De validiteit van een nieuwe cariësindicator bij het aantonen van carieus, geïnfecteerd dentine

View the english summary Open PDF (204.90 KB)
Bij het excaveren van cariëslaesies worden vaak diagnostische tests uitgevoerd om te voorkomen dat gezond dentine onnodig wordt verwijderd. In dit onderzoek is de validiteit van een nieuwe, blauwkleurende cariësindicator (Quadrant CariTest) onderzocht. Daartoe werden 25 vers geëxtraheerde gebitselementen met cariëslaesies tot in het dentine onmiddellijk na extractie verzameld. De cariëslaesies werden stapsgewijs geëxcaveerd en van ongeveer 4 excavatiefasen per laesie werden een visuele (ordinale) en een digitale blauwmeting verricht. Per fase werd ook een kleine hoeveelheid geëxcaveerd dentine op bloedplaten gekweekt. De correlatiecoëfficiënten van de ordinale en de digitale blauwmeting met het aantal micro-organismen op de bloedplaten, uitgedrukt in log(CFU)/ml, bedroegen respectievelijk 0,56 en 0,45. De sensitiviteit en de specificiteit van de ordinale blauwmeting bedroegen 0,69 en 0,83, die van de digitale blauwmeting 0,76 en 0,65. De oppervlakte onder de Receiver Operating Characteristic (ROC)-curve van ordinale blauwmetingen bedroeg 0,77, die van digitale blauwmetingen 0,70.beide oppervlakten verschilden niet significant van elkaar (p = 0,14). Geconcludeerd werd dat de nieuwe cariësindicator goed toepasbaar is tijdens de caviteitspreparatie om geïnfecteerd dentine aan te tonen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd juli 2001 ; 108: 273-277
rubriek
Onderzoek en wetenschap
Gerelateerd