral ecosystem
  Amsterdam: Vrije Universteit Amsterdam, 2017
  165 bl., geïll. ISBN 978 6332 085 6

  Doel van dit proefschrift, van de hand van promovendus Andrei Prodan van het ACTA, is in 7 hoofdstukken de relatie t...

 • Tandarts in de knel. Leidraad voor conflictpreventie

  Boek

  W.J. Admiraal

  8 september 2017

  NTvT september 2017 Media

 • Boek

  L. Abraham-Inpijn
  Tandarts in de knel. Leidraad voor conflictpreventie
  Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2017
  294 bl., geïll. €49,50
   ISBN 978 90 368 1441 6

  Veel collegae hebben L. Abraham-Inpijn leren kennen als een bevlogen docent in het (postacade...

Selecteer zoekcriteria