× ABONNEREN

onafhankelijk. onderzoekend. onderscheidend.

DentTalk webinar

ntvt_webinar_intro_template_okt.jpg

 

 Het NTVT biedt naast het tijdschrift, de website, kennistoets en podcasts ook onderscheidende DentTalk webinars. Hierin wordt de vertaalslag gemaakt van wetenschap naar praktijk, op basis van onafhankelijk en wetenschappelijk onderzoek.

Het NTVT stelt blijvend de hoogste kwaliteitseisen aan DentTalk webinars. Daarom vragen wij met ingang van het nieuwe seizoen een vergoeding voor deelname. Om optimaal aan te sluiten bij je wensen, introduceren wij drie opties om deel te nemen: Premium, Plus en Basis.

Registreren

Jonge tandartsen positief over idee stagejaar

art03_deze_maand_03_web_flxl_en_nb.jpg

Eind 2017 vroeg de KNMT, in samenwerking met de 3 tandheelkunde-opleidingen in Nederland, aan jonge tandartsen hoe zij hun opleiding beoordelen. Voor deze webenquête werden alle in de periode 2012 tot en met 2017 afgestudeerde tandartsen benaderd van wie een e-mailadres bekend was. Van de 1.074 tandartsen die via e-mail konden worden bereikt, reageerden er 314 (29%). Uit de respons bleek onder meer dat 75% vond dat de opleiding hen voldoende had voorbereid om als zelfstandig tandarts aan het werk te gaan. Maar tegelijkertijd kon 59% (van 230 respondenten) zich vinden in de stelling “dat tandartsen de mogelijkheid zouden moeten krijgen om aansluitend aan hun afstuderen in een ‘stagejaar’ te gaan werken onder begeleiding van een ervaren tandarts” (Staat van de mondzorg/KNMT, 2020).

In de zojuist verschenen septembereditie gaan Josef Bruers, Willemijn van Bruggen, Berdien Kooistra-Akse en Wil van der Sanden in de serie ‘Onderwijs en de tandarts anno 2025’ verder in op de externe praktijkstage tijdens de opleiding tot tandarts. Deze vorm van werkplekleren werd in het buitenland positief ervaren door zowel tandheelkundestudenten als hun begeleiders. De Nederlandse opleidingen tandheelkunde hebben het gezamenlijke plan om praktijkstages in tandartspraktijken op te zetten voor masterstudenten in het laatste jaar van de studie. In dit artikel worden de contouren beschreven van dit programma.

Zie artikel (Ned Tijdschr Tandheelkd 2020; 127: 473-480).

Impact van corona-lockdown op het dagelijks mondgezondheidsgedrag van jonge kinderen

Het is bekend dat (jonge) kinderen voor de mondverzorging volledig afhankelijk zijn van hun ouders. Tijdens de corona-lockdown kwam er op veel ouders extra druk te staan en werden de reguliere dagpatronen doorbroken wegens sluiting van scholen, kinderopvangcentra en bedrijven. Onderzoekers van het UMC Groningen en TNO benaderden via e-mail 639 deelnemers aan het GigaGaaf!-onderzoek dat sinds 2014 loopt. Deze ouders werd gevraagd een korte digitale vragenlijst in te vullen over hun gedrag met betrekking tot mondgezondheid en structuur tijdens de corona-lockdown in vergelijking met de periode vóór de coronacrisis. In totaal vulden 120 ouders de vragenlijst met 9 stellingen in, alsmede beantwoordden zij vragen over hun gezinssamenstelling, of hun werksituatie was veranderd gedurende de lockdown en welk opleidingsniveau zij hadden genoten. Met die laatste vraag wilden de onderzoekers achterhalen of eventuele effecten van de corona-lockdown op mondgezondheidsgedrag verschilden naar opleidingsniveau van de ouders.

20ntvt063_00_flxln.jpg

Lees de elektronische voorpublicatie van het artikel ‘Impact van corona-lockdown op het dagelijks mondgezondheidsgedrag van jonge kinderen’ van D.A. Verlinden, J.H. Vermaire, S.A. Reijneveld, A.A. Schuller. De gedrukte versie wordt gepubliceerd in de novembereditie die op 6 november 2020 verschijnt .

Naar artikel

DentTalk podcast #9: Innovatieve technieken in de tandheelkunde

In podcast #9 gaat NTVT hoofdredacteur dr. Casper P. Bots in gesprek met dr. Joerd van der Meer over innovatieve technieken: Hoe ga ik om met nieuwe technieken? Op welke wijze kan je een endodontisch kanaal het beste desinfecteren, vullen en afsluiten? Joerd van der Meer is werkzaam als endodontoloog in Zwolle en daarnaast geeft hij les en doet onderzoek op het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Als NTVT redactielid is hij betrokken bij de nieuwe rubriek ‘Innovatieve technieken’. Wat kunnen we verwachten in deze nieuwe NTVT rubriek?

Naar alle podcasts

ntvt_denttalk.jpg

Editie 09

september 2020

Osteoporose: risicofactor voor implantaten?

Vele, vooral oudere patiënten hebben osteoporose: een botafwijking waarbij het bot poreuzer en minder sterk is. Uit 2 recent verschenen systematische literatuuronderzoeken en een prospectief opgezet multicenter langetermijnonderzoek blijkt dat het plaatsen van implantaten bij osteoporosepatiënten niet gecontra-indiceerd is. Er kunnen vergelijkbare resultaten worden behaald als bij patiënten zonder osteoporose. Osseointegratie, implantaatoverleving, marginaal botverlies en het peri-implantaire weefsel gedragen zich niet anders dan bij de gezonde groep patiënten.  

Lees het hele artikel

Factoren die bijdragen aan het delay in het diagnostisch proces van een mondholtetumor

Bij patiënten met een nieuw plaveiselcarcinoom van de mondholte werd onderzocht welke factoren het tijdsinterval bepalen tussen het optreden van de eerste klachten, stellen van diagnose en start van behandeling. Statusonderzoek werd uitgevoerd bij 87 patiënten die in 2017 bij de afdeling Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie in het Radboudumc werden gediagnosticeerd. Er werd de patiënten gevraagd naar de tijdspanne tussen het optreden van de eerste klachten en hun tandarts- of huisartsbezoek. Vooral patiënten zonder vaste tandarts wachtten gemiddeld 2 maanden langer met als voornaamste redenen dat ze dachten dat het vanzelf over zou gaan en behandelangst. Geconcludeerd werd dat in het geval van een plaveiselcarcinoom van de mondholte patiënten zonder vaste tandarts vaker tandeloos waren en zich later met een grotere tumor meldden dan patiënten met een vaste tandarts. Training op het herkennen van de eerste symptomen van een plaveiselcarcinoom dient geïntensiveerd te worden bij tandartsen, maar ook bij huisartsen, mondhygiënisten en tandprothetici.

Lees het hele artikel

Bekijk alle artikelen

Waarom het NTVT?

Als wetenschappelijk tijdschrift met een rijke historie van 125 jaar is NTVT onmisbaar voor de mondzorgverlener van vandaag. Een abonnement op het NTVT biedt u:

  • Jaarlijks 11 edities van het tijdschrift
  • Toegang tot alle besloten onderdelen van www.ntvt.nl
  • De mogelijkheid om 11 x per jaar de NTVT-kennistoets te maken
  • De mogelijkheid om per jaar 33 door het Q-Keurmerk geaccrediteerde punten te behalen (KRT: 2,5 punten per toets, KRM: 2 punten per toets)
  • Uw nascholingspunten worden geregistreerd bij KRT en KRM
  • Toegang tot de e-learning "Acute medische situaties" (geaccrediteerd voor 2 punten)

Neem een abonnement

abonneren.png

kennistoets.png

Geaccrediteerde nascholing

Het NTVT biedt een toonaangevend vakblad en is een leidend kennisplatform voor de tandheelkunde, maar is ook aanbieder van bij- en nascholing. Iedere editie van het tijdschrift bevat een kennistoets, gebaseerd op de artikelen in die editie. Daarnaast heeft u als onderdeel van uw abonnement toegang tot de e-learning 'Acute situaties in de tandartspraktijk'. Bent u abonnee? U vindt de toetsen en e-learning in uw persoonlijk online dossier.

Mijn NTVT

De nascholingen van NTVT zijn geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) en het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten (KRM).

Heb je je bachelordiploma tandheelkunde gehaald en ga je een master doen?

Gefeliciteerd! Het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde wil jou graag het NTVT-masterabonnement cadeau doen voor een periode van maximaal vier jaar (drie jaar masterstudie en één jaar na jouw afstuderen). Heb je al een studentenabonnement? Dan kun je dat per direct omzetten in een Masterabonnement.

Lees verder