Jaargang 126 - editie 9 - september 2019

 • Cariësexplosie na bariatrische chirurgie

  W.J. Klüter, P. Koehestanie, C. de Baat

  6 september 2019

  NTvT september 2019 Casuïstiek

 • In een mondzorgpraktijk viel een patiënt op door veel diepe gecaviteerde cariëslaesies na een bariatrisch-chirurgische behandeling. Bestudering van de onderzoeksliteratuur leerde dat er aanwijzingen zijn voor een negatieve invloed van bariatrische chirurgie op de mondgezondheid. Cariësrisicofactoren als het aantal cariogene bacteriën in speeksel, een ontoereikende kwantiteit en kwaliteit van speeksel, gastro-oesofageale reflux en vomeren kunnen prominenter worden. Bovendien veranderen door de nieuwe anatomie van de gastro-intestinale tractus de voedingsgewoonten. Er zijn ook negatieve effecten van bariatrische chirurgie op het parodontium gevonden. Het is echter denkbaar dat door leefstijl en voedingsgewoonten bij patiënten met overgewicht al voorafgaand aan bariatrische chirurgie een slechtere orale gezondheid is ontstaan dan bij vergelijkbare patiënten zonder overgewicht. Begeleidingsprogramma’s voor en na bariatrische chirurgie lijken een positief effect te hebben op de mondgezondheid. Het is aanbevelenswaardig meer onderzoek naar de mondgezondheid in relatie tot bariatrische chirurgie te initiëren.

 • Kennistoetsartikel

  Bilaterale autologe transplantatie van geïmpacteerde maxillaire cuspidaten

  K. Grisar, V. The, R. Jacobs, C. Politis

  6 september 2019

  NTvT september 2019 Casuïstiek

 • Bij een 15-jarig meisje werden bilateraal geïmpacteerde blijvende cuspidaten in de bovenkaak vastgesteld. Van beide gebitselementen was sprake van een moeilijk palatinale ligging en apicale deviatie. Chirurgische vrijlegging van de cuspidaten, gevolgd door een orthodontische extrusie, was niet gewenst. Beide nog aanwezige melkcuspidaten vertoonden tekenen van wortelresorptie. Er werd gekozen voor een bilaterale autologe cuspidaattransplantatie.

 • Hoewel composiet- en indirecte restauraties al vele jaren gebruikt worden in de mondzorg, is er een gebrek aan klinische onderzoeken waarin de overleving van deze in de algemene praktijk geplaatste restauraties wordt onderzocht. De belangrijkste doelstelling van dit promotieonderzoek was de invloed van mogelijke aan de praktijk/behandelaar-, patiënt- en gebitselement/restauratie gerelateerde risicofactoren op de levensduur van directe restauraties te onderzoeken. Een grote database van elektronische patiëntendossiers van algemeen practici binnen het practice based researchnetwerk Nijmegen (PBRN) maakte het mogelijk de onderzoeksvragen te beantwoorden. Behandelaars binnen het PBRN plaatsten restauraties met een levensduur van gemiddeld 12 jaar, maar er bestonden aanzienlijke verschillen tussen behandelaars. Individuele patiëntrisicofactoren zoals algemene gezondheidsscore, parodontale status, risico op bruxisme en vooral cariësrisico, spelen een grote rol bij het falen van een restauratie. Restauraties in molaren, restauraties met meerdere behandelde vlakken en restauraties geplaatst in endodontisch behandelde gebitselementen hebben een groter risico op een interventie.

 • Bij ongeveer 36% van de Nederlanders is sprake van onvoldoende of beperkte gezondheidsvaardigheden. Dit komt overwegend voor bij patiënten met een lage sociaal-economische status, ouderen en migranten maar ook bij hoger opgeleiden. Tandartsen zijn zich hier vaak niet van bewust. Een patiënt met beperkte gezondheidsvaardigheden kan moeite hebben met het begrijpen van uitleg die de tandarts geeft of met het lezen van schriftelijke informatie. De tandarts merkt dat misschien niet direct in het contact maar kan wel signalen opvangen die daarop duiden. Die signalen kunnen variëren van het niet volledig invullen van een vragenlijst tot het verkeerd opvolgen van adviezen of stelselmatig niet op de afspraken verschijnen. De tandarts moet daar in zijn taalgebruik rekening mee houden en kan informatiemateriaal zo aanpassen dat het voor iedereen begrijpelijk is. Ook kunnen praktijkmedewerkers zoals balie-assistenten ingelicht worden wat signalen kunnen zijn van beperkte gezondheidsvaardigheden en hoe ze het beste kunnen communiceren met deze patiënten.

 • De interuniversitaire VoortgangsToets Geneeskunde (iVTG) is een meetinstrument dat bestaat uit ongeveer 200 vragen om de kennisontwikkeling van studenten Geneeskunde tijdens hun studie te meten. De iVTG bestaat uit 4 toetsen per studiejaar. Toekomstige versies van de iVTG zullen waarschijnlijk gebaseerd zijn op geautomatiseerde toetsafname via de computer. Een van de hoofddoelen van de iVTG is om het zogenoemde learning to the test-effect tegen te gaan. Bijkomende voordelen zijn dat studenten en docenten gedetailleerde feedback krijgen over de beheersing van kennis en waar lacunes in kennis of het curriculum bij meerdere instellingen voorkomen. Een voortgangstoets voor het tandheelkundig onderwijs in Nederland is goed denkbaar, omdat de doelstellingen van een voortgangstoets goed aansluiten bij het gemeenschappelijke kader zoals beschreven in het Raamplan Tandheelkunde, dat gedeeld wordt door de huidige 3 tandheelkundeopleidingen. Een basis voor het starten van een voortgangstoets voor de studie tandheelkunde zou de huidige ‘Overalltoets’ van het ACTA kunnen vormen.

 • Even voorstellen: uw nieuwe collegae

  D.E. van Diermen

  6 september 2019

  NTvT september 2019 Redactioneel

 • Ieder jaar stromen er in september enthousiaste jonge mensen de deuren van de 3 tandheelkundefaculteiten binnen, ieder met de droom en ambitie om binnen 6 jaar af te studeren als ‘de beste tandarts van Nederland’. Tegenwoordig worden deze studenten voor 100% geselecteerd op kennis en motivatie, blijkend uit een mooi curriculum vitae, gevuld met stages, vrijwilligerswerk en relevante hobby’s. In de gemiddeld 6,5 jaar die de studenten in de collegebanken en (pre)klinieken vertoeven, doen de tandheelkundefaculteiten hun uiterste best deze aanstaande collega’s met tandheelkundige kennis, vaardigheden en plezier in het vak te voeden, zodat ze competent en met vertrouwen aan de slag kunnen gaan in het werkveld.

 • Materiaalkunde

  Voor velen is een composietrestauratiemateriaal de opvolger van amalgaam. Echter, laboratoriumonderzoeken hebben aangetoond dat stoffen uit dit materiaal vrijkomen die biotoxisch kunnen zijn. Ofschoon aantoonbaar bewijs ontbreekt dat deze stoffen schadelijk zijn voor de volksgezondheid, moet men ...

 • Management van niet-gecaviteerde approximale cariëslaesies

  Cariologie

  R.J.M. Gruythuysen

  6 september 2019

  NTvT september 2019 Excerpten

 • Cariologie

  Het doel van het onderzoek was het in Nieuw-Zeeland, Duitsland en de Verenigde Staten iden tificeren van belemmeringen en randvoorwaarden bij tandartsen voor omgaan met niet gecaviteerde approximale cariëslaesies door niet- of micro-invasieve behandeling (NI/MI) in plaats van invasieve resta...

 • Restauratieve Tandheelkunde

  Een van de kenmerken van weefselsparende tandheelkunde betreft het opteren voor repareren in plaats van altijd vervangen van defecte restauraties. Ofschoon een aantal onderzoeken hoge overlevingspercentages van gerepareerde restauraties hebben laten zien, blijken tandartsen terughoudend te zijn i...

 • Rehabilitatie van de gecompromitteerde oudere patiënt

  Boek

  P.C. Bots-van ’t Spijker

  6 september 2019

  NTvT september 2019 Media

 • Boek

  A. Mersel (ed.)
  Oral rehabilitation for compromised and elderly patients
  New York: Springer, 2019
  196 bl, geïll. € 141,69
  ISBN 978 3 319 76128 2
  E-book € 107,09
  ISBN 978 3319 76129 9

  De aantrekkelijke titel 'Oral rehabilitation for comprom...

 • Een kind, een tand?

  Basiswetenschappen

  J.H.G. Poorterman

  6 september 2019

  NTvT september 2019 Excerpten

 • Basiswetenschappen

  In wereldwijd onderzoek naar bio-archeologische resten wordt regelmatig aangetoond dat vrouwen een mindere mondgezondheid zouden hebben gehad, met een duidelijk hoger aantal door cariës aangetaste gebitselementen dan mannen. Ook in de huidige samenleving wordt waargenomen dat vrouwen meer ca...

 • Niet-carieuze cervicale laesies

  Boek

  C. van Loveren

  6 september 2019

  NTvT september 2019 Media

 • Boek

  P.V. Soares, J.O. Grippo (eds.)
  Noncarious cervical lesions andcervical dentin hypersensitivity:etiology, diagnosis, and treatment
  Hanover Park: QuintessencePublishing Co. Inc., 2017
  196 bl, geïll. € 155,00
  ISBN 978 0 86715 714 7

  De eerste indruk is een mooi boek met ee...

 • Basiswetenschappen

  Hoe komvormige defecten en groeven in het occlusale tandoppervlak ontstaan is nog steeds onduidelijk. In hoeverre mechanische belasting in combinatie met erosie daarbij een rol speelt leidt tot discussie. Het doel van dit onderzoek was na te gaan welke factoren een rol spelen bij het ontstaan van...

Selecteer zoekcriteria