× ABONNEREN

Privacyverklaring Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde BV

Versie 26 oktober 2018

Deze website wordt naast de hardcopy van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde uitgegeven door Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde B.V. (hierna ‘NTvT’) statutair gevestigd te Amsterdam, in samenwerking met Prelum Uitgevers B.V., onderdeel van de DVK Media Group B.V. (hierna: ‘Prelum’).

NTvT neemt de bescherming van persoonlijke gegevens serieus en neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonlijke gegevens tegen te gaan. Binnen de samenwerking met Prelum zijn NTvT en Prelum gezamenlijk verantwoordelijk voor de bescherming van uw privacy, waarbij Prelum jegens NTvT ervoor instaat, dat zij de inhoud van haar privacyverklaring nakomt en steeds adequaat dienovereenkomstig zal acteren.

Privacy

Deze privacyverklaring beschrijft in het kort welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en wat hiervoor de wettelijke grondslag is. Deze privacyverklaring beschrijft ook wat uw rechten dienaangaande zijn.

Wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt via de website ten behoeve van het abonnement dat u afsluit op het NTvT, stemt u in met het verzamelen, opslaan en verwerken van uw persoonsgegevens zoals vastgelegd in deze privacyverklaring. U kunt deze toestemming op elk gewenst moment schriftelijk weer intrekken, waarna de verwerking van uw persoonsgegevens zal stoppen op de kortst mogelijke termijn. De persoonsgegevens die wij van u verzamelen, worden verkregen, verwerkt en verzonden in overeenstemming met de Verordening en alle toepasselijke Europese wetgeving.

Verwerkte persoonsgegevens:

 • Geslacht
 • Titel
 • Voornaam (s)
 • Achternaam (-namen)
 • Postadres en/of privéadres (inclusief land)
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Inloggegevens
 • Nascholingsresultaten
 • BIG- nummer of vergelijkbare registernummers
 • Uw invoer van onze klantcontactformulieren

Doeleinden gegevensverwerking: de persoonlijke gegevens die wij van u verwerken zijn nodig om u te kunnen identificeren en om met u te communiceren.

Volledig postadres en/of privéadres (inclusief land): het postadres is nodig om de hard copy van het NTvT naar u te kunnen versturen. Het volledige postadres wordt altijd opgevraagd, omdat het helpt om uw identiteit goed te kunnen verifiëren (waar andere personen bijvoorbeeld dezelfde of een soortgelijke achternaam hebben). Ook bieden wij u de mogelijkheid een afwijkend factuuradres op te geven.

Geboortedatum: uw geboortedatum wordt gebruikt om u correct te identificeren, om dubbele registraties te voorkomen én zo nodig voor verificatie bij het BIG– of vergelijkbaar beroepsregister.

E-mailadres: elektronische communicatie heeft de voorkeur omdat deze snel, effectief, milieuvriendelijk en efficiënt is. Om elektronisch met u te kunnen communiceren, heeft NTvT uw e-mailadres nodig. Wij gebruiken uw e-mailadres ook om u onze e-mailnieuwsbrieven toe te kunnen sturen. U kunt zich voor deze meldingen te allen tijde uitschrijven.

Telefoonnummer: uw telefoonnummer is voor ons van belang om in geval van problemen rondom de levering van onze diensten of producten eenvoudig contact met u op te nemen.

Inloggegevens: de op onze website door u gecreëerde inloggegevens worden zeer vertrouwelijk door ons behandeld. Via de links op onze websites kunt u uw wachtwoord te allen tijde herstellen.  U krijgt dan een reset-link.

Nascholingsresultaten: bij het maken van e-learningopdrachten en het afleggen van afsluitende toetsen en kennistoetsen, leggen wij ten behoeve van de nascholing de volgende gegevens vast:

 • antwoorden die door u zijn gegeven
 • de status en het slagingspercentage van uw eindtoets
 • het digitale certificaat

Uw nascholingsresultaten – met uitzondering van de status en het slagingspercentage van uw eindtoets – worden in een aparte database opgeslagen en zijn niet zichtbaar voor medewerkers van onze klantenservice.

Als u uw nascholing haalt, heeft u de mogelijkheid om uw resultaat in te sturen naar PE-online. Op basis van uw BIG- of vergelijkbaar registernummer én het module-ID van de desbetreffende nascholing, wordt uw resultaat over een beveiligde verbinding naar PE-online gestuurd en daar digitaal geaccepteerd (geen tussenkomst natuurlijk persoon). Hierbij worden geen andere data meegestuurd.

BIG- nummer of vergelijkbare registernummers: uw BIG- of beroepsregistratienummer wordt gebruikt om te vermelden op de digitale certificaten en om uw nascholingsresultaten door te sturen naar het centraal register GAIA/PE-Online (hierna: PE-online), enkel bij de producten waarbij die functionaliteit geboden wordt.

Uw invoer van onze klantcontactformulieren: als u een contactformulier op onze website invoert, slaan wij uw naam, telefoonnummer en e-mailadres op om met u in contact te treden over uw verzoek of vraag. Ook slaan wij uw vraag of verzoek op.
In sommige gevallen vragen wij u om aanvullende informatie als dit nodig is voor de diensten die door Prelum worden geleverd. Prelum verwerkt bijvoorbeeld de door u verstrekte betalingsinformatie, als dergelijke informatie nodig is om uw factuur te betalen.

Welke persoonsgegevens worden niet verwerkt?

Onder meer onderstaande persoonsgegevens worden door ons niet verwerkt, waarbij aangetekend wordt, dat onderstaande opsomming niet limitatief is:

 • Uw nationaliteit
 • Uw BSN
 • Uw identificatiepapieren (paspoort of rijbewijs)
 • Uw social media profielen

Grondslag voor gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens  mogen rechtmatig verwerkt worden als dat geschiedt op basis van een juridische grondslag. Er is sprake van een juridische grondslag wanneer u bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend:

 • een abonnement afsluit;
 • een proefabonnement aanvraagt;
 • een bestelling voor levering van boek, tijdschrift of ander product plaatst;
 • inschrijft voor een evenement;
 • toegangscodes voor onze online leerplatformen aanmaakt;
 • inschrijft voor een (digitale) nieuwsbrief;
 • een klantcontactformulier invult.

Uw persoonsgegevens worden alleen verzameld en opgeslagen voor:

 • De uitvoering van een met u afgesloten overeenkomst door het afsluiten van een NTvT abonnement.
 • Toegang verlening tot de website door middel van een account.
 • Om een goede werking en beheer van de website mogelijk te maken.
 • De distributie van het NTvT en de verspreiding van relevante informatie.
 • Het circuleren van nieuwsbrieven en overige documentatie (per e-mail).

Het e-mailadres dat wordt opgegeven wanneer u zich via de klantenservice van Prelum registreert, wordt gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven. NTvT respecteert uw privacy ten aanzien van persoonlijke e-mailadressen en voldoet aan de huidige Europese wetgeving inzake e-mailcommunicatie. Het doel is niet om u ongewenste berichten te sturen en uw e-mailgegevens worden niet doorgegeven aan een ander individu of organisatie zonder uw toestemming. U kunt zich eenvoudig uitschrijven (‘Opt out’) voor dergelijke verzonden informatie.

Opslag persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden slechts gedurende een redelijke periode bewaard, afhankelijk van de aard van de informatie en het bedoelde gebruik, maar met een maximum van twee jaar nadat de contractuele relatie tussen u en NTvT is beëindigd.

Cookies

De website maakt bij het aanbieden van deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig bestandje dat op de computer wordt opgeslagen en heeft tot doel om bepaalde instellingen van websites die u bezoekt, te onthouden. De website maakt gebruik van tijdelijke en zogenaamde 'first-party' cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel opgeslagen om het gebruik van de functionaliteiten gemakkelijker te maken. Zo worden van gebruikers inloggegevens onthouden en kunnen gebruikers kennistoetsen maken en makkelijk navigeren binnen het persoonlijk dossier. Verder worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat de website haar dienstverlening hierop kan aanpassen. Deze cookies identificeren computers (waaronder ook smartphones en tablets) en niet individuele gebruikers. Gebruikers kunnen hun computerinstellingen eenvoudig aanpassen waardoor cookies niet door de machine worden geaccepteerd. Het op deze manier aanpassen van de computerinstellingen kan nadelige gevolgen hebben voor het functioneren van de website. De website maakt expliciet geen gebruik van cookies van derden, zoals adverteerders.

Verwerkers / derde partijen

Alleen NTvT medewerkers en bij klantenservice betrokken werknemers van Prelum hebben toegang tot de database met persoonsgegevens die wordt beheerd door Prelum. Persoonsgegevens worden alleen gedeeld met verwerkers en/ of derden als dit nodig is om diensten uit te voeren of als gevolg van een wettelijke verplichting. We delen voor de uitvoering van deze taak relevante persoonlijke gegevens met:

 • Onze hostingprovider om de gegevens te kunnen opslaan en openen.
 • Aan ons gelieerde verzendhuizen of vervoerders, waarbij wij slechts de voor verzending relevante gegevens verstrekken.
 • Gerechtsdeurwaarders, incassobureaus of advocaten om tot betaling van nota’s te komen.
 • Aanbieders van software om digitale nieuwsbrieven te versturen.

Wij staan ervoor in dat de door ons ingeschakelde verwerkers en/of derden zich houden aan de Verordening en aan de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens om gaan zoals beschreven in deze privacy verklaring.

Voor grotere groepen abonnees die aangesloten zijn bij dezelfde organisatie of instelling, maken wij individuele accounts voor iedereen binnen het groepsabonnement. Uw persoonsgegevens worden in dat geval doorgegeven door de desbetreffende organisatie en door ons wordt een account aangemaakt. De toegangsgegevens voor dit account zijn uw persoonlijke gegevens en kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Wij houden ons het recht voor om toetsresultaten – enkel op hun verzoek – door te geven aan de organisatie of instelling die het groepsabonnement afsluit. Heeft uw daartegen bezwaar, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij onze klantenservice: klantenservice-ntvt@prelum.nl.

Beveiliging opgeslagen persoonsgegevens

Al uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een beveiligde server waarbij passende technische en organisatorische maatregelen worden geïmplementeerd om een hoog beveiligingsniveau te waarborgen. De gegevens worden opgeslagen in een ‘state-of-the-art’ datacentrum in Nederland. De verbindingen die wij gebruiken om persoonsgegevens uit te wisselen, zijn allen voorzien van encryptie op basis van SSL-certificaten.

Uw wettelijke rechten

In overeenstemming met de Verordening heeft u het recht om toegang te vragen tot en rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens en/of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens en/of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6 (1) f Verordening.

U kunt toegang krijgen tot uw persoonsgegevens door een verzoek te sturen aan Prelum: privacy@prelum.nl

Als u hulp nodig hebt bij het aanpassen of verwijderen van uw persoonsgegevens, of als u een beperking van de verwerking van uw gegevens wilt aanvragen, bezwaar hebt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of als u uw persoonsgegevens wilt ontvangen in een gestructureerd en leesbaar formaat, kunt u ook per e-mail contact opnemen met NTvT: klantenservice-ntvt@prelum.nl. NTvT en Prelum streven ernaar u uiterlijk binnen 14 dagen van een antwoord te voorzien.

Wilt u gebruik maken van het recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@ntvt.nl.

NTvT wijst er tevens op dat eenieder de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens

www.ntvt.nl
De Molen 37
3994 DA Houten

Contactgegevens redactie:
E-mail: redactie@ntvt.nl
Telefoon: 030 303 1350

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje