Jaargang 125 - editie 9 - september 2018

 • En de winnaar is …

  L. Van Zeghbroeck

  7 september 2018

  NTvT september 2018 Redactioneel

 • Neen, ik ga het hier niet hebben over de resultaten van het wereldkampioenschap voetbal in Rusland, maar als je analisten mag geloven dan had België een reële kans om wereldkampioen voetbal te worden. Zou dit voor trots of voor jaloezie hebben gezorgd bij onze buren? Speelt jaloezie een rol bij het invullen van enquêtes? Wie zal het zeggen? Dit sluit naadloos aan bij het artikel over het imago van huisartsen versus tandartsen in Nederland op pagina 455. De ‘winnaar’ is de huisarts. In het artikel van collega de Vries e.a. werd het imago van de beroepsgroepen huisarts en tandarts in Nederland aan de hand van een vragenlijst onderzocht...

 • Serie: Leermeesters. Professor dr. Willem A.M. van der Kwast (1927–2009)

  I. van der Waal

  7 september 2018

  NTvT september 2018 Geschiedenis en tandheelkunde

 • Professor Isaäc van der Waal blikt terug op het leven van zijn leermeester professor Van der Kwast, een belangrijk persoon in de ontwikkeling van de kaakchirurgie

 • Serie: Cariëspreventie in historisch perspectief. Voorlichting

  H. Kalsbeek

  7 september 2018

  NTvT september 2018 Geschiedenis en tandheelkunde

 • Sinds het eind van de negentiende eeuw is in Nederland voorlichting gegeven over het voorkomen van cariës. Dit gebeurde in de praktijk van tandmeesters en tandartsen, in consultatiebureaus waar ouders met jonge kinderen worden begeleid, en in scholen. Vanaf 1968 tot midden jaren 1980 zijn in diverse gemeenten en regio’s grootschalige voorlichtingsacties uitgevoerd. Het Ivoren Kruis geeft al meer dan 100 jaar op landelijk niveau voorlichting over mondgezondheid en ondersteunt de voorlichting van onder andere tandartsen en mondhygiënisten door het uitgeven van voorlichtingsmateriaal. De visie op het fenomeen ‘voorlichting’ is in de afgelopen eeuw veranderd. Door de toepassing van nieuwe inzichten is de kans toegenomen dat met voorlichting cariës wordt voorkomen.

 • Hernieuwde aandacht voor extraorale gevolgen van ontstekingen in de mond

  A.J. van Winkelhoff, F. Abbas, T.J.H. Siebers

  7 september 2018

  NTvT september 2018 Medisch

 • Dentale focale infecties zijn extraorale ontstekingen die worden veroorzaakt door orale pathogenen. Orale aandoeningen als periapicale ontsteking of parodontitis kunnen bacteriëmie veroorzaken. Disseminatie van orale pathogenen kan vervolgens leiden tot infecties in extraorale organen en weefsels. Hierbij komen cardiovasculaire infecties en hersenabcessen het meest frequent voor. Dergelijke infecties kunnen levensbedreigend verlopen. Om de patiëntenzorg te kunnen verbeteren is intensievere samenwerking tussen tandheelkundige en geneeskundige zorgverleners noodzakelijk.

 • Een (on)conventionele autotransplantatie

  J.P.T.F. Ho, H.C.M. Donders, M.W.K. Roeloffs, J. de Lange

  7 september 2018

  NTvT september 2018 Casuïstiek

 • Een 15-jarige jongen werd verwezen naar de afdeling mka-chirurgie in verband met een persisterend gebitselement 85 en een malpositie van gebitselement 45. Na aanvullend onderzoek bleek gebitselement 45 volledig afgevormd te zijn en horizontaal geïmpacteerd tegen de onderrand van de mandibula te liggen. Besloten werd om gebitselement 85 te extraheren en het reeds afgevormde gebitswelement 45 te autotransplanteren. Postoperatief werd gebitselement 45 gefixeerd aan de reeds bestaande vaste orthodontische apparatuur en later endodontisch behandeld. Het succespercentage (94%) van deze vorm van autotransplantatie van reeds volledig afgevormde gebits­elementen is in de literatuur vergelijkbaar met het succespercentage van autotransplantaties van gebitselementen met open apices (98%). Autotransplantatie dient overwogen te worden, vooral bij patiënten in de groei bij wie implantologie (nog) geen oplossing biedt.

 • Kennistoetsartikel

  Imago van huisartsen versus tandartsen in Nederland

  A. de Vries, W.G. Brands, H.S. Brand

  7 september 2018

  NTvT september 2018 Onderzoek en wetenschap

 • Het imago van de beroepsgroepen huisarts en tandarts in Nederland werd met een vragenlijst onderzocht. Deze werd in 4 steden en online afgenomen. In totaal zijn 270 vragenlijsten geanalyseerd. Tandartsen werden meer gezien als zakenmensen, als solisten, die de belangen van de patiënt minder vooropstelden, communicatief minder goed waren, meer met pijn werden geassocieerd, afstandelijker waren, minder open stonden voor inspraak en men minder kon vertrouwen dan huisartsen. Ook voelden de ondervraagden zich minder veilig bij een tandarts dan bij een huisarts. De respondenten geven huisartsen gemiddeld een significant hoger cijfer dan tandartsen. De beroepsgroep tandarts scoort slechter dan de beroepsgroep huisarts op 11 van de 12 stellingen. Alleen op de professionaliteit scoorde de beroepsgroep tandarts niet significant anders dan de beroepsgroep huisarts. Dit betekent dat het imago van de beroepsgroep tandarts slechter is dan dat van de beroepsgroep huisarts.

 • Kennistoetsartikel

  Gebruik van informatietechnologie ter ondersteuning van de mondzorg van thuiswonende ouderen

  L. Alpay, K.G.H. Parisius, X. Post, L. Hubeek, N. Giessen

  7 september 2018

  NTvT september 2018 Onderzoek en wetenschap

 • Het gebruik van e-health heeft in de afgelopen jaren een vlucht genomen en wordt in de ouderenzorg ook al op verschillende wijzen ingezet. Over het gebruik en de acceptatie van aan mondzorg gerelateerde toepassingen van e-health door ouderen is er echter nog weinig bekend. Met interviews is kwalitatief onderzoek gedaan naar het gebruik van digitale middelen en de behoefte van thuiswonende ouderen aan mondgezondheid gerelateerde informatie en instructies via e-health. De resultaten laten zien dat de ouderen technisch in staat zijn om deze informatie via e-health te ontvangen en te gebruiken. Iets meer dan de helft van de ondervraagden heeft interesse in het ontvangen van deze informatie via een e-health-app. Het wordt als nuttig gezien wanneer verminderde mobiliteit tandartsbezoeken belemmert. De ondervraagden zijn van mening dat de gezondheidzorg die ze kennen en het persoonlijk contact geen plaats moet maken voor onbekende digitale alternatieven.

 • Kennistoetsartikel

  Serie: Hora est. Verkorte tandboog en levenskwaliteit

  A.E. Gerritsen

  7 september 2018

  NTvT september 2018 Onderzoek en wetenschap

 • De vraag van dit promotieonderzoek was of het verkorte-tandboogconcept inmiddels een achterhaalde behandelstrategie is. Om hierop antwoord te vinden, werd een systematisch literatuuronderzoek naar de mondgezondheidgerelateerde levenskwaliteit van mensen met ontbrekende gebitselementen verricht, dossieronderzoek uitgevoerd en een enquête-onderzoek gehouden onder mensen met en zonder een verkorte tandboog om de bestendigheid en het klinisch verloop van verkorte tandbogen en specifiek de invloed van verkorte tandbogen op levenskwaliteit te onderzoeken. Ten slotte werd met semigestructureerde interviews de beleving en gevoelens ten aanzien van afwezige molaren en prothetische vervanging onderzocht. Patiënten met verkorte tandbogen ervaren een vergelijkbare mondgezondheidgerelateerde levenskwaliteit als mensen met complete tandbogen, verkorte tandbogen kunnen 30 jaar en langer goed functioneren. Bij gezamenlijke besluitvorming om het verkorte-tandboogconcept toe te passen, is het van belang dat onderliggende thema’s die een rol kunnen spelen bij het hebben of behandelen van verkorte tandbogen ter sprake komen.

 • Restauratieve tandheelkunde

  In de esthetische zone worden composieten veel gebruikt om tandstructuren qua kleur zo goed mogelijk na te bootsen. Composietrestauraties verkleuren door onder andere het drinken van rode wijn. Door polijsten kunnen extrinsieke verkleuringen worden verwijderd, maar als verkleuringen dieper in het...

 • Restauratieve tandheelkunde

  Hybride composieten bestaan uit een samenvoeging van composiet en keramisch materiaal met beoogde voordelen ten aanzien van de duurzaamheid, kleurstabiliteit en slijtage. Met hun hoge flexibiliteit hebben ze een dentineachtig voorkomen. In dit onderzoek werd fractuursterkte en slijtagegevoelighei... • Restauratieve tandheelkunde

  Er zijn verschillende opties voor het restaureren van endodontisch behandelde elementen met weinig resterend tandweefsel. Het doel van dit onderzoek was de 5-jaars overleving van glasvezelstiften te vergelijken met verschillende gegoten stiftopbouwen voor het restaureren van endodontisch behandel...
 • Restauratieve tandheelkunde

  In dit onderzoek staat de vraag centraal of bij patiënten met verhoogde occlusale activiteit, zoals bij slaapbruxisme, keramische restauraties sterk genoeg zijn voor duurzame functie. Daarvoor werd een systematic review en meta-analyse uitgevoerd.

  Observationele en klinische onderzoeken ...

 • Prothetische tandheelkunde

  Bij een fractuur van een implantaatopbouw kan het lastig zijn het apicale fractuurdeel te verwijderen. Vooral ook omdat de interne schroefdraad van het implantaat niet mag worden beschadigd. Inmiddels zijn hiervoor in de wetenschappelijke literatuur diverse methoden te vinden. Elke van deze metho...


 • Prothetische tandheelkunde

   

  Volledige prothesehygiëne is belangrijk voor het behoud van de gezondheid bij kwetsbare patiënten. Het verwijderen van biofilm in de prothese is daarbij lastig. Doel van dit onderzoek was de werkzaamheid van 2 prothesereinigers te vergelijken: een bruistablet (Corega) en 1:10...

 • Parodontologie

  Bij een netwerkmeta-analyse wordt de relatieve efficiëntie van producten gebruikt voor vergelijking: als product A beter is dan product B en product B beter dan product C, moet product A ook beter zijn dan product C. Hiermee kunnen middelen met elkaar worden vergeleken zonder direct onderzoe...

 • Kindertandheelkunde

  Voor kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS) is de mogelijkheid om mee te werken bij een tandheelkundige behandeling vaak lastig. Uit onderzoek is gebleken dat bij deze kinderen verschillende trainingsprogramma’s, bijvoorbeeld met pictogrammen, positieve invloed hebben op hun ontwi... • Loftrompet voor de tandheelkunde

  Orthodontie

  D.E. Slot

  7 september 2018

  NTvT september 2018 Excerpten

 • Orthodontie

  De auteur van onderhavig artikel, pas afgestudeerd tandarts met bijzondere interesse in orthodontie en fluitist op hoog niveau, vroeg zich af hoe tandheelkunde, orthodontie en een blaasinstrument bespelen zich tot elkaar verhielden. In een systematisch literatuuronderzoek zocht zij antwoord op de...

 • Invloed beweging op kwaliteit CBCT

  Radiologie

  J.H.G. Poorterman

  7 september 2018

  NTvT september 2018 Excerpten

 • Radiologie

  Bij het maken van een conebeamcomputertomografische (CBCT) opname is het mogelijk dat het hoofd van de patiënt enige beweging maakt, ondanks voorzorgsmaatregelen die zijn getroffen. Deze beweging veroorzaakt waarschijnlijk een artefact op de opname, maar niet bekend is hoe groot de invloed i...

 • Determinanten van wortelcariës bij ouderen

  Gerodontologie

  C. de Baat

  7 september 2018

  NTvT september 2018 Excerpten

 • Gerodontologie

  Het ontstaan van wortelcariës bij ouderen wordt niet alleen bepaald door lokale orale omstandigheden, maar ook door sociaaleconomische factoren als opleiding, inkomen en woongebied. De doelstelling van dit onderzoek was het vaststellen van persoonlijke en sociaaleconomische determinanten van...

 • Gerodontologie

  Risico-indicatoren voor valincidenten van ouderen zijn leeftijd, chronische ziekten, onvoldoende beweging en medicijngebruik. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat ook een slechte mondgezondheid invloed heeft. Daarom had dit onderzoek als doelstelling bij ouderen de mogelijke relatie aan te tonen tu...

 • Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie

  Diverse hartafwijkingen gaan gepaard met een verhoogde kans op het ontwikkelen van endocarditis. Vandaar dat in veel landen tandheelkundig handelen onder antibiotische profylaxe wordt aanbevolen. Om de waarde hiervan te kunnen beoordelen, is het belangrijk om in kaart te brengen in hoeverre de be...

 • Mondzorg voor kinderen

  Boek

  R.J.M. Gruythuysen

  7 september 2018

  NTvT september 2018 Media

 • Boek

  R. Welbury, M. S. Duggal, M.T Hosey (eds)
  Paediatric dentistry
  Oxford: Oxford University Press, 2018
  389 bl., geïll. £ 52.99
  ISBN-13 978 01 987 8927 7

  De vijfde editie van Paediatric Dentistry bestrijkt het hele vakgebied. De structuur van het boek...

 • Retinolzuur en cheilognatopalatoschisis

  Proefschrift

  P.J. Slootweg

  7 september 2018

  NTvT september 2018 Media

 • Proefschrift

  A. Mammadova
  Retinoic acid-related mechanisms in oral keratinocytes. Relevance for the etiopathogenesis of ­orofacial clefting
  Nijmegen: Radboud Universiteit, 2018
  154 bl.
  ISBN 978 94 028 1052 3

  Op 12 juni 2018 verdedigde Aysel Mammadova haar proefschrift over de...

Selecteer zoekcriteria