× ABONNEREN

De prevalentie van gebitsslijtage onder de volwassen Nederlandse bevolking

 • Inleiding
 • Materiaal en methode
 • Resultaten
 • Discussie
 • Slotbeschouwing
 • Literatuur
 • Verantwoording

Samenvatting

De doelstelling van dit onderzoek, uitgevoerd in 2013, was de prevalentie van gebitsslijtage onder de Nederlandse volwassen bevolking in kaart te brengen. Het vóórkomen van gebitsslijtage werd niet alleen bepaald in verschillende leeftijdsgroepen, er werd ook gekeken naar geslacht, sociaaleconomische status en verschillende gebitselementen. De resultaten werden vergeleken met een onderzoek uit 2007. Het verzamelen van de gegevens was onderdeel van een grootschalig tandheelkundig-epidemiologisch onderzoek. De 1.125 volwassen uit ‘s-Hertogenbosch die aan dit onderzoek deelnamen, werden onderverdeeld in een vijftal leeftijdsgroepen. De gebitsslijtage werd gekwantificeerd door middel van een occlusale/incisale vijfpuntenschaal. Het aantal door gebitsslijtage aangedane gebitselementen was hoger in de oudere leeftijdsgroepen. Mannen vertoonden meer gebitsslijtage dan vrouwen, evenals individuen met een lagere sociaaleconomische status waarbij eenzelfde tendens werd geconstateerd. Ten opzichte van 2007 was er in 2013 sprake van een toename van de ernst van slijtage. Geconcludeerd kan worden dat gebitsslijtage veelvuldig wordt waargenomen onder de volwassen Nederlandse bevolking.

Auteursinformatie

 • P. Wetselaar1, J.H. Vermaire2,3, C.M. Visscher1, F. Lobbezoo1, A.A. Schuller2,3
 • Uit 1de Sectie Orale Kinesiologie van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), 2TNO Child Health in Leiden en 3het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen
 • Datum van aceptatie: 26 januari 2018
 • Adres: dr. P. Wetselaar, ACTA, Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA Amsterdam
 • p.wetselaar@acta.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje