× ABONNEREN

De meerwaarde van instellingen voor jeugdtandverzorging

Door op 01-12-2007
In 1972 werden de resultaten gepubliceerd van een onderzoek naar het langetermijneffect van jeugdtandverzorging, een voorziening die toen nog ‘schooltandverzorging’ werd genoemd. In het onderzoek werd een vergelijking gemaakt tussen militaire rekruten afkomstig uit gemeenten met en zonder jeugdtandverzorging. De belangrijkste uitkomstmaten waren ‘gebitsgezondheid’ en ‘gebitsverzorgingsgezindheid’, variabelen waarin een aantal gebits- respectievelijk gedragskenmerken waren gecombineerd. Tussen beide groepen rekruten werden slechts marginale verschillen gevonden. Deze uitkomst was onverwacht omdat uit eerder onderzoek was gebleken dat bij leerlingen van de lagere school veel minder onbehandelde cariës voorkwam als er in de gemeente jeugdtandverzorging beschikbaar was. Later onderzoek wees uit dat de verzorgingsgraad van cariëslaesies bij kinderen die waren ingeschreven bij een instelling voor jeugdtandverzorging in het algemeen hoger was dan bij kinderen die behandeld werden door een huistandarts. Vooral bij kinderen die door kindertandverzorgers waren behandeld, was de verzorgingsgraad hoog. Het feit dat binnen de meeste instellingen voor jeugdtandverzorging geprotocolleerde zorg werd verleend, lijkt een belangrijke oorzaak te zijn voor dit resultaat. Doordat de groep kinderen die aan jeugdtandverzorging deelnam qua sociaaleconomische status meestal verschilde van de groep die in de huispraktijk kwam, was een mogelijk extra cariëspreventief effect van jeugdtandverzorging niet goed aan te tonen.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje