× ABONNEREN

Geeft een minimaal invasieve lithiumdisilicaat cantilever-etsbrug een esthetisch resultaat?

Onder de loep! Joyce Jonker

11 juni 2024 Geen reacties

Joyce Jonker is promovenda aan de Rijksuniversiteit Groningen en doet sinds oktober 2023 onderzoek bij de afdeling Restauratieve Tandheelkunde. Promotoren van haar onderzoek zijn dr. Marco Gresnigt en prof. dr. Marco Cune. Dr. Prashant Sharma en prof. dr. Mutlu Özcan begeleiden het onderzoek als copromotoren. NTVT stelde Joyce 8 vragen over haar onderzoek.

Wat onderzoek je?

Ik doe onderzoek naar de lithiumdisilicaat cantilever-etsbrug, een behandeloptie voor tandverlies of agenesie in de esthetische zone. Deze prothetische benadering is minimaal invasief en kan aanzienlijke esthetische verbeteringen opleveren. Momenteel wordt deze behandeling nog niet veel toegepast en is er beperkt onderzoek beschikbaar over de langetermijnresultaten en het succespercentage van deze behandeloptie. Met de beoogde onderzoeken ga ik de klinische toepasbaarheid en langetermijneffecten evalueren en verschillende configuraties van de cantilever-etsbruggen met elkaar vergelijken.

Wat is je drijfveer om onderzoek te doen?

Mijn interesse in onderzoek werd gewekt tijdens het schrijven van mijn masterscriptie over de lithiumdisilicaat cantilever-etsbrug. Vanuit deze ervaring is mijn motivatie voor het uitvoeren van onderzoek voortgekomen. Aan het einde van mijn vijfde studiejaar heb ik mijn eerste wetenschappelijke artikel gepubliceerd. Tijdens mijn masteropleiding heb ik mij ingeschreven voor het DMD/PhD-programma bij het UMCG. Met deze toekenning heb ik de kans gekregen om verder onderzoek te doen naar de lithiumdisilicaat cantilever-etsbrug.

Waarom is juist dit onderwerp interessant om te onderzoeken?

De perceptie van het gebit beïnvloedt voor velen de sociale interactie en het zich vrij voelen om bijvoorbeeld te lachen. Het bieden van een esthetische oplossing voor agenesie of verlies van een gebitselement geeft veel voldoening, omdat je daarmee de manier van leven en het zelfvertrouwen van de patiënt een boost geeft. Met de beoogde onderzoeksprojecten hoop ik patiënten met een of meer ontbrekende gebitselementen in de esthetische zone een duurzame en minimaal invasieve oplossing te kunnen bieden, die nauwelijks tot niet te onderscheiden is van de natuurlijke gebitssituatie.

24ntvt031_00_cms_tekst.jpg
(Foto: Joost Hoving)

Wat zijn de belangrijkste onderzoeksvragen?

Deze hebben betrekking op de overleving en de kwaliteit van overleving van lithiumdisilicaat cantilever-etsbruggen gedurende de evaluatieperiode. Er worden 3 verschillende configuraties vergeleken: een cantilever-etsbrug met veneervleugel, met palatinale vleugel en met een recent ontwikkelde connector (afb. 1). Als esthetische verbetering van het pijlerelement gewenst is, wordt een veneervleugel-etsbrug aan de labiale zijde bevestigd. Als dit niet nodig is en er voldoende ruimte aan de palatinale zijde is, wordt gekozen voor een palatinaal bevestigde vleugel die niet interfereert met de occlusie. Als er geen esthetische verbetering nodig is en er onvoldoende ruimte aan de palatinale zijde is, biedt de connector-cantilever-etsbrug een alternatieve bevestigingsmethode, enkel verbonden via een connector bij het contactpunt. Verder wordt de invloed van de cantilever-etsbrug op de mondgezondheidgerelateerde kwaliteit van leven onderzocht.

Hoe is het onderzoek opgezet?

Patiënten die zijn behandeld met een lithiumdisilicaat cantilever-etsbrug worden geëvalueerd. We onderzoeken de overleving en de kwaliteit van overleving van de restauraties direct na plaatsing en na een gemiddelde evaluatieperiode van 47,7 maanden. Zo kunnen we veranderingen in klinische prestaties analyseren en de verschillende configuraties vergelijken. Naast klinische factoren worden ook patiëntfactoren onderzocht via een vragenlijst en een persoonlijk interview om een volledig beeld te krijgen. Verder worden de fysische eigenschappen van de verschillende configuraties geanalyseerd met behulp van computermodellen en laboratoriumonderzoek.

Wat is tot nu toe het grootste probleem waar je tegenaan bent gelopen?

Voldoende deelnemers vinden voor mijn onderzoek. Het includeren van patiënten die zijn behandeld met een lithiumdisilicaat cantilever-etsbrug wordt bemoeilijkt doordat niet alle oorspronkelijk behandelde patiënten beschikbaar zijn voor evaluatie om diverse redenen. Desalniettemin zijn er gedurende de onderzoeksperiode nieuwe restauraties geplaatst, waardoor het aantal patiënten dat in aanmerking komt voor het onderzoek toeneemt.

24ntvt031_01aenb_cms_tekst.jpg
Afb. 1. Verschillende configuraties lithiumdisilicaat cantilever-etsbruggen. Palatinale-vleugelconfiguratie bij gebitselementen 13-12 en een veneervleugelconfiguratie bij gebitselementen 23-22 (centrale incisieven zijn behandeld met een facing (a). Connectorconfiguratie bij de gebitselementen 13-12 en 23-22 (b).

Op welke inzichten hoop je?

Met het onderzoek hopen we inzicht te verkrijgen in de langetermijnprestaties van de lithiumdisilicaat cantilever-etsbrug en de impact ervan op het leven van de patiënt. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden van de recent ontwikkelde connectorconfiguratie (afb. 1), die de minst invasieve behandeloptie biedt.

Wat levert je onderzoek op voor de tandheelkunde, de patiënt of de mondzorgverlener?

Voor de vervanging van een ontbrekend frontelement kunnen de onderzoeksresultaten een aanbeveling vormen voor een lithiumdisilicaat cantilever-etsbrug als een mogelijke minimaal invasieve tijdelijke of definitieve behandeloptie, met een potentieel zeer esthetisch resultaat.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje