× EINDEJAARSACTIE

Aandeel curatie per patiënt afgenomen, preventie toegenomen

Staat van de mondzorg

6 juli 2020 (1 reactie)

Op basis van verzamelde verrichtingengegevens bij een steekproef van algemene tandartspraktijken door de KNMT is voor de jaren 2008 tot en met 2018 per patiënt bepaald wat het relatieve aandeel is (op het totaal aantal gedeclareerde verrichtingen) van verrichtingen die vallen onder achtereenvolgens consultatie, diagnostiek, preventie en curatie.

deze_maand_2020julaug_rgb.jpg

De infographic laat dit zien voor volwassen reguliere tandartsbezoekers patiënten bij wie in een betreffend jaar een periodieke controle is gedaan. Per patiënt is het aandeel curatie in de verleende zorg in de genoemde periode geleidelijk afgenomen (van 29,5% in 2008 naar 22,9% in 2009), vooral ten gunste van het aandeel preventie (2008 20,4%, 2018 25,6%). In de reeks is overigens 2012 niet meegenomen. Dat was het jaar van het experiment met de vrije tarieven en afwijkende tariefcoderingen, waardoor een betrouwbare vergelijking niet mogelijk was (Staat van de mondzorg/KNMT, 2020).

Audrey Hollanders et al heeft onderzocht of veroudering van restauratiematerialen invloed heeft op het ontstaan van secundaire cariëslaesies. De onderzoeksvraag was of antibacteriële bonding na veroudering zijn effect behield. Hollanders ontving voor haar promotieonderzoek, waarvan dit onderzoek deel uitmaakt, de NTVT Onderzoeksbeurs.
Zie pagina’s 417-423.

Thesaurus woorden bij dit item: Preventieve behandeling Restauratieve behandeling

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog

Reacties

Tuesday 28th July 2020 — M.S. Cune
In het NTVT van juli/augustus 2020 trof mij op pagina 397 de redactionele kop ‘Trend: meer preventie, minder curatie’, bij een door het tijdschrift vervaardigde zogenoemde infographic. Ik vind dat zowel de titel als het bij de grafiek geplaatste pictogram voor curatie (een boor) de lading niet volledig dekt. Wat blijkt? Gebruikgemaakt is van de declaratiegegevens van een groot aantal tandartspraktijken die participeerden in het Project Peilstations van de KNMT tussen 2008 en 2018. De lijngrafiek illustreert dat in die periode het relatieve aantal gedeclareerde M-codes, geclusterd onder ‘preventie’, is gestegen ten opzichte van het relatieve aantal V-codes (directe restauraties, met uitzondering van sealen), E-codes (wortelkanaalbehandelingen), R-codes (indirecte restauraties), G-codes (gnathologie), H-codes (chirurgie), P-codes (uitneembare voorzieningen, T-codes (parodontale behandelingen), J-codes (implantologie), U-codes (bijzondere tandheelkunde), Z-codes (abonnementen) en F-codes (orthodontie), alle geclusterd onder ‘curatie’. De conclusie in het brondocument luidt: “Zowel bij de volwassen bevolking van Nederland als bij de jeugd is in ongeveer tien jaar tijd een verschuiving te zien in tandheelkundige zorg, in de richting van naar verhouding minder curatie en meer preventie” (KNMT, 6 juli 2020; KNMT Onderzoek & Informatie, juli 2020) . Die conclusie is op zich juist. Wat ontbreekt in de brondata, en dus ook in de infographic, zijn de absolute aantallen en dan blijft er voor mij te veel te raden over. Zo kan ik bijvoorbeeld geenszins opmaken of die preventieve inspanningen doelmatig zijn en er (in absolute zin) minder restauraties worden gemaakt bij de jeugd. Absolute aantallen zijn er wel (NTVT, 16 september 2019). Die context is belangrijk, ook in termen van kosteneffectiviteit. Daarnaast wekt het pictogram bij ‘curatie’ (een boor) bij mij het beeld op dat het om restauraties zou gaan, terwijl zo’n beetje iedere tandheelkundige behandeling er onder blijkt te vallen, waaronder voor de jeugd niet onbelangrijk, de orthodontie. In breder perspectief en besluitend. Ik vind dat er te weinig gegevens beschikbaar zijn omtrent de (kosten)effectiviteit van behandelstrategieën, waaronder preventieve maatregelen in het Nederlandse werkveld, vooral in de jeugdzorg. De macrokosten voor mondzorg stijgen al jaren, terwijl de gebitsgezondheid van de 11-, 17- en 23-jarigen stagneert of verslechtert (Zorginstituut Nederland, 2018). Dat is zorgelijk en sluit niet goed aan bij het in de infographic geschetste beeld van ‘meer preventie ten gunste van minder curatie’. Misschien leent één infographic, zonder nadere kritische beschouwing zich niet zo goed voor dit brede thema en verdient dit onderwerp verder verdieping. Literatuur - KNMT. Staat van de mondzorg in het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde (NTVT). Utrecht: KNMT, 6 juli 2020. https://www.staatvandemondzorg.nl/staat-van-de-mondzorg-in-het-ntvt/ - KNMT Onderzoek & Informatie. Verrichtingengegevens nader bezien. Utrecht: KNMT, juli 2020. https://www.staatvandemondzorg.nl/app/uploads/2020/07/Aandeel-verrichtingen-over-enkele-jaren_SvdM_def.pdf - NTVT. Aantal restauraties vervaardigd in 2017. Staat van de mondzorg. Houten: NTVT Actueel, 16 september 2020. https://www.ntvt.nl/actueel/actueel-item/t/aantal-restauraties-vervaardigd-in-2017-staat-van-de-mondzorg - Zorginstituut Nederland. Signalement Mondzorg. Diemen: ZIN, 19 november 2018. https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/rapport/2018/11/19/signalement-mondzorg-2018